Teksti suurus:

Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2010
Avaldamismärge:

Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord
[RT I 2006, 57, 429 - jõust. 01.01.2007]

Vastu võetud 22.04.2003 nr 124
RT I 2003, 37, 248
jõustumine 01.05.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi teatajas, jõustumise aeg):

14.12.2006 nr 254 (RT I 2006, 57, 429) 1.01.2007

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 8 lõike 1 punkti 11 alusel.
[RT I 2006, 57, 429 – jõust. 1.01.2007]

§ 1. Arengu- ja humanitaarabi andmist korraldavad institutsioonid

(1) Arengu- ja humanitaarabi andmist korraldab Välisministeerium koostöös teiste asjaomaste asutuste ja isikutega.

(2) Arengu- ja humanitaarabi andmise aluseks oleva arengukoostööprojekti (edaspidi projekt) kiidab heaks või lükkab tagasi välisminister, lähtudes Eesti arengukoostöö põhimõtetest, projekti võimalikust mõjust sihtriigi arengule ja projekti maksumusest ning kuulates eelnevalt ära arengukoostöö komisjoni ettepaneku.

Välisministeerium teavitab Vabariigi Valitsust antud arengu- ja humanitaarabist üks kord aastas.

[RT I 2006, 57, 429 – jõust. 1.01.2007]

§ 2. Arengukoostöö komisjon

(1) Välisminister moodustab nõuandva õigusega arengukoostöö komisjoni (edaspidi komisjon).

(2) Komisjon:
1) hindab esitatud projekte, lähtudes Eesti arengukoostöö põhimõtetest, projekti võimalikust mõjust sihtriigi arengule ning projekti maksumusest;
2) küsib vajaduse korral projekti esitajalt lisateavet ning teeb projekti muutmise ettepanekuid;
3) teeb välisministrile ettepaneku projekt heaks kiita või tagasi lükata.

(3) Komisjoni kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad. Vajaduse korral kaasab komisjon oma tegevusse muude valitsusasutuste esindajaid ja teisi spetsialiste.

(4) Komisjoni tegevust korraldab ja komisjoni teenindab Välisministeerium.

§ 3. Arengukoostööprojekti esitamine

(1) Projekti võib esitada Välisministeeriumile asutus või isik sihtriigi abitaotluse alusel, rahvusvahelise organisatsiooni üleskutse alusel või valitsusvälise organisatsiooni initsiatiivil. Projekti võib esitada ka Välisministeerium omal algatusel.

(2) Välisministeerium edastab §-s 4 toodud nõuetele vastava projekti komisjonile hindamiseks.

§ 4. Nõuded arengukoostööprojektile

Projekt peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) probleemi tutvustus;
2) projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused;
3) projekti elluviimise eelarve;
4) tegevuskava;
5) projekti elluviimise kontrollmehhanism ja
6) selle täitmise eest vastutav isik või asutuse nimi ja kontaktandmed.

§ 5. Projekti elluviimine

(1) Välisministeeriumi ja projekti elluviimise eest vastutava isiku või asutuse (edaspidi projekti elluviimise eest vastutaja) vahel sõlmitakse pärast projekti rahastamiseks vajalike vahendite olemasolu selgumist leping, mis sätestab poolte kohustused ja vastutuse, samuti projekti elluviimise ajakava, aruandluse ja projekti täitmise kontrolli(edaspidi leping).

[RT I 2006, 57, 429 – jõust. 1.01.2007]

(2) Kui projekti elluviimise eest vastutaja on Välisministeerium, esitatakse vormikohane projekt ja aruanded, kuid lepingut projekti elluviimiseks ei sõlmita.

§ 6. Kontroll ja aruanded

(1) Välisministril või lepingus määratud Välisministeeriumi ametnikul on õigus nõuda projekti elluviimise eest vastutajalt vahearuandeid projekti elluviimise kohta.

[RT I 2006, 57, 429 – jõust. 1.01.2007]

(2) Välisministeerium esitab vahearuande komisjonile läbivaatamiseks ning välisminister või lepingus määratud Välisministeeriumi ametnik võib komisjoni arvamuse põhjal teha projekti elluviimise eest vastutajale ettepanekuid projekti edasise elluviimise kohta.

[RT I 2006, 57, 429 – jõust. 1.01.2007]

(3) Projekti lõppemise järel esitab projekti elluviimise eest vastutaja Välisministeeriumile lõpparuande. Välisministri või lepingus määratud Välisministeeriumi ametniku soovi korral peab projekti elluviimise eest vastutaja esitama lisainformatsiooni.

[RT I 2006, 57, 429 – jõust. 1.01.2007]

(4) Välisministeerium esitab lõpparuande komisjonile läbivaatamiseks. Komisjon hindab lõpparuande põhjal projekti eesmärkide saavutamist ning esitab aruande koos oma arvamusega välisministrile kinnitamiseks.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json