Teksti suurus:

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 61, 456

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2006. a otsusega nr 56

§ 1. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 2006, 25, 186) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Talupidaja on ettevõtja, kellel vähemalt üks tegevusala kuulub põllumajandussaaduste tootmise alla ja kes selleks otstarbeks kasutab omaniku, kasutusvaldaja või rentnikuna talu.»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Ettevõtja teatab äriregistrisse kandmisel kavandatud põhitegevusala, samuti teatab tegevusalade muutumisest. Äriühing, kes peab äriregistrisse esitama majandusaasta aruande, näitab lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad oma majandusaasta aruandes ega teata eraldi nende muutumisest. Tegevusalast äriregistrisse teatamisel või majandusaasta aruandes näitamisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit.»;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kehtestab justiitsminister määrusega. Justiitsminister võib määrata, millist klassifikatsioonitaset tuleb tegevusalast äriregistrisse teatamisel ja majandusaasta aruandes näitamisel kasutada.»;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

« (32) Käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 31 kohaldatakse ka tegevusalade muutumisel pärast ärinime äriregistrisse kandmist.»;

6) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ettevõtja ärilistel dokumentidel ning tema kodulehel Internetis peab olema ettevõtja ärinimi, asukoht ja äriregistri kood. Välismaa äriühingu filiaali dokumentidel ning kodulehel peab olema nii äriühingu kui ka filiaali ärinimi, asukoht ja äriregistri kood.»;

7) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Prokuura kandes näidatakse prokuristi nimi ja isikukood. Kui prokuura on antud mitmele prokuristile, tuleb kandes märkida, kas ja kellele neist on antud ühisprokuura.»;

8) paragrahvi 33 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Äriregistrisse kantud andmete muutumisel, sealhulgas äriühingu juhatuse liikme ja likvideerija nimetamisel ja tagasikutsumisel ja nende esindusõiguse muutumisel ning äriühingu lõpetamisel tuleb viivitamata esitada avaldus äriregistrisse kantud andmete muutmiseks.»;

9) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse arvutis peetava äriregistri infosüsteemi, ei või avaldust esitada e-posti teel. Vastasel juhul tagastab registripidaja e-postiga esitatud avalduse  seda  registripäevikusse kandmata, märkides ära tagastamise põhjuse.»;

10) paragrahv 51 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 53. Menetlustähtajad

(1) Kandeavaldus vaadatakse läbi 5 tööpäeva jooksul arvates avalduse saabumisest.

(2) Kui avaldajale on määrusega antud tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja ta on kõik puudused kõrvaldanud, vaadatakse kandeavaldus uuesti läbi 5 tööpäeva jooksul.

(3) Kohus võib erilist kontrollimist vajavate asjaolude puhul läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 3 kuuni.

(4) Kiirmenetluses vaadatakse kandeavaldus läbi hiljemalt järgmisel tööpäeval arvates avalduse saabumisest.

(5) Kiirmenetlusse võetakse kandeavaldus avaldaja taotlusel, kui:
1) avalduse ja muud seaduse kohaselt nõutavad dokumendid (kandedokumendid) esitavad neid seaduse kohaselt allkirjastavad isikud digitaalallkirjastatult käesoleva seadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud nõuete kohaselt;
2) avaldusele on lisatud käesoleva seadustiku §-s 1391 sätestatud põhikiri juhul, kui avaldusele tuleb lisada põhikiri koos või ilma asutamislepinguta;
3) registripidaja saab kandega seotud füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu asutaja, täis- ja usaldusosaniku isikuandmeid, juriidilise isiku puhul ka esindaja seadusjärgset esindusõigust ning äriühingu juhatuse ja nõukogu liikme, likvideerija, audiitori ning ettevõtja prokuristi isikuandmeid käesoleva seadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud korras arvutivõrgu kaudu automatiseeritult kontrollida;
4) osakapitali tehakse asutamisel ning osa- või aktsiakapitali suurendamisel üksnes rahalisi sissemakseid ja need on asutamise korral laekunud registripidaja deposiitarvele;
5) äriregistrisse kantava või osakapitali suurust muutva osaühingu osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris;
6) riigilõiv äriregistri kande eest on laekunud selleks määratud arveldusarvele riigilõivuseaduses sätestatud määras;
7) osa- või aktsiakapitali sissemakse tegemisel registripidaja deposiitarvele ning äriregistri kande eest riigilõivu tasumisel on kasutatud käesoleva seadustiku § 520 1. lõikes nimetatud asutamisnumbrit, registrisse kantud ettevõtja puhul tema registrikoodi;
8) kandedokumentidele on alla kirjutanud isik ise või juriidilise isiku seadusjärgne esindaja;
9) tegevusala on näidatud käesoleva seadustiku § 4 lõigete 5 ja 6 kohaselt;
10) avaldusega ei taotleta äriühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise, lõpetamise, ettevõtja registripiirkonda muutva asukohavahetuse äriregistrisse kandmist, äriregistrist kustutamist ega riigi või omavalitsuse poolt äriühingu asutamise äriregistrisse kandmist.
11) avaldusega ei taotleta välismaa äriühingu filiaali äriregistrisse kandmist.

(6) Kandeavaldust ja muid kandedokumente ei võeta kiirmenetlusse, kui nad ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 5 nõuetele. Sel juhul kuvatakse esitajale põhjus, miks esitamine ei ole võimalik.»;

12) paragrahv 54 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 58 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) pankrotimenetluse raugemine pankrotti välja kuulutamata – kui kohus lõpetas menetluse põhjusel, et võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks. Koos sellega kantakse äriregistrisse äriühingu ajutise pankrotihalduri nimi ja isikukood ning märgitakse, et tema korraldab äriühingu likvideerimise ja esindab äriühingut. Kui pankrotivõlgnik on füüsilisest isikust ettevõtja, siis kustutatakse ta viivitamata äriregistrist;
2) pankroti väljakuulutamine koos pankrotihalduri nime ja isikukoodiga, samuti märge, et tema esindab ettevõtjat;»;

14) paragrahvi 62 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Välisriigi puhul näidatakse elu- ja asukoha ning aadressi andmetes ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas, ning välisriik.»;

15) paragrahvi 62 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Füüsilisest isikust ettevõtja, samuti äriühingu juhatuse liikmed ja nõukogu esimees, täis- ja usaldusühingu osanikud ja välismaa äriühingu filiaali juhataja, kellel puudub Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht, esitavad registripidajale ka oma aadressi ja teatavad viivitamata aadressi muutumisest. Sama kohaldatakse täis- ja usaldusühingu osanikule, kes ei ole füüsiline isik ega ole kantud Eesti äri- või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.»;

16) paragrahvi 64 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 65 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 67 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 75 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Füüsilisest isikust ettevõtja kantakse äriregistrisse tema avaldusel või seaduses sätestatud muul alusel. Avalduses märgitakse käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud andmed ning sellele lisatakse isiku sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, e-posti ja Interneti kodulehe aadress jms) ning teave kavandatud põhitegevusala kohta.»;

20) paragrahvi 75 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Füüsilisest isikust ettevõtja kohta kantakse äriregistrisse:
1) ettevõtja ärinimi ning ettevõtte asukoht ja aadress, samuti ettevõtte majandusaasta algus ja lõpp;
2) ettevõtja nimi ja isikukood;
3) muud seaduses sätestatud andmed.»;

21) paragrahvi 82 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 83 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Avaldusele lisatakse täisühingu sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, e-posti ja Interneti kodulehe aadress jms) ja teave kavandatud põhitegevusala kohta.»;

23) paragrahvi 84 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) täisühingu majandusaasta algus ja lõpp;»;

24) paragrahvi 84 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) osanike nimed, isikukoodid või registrikoodid;»;

25) paragrahvi 84 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) täisühingut esindama volitatud osanikud ja kes neist on õigustatud esindama ühingut ühiselt;»;

26) paragrahvi 116 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Äriregistrisse kantakse likvideerijate nimed ja isikukoodid.»;

27) paragrahvi 138 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) asutatava osaühingu ärinimi, asukoht ja aadress;»;

28) paragrahvi 139 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) osaühingu ärinimi ja asukoht;»;

29) paragrahvi 139 lõike 1 punkt 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 71) juhatuse ning nõukogu olemasolu korral ka selle liikmete arv, mis võib olla väljendatud kindla suurusena või ülem- ja alammäärana ning vajadusel juhatuse liikmete esindusõiguse erisused;»;

30) seadustikku täiendatakse §-ga 1391 järgmises sõnastuses:

« § 1391. Kiirmenetluses kasutatav põhikiri

(1) Kiirmenetluses kasutatava osaühingu põhikirja ning selle valikandmed kehtestab justiitsminister määrusega.

(2) Kiirmenetluses kasutatavas põhikirjas tuleb sätestada vähemalt käesoleva seadustiku § 139 lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 7 nimetatud andmed. Osakapital näidatakse kindla suurusena. Osaühing ei saa kiirmenetluses kasutatavasse põhikirja ise täiendavaid sätteid lisada.

(3) Kiirmenetluseks kasutatav põhikiri asendab asutamislepingut ja käesoleva seadustiku §-s 139 sätestatud põhikirja.

(4) Kiirmenetluseks kasutatava põhikirja digitaalallkirjastavad kõik asutajad, näidates ühtlasi igaühe osa nimiväärtuse.

(5) Kiirmenetluseks kasutatavat põhikirja ei saa kasutada erinõuetega tegevusalal tegutsev osaühing, mille puhul seadus nõuab põhikirjas lisaks käesolevas seadustikus sätestatule täiendavate andmete näitamist.

(6) Muus osas rakendatakse kiirmenetluseks kasutatava osaühingu põhikirja suhtes käesolevas seadustikus üldiselt osaühingu põhikirja kohta sätestatut.»;

31) paragrahvi 144 lõike 1 punktid 4 ja 7 muudetakse ning lõiget täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 4) nõukogu liikmete, audiitorite olemasolu korral ka nende nimed ja isikukoodid, kiirmenetluse korral ka nende digitaalallkirjastatud nõusolek nõukogu liikmeks või audiitoriks olemise kohta;»;

« 51) teave kavandatud põhitegevusala kohta;»;

« 7) osaühingu sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, e-posti ja Interneti kodulehe aadress jms);»;

32) paragrahvi 144 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Äriregistrile esitatavale muule avaldusele kirjutab alla juhatuse liige. Kui juhatuse liikmed on õigustatud ühingut esindama ainult ühiselt, peavad avaldusele alla kirjutama kõik ühingut ühiselt esindama õigustatud juhatuse liikmed.»;

33) paragrahvi 144 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Uue juhatuse liikme äriregistrisse kandmise avaldusele kirjutab alla ka see juhatuse liige. Ta peab avalduses kinnitama, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige. Kiirmenetluses asutamisel kinnitab juhatuse liige õigust seaduse kohaselt juhatuse liikmeks olla ka osaühingu äriregistrisse kandmise avalduses.»;

34) paragrahvi 144 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Osaühingut ei kanta äriregistrisse, kui äriregistrisse kandmise avaldus esitatakse pärast ühe aasta möödumist asutamislepingu sõlmimisest või käesoleva seadustiku § 520 1. lõikes nimetatud asutamisnumbri saamisest.»;

35) paragrahvi 145 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) osaühingu asukoht ja aadress;»;

36) paragrahvi 145 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid;»;

37) paragrahvi 179 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Osanik võib osaühingult nõuda, et järeldusotsuse andnud audiitor osaleks majandusaasta aruande kinnitamise otsustamise juures ja annaks järeldusotsuse kohta selgitusi. Vastav kirjalik nõue peab olema esitatud vähemalt viis päeva enne osanike koosolekut.»;

38) paragrahvi 179 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega, kui auditeerimine on kohustuslik, äriregistrile mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel majandusaasta lõpust. Koos majandusaasta aruandega tuleb esitada osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga, mida säilitatakse äritoimikus. Nimekirjas tuleb märkida § 182 1. lõikes nimetatud andmed, osaniku aadressi asemel näidatakse üksnes elu- või asukohajärgne riik.»;

39) paragrahvi 181 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kiirmenetluseks kasutatava põhikirjaga osaühingu juhatuse liikmete esindusõiguse erisused nähakse ette ühingu registrisse kandmise avalduses ning hiljem osanike otsuses. Osanike otsuse vastuvõtmisele ja jõustumisele kohaldatakse käesoleva seadustiku §-s 175 sätestatut.»;

40) paragrahvi 182 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Juhatus peab osanike nimekirja, milles tuleb näidata osanike nimed, aadressid ja isiku- või registrikoodid, samuti nende osade nimiväärtused. Aadressi ning isiku- ja registrikoodi suhtes kohaldatakse käesoleva seadustiku § 62.»;

41) paragrahvi 1921 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) iga uue osaniku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, aadress ning igaühe osa nimiväärtus. Aadressi ning isiku- ja registrikoodi suhtes kohaldatakse käesoleva seadustiku § 62;»;

42) paragrahv 194 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 194. Asutamissätete kohaldamine

Osakapitali suurendamisel kohaldatakse käesoleva seadustiku
§-des 140–143, § 144 2. lõikes ning § 520 lõigetes 2, 4 ja 5 sätestatut, kui käesolevast jaost ei tulene teisiti.»;

43) paragrahvi 208 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Äriregistrisse kantakse likvideerijate nimed ja isikukoodid.»;

44) paragrahvi 243 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) asutatava aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja aadress;»;

45) paragrahvi 244 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;»;

46) paragrahvi 244 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) juhatuse ja nõukogu liikmete arv, mis võib olla väljendatud kindla suurusena või ülem- ja alammäärana ning vajaduse korral juhatuse liikmete esindusõiguse erisused;»;

47) paragrahvi 250 lõike 1 punktid 5 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) nõukogu liikmete nimed ja isikukoodid ning audiitorite nimed ja isiku- või registrikoodid;»;

« 7) aktsiaseltsi sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, e-posti ja Interneti kodulehe aadress jms);»;

48) paragrahvi 250 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) teave kavandatud põhitegevusala kohta;»;

49) paragrahvi 251 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) aktsiaseltsi asukoht ja aadress;»;

50) paragrahvi 251 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid;»;

51) paragrahvi 304 lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Vastav kirjalik nõue peab olema esitatud vähemalt kolm päeva enne üldkoosolekut.»

52) paragrahvi 318 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Juhatus esitab äriregistrile nõukogu liikmete nimekirja, milles peavad olema märgitud liikmete nimed, isikukoodid ning liikme volituste alguskuupäevad, käesoleva seadustiku § 62 7. lõikes nimetatud juhul ka aadressid. Nõukogu liikmete muutumisel esitab juhatus viie päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja. Nõukogu liikmete nimekirjale tuleb lisada liikme valinud üldkoosoleku protokoll või muu otsus nõukogu liikme määramise kohta ning käesoleva seadustiku § 319 1. lõikes nimetatud nõukogu uue liikme nõusolek.»;

53) paragrahvi 318 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Kui aktsionäride üldkoosoleku otsus nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused juhatuse asemel äriregistrile protokolli tõestanud notar justiitsministri kehtestatud korras, olles eelnevalt kontrollinud käesoleva seadustiku § 319 1. lõikes nimetatud nõusolekuid.»; (õ) 8.05.2007 15:50

54) paragrahvi 328 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Juhatus esitab äriregistrile audiitorite nimekirja, milles peavad olema märgitud audiitorite nimed ja isikukoodid ning nende audiitoritegevuse õiguslik alus. Audiitorite muutumisel esitab juhatus viie päeva jooksul äriregistrile audiitorite uue nimekirja. Äriregistrile esitatavale audiitorite nimekirjale tuleb lisada käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud audiitori nõusolek.»;

55) paragrahvi 334 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsilt nõuda, et järeldusotsuse andnud audiitor peab osalema majandusaasta aruande kinnitamise otsustamise juures ja andma järeldusotsuse kohta selgitusi, kui aktsionärid on esitanud vastava kirjaliku nõude vähemalt viis päeva enne üldkoosolekut.»;

56) paragrahvi 371 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Äriregistrisse kantakse likvideerijate nimed ja isikukoodid.»;

57) paragrahvi 386 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 ning sama lõike punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 41) teave filiaali kavandatud põhitegevusala kohta;»;

« 5) äriühingu ja filiaali sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, e-posti ja Interneti kodulehe aadress jms);»;

58) paragrahvi 387 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

59) paragrahvi 387 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) filiaali juhatajate nimed ja isikukoodid;»;

60) paragrahvi 387 punkt 111 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 111) välismaa äriühingu seadusjärgsete esindajate nimed ja isikukoodid ning esindusõiguse tekkimise ja lõppemise aeg;»;

61) paragrahvi 5111 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui käesoleva seaduse § 62 lõigetes 3–51 sätestatud isiku elu- või asukoha või aadressiandmeid muudetakse, teeb registripidaja muutmise kanded iga ettevõtja kohta eraldi koos ettevõtja teiste registriandmete muutmisega. Tehniliste võimaluste olemasolu korral võib aadressandmeid parandada ka automatiseeritult justiitsministri kehtestatud korras.»;

62) paragrahvi 520 lõige 1 muudetakse ning paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (1) Äriühingu asutamisel peavad asutajad äriühingu nimel tegutsemiseks kasutama äriühingu kavandatavat ärinime koos täiendiga «asutamisel». Lisaks sellele tähistatakse asutatavat äriühingut riigi ja omavalitsuse andmekogudes asutamistehingu tõestamise toimingu numbriga, mittenotariaalse asutamistehingu korral asutajatele äriregistri internetipõhises teabesüsteemis antud asutamisnumbriga.

(11) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tõestamistoimingu numbri ja asutamisnumbri moodustamise korra kehtestab justiitsminister määrusega.»;

63) paragrahvi 520 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

64) paragrahvi 520 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Rahaliste sissemaksete tegemiseks osaühingusse või aktsiaseltsi avavad asutajad asutatava äriühingu nimel käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ärinime, täiendit ja numbrit kasutades pangaarve Eesti krediidiasutuses, mida võib äriühingu nimel käsutada pärast äriühingu äriregistrisse kandmist.»;

65) paragrahvi 520 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« (41) Kiirmenetluses tehakse äriühingu asutamisel rahaline sissemakse registripidaja deposiitkontole, kasutades käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ärinime, täiendit ja numbrit. Äriühing taotleb hiljemalt ühe aasta jooksul pärast enda registrisse kandmist sissemakse tagastamist oma pangaarvele Eesti krediidiasutuses, vastasel korral jääb sissemakse riigituludesse. Sissemakse tagastatakse 5 tööpäeva jooksul pärast korrektse taotluse esitamist.

(42) Justiitsminister kehtestab määrusega käesoleva paragrahvi lõike 41 nimetatud tagastamistaotluse esitamise korra ja tehnilised nõuded ning määrab tagastamisi teostama Justiitsministeeriumi valitsemisala asutuse, kellele tagastamistaotlused esitatakse.»;

66) paragrahvi 520 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui äriühingut registrisse ei kanta, võib ühingu nimel registrisse kantud vallasasju või kinnistusraamatusse kantud kinnisasju, samuti ühingu nimele avatud pangaarvet käsutada üksnes kohtumäärusega määratud korras. Samuti tagastatakse kohtumäärusega määratud korras kiirmenetluses registripidaja deposiitkontole tasutud osakapitali sissemakse, kui osaühingut ei kanta registrisse, või osakapitali enammakse, kui deposiitkontole on tasutud osakapitali ületav summa. Kohus teeb määruse asutajate avalduse alusel. Avalduses tuleb näidata asutamata jätmise või enammakse tegemise põhjused, millistele asutajatele millises ulatus käsutusõigus anda ja kes on millises ulatuses sissemaksed teinud. Registripidaja deposiitkontole tehtud sissemakse jääb riigituludesse, kui selle tagastamise avaldust ei esitata kohtule kahe aasta jooksul alates sisse- või enammakse tegemisest.»;

67) paragrahvi 520 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

68) paragrahv 521 tunnistatakse kehtetuks;

69) seadust täiendatakse §-ga 5211 järgmises sõnastuses:

« § 5211. Äriregistrisse kantud tegevusala andmete uuendamine

(1) Äriregistrisse kantud ettevõtja tegevusala kustutab registripidaja ilma kandeavalduse ja kandemääruseta, kui registripidajale on esitatud tegevusala andmed vastavalt käesoleva seadustiku § 4 lõigetele 5 ja 6. Kustutamisele ei kohaldata käesoleva seadustiku § 61 ega tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 599 teist lauset ning selle eest ei võeta riigilõivu.

(2) Ettevõtjale, kelle kohta äriregistrisse on kantud tegevusala, teeb registripidaja järelepärimise ning määrab tähtaja teate esitamiseks tegevusala kohta.

(3) Äriühingule, kes peab registripidajale esitama oma majandusaasta aruande, ei tehta järelepärimist. Tema tegevusala andmed muudetakse majandusaasta aruande alusel.»;

70) paragrahvi 525 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registrisekretär on kohtuametnik, kes vaatab läbi registripidajale esitatud kandeavaldusi, koostab nende kohta kandemääruste eelnõusid, kinnitab ärakirja ja väljatrüki õigsust, annab käesoleva seadustiku § 28 4. lõikes nimetatud tõendeid, teeb tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 1. lõikes nimetatud hoiatusmäärusi ning täidab muid teenistuskohustusi justiitsministri poolt kehtestatud korras.»;

71) paragrahvi 525 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Registrisekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist kohtudirektor kohtu registriosakonna juhataja ettepanekul.»;

72) seadustikku täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/58/EÜ, millega muudetakse direktiivi 68/151/EMÜ teatud liiki äriühingute avalikustamisnõuete osas (ELT L 221, 04.09.2003, lk 13–16).»

§ 2. Kaubamärgiseaduses (RT I 2002, 49, 308; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada;»;

2) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet ettevõtja tegevusaladena neid lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalasid, mis olid äriregistrile teatatud või majandusaasta aruandes näidatud enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva.»

§ 3. Kinnistusraamatuseaduses (RT I 1993, 65, 922; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Samal päeval posti või e-posti teel saabunud kinnistamisavaldused loetakse üheaegselt saabunuks ja registreeritakse päevikus sellel päeval saabunud avaldustest viimastena. Vastuvõtmise kellaajaks märgitakse kinnistamisavalduste vastuvõtu lõpetamise kellaaeg.»;

2) paragrahvi 39 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemi, registreeritakse avaldus ning tema laekumise aeg kinnistuspäevikus automatiseeritult ning nummerdatakse lõike 1 alusel.

(4) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemi, ei või avaldust esitada e-posti teel. Vastasel juhul tagastab registripidaja e-postiga esitatud avalduse  seda  registripäevikusse kandmata, märkides ära tagastamise põhjuse.»

§ 4. Kirikute ja koguduste seaduse (RT I 2002, 24, 135; 2005, 39, 308) § 15 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid;».

§ 5. Kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2006, 15, 118) § 122 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 122. Kohtunikuabi ametipalk ja lisatasud

(1) Kohtunikuabi ametipalga suuruse kehtestab Vabariigi Valitsus.

(2) Kohtunikuabikandidaati juhendavale kohtunikuabile ja kohtunikule makstakse juhendamise ajal juhendatava eest lisatasu 5% ametipalgast.

(3) Maakohtu kinnistus- või registriosakonna juhatajale makstakse lisatasu osakonna juhatamisega seotud kohustuste täitmise eest Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras kuni 35 % kohtunikuabi ametipalgast.

(4) Kohtunikuabile ei maksta avaliku teenistuse seadusest tulenevaid lisatasusid, välja arvatud lisatasu teenistusaastate eest ja akadeemilise kraadi eest.»

§ 6. Kommertspandiseaduses (RT I 1996, 45, 848; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ettevõtja ärinimi ja isiku- või registrikood;»;

2) paragrahvi 15 senine tekst loetakse lõikeks 1, muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kommertspandiregistrile kohaldatakse äriseadustikus äriregistri kohta sätestatut käesolevas seaduses ettenähtud erisustega.»;

3) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Äriseadustiku § 53 lõikeid 4–6 ei kohaldata.

(3) Pandipidajale kohaldatakse äriseadustiku § 62 lõiget 7.»;

4) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Samal päeval posti või e-posti teel saabunud avaldused loetakse üheaegselt saabunuks ja registreeritakse päevikus sellel päeval saabunud avaldustest viimastena. Vastuvõtmise kellaajaks märgitakse avalduste vastuvõtu lõpetamise kellaaeg.»;

5) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« (41) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse arvutis peetava kommertspandiregistri infosüsteemi, registreeritakse avaldus ning tema laekumise aeg registripäevikus automatiseeritult.

(42) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse arvutis peetava kommertspandiregistri infosüsteemi, ei või avaldust esitada e-posti teel. Vastasel juhul tagastab registripidaja e-postiga esitatud avalduse koos põhjuse äranäitamisega ning registripäevikus registreerimata.»

§ 7. Korteriühistuseaduse (RT I 1995, 61, 1025; 2002, 47, 297) § 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registripidajale esitatud avaldus korteriühistu kandmise kohta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse peab sisaldama korteriühistu nime, asukohta ja aadressi, juhatuse liikmete nimesid ja isikukoode, juhatuse liikmete ühise esindusõiguse reegleid ning põhikirja kinnitamise aega. Registrisse kandmise avaldusele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed ning see peab olema notariaalselt kinnitatud.»

§ 8. Pankrotiseaduse (RT I 2003, 17, 95; 2006, 7, 42) § 91 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Justiitsminister võib määrusega kehtestada loetelu, milliste välisriikide õigusaktide alusel määratud ärikeelde Eestis tunnustatakse. Tunnustatavad ärikeelud peavad olema määratud kohtu poolt ning nende eeldused ja sisu olema sarnased Eesti õiguse alusel määratavatele ärikeeldudele. Tunnustatavate ärikeeldude ajaline kestus on määratud vastava välisriigi õigusega, Eestis kohaldamise ulatus Eesti õigusega.»

§ 9. Mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811; 2005, 57, 450) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid;»;

2) paragrahvi 41 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Pankrotiotsuse teinud kohus teatab registripidajale mittetulundusühingu pankroti väljakuulutamisest, samuti pankrotimenetluse lõppemisest. Pankrotikandes märgitakse pankrotihalduri nimi ja isikukood.»;

3) paragrahvi 44 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registrisse kantakse likvideerijate nimed ja isikukoodid.»;

4) paragrahv 76 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 76. Äriseadustiku kohaldamine

Registrile kohaldatakse vastavalt äriseadustiku § 22 lõikeid 4 ja 6, §-sid 26 ja 27, 32 ja 321, § 33 lõikeid 11, 12 ja 4–10, § 41 lõikeid 1 ja 2, §-sid 43–47, 50, 52, § 53 lõikeid 1–3, §-sid 55 ja 56, § 57 lõikeid 1 ja 2, § 58, § 59 lõikeid 5 ja 6, §-sid 66–71, §-sid 5111 ja 5112 ning § 541 lõiget 11.»;

5) paragrahvi 781 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui seadus nõuab registripidajale esitatavas dokumendis isikukoodi näitamist, esitatakse registripidajale Eesti isikukood, selle puudumise korral välismaine isikukood või muu isikukoodi asendav tunnus ning sünnipäev, -kuu ja -aasta. Eesti isikukoodi puudumise korral kantakse registrisse isiku sünnipäev, -kuu ja -aasta.»;

6) paragrahvi 781 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Välisriigi puhul näidatakse elu- ja asukoha ning aadressi andmetes ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas, ning välisriik.»;

7) paragrahvi 781 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Mittetulundusühingu juhatuse liige ja likvideerija ning sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liige ning likvideerija, kellel puudub Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht, esitab registripidajale ka oma aadressi ning teatab viivitamata selle muudatustest.»;

8) paragrahvi 79 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

« (32) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse arvutis peetava mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri infosüsteemi, ei või avaldust esitada e-posti teel. Vastasel juhul tagastab registripidaja e-postiga esitatud avalduse seda registripäevikusse kandmata, märkides ära tagastamise põhjuse.»

§ 10. Raamatupidamise seaduses (RT I 2002, 102, 600; 2005, 61, 478) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid kasutav raamatupidamiskohustuslane näitab raamatupidamise aastaaruande eraldi lisana müügitulu kuni 10 suurema tegevusala järgi vastavuses äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoriga.»;

2) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) aruandeaasta peamisi tegevusvaldkondi, toote- ja teenuste gruppe ning nende muudatusi, mis on kavandatud järgmisse majandusaastasse;»;

3) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva seaduse § 21 lõike 11 ning seaduse lisa 3 lõike 4 nõuet näidata aruandekohustuslase tegevusalasid vastavalt äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile:
1) kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 2007. aasta 1. jaanuaril või hiljem;
2) ei kohaldata, kui aruandekohustuslaseks on riik, riigiraamatupidamiskohustuslane, kohaliku omavalitsuse üksus või avalik-õiguslik juriidiline isik.»;

4) seaduse lisa 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Teave oluliste aruandeperioodi majandustulemust mõjutavate tulude ja kulude kohta, sealhulgas:
– müügitulu:
1) kuni 10 suurema tegevusala järgi vastavuses äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoriga ja
2) geograafiliste piirkondade kaupa;
– olulised allahindlused, eraldised ja muud jooksva äritegevusega otseselt mitteseotud või harva esinevad tulud ja kulud.»

§ 11. Sihtasutuste seaduses (RT I 1995, 92, 1604; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Nõukogu koosseisu muutumisel esitab juhatus registrile viie tööpäeva jooksul avalduse, milles teatatakse koosseisu muutumise aeg ja põhikirjaline alus. Avaldusele lisatakse nõukogu liikmete täielik nimekiri nende nimede, isikukoodide ja liikme volituste alguskuupäevadega ning mittetulundusühingute seaduse § 781 6. lõikes nimetatud juhul ka aadressid, samuti uue nõukogu liikme nõusolek liikmeksoleku kohta.»;

2) paragrahvi 47 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Pankrotiotsuse teinud kohus teatab registripidajale sihtasutuse pankroti väljakuulutamisest, samuti pankrotimenetluse lõppemisest. Pankrotikandes märgitakse pankrotihalduri nimi ja isikukood.»;

3) paragrahvi 50 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registrisse kantakse likvideerijate nimed ja isikukoodid.»

§ 12. Tulundusühistuseaduses (RT I 2002, 3, 6; 2005, 61, 478) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) ühistu eesmärk;»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) ühistu eesmärk;»;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punktid 3 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) juhatuse liikmete, audiitori ja revidendi, nõukogu olemasolu korral ka selle liikmete nimed ja isikukoodid;»;

« 5) tulundusühistu sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid,
e-posti ja Interneti kodulehe aadress jms);»;

4) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 ja sõnastatakse järgmiselt:

« 41) teave kavandatud põhitegevusala kohta;»;

5) paragrahvi 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) ühistu eesmärk, asukoht ja aadress;»;

6) paragrahvi 8 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid;»;

7) paragrahvi 81 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Äriregistrisse kantakse likvideerijate nimed ja isikukoodid.»

§ 13. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

Õiend

Lugeda Äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse § 1 punkt 53 õigeks järgmises sõnastuses:

"53) paragrahvi 318 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
« (51) Kui aktsionäride üldkoosoleku otsus nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused juhatuse asemel äriregistrile protokolli tõestanud notar justiitsministri kehtestatud korras, olles eelnevalt kontrollinud käesoleva seadustiku § 319 1. lõikes nimetatud nõusolekuid.»;"

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 3 ja 31 ning Riigikogu õiguskomisjoni 30.04.2007 taotluskiri nr 2.11-3/243.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json