Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 1, 2

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2006. a otsusega nr 61

§ 1. Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 2006, 48, 360) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eeluurimiskohtuniku ülesandeid täidab selle maakohtu eeluurimiskohtunik, kelle tööpiirkonnas on kuritegu toime pandud. Kui kuriteo toimepanemise kohta ei ole võimalik üheselt kindlaks määrata, täidab eeluurimiskohtuniku ülesandeid menetlustoimingu tegemise koha järgse maakohtu eeluurimiskohtunik. Jälitustoiminguks annab eeluurimiskohtunikuna loa maakohtu esimees või tema määratud kohtunik. Jälitustoiminguks loa andmiseks määrab maakohtu esimees ühe kohtuniku, Harju Maakohtu esimees kuni kaks kohtunikku.»;

2) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Kohtunikku puudutava kriminaalasja kohtualluvus

(1) Kriminaalasi, milles kohtunik on süüdistatav või kannatanu ja mida tuleks üldise kohtualluvuse kohaselt menetleda selle kohtuniku töökoha järgse ringkonnakohtu tööpiirkonna maakohtus, antakse menetlemiseks maakohtusse teise ringkonnakohtu tööpiirkonnas.

(2) Kui kohtuniku suhtes jälitustoimingu tegemiseks loa andmine on üldise kohtualluvuse kohaselt selle kohtuniku töökoha järgse ringkonnakohtu tööpiirkonna maakohtu pädevuses, annab Riigiprokuratuuri taotlusel jälitustoiminguks eeluurimiskohtunikuna loa teise ringkonnakohtu tööpiirkonnas asuva maakohtu esimees või tema määratud kohtunik.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 30. märtsil.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json