Teksti suurus:

Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:

Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord

Vastu võetud 29.11.2001 nr 113
RTL 2001, 130, 1883
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2006RTL 2006, 91, 169001.01.2007(õ) 23.02.2007 11:25

Määrus kehtestatakse „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 8 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse perearsti nimistu (edaspidi nimistu) piirsuurus, nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ning kord.

§ 2.  Nimistu suurus

  Nimistu suurus on 1600 ± 400 inimest, millest maavanem kooskõlastatult Eesti Haigekassaga (edaspidi haigekassa) võib lubada kõrvalekaldeid sõltuvalt piirkonna eripärast.

§ 3.  Nimistu moodustamise ja muutmise alused

  (1) Nimistu moodustub perearsti juurde kirjaliku avalduse alusel registreerunud isikutest ja alalise elukoha alusel nimistu piirsuurust arvestades maavanema määratud mitteregistreerunud isikutest.

  (2) Perearstide vahetumisel kinnitab maavanem nimistu moodustamise õiguse saanud perearstile eelmise perearsti nimistu.

§ 4.  Nimistu moodustamise ja muutmise kord

  (1) Nimistusse võtmiseks esitab isik perearstile kirjaliku avalduse käesoleva määruse lisas toodud näidisvormi järgi valgel paberil formaadis A4.

  (2) Perearst võtab isiku nimistusse isiku enda, lapsevanema või eestkostja avalduse alusel.

  (21) Perearst on kohustatud nimistusse võtmiseks esitatud avaldusi säilitama 10 aastat alates isiku avalduse kättesaamisest või seni kuni avalduse esitanud isik kuulub vastava perearsti nimistusse ning avalduste säilitamisel rakendama «Isikuandmete kaitse seaduse» §-s 19 sätestatud isikuandmete organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.
[RTL 2006, 91, 1690 - jõust. 01.01.2007]

  (3) Perearst peab nimistusse võtmisest keeldumisest teatama isikule kirjalikult vähemalt seitsme tööpäeva jooksul alates isiku avalduse kättesaamisest.

  (4) Perearst keeldub isiku võtmisest nimistusse, kui on ületatud nimistule käesoleva määrusega kehtestatud maksimaalne piirsuurus. Perearst ei pea keelduma isiku võtmisest nimistusse, kui selle isiku perekonnaliikmetest juba üks kuulub tema nimistusse.

  (5) Perearst võib keelduda isiku võtmisest nimistusse, kui isiku alaline elukoht ei asu perearsti teeninduspiirkonnas.

§ 5.  Nimistu võrdlemise alused ja kord

  (1) Perearst edastab nimistusse võetud uute isikute andmed haigekassale 5 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui iga kuu viimaseks kuupäevaks läbi riikliku infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee).

  (2) Isikud, kelle kohta ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul haigekassale andmeid laekunud, kantakse perearsti nimistusse haigekassale andmete laekumise kuupäevast.

  (3) Uute isikute kohta peavad olema esitatud haigekassale järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) avalduse esitamise kuupäev.

  (4) Haigekassa teeb nimistute andmete koosseisud asjaomastele perearstidele ja maavanematele kättesaadavaks läbi X-tee.

  (5) Maavanem määrab nimistutesse mitteregistreerunud isikule perearsti ja kinnitab nimistud ning teeb nimistutesse mitteregistreerunud isikute perearstid ja kinnitatud nimistud haigekassale ja asjaomastele perearstidele kättesaadavaks läbi X-tee hiljemalt 10. detsembriks.

  (6) Maavanem teavitab nimistusse mitteregistreerunud, kuid tema poolt määratud isikuid kuulumisest perearsti nimistusse.
[RTL 2006, 91, 1690 - jõust. 01.01.2007]

§ 6.  Rakendussätted

  (1) Juhul kui nimistus olev isik on kohustusliku ravikindlustusega hõlmamata, jääb isik kindlustuskaitse puudumise perioodiks perearsti nimistusse, kuhu ta on võetud või määratud käesoleva määruse alusel või enne käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Kuni 2007. aasta 1. jaanuarini võivad olla käesoleva määrusega lubatust suuremad nimistud, kui need on kinnitanud maakonnaarst (Tallinnas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja) enne käesoleva määruse jõustumist ning nimistut, millesse on kantud üle 2300 isiku, peab teenindama mitu perearsti.

  (21) Kuni 2008. aasta 1. jaanuarini võib perearst edastada nimistusse võetud uute isikute andmed iga kuu viimaseks kuupäevaks elektroonilisel kandjal (kokkuleppel ka paberkandjal) haigekassa piirkondlikule osakonnale.
[RTL 2006, 91, 1690 - jõust. 01.01.2007]

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

  Sotsiaalministri 29. novembri 2001.a määruse nr 113

  „Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise,

  muutmise ja võrdlemise alused ja kord”

  lisa
[RTL 2006, 91, 1690 - jõust. 01.01.2007]

  Perearsti nimi ………………………………………………………………………

  Minu nimi on ……………………………………………………………………….

  Isikukood ……………………………………………………………………………

  Alalise või peamise elukoha aadress ……………………………………………

  Avaldus

  Palun võtta mind nimistusse.

  Minu eelmine perearst oli …………………………………………………………

  Minuga lähedases suguluses või hõimluses olevatest perekonnaliikmetest on perearsti nimistus järgnevad isikud:

  ………………………………………………………………………... ………………

  (nimi, isikukood, alaline või peamine elukoht, sugulusaste)

  (märkida, kui valitakse perearsti, kes teenindab nimistut, mille suurus ületab 2000 inimest)

  Nimistut valin (õigele reale märkida X )

  esmakordselt ……… .

  vahetan perearsti nimistut ……… .

  allkiri ……………………………

  kuupäev ……………………….

  Täidab perearst :

  Olen nõus.

  perearsti nimi ………………………………………………………………………

  perearsti allkiri …………………………………………………………………….

  kuupäev ……………………...

  ÕIEND avaldatud RTL 2007, 18

  Lugeda RTL 2006, 91, 1690 avaldatud sotsiaalministri määruse numbriks 69, RTL 2006, 91, 1691 avaldatud sotsiaalministri määruse numbriks 70 ja RTL 2006, 91, 1692 avaldatud sotsiaalministri määruse numbriks 71. 
 Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lg 3 ja 31, Sotsiaalministeeriumi 15.02.2007 kiri nr 3.2-3/776 ja riigisekretäri 16.02.2007 resolutsioon nr 17-1/07-01190.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json