Teksti suurus:

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 92, 1706

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2006 nr 34

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruses nr 50 «Vanglate osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 84, 1239; 2006, 72, 1314) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) sisekontrolli talitus.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) analüüsib Euroopa Nõukogu vangistusõiguse printsiipe ja Inimõiguste Kohtu praktikat vangistust puudutavas valdkonnas, menetleb Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevaid kaebusi ning esindab riiki nimetatud küsimustes;»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) korraldab ja koordineerib kriminaalmenetlust ning jälitustegevust vanglates, samuti koordineerib vanglate koostööd teiste uurimis- ja jälitusasutustega;»;

4) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vanglate osakonnas on järgmised ametikohad:
vanglate osakonna juhataja
nõunik-peakaplan
sekretär-asjaajaja
karistuse täideviimise talituse juhataja
nõunik
peaspetsialist
õiguse ja arenduse talituse juhataja
nõunik
sotsiaalhoolekande talituse juhataja
nõunik
sisekontrolli talituse juhataja
sisekontrolör.»;

5) paragrahvi 6 punktis 5 asendatakse sõnad «vanglate järelvalve ja julgeoleku» sõnadega «vangistuse planeerimise ja täideviimise»;

6) paragrahvi 6 punktid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) Euroopa Nõukogu vangistusõiguse printsiipide ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüsimine vangistust puudutavas valdkonnas, Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevate kaebuste menetlemine ning riigi esindamine nimetatud küsimustes;»;

8) määrust täiendatakse paragrahviga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Sisekontrolli talituse ülesanded

Sisekontrolli talituse ülesanded on:
1) vanglate osakonna ja vanglate teenistujate poolt toimepandavate õigusrikkumiste ennetamine, tõkestamine ja avastamine ning vajadusel teenistujate suhtes jälitustoimingute teostamine vastavalt jälitustegevuse seaduses sätestatule;
2) jälitusteabe ja muu vanglatest laekuva teabe kogumine ning analüüsimine;
3) jälitussõiduki kaartide väljastamise taotlemine ning kasutamise kontrollimine;
4) vanglates kasutusel olevate jälitusteabe andmebaaside haldamine ja kontroll, samuti nende andmebaaside kasutamise koolitus;
5) riigisaladuse kaitse koordineerimine ja kontrollimine vanglates;
6) jälitustegevuse ja kriminaalmenetluse korraldamine ning koordineerimine vanglates ning vanglate koostöö koordineerimine teiste uurimis- ja jälitusasutustega;
7) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
8) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
9) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate jälitustegevuse küsimustes vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;
10) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json