Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 57, 436

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 14.12.2006 nr 261

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 9 lõike 1 ja § 15 lõike 1, «Välismaalaste seaduse» § 141 lõike 1 punkti 1 ja § 1413 lõike 1 punkti 1, «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 47 lõike 2 ja § 60 lõike 2 ning «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1999. a määrusega nr 370 «Ajutise reisidokumendi tehnilise kirjelduse ja ajutisse reisidokumenti kantavate andmete loetelu ning ajutise reisidokumendi vormi kinnitamine» (RT I 1999, 91, 822; 2005, 41, 323) kinnitatud «Ajutise reisidokumendi tehnilist kirjeldust ja ajutisse reisidokumenti kantavate andmete loetelu»:

1) täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

«151. Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku ajutise reisidokumendi 8. lehekülje andmeväljale «Dokumendi kasutaja allkiri / Signature of the holder of the document» kantakse templijäljend «ALLKIRJAVÕIMETU / UNABLE TO SIGN». 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine isik võib oma allkirja kirjutada reisidokumendi 8. lehekülje vastavale andmeväljale.»;

2) ja punkti 16 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt reisidokumendi väljaandmise hetkel kehtivale ISO 3166-1 standardile».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2002. a määruses nr 283 «Pagulase reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja pagulase reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2002, 76, 452; 2005, 41, 323) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt reisidokumendi väljaandmise hetkel kehtivale ISO 3166-1 standardile;»;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku reisidokumendi kolmanda lehekülje andmeväljale «Kasutaja allkiri / Holder’s signature» kantakse rukkilille stiliseeritud kujutised. 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirja võib kanda reisidokumendi kolmanda lehekülje vastavale andmeväljale.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 361 «Isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad» (RT I 2002, 97, 571; 2006, 41, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Piiratud teovõimega isiku taotlusele esitatavate nõuete erisused

(1) Vähemalt 15-aastane alaealine taotleja kirjutab taotluse allkirjaväljale allkirja isiklikult.

(2) 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, välismaalase passi, pagulase reisidokumendi või ajutise reisidokumendi taotleja võib taotluse allkirjaväljale isiklikult allkirja kirjutada.

(3) Alla 7-aastase või allkirjavõimetu taotleja taotluse allkirjaväli jäetakse tühjaks.

(4) Vähemalt 15-aastane alaealine taotleja võib taotlusele isiklikult alla kirjutada.

(5) Alla 15-aastase taotleja, piiratud teovõimega täisealise taotleja või allkirjavõimetu taotleja eest kirjutab taotlusele alla taotleja seadusjärgne esindaja.»;

2) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 7 järgmiselt:

« (7) Isikutunnistuse taotluse esitanud Euroopa Liidu kodanikule, kes ei ole omandanud tähtajalist elamisõigust Eestis, antakse isikutunnistus välja või keeldutakse seda välja andmast 30 päeva jooksul elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise või selle kandmisest keeldumise päevast arvates.»

§ 4. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2006, 51, 381) § 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib kirjutada taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise.»

§ 5. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2003. a määruses nr 183 «Välismaalase passi vormi, tehnilise kirjelduse ja välismaalase passi kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2003, 50, 348; 2005, 41, 323) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) passi kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt passi väljaandmise hetkel kehtivale ISO 3166-1 standardile;»;

2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku passi kolmanda lehekülje andmeväljale «Kasutaja allkiri / Holder’s signature» kantakse rukkilille stiliseeritud kujutised. 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirja võib kanda passi kolmanda lehekülje vastavale andmeväljale.»

§ 6. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2004. a määruses nr 330 «Eesti kodaniku passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2005, 23, 174; 2006, 27, 206) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) passi kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt passi väljaandmise hetkel kehtivale ISO 3166-1 standardile;»;

2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku passi kolmanda lehekülje andmeväljale «Kasutaja allkiri / Holder’s signature / Signature du titulaire» kantakse rukkilille stiliseeritud kujutised. 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirja võib kanda passi kolmanda lehekülje vastavale andmeväljale.»

§ 7. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2004. a määruse nr 331 «Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja meremehe teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2004, 80, 539) § 4 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) teenistusraamatu kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt teenistusraamatu väljaandmise hetkel kehtivale ISO 3166-1 standardile;».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2004. a määruse nr 332 «Meresõidutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja meresõidutunnistusse kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2004, 80, 540) § 4 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) tunnistuse kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt tunnistuse väljaandmise hetkel kehtivale ISO 3166-1 standardile;».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2006. a määruses nr 114 «Pikaajalise elaniku elamisloa andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord» (RT I 2006, 24, 175; 41, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib kirjutada taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise.»;

2) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse uue lausega järgmiselt:

«Kui taotluse esitamise tähtaeg ennistatakse, vaatab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse läbi ja otsustab pikaajalise elaniku elamisloa andmise või andmisest keeldumise või taastamise või taastamisest keeldumise kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.»

§ 10. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 162 «Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord» (RT I 2006, 34, 263; 41, 316) § 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib kirjutada taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise.»

§ 11. Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruses nr 166 «Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord» (RT I 2006, 35, 267; 41, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib kirjutada taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise.»;

2) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 21 ja 31 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui taotluse esitamise tähtaeg ennistatakse, vaatab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse läbi ja otsustab perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse pikendamise või pikendamisest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.»

« (31) Kui taotluse esitamise tähtaeg ennistatakse, vaatab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse läbi ja otsustab Euroopa Liidu kodaniku ja perekonnaliikme alalise elamisõiguse registreerimise või registreerimisest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.»

§ 12. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2006. a määruse nr 211 «Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord» (RT I 2006, 42, 324) § 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib kirjutada taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise.»

§ 13. Määrus jõustub 2. jaanuaril 2007. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Rein RANDVER

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json