Teksti suurus:

Eestist läbisõiduks õhuteed pidi loa andmiseks volitatud asutus, loa andmise kooskõlastamise kord, Eestist läbisõiduks loa andmist kooskõlastavad Siseministeeriumi valitsemisala asutused ja taotluse vorm õhuteed pidi läbisõiduks

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 1, 8

Eestist läbisõiduks õhuteed pidi loa andmiseks volitatud asutus, loa andmise kooskõlastamise kord, Eestist läbisõiduks loa andmist kooskõlastavad Siseministeeriumi valitsemisala asutused ja taotluse vorm õhuteed pidi läbisõiduks

Vastu võetud 20.12.2006 nr 65

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 223 lõike 5 ja § 224 lõike 6 alusel.

§ 1. Eestist läbisõiduks õhuteed pidi loa andmiseks volitatud asutus

Eestist läbisõiduks õhuteed pidi annab loa Põhja Piirivalvepiirkond.

§ 2. Eestist läbisõiduks loa andmist kooskõlastavad asutused

(1) Põhja Piirivalvepiirkond kooskõlastab Eestist läbisõiduks õhuteed pidi loa (edaspidi luba) andmise Kaitsepolitseiameti ja Keskkriminaalpolitseiga.

(2) Põhja Piirivalvepiirkond esitab loa andmise kooskõlastamiseks koos kõigi loa taotlemisel esitatud andmetega ja muu asjassepuutuva teabega.

§ 3. Kooskõlastuse andmine ja tähtaeg

(1) Kaitsepolitseiamet ja Keskkriminaalpolitsei kontrollivad kooskõlastamiseks esitatud loa andmise taotlusega seotud andmeid vastavalt asutuse pädevusele.

(2) Kaitsepolitseiamet ja Keskkriminaalpolitsei kooskõlastavad loa andmise või jätavad loa andmise kooskõlastamata 24 tunni jooksul loa andmise kooskõlastamiseks esitamisest arvates.

(3) Loa andmise kooskõlastamata jätmisel teatatakse loa andmata jätmise põhjus ja õiguslik alus.

(4) Põhjendatud juhtudel võib tähtaega pikendada 48 tunni võrra. Tähtaja pikendamisest teatatakse viivitamata taotluse esitajale.

(5) Kui Kaitsepolitseiamet või Keskkriminaalpolitsei ei esita kooskõlastust või mittekooskõlastust ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse Eestist õhuteed pidi läbisõiduks loa andmine kooskõlastatuks.

§ 4. Taotluse vorm õhuteed pidi läbisõiduks

Väljasaatmist korraldav valitsusasutus esitab lennujaama asukohajärgse riigi pädevale asutusele käesoleva määruse lisale vastava vormi kohase kirjaliku taotluse väljasaadetava saatjaga või saatjata läbisõiduks õhuteed pidi.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

Minister Kalle LAANET

Kantsler Märt KRAFT

Siseministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 65 «Eestist läbisõiduks õhuteed pidi loa andmiseks volitatud asutus, loa andmise kooskõlastamise kord, Eestist läbisõiduks loa andmist kooskõlastavad Siseministeeriumi valitsemisala asutused ja taotluse vorm õhuteed pidi läbisõiduks»
lisa

Transit request for the purposes of removal by air

Läbisõidutaotlus seoses väljasaatmisega õhuteed pidi

Requesting unit:

Taotluse esitaja:

Place/date:

Koht/kuupäev:

Authority:

Ametiasutus:

 
  Telephone/Fax/e-mail:

Telefon/faks/elektronpost:

Address:

Aadress:

 
  Name of officer:

Ametniku nimi:

   
  Signature:

Allkiri:

   


Requested unit:

Taotluse saaja:

 
Authority:

Ametiasutus:

 
   
Address:

Aadress:

 
   
   


General information on third-country national whom the transit request concerns
Üldine teave kolmanda riigi kodaniku kohta, kellele taotletakse läbisõiduluba

Request No

Taotluse nr

Surname

 Perekonna-
nimi

First name

Eesnimi

m/f

M/N

Date of birth

Sünniaeg

Place of birth

Sünnikoht

Nationality

Koda-
kondsus

Travel document No/Type/
Validity

Reisi-
dokument nr/tüüp/
kehtivusaeg

Number of visa delivered by a third country (if required)

Kolmanda riigi väljastatud viisa nr (kui seda nõutakse)

1                
2                


Flight details
Lennu üksikasjad

 

Flight No

Lend nr

From

Lähtekoht

Departure date

Väljasõidukuupäev

Time

Aeg

To

Sihtkoht

Arrival date

Saabumise kuupäev

Time

Aeg

             
             


Particular information
Täpsustused

Is the third-country national accompanied by an escort?

Kas kolmanda riigi kodanikuga on kaasas saatja?

  Yes         No

      Jah               Ei

Names and functions:

Nimed ja ülesanded:

Is the presence of a police escort at the airport recommended?

Kas politseivalve kohalolek lennujaamas on soovitatav?

  Yes         No

      Jah               Ei

If so, specify:

Kui jah, täpsustada:

Is medical care required?

Kas vajatakse meditsiinilist abi?

  Yes         No

      Jah               Ei

If so, specify:

Kui jah, täpsustada:

Contagious identifiable diseases?*

Kas väljasaadetav põeb tuvastatavaid nakkushaigusi?*

  Yes         No

      Jah               Ei

If so, specify:

Kui jah, täpsustada:

Previous unsuccessful attempts at removal?

Kas eelnevad väljasaatmiskatsed on ebaõnnestunud?

  Yes         No

      Jah               Ei

If so, state reasons:

Kui jah, nimetada põhjus:


Further comments
Lisamärkused

 
 
 
NB! At the time the request was made, no grounds for refusal under Article 3 (3) and (5) of directive 2003/110/EC were known.

NB! Taotluse esitamise ajal ei olnud teada ühtegi direktiivi 2003/110/EÜ artikli lõigetele 3 ja 5 vastavat keeldumise põhjust.


Decision of the requested unit
Taotluse saaja otsus

The transit is authorised:
Läbisõiduks antakse luba:              

The transit is not authorised:
Läbisõiduks ei anta luba:              

Grounds:

Põhjendus:

 
Name/Signature/Date:

Nimi/allkiri/kuupäev:

* This information shall be provided in accordance with the applicable national or international law.
* Käesolevat teavet antakse kooskõlas kehtiva siseriikliku ja rahvusvahelise õigusega.

/otsingu_soovitused.json