Teksti suurus:

Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2008
Avaldamismärge:

Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord

Vastu võetud 27.04.2004 nr 100
RTL 2004, 54, 919
jõustumine 03.05.2004

(õ) 4.04.2007 12:13

Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13.01.2005 nr 7 (RTL 2005, 12, 103 ) 1.02.2005

06.07.2005 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)

25.04.2006 nr 29 (RTL 2006, 37, 642) 1.05.2006

12.12.2006 nr 61 (RTL 2006, 91, 1688) 1.01.2007

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 ja § 52 lõike 4 alusel.

1. peatükk
NÕUDED TOLLILAOLE, TOLLITERMINALILE JA HOIUKOHALE

§ 1. Tolliladu, tolliterminal ja hoiukoht

(1) Tolliladu, tolliterminal ja hoiukoht on nende pidaja kasutuses olev tolli poolt tollilaona, tolliterminalina või hoiukohana aktsepteeritud hoone, ruum või tolli poolt aktsepteeritud viisil selgelt märgistatud ruumi osa, taraga piiratud või tolli poolt aktsepteeritud viisil selgelt märgistatud valvatav territoorium või vedelike ladustamiseks ettenähtud statsionaarne mahuti. Tolliladu võib olla ka Eestis registreeritud punkrilaev.

(2) Tollilao, tolliterminali ja hoiukoha sisse- ja väljapääsud ning mahutid peavad võimaldama tollitõkendi panemist. Tara ei tohi võimaldada transpordivahendi läbisõitu ilma sissemurdmisjälgi jätmata või tollitõkendit rikkumata. Hoiukoht ei tohi asuda tollikontrolli tsoonis.

(3) Toll võib tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidajale esitada täiendavaid nõudmisi kauba puutumatuse tagamiseks.

2. peatükk
TOLLILAO, TOLLITERMINALI JA HOIUKOHA LUBA

§ 2. Tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa taotluse esitamine

(1) Tollilao,    tolliterminali   või    hoiukoha   pidamise   loa   (edaspidi   luba) saamiseks esitab isik taotluse maksu- ja tollikeskusele, kelle piirkonda tolliladu, tolliterminali või hoiukohta asutada kavandatakse (edaspidi järelevalve tolliasutus).

(2)   Tollilao pidamise loa taotlemiseks esitab loa taotleja EÜ Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), lisas 67 toodud näidise kohase kirjaliku taotluse (k.a e-posti teel) või täidab taotluse vormi elektroonilises andmetöötlussüsteemis. Taotlusele lisatakse määruse §-s 3 nimetatud dokumendid.

(3)   Tolliterminali ja hoiukoha loa taotlemiseks esitab loa taotleja kirjaliku taotluse või täidab taotluse vormi elektroonilises andmetöötlussüsteemis. Taotlusele lisatakse määruse §-s 3 nimetatud dokumendid. Taotlusele märgitakse loa taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, majanduslik põhjendus tolliterminali või hoiukoha loa taotlemiseks ning taotlusele lisatavate dokumentide loetelu.

(4)   Paberkandjal esitatavale taotlusele märgitakse selle esitamise kuupäev ning loa taotleja esindaja allkiri. Taotluse esitamisel elektroonilisel teel peab see olema allkirjastatud digitaalallkirjaga “Digitaalallkirja seaduses” sätestatud korras või esitatud elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.

[RTL 2006, 37, 642 – jõust. 1.05.2006]

§ 3. Taotlusele lisatavad dokumendid

(1) Taotlusele lisatakse üldjuhul järgmised dokumendid:
1) asutatava tollilao, tolliterminali või hoiukoha asendiplaan, kus on märgitud loa taotleja valduses oleva territooriumi ja hoonete pindalad ning juurdepääsuteed;
2) hoonete plaanid, kus on märgitud ruumide pindalad ning sisse- ja väljapääsud;
3) ladustamis- ja hoiustamisvõimaluste kirjeldus (kütte- ja külmutusseadmete, estakaadide, tõsteseadmete jne olemasolu);
4) vedelike hoiustamiseks ettenähtud mahutipargi ja torustike skeemid koos tehnoloogilise protsessi kirjeldusega ning loetelu ametlikeks mõõtmisteks sobivatest Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni poolt aktsepteeritud mahutitest ja mõõtevahenditest, punkrilaeval lisaks lipudokumendi ärakiri;
5) territooriumi, hoonete, mahutite ja punkrilaeva kuuluvust taotlejale või kasutusõigust tõendavad dokumendid;
6) mõõtevahendite taatlemistunnistused;
7) tagatissumma määramiseks vajalikud andmed;
8) laoarvestuse sise-eeskirjad ja aruannete vormide näidised;
9) tollilao või tolliterminali korral töökorralduse projekt.

(2) Taotlusele lisatud ja paberkandjal esitatud dokumentidele märgitakse loa taotleja esindaja allkiri ning esitamise kuupäev. Taotlusele lisatud ja elektroonilisel teel esitatud dokumendid allkirjastatakse digitaalallkirjaga “Digitaalallkirja seaduses” sätestatud korras või esitatakse elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.

[RTL 2006, 37, 642 – jõust. 1.05.2006]

(3) Hoiukoha loa taotlusele ei ole vaja lisada käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 nimetatud aruande näidist ning punktis 7 nimetatud andmeid, kui loa taotlejal puudub sisenemisdeklaratsiooni esitamise luba ning ta ei taotle seda samaaegselt hoiukoha pidamise loa taotlemisega.

(4) Tollil on õigus nõuda taotluses esitatud andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks täiendavaid dokumente.

§ 4. Taotluse läbivaatamine ja tagatissumma määramine

(1) Järelevalve tolliasutuses vaadatakse taotlus läbi ning tehakse loa väljastamiseks vajalike andmete saamiseks päring äriregistri keskandmebaasi.

(2) Taotluse läbivaatamise käigus hindab toll taotluse põhjendatust ning määrab üldjuhul tagatissumma suuruse.

(3) Tolli poolt taotlejale käesoleva määruse alusel esitatavatest nõudmistest või täiendavate andmete esitamise vajadusest teavitab toll loa taotlejat kirjalikult 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

§ 5. Tollilao ja tolliterminali töökorraldus

(1) Loa taotleja kooskõlastab järelevalve tolliasutusega tollilao ja tolliterminali töökorralduse eeskirja (edaspidi töökorraldus ), milles kajastatakse:
1) tollilao või tolliterminali ja tolli tööajad;
2) osapoolte kontaktandmed;
3) laoarvestuse aruannete vormid ja nende esitamise viis ning tähtpäevad;

[RTL 2006, 37, 642 – jõust. 1.05.2006]

4) tollilaos tavaliste käitlemistoimingute või tolliterminalis EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), artiklis 52 nimetatud toimingute teostamisest teatamise ja tolli poolt loa andmise viis;
5) inventuuride teostamise sagedus ja tähtajad;
6) loa taotleja tööks vajaliku, tollilaos või tolliterminalis kasutatava, inventari ja seadmete nimekiri;
7) tollijärelevalve tagamiseks vajalikud ja loa taotleja tegevusest tulenevad nõuded;
8) määruse §-s 19 nimetatud kinnipeetud kauba ladustamiseks vajalik laopinna suurus.

(1¹) Puistematerjalide hoiustamise või ladustamise korral esitab loa taotleja järelevalve tolliasutusele tolli rahuldavalt põhjendatud puistematerjalide iseärasustest või loomulikest looduslikest protsessidest tingitud kaaluliste muutuste piirnormid. Puistematerjalide kaaluliste muutuste piirnormid  nähakse ette töökorralduses.

[RTL 2006, 91, 1688 – jõust. 1.01.2007]

(2) Järelevalve tolliasutus kooskõlastab loa taotleja poolt allkirjastatud töökorralduse, kui töökorralduses esitatavad nõuded ning nimekirjas olevad inventar ja seadmed on loa taotleja töö korraldamisel vajalikud ja põhjendatud.

§ 6. Tolliterminali loa saamiseks vajalikud toimingud

(1) Loa saamiseks tuleb tolliterminaliks kavandatavates ruumides või territooriumil paiknev ühenduse kaup sealt loa taotleja poolt eelnevalt välja toimetada.

(2) Kui selleks on majanduslik vajadus ja sellega ei raskendata oluliselt või ei muudeta võimatuks tollikontrolli teostamist, võib toll lubada ajutiselt jätta tolliterminaliks kavandatavatesse ruumidesse või territooriumile seal paiknevat ühenduse kaupa. Selleks moodustatakse loa taotleja põhjendatud taotluse alusel maksu- ja tollikeskuse poolt komisjon, kes teeb tolliterminalis inventuuri ja koostab akti.

[RTL 2006, 37, 642 – jõust. 1.05.2006]

(3) Komisjoni kuuluvad tolli ja loa taotleja esindajad ning vajadusel kaasatakse kaubakoguste mõõtmiseks eksperdid. Inventuuri ja ekspertiisi kulud kannab loa taotleja. Komisjoni ettepanekul määrab maksu- ja tollikeskuse juhataja kauba väljatoimetamise tingimused ja tähtajad. Komisjoni akt lisatakse väljastatavale loale.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§ 7. Loa väljastamine

(1) Järelevalve tolliasutus väljastab tollilao pidamise loa ühenduse tolliseadustiku artikli 100 lõikes 3, ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 527 ja määruse §-des 2–6 sätestatud nõuete täitmisel. Järelevalve tolliasutuse juhataja teeb otsuse loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta ja toimetab selle loa taotlejale kätte ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 506 sätestatud tähtaja jooksul taotluse või täiendavate andmete tollile esitamise päevast arvates.

(2) Järelevalve tolliasutus väljastab tolliterminali või hoiukoha pidamise loa «Tolliseaduse» §-s 30 ja määruse §-des 2–6 sätestatud nõuete täitmisel. Järelevalve tolliasutuse juhataja teeb otsuse loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta ja toimetab selle loa taotlejale kätte 30 päeva jooksul alates taotluse või täiendavate andmete tollile esitamise päevast arvates.

(3) Kui loa väljastamise otsuses on tagatise esitamine nõutav, väljastatakse luba pärast määratud tagatise esitamist

[RTL 2006, 37, 642 – jõust. 1.05.2006]

(4) Luba on tähtajatu ja hakkab kehtima loale märgitud päevast arvates.

§ 8. Tolliterminali ja hoiukoha loale märgitavad andmed

(1) Loale märgitakse järgmised andmed:
1) loa nimetus;
2) loa omaniku nimi, isiku- või registrikood. Isikukoodi asemel võib märkida isiku sünniaja;
3) loa registreerimisnumber;
4) järelevalve tolliasutuse nimetus;
5) loa kehtima hakkamise kuupäev;
6) loa väljastanud maksu- ja tollikeskuse nimetus ja pitsati jäljend, tolliasutuse juhataja nimi ja allkiri;
7) loa väljastamise kuupäev.

(2) Väljastatava tolliterminali loa lahutamatuks osaks on määruse § 5 lõikes 1 nimetatud töökorraldus.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§ 9. Loal olevate andmete muutmine

(1) Loal olevate andmete muutmiseks esitatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 497 lõikes 2 nimetatud taotlus hiljemalt 15 päeva jooksul muudatuste tekkimisest arvates. Määruse § 3 lõike 1 punktides 1–5 loetletud dokumentide kavandatavast muutmisest teatamiseks või loa kehtetuks tunnistamiseks tuleb taotlus esitada vähemalt 15 päeva enne kavandatavaid muudatusi või loa kehtetuks tunnistamist.

(2) Toll võib lisaks taotlusele nõuda täiendavate andmete esitamist.

(3) Maksu- ja tollikeskus väljastab uue loa või muudab andmeid kehtival loal, tehes asjakohase otsuse kümne päeva jooksul nimetatud taotluse saamise päevast arvates.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§ 10. Uue tagatise esitamine

B-tüüpi tollilao korral on ladustaja kohustatud vähemalt kümme päeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist esitama uue tagatise. Uue tagatise kehtivus algab eelneva tagatise kehtivusaja lõppemisele järgnevast päevast.

§ 11. Loa kehtivuse peatamine

(1) Vastavalt «Tolliseaduse» § 30 lõikele 5 või § 52 lõikele 2 tehtud loa kehtivuse peatamise otsuse toimetab toll loa omanikule kätte vähemalt kümme päeva enne loa kehtivuse peatamist.

(2) Ajal, mil loa kehtivus on peatatud, ei ole lubatud kaupa loa omaniku valduses olevale territooriumile või ehitisse (edaspidi loa omaniku territoorium) toimetada. Loa omaniku territooriumilt võib loa kehtivuse peatamise jooksul kaupa väljastada.

§ 12. Loa kehtetuks tunnistamine

(1) Tolli algatusel loa kehtetuks tunnistamisel maksu- ja tollikeskuse juhataja kirjaliku motiveeritud otsusega vastavalt «Tolliseaduse» § 30 lõikele 6 või § 52 lõikele 2, toimetab toll vastava otsuse loa omanikule viivitamatult.

(2) Loa kehtetuks tunnistamisel loa omaniku taotluse alusel ei ole alates vastava taotluse esitamise päevast lubatud kauba paigutamine tollilattu, tolliterminali või hoiukohta.

(3) Loa omaniku territooriumile jäänud ühendusevälisele kaubale tuleb enne loa kehtetuks tunnistamist kohaldada mõnda tollikäitlusviisi.

(4) Järelevalve tolliasutus moodustab tollilao, tolliterminali või hoiukoha tegevuse lõpetamiseks komisjoni, mille koosseisu kuuluvad tolli ja tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja esindajad ja vajadusel eksperdid.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud komisjon teeb tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas paikneva kauba inventuuri ja tema ettepanekul määrab toll tollijärelevalve all oleva kauba tollilaost, tolliterminalist või hoiukohast väljatoimetamise tähtpäeva.

(6) Tähtpäevaks väljatoimetamata kauba suhtes teeb komisjon otsuse edasiste toimingute osas selle kaubaga. Inventuuri, ekspertiisi ja kaubaveo kulud kannab tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

3. peatükk
KAUBA PAIGUTAMINE TOLLITERMINALI VÕI HOIUKOHTA

§ 13. Kauba tolliterminali või hoiukohta paigutamiseks vajalike dokumentide esitamine

(1) Kaup paigutatakse tolliterminali või hoiukohta tolli nõusolekul, milleks kauba tolliterminali paigutamisel on määruse §-s 16 nimetatud ladustamisteate aktsepteerimine (v.a volitatud kaubasaaja) ja kauba hoiukohta paigutamisel sisenemisdeklaratsiooni väljatrüki aktsepteerimine.

(2) Kauba tolliterminali paigutamiseks vajalikud «Tolliseaduse» § 28 lõike 2 alusel kehtestatud kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel tolliformaalsuste teostamise korra, ülddeklaratsioonina kasutatavate dokumentide loetelu ja sisenemisdeklaratsiooni täitmise juhendis nimetatud dokumendid esitatakse tolliterminali järelevalve tolliasutusele asjaomase ühenduse isiku (edaspidi ladustaja) või tema esindaja poolt.

(3) Ülddeklaratsioon koos ladustamiseteatega esitatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb pärast aktsepteerimist tollile, teine ladustajale ja kolmas tolliterminali pidajale.

(4) Kauba hoiukohta paigutamine toimub hoiukoha pidaja või tolliagentuuri poolt esitatud, hoiukoha järelevalve tolliasutuses registreeritud ja tollikontrolli tsoonis paiknevas tolliasutuses või tolliterminali või hoiukoha järelevalve tolliasutuses või transiitveo korral sihttolliasutuses aktsepteeritud sisenemisdeklaratsiooni alusel. Kauba ladustajaks on hoiukoha pidaja või tolliagentuur, kes on esitanud hoiukoha järelevalve tolliasutusele registreerimiseks sisenemisdeklaratsiooni.

[RTL 2005, 12, 103; 1.02.2005]

§ 14. Dokumentide esitamine tollitõkendi paigaldamise korral

(1) Isik teavitab kauba hoiukohta või tolliterminali paigutamisel järelevalve tolliasutust kauba hoiukoha või tolliterminali territooriumile saabumisest. Kui sisenemistolliasutuses on sisenemisdeklaratsiooni alusel liikuvale kaubale või transpordivahendile, millel see kaup asub, paigaldatud tollitõkend, esitab isik järelevalve tolliasutusele eelnevalt aktsepteeritud sisenemisdeklaratsiooni väljatrüki ja selle koopia (hoiukoha korral ainult väljatrükk).

[RTL 2006, 37, 642 – jõust. 1.05.2006]

(2) Tollitõkendi eemaldab tolliametnik või annab kirjaliku loa selle eemaldamiseks. Tollitõkendi eemaldamise või selleks loa andmise korral teeb tolliametnik sisenemisdeklaratsiooni väljatrükile vastava märke ja kinnitab selle oma allkirja, kuupäeva ja isikliku pitsati jäljendiga.

(3) Sisenemisdeklaratsiooni väljatrükk jääb ladustajale ja selle koopia tolliterminali pidajale.

§ 15. Transiidi dokumendi alusel ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud kauba hoiukohta paigutamine

(1) Transiidi dokumendi alusel ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud kauba ajutiseks ladustamiseks hoiukohas esitab isik transiidi tolliprotseduuri lõpetamisel tollile kauba, kaubaveo saatedokumendid ja sisenemisdeklaratsiooni eksemplari 6, kusjuures sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse 29 märgitakse tolliasutus, kus transiidi tolliprotseduur lõpetatakse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tolliformaalsusi teostatakse vastavalt «Tolliseaduse» § 28 lõike 2 alusel kehtestatud kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel tolliformaalsuste teostamise korra, ülddeklaratsioonina kasutatavate dokumentide loetelu ja sisenemisdeklaratsiooni täitmise juhendi sätetele, mis reguleerivad kauba sissevedu maanteesõidukiga.

§ 16. Ladustamisteade

(1) Ladustamisteade on ülddeklaratsiooniga ühtne jagamatu dokument.

(2) Ladustamisteade täidetakse eesti keeles masinakirjas või käsitsi trükitähtedega. Ladustamisteate täitmisel ei ole lubatud andmeid kustutada ega üle kirjutada. Ladustamisteatel on lubatud teha parandusi, kriipsutades ebaõiged andmed läbi ja vajadusel lisades uued. Kauba ladustaja parandused peavad olema kinnitatud tema allkirjaga ning tolliametniku allkirja ja isikliku pitsati jäljendiga.

(3) Kauba ladustaja täidab ladustamisteate lahtrid 1, 3, 10 ja 16. Tolliterminali pidaja täidab ladustamisteate lahtrid 2, 8, 9 ja 11–15. Tolliametnik täidab ladustamisteate lahtrid 4, 5, 6 ja 7.

§ 17. Kauba ladustaja ja tolliterminali pidaja poolt täidetavate ladustamisteate lahtrite täitmine

Kauba ladustaja ja tolliterminali pidaja poolt täidetavad ladustamisteate lahtrid täidetakse järgmiselt:
1) lahtrisse 2 «Ladustamisteate number» märgitakse ladustamisteate number, mis koosneb kalendriaasta numbrist, kaldkriipsust, tolliterminali registreerimiskoodist ja tolliterminalis käesoleval kalendriaastal aktsepteeritud ladustamisteate järjekorranumbrist;
2) lahtrisse 3 «Ülddeklaratsiooni nimetus ja number» märgitakse ladustamisteatega koos esitatava ülddeklaratsiooni nimetus ja number. Kui ülddeklaratsioonil ei ole numbrit, märgitakse ainult ülddeklaratsiooni nimetus;
3) lahtrisse 8 «Tolliterminali nimi ja registreerimiskood» märgitakse selle tolliterminali nimi ja registreerimiskood, kuhu kaup soovitakse paigutada;
4) lahtrisse 9 «Tolliterminali pidaja nõusolek kauba vastuvõtuks (esindaja nimi, isikukood, allkiri ja kuupäev)» märgitakse lahtrisse 8 kirjutatud tolliterminali pidaja volitatud esindaja nimi, isikukood, allkiri ja kuupäev;
5) lahtris 11 veergu «Kauba nimetus» märgitakse kauba

identifitseerimiseks vajalikud andmed

[ RTL 2005, 12, 103; 1.02.2005]

4. peatükk
TOLLILAO, TOLLITERMINALI JA HOIUKOHA TÖÖKORRALDUSE ÜLDNÕUDED

§ 18. Kauba ladustamine

(1) Kui tollilaole on ühtlasi vormistatud tolliterminali luba, võib ajutiselt ladustatud kaupa hoida tolliladustatud ning tollilaos hoitava kaubaga samal territooriumil, samas ruumis ja identseid kaupu samas mahutis, kui töökorralduses on nii ette nähtud.

(2) Tollilaos ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvat kaupa peab hoidma eraldi tähistatuna ja ei tohi ladustada koos muu kaubaga.

(3) Tollilaol ja tolliterminalil peab olema eraldi laoarvestus. Samas ruumis või territooriumil tolliladustatud ning vabas ringluses olevad ühenduse kaubad ja ajutiselt ladustatud kaubad peavad olema vastavalt märgistatud.

(4) Kaupa, välja arvatud vedelikud statsionaarsetes mahutites ja puistekaubad, hoitakse viisil, mis võimaldab teostada üksikute kaubasaadetiste tolliläbivaatust.

§ 19. Kinnipeetud kauba hoidmine tollilaos ja tolliterminalis

(1) Tollil on õigus tollilattu või tolliterminali hoiule anda tolli-, politsei-, tarbijakaitse- või piirivalveametniku poolt kinnipeetud kaupa töökorralduses määratud pinna ulatuses, välja arvatud juhul, kui hoiutingimused ei võimalda kaupa ladustada.

(2) Kinnipeetud kauba annab toll tollilao või tolliterminali pidajale hoiule akti alusel. Laokulud tasutakse vastavalt õigusaktidele.

§ 20. Hoiukohas ladustatavad kaubad

(1) Hoiukohas võib ladustada ajutiselt ladustatud kaupa ning järelevalve tolliasutusega kooskõlastatult ka vabas ringluses olevat ühenduse kaupa.

(2) Hoiukohas ei ole lubatud ladustada ravimeid «Ravimiseaduse» (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608; 2001, 53, 308; 2002, 18, 97; 53, 336; 62, 377; 63, 387; 82, 480; 2003, 26, 156; 88, 591) tähenduses, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid, tubaka-, alkoholi- ning kütuseaktsiisiga maksustatavat kaupa.

§ 21. Tollilao arvestuses kajastatavad andmed

(1) Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 516 nimetatud andmetele peab tollilao arvestusse märkima ka kauba arvestuse kandenumbri kalendriaasta algusest arvates ning kauba omaniku andmed (nimi ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number või selle puudumisel isiku- või registrikood, ühendusevälise isiku korral isiku nimi ja isiku- või registreerimiskood või selle puudumisel aadress). Kauba omanikuvahetuse korral lisatakse arvestusse järgmised andmed:

1)   kauba uue omaniku andmed;

2)   arve number ja kuupäev;

3)   kauba kogus;

4)   kauba väärtus.

(2) Ühenduse tolliseadustiku artikli 106 punktis a nimetatud ühenduse kauba kohta peetakse eraldi arvestust. Ühenduse kauba tollilattu paigutamisel märgitakse arvestusse kaubaveo saatedokumendil märgitud andmed (dokumendi nimetus, number ja kuupäev, kauba saatja nimi ja registri- või isikukood, kauba kirjeldus ja kogus).

(3) Tollilao arvestusse tehakse märge kauba kuuluvuse kohta ühise põllumajanduspoliitika alla.

(4) Tollilao arvestust peetakse elektrooniliselt.

[ RTL 2005, 12, 103; 1.02.2005]

§ 22. Tolliterminali ja hoiukoha laoarvestus

(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 185 lõike 2 punktis b nimetatud laoarvestus põhineb ülddeklaratsioonil ja ladustamisteatel kajastuvatel andmetel ning peab andma ülevaate ajutisel ladustamisel oleva kauba arvelevõtmisest, paiknemisest tolliterminali või hoiukoha territooriumil, kauba arvelt mahakandmisest ja tolliterminalist või hoiukohast väljastamisest. Laoarvestust peetakse elektrooniliselt.

(2) Tolliterminali laoarvestuses peavad kajastuma järgmised andmed:
1) kauba laoarvestuse kandenumber kalendriaasta algusest arvates;
2) ladustamisteate number ja aktsepteerimise kuupäev, ülddeklaratsiooni nimetus ja number;
3) muude ajutise ladustamisega seotud dokumentide (nt kaubaveo saatedokument, kaubaarve, akt) nimetus, number ja kuupäev;
4) kauba kirjeldus ja kogus;
5) kauba identifitseerimiseks vajalikud andmed (pakendite liik, arv, märgistus, konteinerite numbrid jne);
6) kauba paiknemise koht tolliterminalis;
7) andmed ajutiselt ladustatud kaubaga tehtud toimingute kohta;
8) kauba tolliterminalist väljastamisel järgneva tollikäitlusviisi rakendamiseks aktsepteeritud tollideklaratsiooni aktsepteerimise number ja kuupäev ning tollideklaratsiooni lahtritesse 8, 31, 33, 37, 38 ja 41 märgitud andmed.

(3) Hoiukohas peetakse laoarvestust tolli poolt aktsepteeritud sisenemisdeklaratsiooni väljatrükkide alusel, kuhu märgitakse laoarvestuse kandenumber kalendriaasta algusest arvates ja hoiukohast väljastamisel järgneva tollikäitlusviisi rakendamiseks aktsepteeritud tollideklaratsiooni aktsepteerimise number ja kuupäev. Loa omanik peab säilitama dokumente, mille alusel kaup laoarvestusse kantakse, ja tolli nõudmisel need esitama. Dokumente võib säilitada ka elektrooniliselt.

§ 23. Kauba kandmine arvestusse

(1) Kaup kantakse tollilao arvestusse ja tolliterminali või hoiukoha laoarvestusse (edaspidi arvestus) kohe pärast kauba vastuvõtmist tollilattu, tolliterminali või hoiukohta või paigutamist tolli poolt aktsepteeritud kohta.

(2) Arvestust tuleb pidada ka selle kauba kohta, mis on üleantud tolliprotseduurile suunavast tolliasutusest tollilattu vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõikele 2. Kaup kantakse arvestusse kauba tolliladustamise tolliprotseduurile suunamisel. Arvestuses peab kajastuma aktsepteeritud tollideklaratsiooni number, kauba arvestusse kandmise ja kauba tollilattu vastuvõtmise kuupäev.

(3) Kõik tolliterminali ja tollilattu vastuvõetud kütuseaktsiisiga maksustatavad pakendamata vedelikud (v.a masuut ja põlevkiviõli) tuleb mõõta üle tolliterminali või tollilao statsionaarses mahutis kauba vastuvõtmisel või vähemalt üks kord nädalas. Kui mõõtmine toimub raudteetsisternis, mõõdetakse kaup üle tolliterminali ja tollilattu vastuvõtmisel. Masuut ja põlevkiviõli ning EÜ Nõukogu määruse 2658/87/EMÜ, millega kehtestatakse kombineeritud nomenklatuur (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1 – 675) (edaspidi kombineeritud nomenklatuur), kohased kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppi 27 kuuluvad kütuseaktsiisiga maksustamata pakendamata vedelikud tuleb üle mõõta vähemalt üks kord kuus. Kõikide pakendamata vedelike mõõtmisperiood märgitakse töökorraldusse.

(4) Kui aktsepteeritud tollideklaratsioonil, ülddeklaratsioonil või kaubaveo saatedokumentidel märgitud andmete ja tegelikult vastuvõetava kauba vahel ilmnevad mõõtemääramatusest suuremad erinevused või kui inventuuri käigus avastatakse erinevus arvestuses kajastatud ja tegeliku laoseisu vahel, koostavad ladustaja ja tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja erinevuste kohta akti kahes eksemplaris ja allkirjastavad selle. Akti asemel võib täita ladustamisteate lahtrid 11–16. Andmed kauba tegelike koguste kohta kantakse akti alusel arvestusse.

(5) Akti koostamisest peab tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja viivitamatult teavitama töökorralduses määratud tollipunkti.

(6) Arvestuses peab pidevalt kajastuma tolliladustamise tolliprotseduuril oleva ning tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas ladustatava kauba tegelik kogus.

(7) Kui lõikes 3 nimetatud kauba esmakordselmõõtmisel avastatakse erinevus dokumentides või arvestuses märgitud ja kauba tegeliku koguse vahel (k.a. juhul kui erinevus jääb mõõtemääramatuse piiridesse), korrigeeritakse arvestust. Kauba mõõtmisel inventuuri käigus korrigeeritakse arvestust, kui arvestuses kajastatud ja kauba tegeliku koguse vahel avastatud erinevus ületab mõõtemääramatust.

[RTL 2005, 12, 103; 1.02.2005]

§ 24. Lubatud toimingud tolliterminalis ja hoiukohas

Vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile 52 võib ladustaja tolli loal teha ajutiselt ladustatud kaubaga tolliterminalis ja hoiukohas järgmisi toiminguid:
1) teostada kauba läbivaatust;
2) võtta kaubast proove ja näidiseid;
3) teha kauba säilimiseks ja kahjustumise vältimiseks vajalikke toiminguid;
4) parandada kauba pakendit;
5) sorteerida ja komplekteerida kaupa;
6) valmistada kaupa ette müügiks ja transpordiks;
7) teha muid ühenduse tolliseadustiku artikliga 52 kooskõlas olevaid toiminguid.

§ 25. Kauba ajutine väljaviimine tolliterminalist või hoiukohast

(1) Tolli loal võib ajutisel ladustamisel olevat kaupa tolliterminalist või hoiukohast ajutiselt välja viia selliste kontrollitoimingute teostamiseks, mida ei ole võimalik teostada tolliterminalis või hoiukohas.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kauba tolliterminalist või hoiukohast ajutise väljaviimise loa saamiseks esitab ladustaja järelevalve tolliasutusele kirjaliku taotluse, mille aktsepteerimist loetakse loa väljastamiseks.

§ 26. Tollikäitlusviisi määramine pärast kauba tolliterminalis või hoiukohas ladustamist

(1) Ajutiselt ladustatud kauba väljatoimetamisel tolliterminalist jätkatakse ajutist ladustamist kauba saaja või tolliagentuuri poolt tollile esitatud sisenemisdeklaratsiooni alusel mõnes teises tolliterminalis või kauba saaja hoiukohas või rakendatakse mõnda välisriigi kaubale rakendatavat tollikäitlusviisi.

(2) Kui Eestisse toimetatav kaup veetakse sisse mereteed mööda ja paigutatakse ajutiseks ladustamiseks sadama territooriumil paiknevasse tolliterminali, tuleb sellele kaubale tollikäitlusviis määrata ühenduse tolliseadustiku artikli 49 lõike 1 punktis a sätestatud tähtaja jooksul. Muul viisil Eestisse toimetatud ja tolliterminali paigutatud kaubale tuleb tollikäitlusviis määrata ühenduse tolliseadustiku artikli 49 lõike 1 punktis b sätestatud tähtaja jooksul.

(3) Ajutiselt ladustatud kauba väljatoimetamisel hoiukohast rakendatakse vabasse ringlusse lubamise, ajutise importimise, seestöötlemise, tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuri või transiidi tolliprotseduuri, kui kaupa soovitakse tagastada selle saatjale.

(4) Ajutiselt ladustatud kaubale tollikäitlusviisi rakendamise eest käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul ja ühenduse tolliseadustiku artikli 204 alusel tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest vastutab ladustaja.

§ 27. Kauba tollilaost, tolliterminalist või hoiukohast väljatoimetamine

(1) Tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas ladustatud kaubale tollikäitlusviisi rakendamisel tuleb kaup tollikäitlusviisi rakendamiseks esitatud tollideklaratsiooni aktsepteerimisele järgneva tööpäeva lõpuks tollilaost, tolliterminalist või hoiukohast välja viia. Kui kaupa ei ole võimalik selleks ajaks välja viia, kooskõlastatakse väljaviimise tähtaeg järelevalve tolliasutusega.

(2) Kaup kantakse arvestusest maha kohe pärast kauba tollilaost, tolliterminalist või hoiukohast või tolli poolt aktsepteeritud kohast väljastamist või tollilaos seestöötlemise või tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuri rakendamist.

(3) Arvestust tuleb pidada ka selle kauba kohta, mis on üleantud teise tollilattu või tollilaost väljumistolliasutusse vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõigetele 1 ja 3. Kaup kantakse arvestusest maha pärast teises tollilaos arvestusse kandmist või tolliladustamise tolliprotseduuri lõppemist. Kauba tollilaost väljastamisel märgitakse arvestusse vastavalt kauba saatedokumendi või kauba reekspordi tollideklaratsiooni number ning kauba tollilaost väljastamise ja arvestusest mahakandmise kuupäev.

[RTL 2005, 12, 103; 1.02.2005]

§ 28. Laoarvestuse aruannete esitamine

(1) Laoarvestuse alusel koostab tollilao või tolliterminali pidaja aruande töökorralduses kokkulepitud vormis, esitab need järelevalve tolliasutusele ja viib läbi inventuurid töökorralduses sätestatud tähtpäevadel. Hoiukoha pidaja esitab aruande ja viib läbi inventuuri tolli nõudmisel.

(2) Tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja peab säilitama dokumente, mille alusel kaup arvestusse kanti või omanik vahetus, ja tolli nõudmisel need esitama. Dokumente võib säilitada ka elektrooniliselt.

(3) Tollil on õigus igal ajal nõuda arvestuse ning täiendavate aruannete esitamist, samuti täiendavate inventuuride tegemist.

(4) Tollile aruannete esitamisel peab paberkandjal olema tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja esindaja allkiri ning esitamise kuupäev. Aruannete esitamisel elektroonilisel teel peavad need olema allkirjastatud digitaalallkirjaga “Digitaalallkirja seaduses” sätestatud korras või esitatud elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.

[RTL 2006, 37, 642 – jõust. 1.05.2006]

§ 29. Kauba puudu- ja ülejäägid

(1) Tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja peab avastatud kahjustunud kaupade ning mõõtemääramatust ületavate kauba puudu- ja ülejääkide kohta, sh. lõikes 2 nimetatud juhul koostama akti ning sellest viivitamatult teavitama järelevalve tolliasutust. Andmed kauba tegelike koguste kohta kantakse akti alusel arvestusse.

(2) Kui kaubakoguse kaaluline muutus on tingitud loomulikest looduslikest protsessidest (kuivamine, aurustumine, niiskumine jmt) või kauba iseärasustest (nt vedelikud ja puistematerjalid) tingimusel, et ei ole rikutud kauba hoiutingimusi ning muutus on tolli rahuldavalt põhjendatud, ei loeta erinevust puudu- või ülejäägiks.

(3) Kui tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja tõendab tollile rahuldavalt, et puudujäägid on tekkinud enne kauba tollilattu, tolliterminali või hoiukohta toimetamist, vastutab puudujäägi eest eelmise tollikäitlusviisi eest vastutav isik. Tollilao, tolliterminali pidaja või hoiukoha korral sisenemisdeklaratsiooni esitaja vastutab puudujääkide eest ise, kui ta ei suuda tollile rahuldavalt tõendada, et puudujäägid või kahjustused on tekkinud ettenägematu olukorra tõttu või enne kauba tollilattu või tolliterminali toimetamist või hoiukoha korral enne kauba tollile esitamist.

(4) Kaubakoguste mõõtmisel vastavalt käesoleva määruse § 23 lõikele 3 arvestatakse puudujääke mõõtmisperioodi või ühe tollideklaratsiooni või ladustamisteate alusel vastuvõetava kauba kohta eraldi kaupade lõikes, millel on sama kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik, kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad.

(5) Kauba ülejäägi korral rakendab tollilao või tolliterminali pidaja või kauba omanik kaubale tollikäitlusviisi.

[RTL 2005, 12, 103 – jõust. 1.02.2005]

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 30. Ladustamisteate kehtivus

Enne käesoleva määruse jõustumist kasutatud ladustamisteate vormi võib kasutada kuni 30. juulini 2004. a.

§ 30¹. Piirnormide esitamise tähtpäev  

Isik, kellele toll on väljastanud tollilao või tolliterminali pidamise loa enne 1. jaanuari 2007. a, peab oma töökorralduse eeskirja viima vastavusse määruse § 5 lõikes 1¹ sätestatud nõudega 1. juuliks 2007. a.

[RTL 2006, 91, 1688 – jõust. 1.01.2007]

§ 31. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a. (õ) 20.03.2007 15:00

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord»
lisa

LADUSTAMISTEADE

Õiend
Parandatud jõustumiskuupäev.
Alus: 5.03.2007 resolutsioon nr 17-1/07-01559

4. 04. 2007 Ekslikult lisatud redaktsiooni kehtivuse lõppkuupäev eemaldatud.

/otsingu_soovitused.json