Teksti suurus:

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 61, 457

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2006. a otsusega nr 57

§ 1. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 2005, 26, 197; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 143 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) menetlusdokumentide kohtutäituri vahendusel ning välisriigis ja eksterritoriaalsetele Eesti Vabariigi kodanikele kättetoimetamise ja edastamise ning menetlusdokumentide väljastamise kulud;»;

2) paragrahvi 144 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) maksekäsu kiirmenetluse kulud juhul, kui maksekäsu kiirmenetluse avaldus jäeti määrusega rahuldamata käesoleva seadustiku § 483 lõike 2 punkti 3 alusel, välja arvatud, kui hagi on samas nõudes esitatud hiljem kui üks kuu pärast maksekäsu kiirmenetluse lõppu.»;

3) paragrahvi 147 lõike 5 senine tekst loetakse teiseks lauseks ja lõiget täiendatakse esimese lausega järgmises sõnastuses:

«Maksekäsu kiirmenetluse hagimenetluseks ülemineku korral tasutakse hagilt täiendav riigilõiv ulatuses, mis ei ole kaetud maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamiselt tasutud riigilõivuga.»;

4) paragrahvi 159 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna «Justiitsministeeriumile» sõnadega «või justiitsministri määratud Justiitsministeeriumi valitsemisala asutusele.»;

5) paragrahvi 159 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maakohtu või ringkonnakohtu määruse peale võib tunnistaja, ekspert, tõlk või pool esitada määruskaebuse, kui kohtu määratud summa ületab 1000 krooni. Eesti Vabariik võib Justiitsministeeriumi kaudu esitada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maakohtu või ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse, kui kohtu määratud summa ületab 10 000 krooni. Maakohtu määruse peale esitatud määruskaebuse kohta tehtud ringkonnakohtu määruse peale ei saa Riigikohtule edasi kaevata.»;

6) paragrahvi 172 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Käesoleva seadustiku §-s 4881 nimetatud juhul kannab maksekäsu kiirmenetluse kulud võlgnik.»;

7) paragrahvi 317 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) menetlusosalise aadress ei ole kantud registrisse või kui isik ei ela registris märgitud aadressil ning isiku aadress või viibimiskoht ei ole kohtule muul viisil teada ja kui dokumenti ei saa kätte toimetada isiku esindajale ega dokumendi kättesaamiseks volitatud isikule või muul käesolevas osas sätestatud viisil;»;

8) paragrahvi 481 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) nõue ei ole avalduse esitamise ajal veel sissenõutav, välja arvatud käesoleva seadustiku §-s 367 nimetatud viivisenõuded või kui nõude esitamine sõltub vastastikuse kohustuse täitmisest ja kohustus ei ole veel täidetud;»;

9) paragrahvi 483 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad «või maksekäsku»;

10) seadust täiendatakse §-ga 4881 järgmises sõnastuses:

« § 4881. Menetluse lõpetamine võla tasumise korral

(1) Kui avaldaja kinnitab kohtule esitatud kirjalikus avalduses, et võlgnik on võla tasunud, lõpetab kohus määrusega maksekäsu kiirmenetluse. Avaldaja võib avalduse kohtule esitada kuni maksekäsu tegemiseni.

(2) Kohus määrab lahendis kindlaks maksekäsu kiirmenetluse kulud ja nende jaotuse.»;

11) paragrahvi 489 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui avaldaja ja võlgnik on kohtule esitanud kirjaliku avalduse võla tasumiseks osade kaupa, võib kohus maksekäsu tegemisega koos kinnitada maksegraafiku võla tasumiseks.»;

12) paragrahvi 489 lõiked 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Maksekäsus märgib kohus ka menetluskulud ja nende jaotuse.

(5) Maksekäsus tuleb võlgnikule selgitada, et ta võib määruse kättetoimetamisest alates kolme nädala jooksul esitada maksekäsu peale määruskaebuse. Võlgnikule selgitatakse, et määruskaebuse esitamine on võimalik üksnes käesoleva seadustiku § 4891 lõikes 2 nimetatud juhtudel.

(6) Maksekäsk toimetatakse võlgnikule kätte ja sellest teavitatakse ka avaldajat.»;

13) seadust täiendatakse §-ga 4891 järgmises sõnastuses:

« § 4891. Määruskaebuse esitamine maksekäsu peale

(1) Maksekäsu peale võib võlgnik esitada kolme nädala jooksul alates maksekäsu kättetoimetamisest määruskaebuse.

(2) Võlgniku määruskaebus võib tugineda ühele järgmistest asjaoludest:
1) makseettepanek toimetati võlgnikule kätte muul viisil kui isiklikult allkirja vastu üleandmisega ja võlgniku süüta ei toimetatud seda kätte õigel ajal ning seetõttu ei olnud võlgnikul võimalik esitada õigeks ajaks vastuväidet;
2) võlgnik ei saanud vastuväidet makseettepanekule esitada temast sõltumatu mõjuva põhjuse tõttu;
3) maksekäsu kiirmenetluse eeldused ei olnud täidetud või rikuti muul olulisel viisil maksekäsu kiirmenetluse tingimusi.

(3) Maksekäsu peale määruskaebuse esitamise puhul võib kohus peatada täitemenetluse või teha muid toiminguid käesoleva seadustiku §-s 472 sätestatud korras.

(4) Kui kohus määruskaebuse rahuldab, tühistab ta määrusega maksekäsu. See ei piira avaldaja õigust esitada nõuet hagimenetluses.

(5) Määruskaebuse kohta tehtud ringkonnakohtu määruse peale ei saa Riigikohtule edasi kaevata.»;

14) paragrahv 490 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 491 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Maksekäsu kiirmenetlust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusel ei toimu, kui võlgnik ei ole kantud lapse vanemana lapse sünniakti.»;

16) paragrahvi 492 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) lapse sünniakti või sünnitunnistuse andmed;»;

17) paragrahvi 492 punktist 8 jäetakse välja sõnad «laps elab võlgnikust lahus või et»;

18) paragrahvi 496 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või maksekäsu kiirmenetluses»;

19) paragrahvi 496 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Elatisnõudega maksekäsu peale võib võlgnik esitada kolme nädala jooksul alates maksekäsu kättetoimetamisest määruskaebuse. Elatisnõudega maksekäsu peale määruskaebuse esitamisele ja selle lahendamisele kohaldatakse maksekäsu kohta üldiselt sätestatut.»;

20) paragrahvi 533 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) psüühiliselt haige isiku paigutamine tema tahte vastaselt psühhiaatriahaiglasse või hoolekandeasutusse koos vabaduse võtmisega ja talle haiglaravi kohaldamine;»;

21) paragrahvi 663 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Kui koos määruskaebuse esitamisega maksekäsu peale on esitatud ka taotlus vastavalt käesoleva seadustiku § 4891 lõikele 3 ning kaevatava maksekäsu on teinud kohtunikuabi, annab kohtunikuabi kaebuse lahendamiseks viivitamata edasi pädevale kohtunikule.»;

22) paragrahvi 663 lõikes 7 asendatakse sõnad «lõikes 6» sõnadega «lõigetes 6 ja 61».

§ 2. Halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1999, 31, 425; 2006, 31, 235) § 83 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) menetlusdokumentide kohtutäituri vahendusel ning välisriigis ja eksterritoriaalsetele Eesti Vabariigi kodanikele kättetoimetamise ja edastamise ning menetlusdokumentide väljastamise kulud;».

§ 3. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2006, 28, 211) paragrahvi 37 lõikes 19 sõnad «vaidlustatavalt summalt» asendatakse sõnaga «põhinõudelt» ja number «200» asendatakse numbriga «250».

§ 4. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse (RT I 2005, 39, 308; 2006, 7,42) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui kohus on saanud maksekäsu kiirmenetluse avalduse enne 2007. aasta 1. jaanuari, lahendab kohus selle enne 2007. aasta 1. jaanuari maksekäsu kiirmenetluse kohta kehtinud normide kohaselt.»

§ 5. Täitemenetluse seadustikus (RT I 2005, 27, 198; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

« 22) Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 256 alusel antud nõukogu või komisjoni otsused, mis panevad rahalise kohustuse muudele isikutele peale riikide.»;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva seadustiku § 2 lõike 1 punktis 22 nimetatud täitedokumendile lisab kinnituse otsuse täidetavuse kohta Justiitsministeerium.»;

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json