HALDUSÕIGUSPõllumajandus

HALDUSÕIGUSTervishoid ja ravi

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitse

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Biotsiidiseadus

Biotsiidiseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:

Biotsiidiseadus1

Vastu võetud 12.05.2004
RT I 2004, 45, 315
jõustumine 27.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.06.2006RT I 2006, 28, 21101.07.2006
07.12.2006RT I 2006, 58, 43901.01.2007

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab biotsiidi käitlemise nõuded ning järelevalve biotsiidi käitlemise nõuete täitmise üle.

  (2) Käesolevat seadust ei kohaldata biotsiidina kasutatavale kemikaalile, mida kasutatakse:
  1) taimekaitsevahendina taimekaitseseaduse (RT I 2004, 32, 226) tähenduses;
  2) ravimina, sealhulgas immunoloogilise ravimina ravimiseaduse (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608; 2001, 53, 308; 2002, 18, 97; 53, 336; 62, 377; 63, 387; 82, 480; 2003, 26, 156; 88, 591) tähenduses;
  3) meditsiinivahendina või kosmeetikatootena rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 90, 521; 2003, 26, 156 ja 160) tähenduses;
  4) lisaainena, tehisliku lõhna- või maitseainena, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalides või esemetes või piima-, muna- ja kalatoodete hügieeninõuete täitmiseks ettenähtud kemikaalina toiduseaduse (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) tähenduses;
  5) ravimsöödana, söödalisandina, erisöödamaterjalina või söödamaterjalina söödaseaduse (RT I 2002, 18, 97; 63, 387; 2003, 48, 340; 88, 591; 2004, 34, 236) tähenduses.

  (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2006, 28, 211 - jõust. 01.07.2006]

§ 2.  Biotsiid

  (1) Biotsiid on toimeaine või üht või mitut toimeainet sisaldav valmistis, mis on ette nähtud kahjulike organismide hävitamiseks või nende arvukuse kontrolli all hoidmiseks, kahjulike organismide tõrjeks või nende kahjustava toime ärahoidmiseks.

  (2) Madala riskiastmega biotsiid on biotsiid, mis sisaldab üht või mitut toimeainet, kuid ei sisalda probleemseid aineid, ning mis kasutustingimustele vastaval kasutamisel ei ole inimesele, loomale ega keskkonnale ohtlik.

  (3) Kahjulik organism on soovimatu organism või organism, mis on kahjulik inimesele või tema tegevusele, tootele või loomale või keskkonnale.

  (4) Probleemne aine on aine, mis võib enda omaduste tõttu avaldada kahjulikku mõju inimesele, loomale või keskkonnale ning mida sellise mõju avaldamiseks leidub või tekib biotsiidides piisavas koguses. Probleemne aine ei ole toimeaine.

§ 3.  Toimeaine

  (1) Toimeaine on aine või mikroorganism, sealhulgas viirus või seen, millel on kahjulikele organismidele üldine või spetsiifiline toime.

  (2) Biotsiidides kasutatavad toimeained jaotatakse järgmiselt:
  1) biotsiidis kasutada lubatud toimeained;
  2) madala riskiastmega biotsiidis kasutada lubatud toimeained;
  3) biotsiidis kasutada lubatud põhiained, mida võidakse kasutada vedeldina, lahustina või lahjendina biotsiidis või mõnedel juhtudel ka biotsiidina, kuid mida põhiliselt kasutatakse teistes valdkondades.

  (3) Biotsiidis kasutatavate toimeainete loetelud kehtestatakse Euroopa Komisjoni määrusega.

§ 4.  Biotsiidi turustamine

  (1) Biotsiidi turustamine on tegevus, millega biotsiid tehakse selle kasutajale kättesaadavaks, samuti sellele järgnev ladustamine. Biotsiidi turustamiseks loetakse ka biotsiidi sissevedu.

  (2) Turustamiseks ei loeta biotsiidi ladustamist, kui sellele järgneb biotsiidi hävitamine või väljavedu Euroopa Liidu territooriumilt.

§ 5.  Jääk

  Jääk käesoleva seaduse tähenduses on biotsiidi kasutamise, lagunemise või reageerimise tagajärjel tekkinud aine või vaheaine, mis jääb keskkonda.

§ 6.  Biotsiidi ja toimeaine käitlemise üldnõuded

  (1) Biotsiidi tohib turustada ja kasutada ainult juhul, kui biotsiidi turustamiseks ja kasutamiseks on antud luba või kui biotsiid on registreeritud, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Vaatamata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule, tohib biotsiidina turustada ja kasutada käesoleva seaduse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud põhiaineid.

  (3) Toimeainet tohib turustada ainult biotsiidina või selle koostisosana. Toimeainete loetelusse kantud toimeainet võib turustada biotsiidi koostisesse lisamise eesmärgil, kui ta on nõuetekohaselt liigitatud, pakendatud ja märgistatud.

  (4) Erandina võib toimeainete loetelusse kandmata toimeainet turustada biotsiidi koostisesse lisamise eesmärgil, kui Euroopa Liidu liikmesriikidele on edastatud toimik, mis vastab käesolevas seaduses sätestatud nõuetele, ja turustatavale toimeainele on lisatud teave, et toimeaine on ette nähtud lisamiseks biotsiidi koostisesse ning toimeaine on nõuetekohaselt liigitatud, pakendatud ja märgistatud.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 29 alusel kasutatavatele ainetele.

  (6) Andmed Eestis kasutada lubatud biotsiidide kohta kantakse biotsiidiregistrisse. Biotsiidiregister on riiklik register, mille asutab ja mille põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus .

§ 7.  Pädev asutus

  (1) Käesolevas seaduses sätestatud toimingud teeb ja haldusaktid annab Kemikaalide Teabekeskus, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Kemikaalide Teabekeskus teavitab iga kvartali lõpus Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide (edaspidi liikmesriigid) pädevaid asutusi biotsiidi turustamiseks antud lubadest, biotsiidi registreerimisest ja kõikidest teistest käesoleva seaduse § -des 14–29 nimetatud otsustest.

  (3) Kemikaalide Teabekeskus koostab iga kalendriaasta kohta nimekirja biotsiididest, mille turustamiseks on antud luba või mis on registreeritud, ning edastab nimekirja Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

  (4) Kui Kemikaalide Teabekeskusele edastatakse toimik seoses Euroopa Liidu teises liikmesriigis algatatud toimeaine toimeainete loetellu kandmise menetlusega või teises liikmesriigis antud biotsiidi ajutise loaga, korraldab Kemikaalide Teabekeskus selle toimiku hindamise. Kemikaalide Teabekeskus teavitab viivitamata Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevaid asutusi, kui esitatud toimik ei vasta nõuetele.

2. peatükk TOIMEAINETE LOETELUD 

§ 8.  Toimeaine loetellu kandmine ja loetelust väljaarvamine

  (1) Toimeainete kandmise Euroopa Liidu liikmesriikidele kohustuslikku toimeainete loetellu (edaspidi loetelu) ja toimeainete sellest väljaarvamise otsustab Euroopa Komisjon.

  (2) Toimeaine kantakse loetellu kuni kümneks aastaks, kui toimeainet sisaldavad biotsiidid, madala riskiastmega biotsiidid või biotsiidides kasutatavad põhiained vastavad käesoleva seaduse § 17 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustele.

§ 9.  Toimeaine loetellu kandmise taotlemine

  (1) Toimeaine loetellu kandmiseks esitab taotleja Kemikaalide Teabekeskusele:
  1) vormikohase taotluse;
  2) toimeainet käsitleva nõuetekohase toimiku;
  3) toimiku vähemalt ühe biotsiidi kohta, milles toimeainet kavatsetakse kasutada.

  (2) Toimeaine loetellu kandmise taotluse vormi kehtestab sotsiaalminister määrusega .

  (3) Enne taotluse esitamist tasutakse riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.
[RT I 2006, 58, 439 - jõust. 01.01.2007]

  (4) Enne loetelus sätestatud tähtaja möödumist võib taotleda toimeaine uut kandmist loetellu kuni kümneks aastaks.

§ 10.  Toimeaine loetellu kandmise siseriiklik menetlus

  (1) Kemikaalide Teabekeskus kontrollib esitatud toimikute vastavust nõuetele.

  (2) Toimikute nõuetele vastavuse korral edastab Kemikaalide Teabekeskus toimikute kokkuvõtte Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ning alustab toimikute sisu hindamist, teavitades sellest taotlejat.

  (3) Kemikaalide Teabekeskusel on õigus saada toimeaine täielikuks hindamiseks taotlejalt lisateavet, teavitades lisateabe nõudmisest ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

  (4) Hindamine viiakse läbi 12 kuu jooksul. Menetlustähtaeg peatub lisateabe taotluse esitamise päevast kuni lisateabe saamiseni.

  (5) Hindamistulemuste ärakirja saadab Kemikaalide Teabekeskus Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja taotlejale, soovitades toimeaine loetellu kanda või keelduda toimeaine loetellu kandmisest.

  (6) Kui taotletakse toimeaine uut kandmist loetellu, võib Kemikaalide Teabekeskus vajaduse korral anda loa toimeaine kasutamiseks kuni hindamismenetluse läbiviimise lõppemiseni, kaasa arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lisateabe esitamiseks kuluv aeg.

§ 11.  Toimeaine loetellu kandmise taotluse tagasilükkamine

  Kemikaalide Teabekeskus lükkab toimeaine loetellu kandmise taotluse tagasi, kui:
  1) toimeaine hindamise tulemused näitavad, et tavapärastel tingimustel, mille kohaselt seda toimeainet võib loa saanud biotsiidides kasutada, tekib risk tervisele või keskkonnale;
  2) toimeainete loetellu kantud sarnane toimeaine põhjustab teaduse ja tehnika arengut silmas pidades tervisele või keskkonnale senisest oluliselt väiksemat riski.

§ 12.  Toimeainete loetelu muutmise algatamine

  (1) Kemikaalide Teabekeskus võib mis tahes ajal algatada loetelu muutmise või toimeaine loetelust väljaarvamise menetluse, kui:
  1) loetellu kantud toimeaine puhul on kahtlus, et mõnda sellele esitatud tingimust ei täideta;
  2) tavapärastel tingimustel, mille kohaselt loetellu kantud toimeainet võib loa saanud biotsiidides kasutada, tekib risk tervisele või keskkonnale;
  3) biotsiidis kasutada lubatud toimeainete loetellu kantud toimeaine põhjustab teaduse ja tehnika arengut silmas pidades tervisele või keskkonnale senisest oluliselt väiksemat riski.

  (2) Isik võib loetelu muutmist taotleda, esitades Kemikaalide Teabekeskusele:
  1) toimeainet käsitleva nõuetekohase toimiku;
  2) toimiku vähemalt ühe biotsiidi kohta, milles toimeainet kasutatakse.

§ 13.  Toimeaine loetellu kandmisest keeldumise ja loetelu muutmise siseriiklik menetlus

  (1) Toimeaine loetellu kandmisest keeldumise või toimeaine loetelust väljaarvamise kavandamise korral hinnatakse üht või mitut alternatiivset toimeainet näitamaks, et alternatiivse toimeaine kasutamine avaldab sihtorganismiks olevale kahjulikule organismile samalaadset mõju, toomata kasutajale kaasa märkimisväärseid majanduslikke ja praktilisi ebamugavusi ning suurendamata riski tervisele ja keskkonnale.

  (2) Motiveeritud ettepaneku keelduda toimeaine loetellu kandmisest või loetelu muutmiseks tehtud hindamise tulemused edastab Kemikaalide Teabekeskus Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevatele asutustele. Ettepanek keelduda toimeaine loetellu kandmisest saadetakse ka taotlejale.

  (3) Toimeaine loetellu kandmisest keeldumise või loetelust toimeaine väljaarvamise korral peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) toimeainete keemiline mitmekesisus peaks tagama sihtorganismiks oleva kahjuliku organismi resistentsuse minimeerimise;
  2) toimeaine põhjustab loa saanud biotsiidides tavapärastel tingimustel kasutades oluliselt erinevat riski;
  3) seda kohaldatakse ainult samasse tooteliiki kuuluvates toodetes kasutatavate toimeainete suhtes;
  4) seda kohaldatakse ainult juhul, kui toimeaine kasutamiseks ei ole omandatud praktilisi kasutuskogemusi, kuigi selleks on antud võimalus.

3. peatükk BIOTSIIDI TURUSTAMISE LUBAMINE 

1. jagu Biotsiidi turustamise luba 

§ 14.  Loa taotlemine

  (1) Biotsiidi turustamise loa kirjaliku taotluse esitab biotsiidi Eesti Vabariigis esmakordselt turustada sooviv isik või tema esindaja Kemikaalide Teabekeskusele. Loa taotleja peab olema registreeritud Eesti Vabariigis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ettevõtjana või tema filiaal peab olema registreeritud Eesti Vabariigis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

  (2) Loa taotlemise korral tuleb esitada Kemikaalide Teabekeskusele:
  1) vormikohane taotlus;
  2) loa taotleja või tema esindaja isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad, ning dokumendid, mis tõendavad taotleja või tema filiaali registreerimist Eesti Vabariigis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis;
  3) biotsiidi toimik;
  4) biotsiidis sisalduvate toimeainete toimikud.

  (3) Taotlus esitatakse eesti keeles.

  (4) Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määrade järgi.

  (5) Biotsiidi turustamise loa taotluse ja loa vormid kehtestab sotsiaalminister määrusega.

  (6) Kemikaalide Teabekeskus koostab iga taotluse kohta kokkuvõtvad materjalid, millele on lisatud vähemalt taotluse koopia, taotluse kohta tehtud otsuste loetelu ja toimikute kokkuvõtted.

  (7) Kemikaalide Teabekeskus esitab kokkuvõtvad materjalid Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevate asutuste nõudmise korral ning edastab samuti kogu teabe, mis on vajalik taotluse sisu mõistmiseks või toimiku hindamiseks.

§ 15.  Taotluse läbivaatamine

  (1) Kemikaalide Teabekeskus vaatab loa saamise taotluse läbi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 120 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (2) Kemikaalide Teabekeskus otsustab taotluse rahuldamise või tagasilükkamise esitatud toimikute põhjal.

  (3) Kemikaalide Teabekeskus nõuab vajaduse korral taotluse esitajalt lisamaterjale. Muuhulgas võib nõuda lisateavet juba läbiviidud katsete kohta ning lisakatsete läbiviimist või biotsiidi või selle toimeaine proovide esitamist.

  (4) Lisamaterjalide nõudmise korral loetakse taotluse läbivaatamise tähtaja algust kõigi otsustamiseks vajalike materjalide esitamisest arvates.

§ 16.  Biotsiidi raammääratlus

  (1) Biotsiidi raammääratlus on sama tarbijarühma samas kasutusalas kasutatavate biotsiidide grupile omistatud määratlus, kuhu kuuluvad samade omadustega toimeained ja ühte gruppi kuuluvad biotsiidid. Erinevused raammääratlusse kuuluvate biotsiidide koostises võivad seisneda üksnes toimeaine või põhiaine sisalduse osakaalu vähendamises või biotsiidi koostisesse kuuluva muu aine sisalduse muutmises või ühe või mitme pigmendi, värvaine või lõhnaaine asendamises teise ainega, millega kaasneb sama või madalam riskitase ja mis ei vähenda biotsiidi tõhusust.

  (2) Biotsiidi raammääratluse koostab ja loa omanikule väljastab Kemikaalide Teabekeskus loa omaniku taotluse korral või enda algatusel.

  (3) Kui biotsiid vastab juba loa saanud või registreeritud biotsiidi raammääratlusele, võib loa taotleja esitada lisaks käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 nimetatud dokumentidele ka selle isiku kirjaliku nõusoleku juurdepääsu lubamiseks biotsiidi raammääratlusele, kellele biotsiidi raammääratlus on väljastatud.

  (4) Kui biotsiid vastab juba loa saanud või registreeritud biotsiidi raammääratlusele, on loa taotluse läbivaatamise tähtaeg kuni 60 päeva, kui loa taotleja on esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isiku kirjaliku nõusoleku biotsiidi raammääratlusele juurdepääsu kohta.

§ 17.  Loa andmise tingimused

  (1) Loa andmiseks peavad biotsiidis sisalduvad toimeained olema kantud käesoleva seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud loetellu.

  (2) Biotsiidis sisalduvate toimeainete iseloomu ja kogust, samuti andmeid kõigi toksikoloogilisest ja ökotoksikoloogilisest seisukohast oluliste koostisosade ja jääkide kohta peab olema võimalik kindlaks teha.

  (3) Biotsiidi toime peab hindamisel olema kindlaks tehtud, lähtudes teaduse ja tehnika arengust, käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides kehtestatud toimikute hindamise nõuetest, biotsiidi võimalikest eeldatavatest kasutamistingimustest, biotsiidiga töödeldud materjali kasutamisvõimalustest ning biotsiidi kasutamise ja hävitamise võimalikest tagajärgedest, et lubatud kasutamise korral biotsiid:
  1) oleks piisavalt tõhus;
  2) ei põhjustaks sihtorganismil soovimatuid tagajärgi, nagu resistentsust või ristresistentsust ning selgroogsete puhul tarbetuid kannatusi või valu;
  3) ei põhjustaks ise või oma jääkide kaudu otsest kahjulikku mõju inimese või looma tervisele või sellist mõju kaudselt joogivee, toidu, sööda või õhu kaudu siseruumides;
  4) ei põhjustaks ise või oma jääkide kaudu kahjulikku mõju põhja- või pinnaveele;
  5) ei põhjustaks ise või oma jääkide kaudu kahjulikku mõju keskkonnale, arvestades biotsiidi toimet keskkonnas, pinna-, põhja- või joogivee võimalikku saastumist ning biotsiidi mõju mittesihtorganismidele;
  6) ei põhjustaks õigusaktiga keelatud muud mõju.

  (4) Biotsiidi füüsikalised ja keemilised omadused peavad olema kindlaks tehtud ning need peavad olema asjakohaseks käitlemiseks sobivad.

  (5) Loa andmisest keeldutakse, kui käesolevas paragrahvis sätestatud nõuded ei ole täidetud ning nende täitmist ei ole võimalik piisavalt tagada loale kõrvaltingimuse seadmisega, samuti valeandmete või eksitavate andmete esitamise korral.

  (6) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastava biotsiidi turustamiseks võib Kemikaalide Teabekeskus keelduda ajutiselt loa andmisest, kui ta leiab, et biotsiid võib põhjustada lubamatut riski inimese või looma tervisele või keskkonnale. Kemikaalide Teabekeskus edastab nimetatud juhul materjalid lõplikuks otsustamiseks Euroopa Komisjonile, teavitades tehtud otsusest ja selle põhjustest Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

§ 18.  Loa kõrvaltingimus

  (1) Loa kõrvaltingimus on loaga turustada lubatud biotsiidi turustamise või käitlemise suhtes seatud piirang, mis võib seisneda biotsiidi lubatud kasutusvaldkonna, biotsiidi tarbijate grupi, käitlemise või turustamise tingimuste kitsendamises või biotsiidi käitlemisel lubatud piirkoguse kindlaksmääramises.

  (2) Loaga võib seada kõrvaltingimusi, kui need aitavad kaasa käesoleva seaduse § -s 17 sätestatud nõuete täitmise tagamisele.

§ 19.  Loa tähtaeg

  (1) Luba antakse tähtajalisena kuni kümneks aastaks.

  (2) Loa tähtaeg ei või olla pikem kui biotsiidis sisalduva toimeaine lubatavuse tähtaeg.

  (3) Loa tähtaega võib pikendada pärast seda, kui loa omanik on esitanud käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 nimetatud dokumendid ja samaaegselt on täidetud käesoleva seaduse § -s 17 sätestatud nõuded.

  (4) Taotleja peab loa taotluse esitamisel arvestama loa taotluse menetlemise tähtaegadega.

§ 20.  Loa andmine Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud loaga biotsiidi turustamiseks

  (1) Loa andmine biotsiidi turustamiseks, millele on Euroopa Liidu liikmesriigis antud turustamise luba, toimub käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi arvestades.

  (2) Loa saamise taotlemiseks tuleb esitada käesoleva seaduse § 14 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendid, Euroopa Liidu liikmesriigis antud luba ning käesoleva seaduse § 14 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud toimikute kokkuvõtted või nende eestikeelsete tõlgete notariaalselt kinnitatud koopiad.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide menetlustähtaeg on kuni 120 päeva.

  (4) Kui Kemikaalide Teabekeskus otsustab, et Euroopa Liidu liikmesriigis antud loa alusel turustamiseks lubatud biotsiid ei vasta käesoleva seaduse § -s 17 sätestatud nõuetele ning ta otsustab loa andmisest keelduda või määrata loaga kõrvaltingimusi, teavitab ta otsusest ja selle põhjustest viivitamata Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja loa taotlejat.

  (5) Kemikaalide Teabekeskus võib keelduda andmast luba biotsiidide turustamiseks, mida kasutatakse lindude, kalade ja loomaparasiitide tõrjeks. Kemikaalide Teabekeskus peab sellisest otsusest ja selle põhjustest teavitama Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

§ 21.  Loa muutmine

  (1) Kemikaalide Teabekeskus muudab luba:
  1) käesoleva seaduse § -s 17 sätestatud nõuete tagamiseks;
  2) loa omaniku taotlusel.

  (2) Kui loa muutmist taotleb loa omanik, peab ta oma taotlust põhjendama ning esitama Kemikaalide Teabekeskusele otsustamiseks vajaliku teabe. Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määrade järgi.

  (3) Kemikaalide Teabekeskus võib loa omanikult nõuda loa muutmiseks vajalike lisamaterjalide esitamist.

  (4) Kui kõrvaltingimuste muutmisel vähendatakse biotsiidi turustamisele seatud piiranguid, tohib seda teha üksnes ulatuses, mille puhul jäävad täidetuks käesoleva seaduse § -s 17 sätestatud nõuded.

  (5) Kui loa kõrvaltingimuse muutmine toob kaasa biotsiidis sisalduvale toimeainele sätestatud nõuete muutmise vajaduse, viiakse enne loa muutmist läbi 2. peatükis ettenähtud menetlus.

§ 22.  Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Kemikaalide Teabekeskus tunnistab loa kehtetuks, kui:
  1) toimeaine ei sisaldu enam loetelus;
  2) biotsiid ei vasta enam käesoleva seaduse § -s 17 sätestatud nõuetele;
  3) loa omanik on esitanud loa taotlemisel tahtlikult valeandmeid või eksitavaid andmeid;
  4) seda taotleb loa omanik.

  (2) Loa kehtetuks tunnistamise korral Kemikaalide Teabekeskuse algatusel peab Kemikaalide Teabekeskus loa omanikku kehtetuks tunnistamise kavatsusest teavitama ning võimaldama tal esitada oma arvamus.

  (3) Loa kehtetuks tunnistamise korral võib anda biotsiidi olemasolevate varude hävitamiseks, ladustamiseks, turustamiseks või kasutamiseks tähtaja. Sellise tähtaja kestus peab olema kooskõlas loa kehtetuks tunnistamise põhjusega, kuid ei või ületada kuut kuud.

  (4) Käesoleva seaduse § -s 17 sätestatud nõuetele vastava biotsiidi turustamiseks antud loa võib Kemikaalide Teabekeskus ajutiselt peatada, kui ta leiab, et biotsiid võib põhjustada lubamatut riski inimese või looma tervisele. Kemikaalide Teabekeskus edastab materjalid lõplikuks otsustamiseks Euroopa Komisjonile, teavitades tehtud otsusest ja selle põhjustest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

2. jagu Biotsiidi registreerimine 

§ 23.  Üldsätted

  (1) Madala riskiastmega biotsiidi võib turustada ja kasutada, kui see on registreeritud Kemikaalide Teabekeskuses.

  (2) Madala riskiastmega biotsiidi registreerimisele kohaldatakse käesoleva seaduse § -des 14–22 sätestatut, arvestades käesoleva seaduse § -des 23–25 sätestatud erisusi.

  (3) Registreerimistaotluse ja registreerimistunnistuse vormid kehtestab sotsiaalminister määrusega .

§ 24.  Registreerimismenetlus

  (1) Madala riskiastmega biotsiidi registreerimiseks esitab taotleja Kemikaalide Teabekeskusele registreerimistaotluse koos taotleja nime ja aadressiga ning madala riskiastmega biotsiidi toimiku.

  (2) Kemikaalide Teabekeskus teeb otsuse 60 päeva jooksul registreerimistaotluse ja nõuetekohase toimiku saamisest arvates, kui biotsiidis sisalduv toimeaine on kantud biotsiidis kasutada lubatud toimeainete loetellu või madala riskiastmega biotsiidis kasutada lubatud toimeainete loetellu.

  (3) Kui Kemikaalide Teabekeskuse hinnangul ei vasta Euroopa Liidu teises liikmesriigis registreeritud madala riskiastmega biotsiid käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 sätestatud määratlusele, võib ta selle registreerimisest ajutiselt keelduda, teatades viivitamata oma kahtlusest asjakohaste toimikute kontrollimise eest vastutavale pädevale asutusele.

  (4) Kui Kemikaalide Teabekeskus ja Euroopa Liidu teise liikmesriigi pädev asutus ei saavuta 90 päeva jooksul kokkulepet registreerimise küsimuses, edastatakse materjalid otsustamiseks Euroopa Komisjonile käesoleva seaduse § 20 lõikes 4 sätestatud korras.

  (5) Kui Kemikaalide Teabekeskus otsustab, et Euroopa Liidu teises liikmesriigis registreeritud biotsiid ei vasta käesoleva seaduse § -s 17 sätestatud nõuetele ning biotsiid tuleb jätta registreerimata või määrata loaga kõrvaltingimusi, kohaldatakse käesoleva seaduse § 20 lõikes 4 sätestatut. Kui Euroopa Komisjon kinnitab Kemikaalide Teabekeskuse otsuse ja edastab küsimuse biotsiidi algselt registreerinud Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele ning viimane kinnitab algse registreerimise õiguspärasust, on Kemikaalide Teabekeskus kohustatud biotsiidi registreerima.

§ 25.  Toimingud registreerimise vaidlustamisel

  (1) Kui Euroopa Liidu teine liikmesriik ajutiselt keeldub Eesti Vabariigis registreeritud madala riskiastmega biotsiidi registreerimisest, lähtutakse käesoleva seaduse § 24 lõikes 4 sätestatust.

  (2) Kui vaidlustamise tulemusena Euroopa Liidu teine liikmesriik keeldub Eesti Vabariigis registreeritud biotsiidi registreerimisest, vaatab Kemikaalide Teabekeskus registreerimisotsuse uuesti läbi, küsides vajaduse korral registreerimistunnistuse omajalt lisateavet. Lisateabe taotluse esitamise päevast kuni lisateabe saamiseni või selleks vajaliku tähtaja möödumiseni menetlustähtaeg peatub.

  (3) Registreerimisotsuse uuesti läbivaatamise ajal ei saa registreerimistunnistust kehtetuks tunnistada.

  (4) Registreerimisotsuse uuesti läbivaatamise tulemusena võib Kemikaalide Teabekeskus motiveeritult tunnistada registreerimisotsuse kehtetuks või kinnitada veel kord registreerimisotsuse õiguspärasust.

3. jagu Loa andmise erandid 

§ 26.  Loa andmist puudutava regulatsiooni kohaldamine

  Käesoleva seaduse § -des 26–29 sätestatakse biotsiidi turustamise loa andmise erijuhud ning neile kohaldatakse käesoleva seaduse § -des 14–19 ja 21–22 sätestatut, arvestades käesoleva seaduse § -des 27–29 sätestatud erisusi.

§ 27.  Ajutine luba biotsiidi turustamiseks

  (1) Kemikaalide Teabekeskus võib anda kuni kolmeks aastaks ajutise loa turustada biotsiidi, mis sisaldab loetellu kandmata toimeainet, kui see ei olnud turul enne 1998. aasta 14. maid. Loa võib anda, kui turustamise eesmärkideks ei ole teaduslik uurimis- ja arendustöö või tootmisalane uurimis- või arendustegevus. Selline ajutine luba antakse kuni toimeaine loetellu kandmise otsustamiseni.

  (2) Ajutise loa võib anda, kui pärast loa taotleja esitatud biotsiidi ja toimikute hindamist:
  1) otsustatakse, et toimeaine vastab loetellu kandmiseks esitatavatele nõuetele;
  2) otsustatakse, et biotsiid vastab käesoleva seaduse § 17 lõigetes 2–4 sätestatud nõuetele;
  3) Euroopa Liidu ükski liikmesriik ei esita saadud kokkuvõtte põhjal vastuväidet toimikute täielikkuse kohta.

  (3) Kui Euroopa Komisjoni alaline biotsiidide komitee on otsustanud, et toimeaine ei vasta toimeainele loetellu kandmisel esitatavatele nõuetele, peab Kemikaalide Teabekeskus ajutise loa viivitamata kehtetuks tunnistama.

  (4) Kui toimeaine kandmine loetellu või selleks korraldatud dokumentide hindamine ei ole kolme aasta möödudes lõpule viidud, võib Kemikaalide Teabekeskus ajutist luba pikendada veel kord kuni üheks aastaks, kui otsustatakse, et biotsiidi puhul on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 2 nõuded.

  (5) Kemikaalide Teabekeskus teavitab oma ajutiste lubade kohta tehtud otsustest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

§ 28.  Loa andmine erandolukorras

  (1) Kemikaalide Teabekeskus võib erakorralise ohu tõrjumiseks anda loa turustada sellist biotsiidi, mis ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele, kui ohu tõrjumiseks ei leidu muid vahendeid. Selline luba võidakse anda tähtajaga kuni 120 päeva.

  (2) Kemikaalide Teabekeskus teavitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 tehtud otsusest viivitamata Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

  (3) Kemikaalide Teabekeskus võib ajutise loa tähtaega pikendada Euroopa komisjoni tehtud vastava otsuse alusel või peab selle Euroopa Komisjoni vastava otsuse tegemise korral kehtetuks tunnistama.

§ 29.  Uurimis- ja arendustöö

  (1) Erandina käesoleva seaduse § -s 6 sätestatud nõuetest võib Kemikaalide Teabekeskus lubada loata kasutada biotsiidi või toimeainet uurimis- ja arendustegevuses või turustada sellel eesmärgil biotsiidi või toimeainet, kui:
  1) teadusliku uurimis- ja arendustöö tegijad peavad kirjalikku arvestust, milles täpsustatakse biotsiidi või toimeaine omadusi, märgistamist käsitlevaid andmeid, tarnitavaid koguseid ning nende isikute nimesid ja aadresse, kellele biotsiid tarnitakse, ning koostavad toimiku, mis sisaldab kõiki olemasolevaid andmeid biotsiidi või toimeaine võimaliku mõju kohta inimese või looma tervisele ning keskkonnale või varale. Taotluse korral antakse nimetatud teave Kemikaalide Teabekeskuse käsutusse;
  2) tootmisalase uurimis- ja arendustegevuse puhul edastatakse käesoleva lõike punktis 1 nimetatud teave enne turule viimist Euroopa Liidu turuleviimise koha liikmesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Liidu katsete korraldamise koha liikmesriigi pädevale asutusele.

  (2) Kemikaalide Teabekeskus kehtestab ilma loata biotsiidi või toimeainega keskkonda kahjustada võivate katsete tegemiseks tingimused, millega piiratakse kasutatavaid koguseid ja piirkondi. Kemikaalide Teabekeskus võib kehtestada ka muid tingimusi.

4. peatükk TOIMIK JA TEABEVAHETUS 

§ 30.  Toimik

  (1) Toimik käesoleva seaduse tähenduses on materjalide kogum, mis käsitleb biotsiidi või tema toimeaine omadusi ning mõju erinevatele organismidele ja keskkonnale.

  (2) Toimik koostatakse tänapäeva teadmiste taset arvestades korrektselt ning selle sisu ei tohi olla eksitav.

  (3) Toimikus peavad olema ära toodud tehtud katsete metoodika ja tulemuste analüüs.

  (4) Toimikus ei pea esitama teavet, mis on esitatud biotsiidile vastava raammääratlusega biotsiidi toimikus, kui taotleja sellele viitab ning esitab toimiku esitanud isiku kirjaliku nõusoleku võimaldada taotlejale juurdepääs biotsiidi raammääratlusele.

  (5) Toimiku sisule ja koostamisele esitatavad nõuded kehtestab sotsiaalminister määrusega.

  (6) Kui käesolev seadus sätestab toimiku esitamise nõude, võib toimiku asemel esitada teise isiku kirjaliku nõusoleku võimaldada taotlejale juurdepääs tema varem esitatud toimikule.

§ 31.  Teise isiku esitatud teabe kasutamine

  (1) Loa või registreerimise taotluse menetlemisel ei tohi Kemikaalide Teabekeskus kasutada talle eelneva loa või registreerimise taotluse menetlemise käigus Eesti Vabariigis või Euroopa Liidu mõnes teises liikmesriigis teise isiku esitatud teavet taotleja huvides, välja arvatud kui taotlejal on teabe esitanud isiku kirjalik nõusolek võimaldada juurdepääs esitatud teabele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku puudumisel ei tohi taotleja huvides kasutada teise isiku esitatud teavet:
  1) biotsiidis kasutada lubatud sellise toimeaine või madala riskiastmega biotsiidis kasutada lubatud toimeaine kohta, mis ei olnud turul enne 2000. aasta 14. maid, kuni 15 aasta möödumiseni toimeaine kandmisest loetellu;
  2) sellise toimeaine kohta, mis oli turul enne 2000. aasta 14. maid, kuni 2010. aasta 14. maini;
  3) sellise toimeaine kohta, mida turustati enne 2000. aasta 14. maid ja mis esitati loetellu kandmiseks või seda sisaldava biotsiidi turustamiseks, kuni kümne aasta möödumiseni loetellu kandmise või turustamise kohta teabe esitamisest;
  4) biotsiidis kasutada lubatud sellise toimeaine või madala riskiastmega biotsiidis kasutada lubatud toimeainele esitatud tingimuste muutmise või sellise toimeaine loetelus säilitamise kohta kuni viie aasta möödumiseni teabe esitamisest või kuni käesoleva lõike punktis 1 või 2 sätestatud tähtaja möödumiseni.

  (3) Toimeainete loetelust kustutamise menetlemise korral võivad Euroopa Komisjon, alalise biotsiidide komitee ja Euroopa Liidu liikmesriikide pädevad asutused teavet kasutada, vaatamata käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule.

§ 32.  Konfidentsiaalne teave

  (1) Loa või registreerimise taotluse esitanud isik võib Kemikaalide Teabekeskuselt taotleda tema toimikutes oleva või muul moel esitatud teabe tunnistamist konfidentsiaalseks teabeks. Konfidentsiaalseks teabeks võib tunnistada teavet, mille avalikustamine võib kahjustada taotleja majandus- või ärihuve. Selline taotlus peab olema motiveeritud.

  (2) Kemikaalide Teabekeskus peab võtma tarvitusele kõik abinõud, hoidmaks käesoleva seaduse alusel konfidentsiaalseks tunnistatud teavet ja Euroopa Komisjonilt või Euroopa Liidu teiste liikmesriikide pädevatelt asutustelt konfidentsiaalsena saadud teavet avalikuks tuleku eest.

  (3) Konfidentsiaalset teavet võib edastada Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu liikmesriikide pädevatele asutustele. Kemikaalide teabekeskus on sellise teabe edastamise korral kohustatud ära näitama, et tegemist on konfidentsiaalse teabega.

  (4) Kui taotleja seda taotleb, võtab Kemikaalide Teabekeskus tarvitusele abinõud biotsiidi koostise kui terviku konfidentsiaalsuse tagamiseks.

  (5) Konfidentsiaalseks teabeks ei ole:
  1) taotluse esitanud isiku nimi ja aadress;
  2) biotsiidi tootja nimi ja aadress;
  3) toimeaine tootja nimi ja aadress;
  4) biotsiidis leiduvate toimeainete nimetused ja sisaldus ning biotsiidi nimetus;
  5) ohtliku kemikaali nimetus, millel on tähendus biotsiidi klassifitseerimisel ohtliku kemikaalina kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591) tähenduses;
  6) toimeaine ning biotsiidi füüsikalisi ja keemilisi omadusi puudutav teave;
  7) toimeaine ja biotsiidi kahjutustamise viisid;
  8) kokkuvõtted selliste katsete tulemustest, mis võimaldavad kindlaks teha toimeaine või biotsiidi tõhususe, mõju inimesele, loomale ja keskkonnale ning vajaduse korral võimaldavad hinnata toimeaine või biotsiidi võimet resistentsust esile kutsuda;
  9) soovitatavad meetodid ja ettevaatusabinõud käitlemise ning tule ja muude ohuteguritega seonduvate ohtude vähendamiseks;
  10) kemikaali ohutuskaardid;
  11) katsemetoodika;
  12) biotsiidi ja selle pakendi hävitamise viisid;
  13) biotsiidi mahaloksumise või lekkimise korral kohaldatavad abinõud;
  14) esmaabi- ja meditsiininõuanne inimese kahjustamise puhul.

  (6) Kui turustamise loa või registreerimise taotleja, tootja või importija avalikustab konfidentsiaalse teabe ise, on ta kohustatud sellest teavitama Kemikaalide Teabekeskust.

§ 33.  Taotlejate vaheline koostöö

  (1) Isik, kes kavatseb esitada taotluse biotsiidi turustamise loa saamiseks või biotsiidi registreerimiseks, pöördub enne selgroogsete loomadega katsete korraldamist järelepärimisega Kemikaalide Teabekeskuse poole, et saada teavet, kas biotsiid, mille turustamise loa saamiseks või registreerimiseks on taotlus esitatud, sarnaneb mõne biotsiidiga, millele on luba antud või mis on registreeritud ning mis on sarnase biotsiidi turustamise loa või registreerimise tunnistuse omaniku nimi ja aadress.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud järelepärimisele lisatakse andmed või viited, mis näitavad, et järelepärimise esitanud isik kavatseb esitada taotluse.

  (3) Kui Kemikaalide Teabekeskus leiab, et järelepärimise esitanud isiku kavatsus taotlus esitada on piisavalt tõendatud, rahuldab Kemikaalide Teabekeskus järelepärimise, edastab järelepärimise esitanud isikule vastavad andmed ja teavitab järelepärimise esitanud isikust seda isikut, kelle andmed ta edastas.

  (4) Isik, kes kavatseb esitada taotluse biotsiidi turustamise loa saamiseks või biotsiidi registreerimiseks, ja varem sarnase biotsiidi turustamise loa saanud või selle registreerinud isik on kohustatud võtma tarvitusele mõistlikud abinõud, jõudmaks kokkuleppele teabe jagamise osas, et vältida katsete tegemist selgroogsete loomadega.

  (5) Kokkuleppe mittesaavutamise korral ei tohi taotluse esitamist kaaluv isik enne selgroogsete loomadega katseid teha, kui tal on selleks Kemikaalide Teabekeskuse luba.

  (6) Kui kokkulepet ei saavutata, võib Kemikaalide Teabekeskus teha otsuse avalikustada sarnast biotsiidi puudutav teave isikule, kes kavatseb esitada taotluse biotsiidi turustamise loa saamiseks või biotsiidi registreerimiseks, või kohustada teavet avalikustama isikut, kes on biotsiidi turustamise loa saanud või biotsiidi registreerinud. Kemikaalide Teabekeskus võtab otsuse tegemisel arvesse biotsiidi turustamise loa saanud või biotsiidi registreerinud isiku huvi teavet mitte avaldada ning avalikku huvi vältida katseid selgroogsete loomadega.

  (7) Kui Kemikaalide Teabekeskus ei tee käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud otsust, annab ta loa katseteks selgroogsete loomadega.

§ 34.  Teabe esitamise kohustus

  (1) Turustamise loa või registreerimise tunnistuse omanik on kohustatud edastama Kemikaalide Teabekeskusele kohe biotsiidi või toimeainet käsitleva teabe, mida pole varem edastatud ja mis võib omada tähtsust turustamise loa või registreerimise tunnistuse kehtivuse seisukohalt, muuhulgas:
  1) uue teabe biotsiidi või toimeaine mõju kohta inimese või looma tervisele, keskkonnale või varale ning koostise, toimeainete, lisandite või jääkide kohta;
  2) muutuse toimeaine päritolus või biotsiidi koostises;
  3) kahjulike organismide resistentsuse ilmnemise.

  (2) Kemikaalide Teabekeskus edastab uue teabe Euroopa Liidu liikmesriikide pädevatele asutustele, eelkõige teabe biotsiidi eeldatava kahjuliku mõju kohta inimese või looma tervisele, keskkonnale või varale ning teabe koostise, toimeainete, lisandite või jääkide kohta.

5. peatükk BIOTSIIDI TURUSTAMINE JA KASUTAMINE 

1. jagu Biotsiidide liigitamine, pakendamine ja märgistamine 

§ 35.  Biotsiidide liigitamine

  (1) Biotsiidid liigitatakse kasutusala ja sihtorganismi järgi.

  (2) Biotsiidide liigid ja nende põhikasutusalad kehtestatakse sotsiaalministri määrusega.

§ 36.  Biotsiidide pakendamine ja märgistamine

  (1) Biotsiid pakendatakse, lähtudes selle liigist, põhikasutusalast, käitlemise riskitasemest ja ohutusnõuetest.

  (2) Biotsiidi pakend peab biotsiidi selgelt eristama toidust ja söödast.

  (3) Biotsiidile, mida võib eksikombel pidada toiduks või söödaks, tuleb lisada koostisosi, mis teevad selle tarbimise vastumeelseks.

  (4) Biotsiidi märgistus peab olema eestikeelne ning selle pakendi etiketil ei tohi olla teavet, mis eksitaks kasutajat või võiks teda suunata biotsiidi kasutama mittesihtotstarbeliselt.

  (5) Biotsiid peab olema pakendatud vastavalt pakendiseaduses (RT I 1995, 47, 739; 1997, 53, 836; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591; 2004, 2, 6), kemikaaliseaduses ning käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.

  (6) Biotsiid peab olema märgistatud vastavalt kemikaaliseaduses ning käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.

2. jagu Biotsiidi turustamine 

§ 37.  Biotsiidi turustamise nõuded

  (1) Biotsiidi tohib turustada, kui:
  1) biotsiidi turustamiseks on antud luba või biotsiid on registreeritud käesolevas seaduses sätestatud korras;
  2) biotsiidi säilimisaeg ei ole möödunud.

  (2) Turustatav biotsiid peab olema liigitatud, pakendatud ja märgistatud vastavalt käesolevas seaduses sätestatud nõuetele. Pakendamise ja märgistamise nõudeid ei kohaldata biotsiidide veole.

  (3) Kemikaaliseaduse alusel ohtliku kemikaalina mürgiseks, väga mürgiseks, 1. või 2. rühma kuuluvaks kantserogeeniks, mutageeniks ning reproduktsioonihäireid põhjustavaks klassifitseeritud biotsiidide jaemüük on keelatud.

  (4) Biotsiidi turustaja peab tagama kasutaja teavitamise biotsiidi omadustest ja selle ohutust käitlemisest.

§ 38.  Biotsiidi hoiu- ja turustuskoht

  (1) Turustatavaid biotsiide hoitakse ja turustatakse toidust, ravimitest ja söötadest eraldi.

  (2) Biotsiidide hoiu- ja turustamiskohas ei tohi olla biotsiidi avatud pakendeid.

  (3) Biotsiidi, mille pakend on purunenud, ei tohi turustada. Kui purunenud pakendi asendamine ei ole võimalik, kahjutustatakse biotsiid jäätmeseaduses (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) sätestatud korras, arvestades vajaduse korral biotsiidi ohutuskaardi andmeid.
[RT I 2006, 28, 211 - jõust. 01.07.2006]

§ 39.  Biotsiidi ja toimeaine ohutuskaart

  (1) Biotsiidi turustaja koostab ohtlikuks kemikaaliks klassifitseeritud biotsiidi või toimeaine kohta ohutuskaardi.

  (2) Ohutuskaart koostatakse vastavalt kemikaaliseaduses sätestatud nõuetele.

  (3) Ohutuskaardi annab turustaja biotsiidi kasutajale enne biotsiidi üleandmist. Ohutuskaardi muutmise korral peab turustaja muudetud ohutuskaardi lähetama kõigile viimase 12 kuu jooksul seda biotsiidi ostnud teadaolevate kontaktandmetega kasutajatele.

§ 40.  Säilivustähtaja ületanud biotsiidi turustamine

  (1) Säilivustähtaja ületanud biotsiidi turustamine on keelatud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Säilivustähtaja ületanud biotsiidi turustamist võib jätkata ühe aasta jooksul, kui biotsiidi kvaliteediomadused enne turustamise jätkamist on uuesti kindlaks teinud kas taotleja või tema volitatud esindaja ning Kemikaalide Teabekeskus on biotsiidi edasiseks turustamiseks nõusoleku andnud. Biotsiidi pakendile tehakse märge säilivusaja pikendamise kohta.

  (3) Säilivustähtaja ületanud biotsiidi omaduste vastavust nõuetele tuleb tõendada laboratoorsete uuringutega. Laboratoorsete uuringute tulemuste protokoll peab olema kasutajale turustuskohas kättesaadav.

§ 41.  Biotsiidi reklaam

  Biotsiidi reklaam peab vastama reklaamiseaduse (RT I 1997, 52, 835; 1999, 27, 388; 30, 415; 2001, 23, 127; 50, 284; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2004, 27, 177) § -s 161 sätestatud nõuetele.

3. jagu Biotsiidi kasutamine 

§ 42.  Biotsiidi kasutamise üldnõuded

  Biotsiidi tuleb kasutada nõuetekohaselt, järgides kasutamisjuhendit, märgistust ja biotsiidi kasutamist minimeerivaid muid tingimusi.

§ 43.  Kahjuritõrje korraldamine

  (1) Isik, kes kasutab biotsiidi kahjulike organismide keemiliseks või bioloogiliseks hävitamiseks, tõrjeks, kahjustava toime ennetamiseks või muul keemilisel või bioloogilisel viisil nende vastu võitlemiseks (edaspidi kahjuritõrje), peab seda tegema üksnes biotsiidi märgistusel ja kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja tingimustel.

  (2) Isik võib teha kahjuritõrjet, kui:
  1) tal on sellekohane majandustegevuse registri registreering ja
  2) tal on vastavasisuline õigussuhe käesoleva seaduse § -s 44 nimetatud vastutava spetsialistiga või on füüsilisest isikust ettevõtja ise pädev tegutsema vastutava spetsialistina või
  3) ta töötab tööandja juures ning tal on käesoleva seaduse § 44 lõikes 2 nimetatud kutsekvalifikatsiooni kutsetunnistus.

  (3) Kui kahjuritõrjet tegev isik osutab kahjuritõrjet teenusena, peab ta olema ettevõtja äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100; 78, 523; 88, 591) tähenduses.

  (4) Nõuded biotsiididega tehtavale kahjuritõrjele kehtestab sotsiaalminister määrusega.

§ 44.  Vastutav spetsialist

  (1) Vastutav spetsialist on isik, kes on pädev kahjuritõrjet juhtima ja korraldama ning nõustama ettevõtjat, et oleks tagatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmine.

  (2) Vastutaval spetsialistil peab olema kahjuritõrje juhtimiseks ja korraldamiseks omistatud kutsekvalifikatsioon kutseseaduse (RT I 2001, 3, 7; 2002, 61, 375; 2003, 13, 68; 83, 559) tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav vähemalt keskharidus, kutse- ja juhtimisalane täienduskoolitus ning kolmeaastane kahjuritõrjealane töökogemus.

§ 45.  Registreering

  (1) Kahjuritõrjega tegeleda sooviv ettevõtja esitab majandustegevuse registrile registreerimistaotluse, milles lisaks majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) nimetatud andmetele esitatakse:
  1) kahjulikeks organismideks olevate sihtorganismide loetelu;
  2) kasutatavate tõrjeainete loetelu;
  3) kahjuritõrje vastutava spetsialisti andmed ja tema kutsekvalifikatsiooni tõendava tunnistuse andmed.

  (2) Registreeringu tegemisel, muutmisel, peatamisel ja kustutamisel kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses registreerimismenetluse kohta sätestatut.

§ 46.  Mürgistusalane teave

  (1) Kemikaalide Teabekeskus peab edastama toimikus sisalduva mürgistusalase teabe mürgistusteabekeskusele. Sellist teavet võib kasutada ainult meditsiinilise vajaduse, eelkõige õnnetusjuhtumite korral ning ennetus- ja ravimeetmete määramiseks.

  (2) Mürgistusalast teavet ei tohi kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata eesmärgil. Sellele teabele kohaldatakse teabe konfidentsiaalsust tagavaid sätteid.

  (3) Tootjad või turustamise eest vastutavad isikud on kohustatud edastama Kemikaalide Teabekeskusele kogu olemasoleva mürgistusalase teabe.

6. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 47.  Järelevalve teostajad

  (1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostavad:
  1) Tööinspektsioon töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise osas töötervishoiu ja tööohutuse seadusega (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120) reguleeritud valdkonnas;
  2) Keskkonnainspektsioon keskkonda kahjustava või ohustava tegevuse osas keskkonnajärelevalve seadusega (RT I 2001, 56, 337; 2002, 61, 375; 99, 579; 110, 653; 2003, 88, 591; 2004, 30, 209; 38, 258) reguleeritud valdkonnas;
  3) Tarbijakaitseamet biotsiidi jaemüüginõuete täitmise osas tarbijakaitseseadusega (RT I 2004, 13, 86) reguleeritud valdkonnas;
  4) Maksu- ja Tolliamet biotsiidi sisse- ja väljaveole ning transiidile kehtestatud nõuete täitmise osas;
  5) Tervisekaitseinspektsioon ohutusnõuete täitmise osas hulgimüügis, toitlustusettevõtetes, joogi- ja suplusvee töötlemisel, teenuste osutamisel ning rahvatervise seadusega (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 90, 521; 2003, 26, 156 ja 160) reguleeritud muudes valdkondades;
  6) Veterinaar- ja Toiduamet toiduseadusega (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) ning veterinaarkorralduse seadusega (RT I 1999, 58, 608; 2002, 13, 79; 18, 97; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 38, 257) reguleeritud valdkondades;
  7) Tervishoiuamet ohutusnõuete täitmise osas tervishoiuteenuse osutajate üle tervishoiuteenuste korraldamise seadusega (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160; 2004, 29, 192) reguleeritud valdkonnas;
  8) Andmekaitse Inspektsioon andmekaitse nõuete täitmise üle.

  (2) Järelevalvet teostav isik on kohustatud:
  1) esitama kontrollitavale oma ametitõendi ning selgitama järelevalve teostamise eesmärki ja selle toiminguid;
  2) selgitama kontrollitavale nõuete rikkumise korral rikkumise olemust ja nõudma rikkumise lõpetamist;
  3) hoidma temale järelevalvetoimingute tegemisel teatavaks saanud avalikustamisele mittekuuluvat teavet, välja arvatud kui selle hoidmine ohustab inimese või looma tervist ning keskkonda või vara.

  (3) Järelevalvet teostaval isikul on õigus:
  1) pääseda takistamatult ja ette teatamata kontrollitavale objektile, teha mõõtmisi ja võtta analüüside tegemiseks tasuta proove;
  2) nõuda käitlejalt seletusi ja dokumente ning kasutada tõendite kogumiseks käitleja või tema esindaja teadmisel tehnikavahendeid;
  3) teha märkmeid ning saada käitlejalt väljavõtteid järelevalve teostamiseks vajalikest dokumentidest.

  (4) Käitleja on kohustatud abistama järelevalvet teostavat isikut temale käesoleva seaduse ja teiste õigusaktidega pandud ülesannete täitmisel.

§ 48.  Ettekirjutus

  (1) Järelevalvet teostava asutuse juhil või tema volitatud ametnikul on õigus teha ettekirjutus käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks.

  (2) Ettekirjutus peab sisaldama:
  1) ettekirjutuse koostaja nime ja ametikohta ning järelevalvet teostava asutuse nimetust ja aadressi;
  2) ettekirjutuse tegemise kohta ja kuupäeva;
  3) ettekirjutuse saaja nime või nimetust ja elu- või asukohta;
  4) ettekirjutuse tegemise aluseks olevaid asjaolusid või viidet dokumendile, kus need on kajastatud;
  5) ettekirjutuse õiguslikku alust;
  6) ettekirjutuse resolutsiooni, milles tuuakse välja ettekirjutuse saaja kohustused ja nende täitmise tähtaeg;
  7) viidet sunniraha kohaldamise võimalusele ettekirjutuses sisalduva kohustuse täitmata jätmise korral;
  8) ettekirjutuse vaidlustamise korda ja tähtaega;
  9) ettekirjutuse koostaja allkirja.

  (3) Ettekirjutus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb ettekirjutuse koostajale ja teine ettekirjutuse saajale.

  (4) Kui on vajadus teavitada ettekirjutusest kolmandat isikut, toimetatakse talle posti teel või elektrooniliselt kätte ettekirjutuse koostaja kinnitatud ettekirjutuse ärakiri.

§ 49.  Ettekirjutuse vaidlustamine

  (1) Ettekirjutuse saajal on järelevalveametniku ettekirjutusega mittenõustumise korral õigus esitada kirjalik vaie järelevalvet teostava asutuse juhile kümne tööpäeva jooksul, arvates päevast, millal ta vaidlustatavast ettekirjutusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Järelevalvet teostava asutuse juht vaatab vaide läbi ja teeb otsuse kümne tööpäeva jooksul vaide esitamise päevast arvates. Vaide läbivaatamisest ei saa osa võtta järelevalveametnik, kelle ettekirjutuse peale vaie oli esitatud.

  (3) Vaide esitamine ei vabasta ettekirjutuse saajat kohustusest täita ettekirjutus. Järelevalvet teostava asutuse juht võib vaidlustatud ettekirjutuse täitmise peatada haldusmenetluse seaduse § -s 81 nimetatud asjaolude esinemise korral kuni vaideotsuse tegemiseni.

§ 50.  Sunniraha

  (1) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral ettekirjutuses määratud tähtajaks on järelevalvet teostaval isikul õigus kohaldada sunnivahendina sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

7. peatükk VASTUTUS 

§ 51.  Biotsiidi turustamise nõuete rikkumine

  (1) Biotsiidi turustamise loa taotlemata jätmise või registreerimiskohustuse täitmata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 40 000 krooni.

§ 52.  Biotsiidi ja toimeaine käitlemis-, ohutus- ja teabehoidmisnõuete rikkumine

  (1) Biotsiidi ja toimeaine käitlemis-, ohutus- või teabehoidmisnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 53.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse § -des 51 ja 52 sätestatud väärtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590) sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse § -des 51 ja 52 sätestatud väärtegude kohtuvälisteks menetlejateks on vastavalt oma pädevusele käesoleva seaduse § 47 lõikes 1 nimetatud asutused.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 54.  Üleminekusätted

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist turul olevaid biotsiide, milles sisalduvad toimeained on loetletud Euroopa Komisjoni määruse 2032/2003 kümneaastase üleminekuperioodi kohta biotsiidide turustamisel (EÜT L 307, 24.11.2003, lk 1–96) lisades, võib turustada turustamisloata ja registreerimata kuni 2006. aasta 1. septembrini ning need registreeritakse lihtsustatud korras.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud biotsiidide registreerimiseks lihtsustatud korras esitab taotleja Kemikaalide Teabekeskusele enne 2006. aasta 1. septembrit kirjaliku taotluse. Taotleja peab taotluse esitamisel arvestama biotsiidide registreerimise menetlemise tähtaegadega.

  (3) Kahjuritõrjega võib majandustegevuse registri registreeringuta tegeleda kuni 2005. aasta 1. jaanuarini.

§ 55–59.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 60.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.


1Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 98/8/EÜ biotsiidide turustamisest (EÜT L 123, 24.04.1998, lk 1–63).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json