Teksti suurus:

Välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindusele kinnisomandi ja kinnisasja valduse üleandmise tingimused ja kord ning taotluse vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindusele kinnisomandi ja kinnisasja valduse üleandmise tingimused ja kord ning taotluse vorm - sisukord
Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 92, 1719

Välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindusele kinnisomandi ja kinnisasja valduse üleandmise tingimused ja kord ning taotluse vorm

Vastu võetud 20.12.2006 nr 13

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 13 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib kinnisomandi ja kinnisasja valduse üleandmist kinnisasja, selle mõttelise osa või hoonestusõiguse omandamise, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise, üürimise või tasuta kasutusse andmise teel (edaspidi kinnisasja üleandmine) välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindusele (edaspidi välisriigiesindus).

  (2) Välisriigi esindusele üleantavaks kinnisasjaks käesoleva määruse tähenduses on Eesti Vabariigi territooriumil asuv maa ning hooned, hooneosad või rajatised ja nende juurde kuuluv maa, mida välisriigi esindus hakkab kasutama esinduse vajadusteks, sealhulgas esinduse juhi residentsina.

  (3) Kinnisasja üleandjaks on selle omanik või tema volitatud esindaja.

  (4) Määrust ei kohaldata:
  1) Välisministeeriumi valitsemisel oleva kinnisasja üleandmisel välisriigi esindusele;
  2) kui välislepingus on sätestatud teisiti.

§ 2.  Välisriigi esinduse teavitamiskohustus

  Välisriigi esindus teavitab Välisministeeriumi kirjalikult kinnisasja, selle mõttelise osa või hoonestusõiguse omandamise, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise, üürimise või tasuta kasutusse võtmise kavatsusest ning kinnisasja asukohast ja üleandjast.

§ 3.  Kinnisasja üleandmise loa taotlemine

  (1) Välisministeerium teavitab pärast §-s 2 nimetatud teabe saamist välisriigi esindust ja kinnisasja üleandjat kirjalikult kinnisasja üleandmise loa taotlemise vajadusest.

  (2) Määruse lisas kehtestatud vormi kohase kinnisasja üleandmise loa taotluse esitab Välisministeeriumile kinnisasja üleandja.

  (3) Välisministeerium vaatab kinnisasja üleandmise loa taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse registreerimise päevast. Taotluse läbivaatamise käigus esitab Välisministeerium vajaduse korral asjakohase päringu kinnisasja asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele seisukoha võtmiseks.

  (4) Kinnisasja üleandmise loa taotluse vorm avaldatakse Välisministeeriumi veebilehel.

§ 4.  Kinnisasja üleandmise loa andmine

  (1) Luba välisriigi esindusele kinnisasja üleandmiseks antakse haldusmenetluse korras, välisministri käskkirjaga.

  (2) Kinnisasja välisriigi esindusele üleandmise loa andmisel arvestatakse «Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse» § 3 lõikes 1 sätestatud riigikaitselisi kitsendusi.

  (3) Välisminister võib kinnisasja üleandmise loa andmisest keelduda, kui see:
  1) võib ohustada riigi julgeolekut;
  2) on vastuolus rahvusvahelise tavast tuleneva vastastikkuse põhimõttega;
  3) võib sattuda vastuollu avaliku huviga.

  (4) Välisministeerium teavitab välisriigi esindust kirjalikult kinnisasjaüleandjale antud loast või loa andmisest keeldumisest 5 tööpäeva jooksul pärast loa andmist või selle andmisest keeldumist.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Matti MAASIKAS


Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 13 «Välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindusele kinnisomandi ja kinnisasja valduse üleandmise tingimused ja kord ning taotluse vorm»
lisa


Välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindusele kinnisomandi ja kinnisasja valduse üleandmise loa taotlus

Füüsilisest isikust taotleja:

ees- ja perekonnanimi ______________________________________________________
isikukood/sünniaeg ________________________________________________________
postiaadress _____________________________________________________________


Juriidilisest isikust taotleja:

asukoha aadress __________________________________________________________
registrikood _____________________________________________________________


Taotlen välisriigi / rahvusvahelise organisatsiooni esindusele kinnisasja üleandmise luba, millega seoses teatan järgmised andmed:

Välisriigi / rahvusvahelise organisatsiooni nimetus ja asukoht _________________________
_______________________________________________________________________
Kinnisasja asukoht ja nimi (kui on olemas)  _____________________________________
_______________________________________________________________________
Kinnisasja omaniku nimi ja aadress ___________________________________________
Kinnisasja suurus (m2/ha) ja katastritunnus  ____________________________________
Kinnisasja senine sihtotstarve  _______________________________________________
Kinnistul asuvad hooned ja rajatised ning nende sihtotstarve
  _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Kinnisasja üleandmise liik:


  Kinnisasja omandamine ____________
  Kinnisasja mõttelise osa omandamine ____________
  Hoonestusõiguse omandamine ____________
  Kasutusvalduse seadmine ____________
  Hoonestusõiguse seadmine ____________
  Kinnisasja üürimine ____________
  Kinnisasja tasuta kasutusse andmine ____________


Taotleja esindaja isikuandmed:

ees- ja perekonnanimi _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
isikukood/sünniaeg ________________________________________________________
postiaadress _____________________________________________________________


Kuupäev: ________________ Taotleja / taotleja esindaja allkiri: _______________________


Lisad: 1) väljavõte maaregistrist või väljatrükk elektroonilisest katastriüksuse plaanist;
  2) väljavõte kinnistusraamatust või väljatrükk elektroonilisest kinnistusraamatust;
  3) taotleja esindaja volikiri.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json