Teksti suurus:

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 “Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 91, 1688

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 “Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Vastu võetud 12.12.2006 nr 61

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 ja § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» (RTL 2004, 54, 919; 2006, 37, 642) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Puistematerjalide hoiustamise või ladustamise korral esitab loa taotleja järelevalve tolliasutusele tolli rahuldavalt põhjendatud puistematerjalide iseärasustest või loomulikest looduslikest protsessidest tingitud kaaluliste muutuste piirnormid. Puistematerjalide kaaluliste muutuste piirnormid nähakse ette töökorralduses.»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 301 järgmises sõnastuses:

« § 301. Piirnormide esitamise tähtpäev

Isik, kellele toll on väljastanud tollilao või tolliterminali pidamise loa enne 1. jaanuari 2007. a, peab oma töökorralduse eeskirja viima vastavusse määruse § 5 lõikes 11 sätestatud nõudega 1. juuliks 2007. a.».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json