Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 61, 459

Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2006. a otsusega nr 59

I. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2006, 28, 208) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Kogu seaduse tekstis asendatakse sõnad «sätestatud kuumäär» sõnadega «nimetatud kuumäär» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« 3) töötaja või teenistuja puhul, kes kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19-aastast last;
4) töötaja või teenistuja puhul, keda on nimetatud ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 5.»

§ 3. Paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 2000 krooni.»

§ 4. Paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse eelarveaastaks riigieelarvega. Riigieelarvega kehtestatav kuumäär ei või olla väiksem kui 75% eelarveaastale eelnenud aasta 1. juulil kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.»

§ 5. Paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse eelarveaastaks riigieelarvega. Riigieelarvega kehtestatav kuumäär ei või olla väiksem kui eelarveaastale eelnenud aasta 1. juulil kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär.»

§ 6. Paragrahvi 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse § 3, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse § 121 ning välisteenistuse seaduse § 62 lõike 1 alusel tehtavaid väljamakseid;».

§ 7. Paragrahvi 6:

1) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) töötutoetust saav isik, kui riik ei maksa tema eest sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 7 alusel;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) isik, kes on töötuna arvele võetud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 alusel, kui riik ei maksa tema eest sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 6 või 7 alusel;»;

3) lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 13 sätestatud vähemalt 80 tundi kestvas tööturukoolituses, §-s 15 sätestatud tööpraktikas või §-s 17 sätestatud tööharjutuses osalev isik, kui riik ei maksa tema eest sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 6, 61 või 7 alusel.»;

4) lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

§ 8. Paragrahvi 6:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sotsiaalmaksu maksmise erijuhtudel makstakse sotsiaalmaksu käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud kuumääralt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 21 ja 22 nimetatud juhtudel.»;

2) lõiget 21 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud kuumäär on suurem kui käesolevas lõikes nimetatud toetus, makstakse sotsiaalmaksu kuumääralt.»;

3) lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Kui isik ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale, valib ta kirjaliku avaldusega ühe tööandja, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu.»;

4) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 61 nimetatud isiku eest makstakse sotsiaalmaksu alates 31. päevast tema töötuna arvele võtmisest arvates.»

§ 9. Paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sotsiaalmaksu määr käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktides 6, 61, 8, 9 ja 11 sätestatud juhtudel ja töötuskindlustuse seaduses sätestatud töötuskindlustushüvitiselt on 13 protsenti maksustatavalt summalt.»

§ 10. Paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui Riigikogu ei ole riigieelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, makstakse sotsiaalmaksu vähemalt eelmiseks eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt riigieelarve vastuvõtmise kuuni, viimane kaasa arvatud.»

§ 11. Paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktis 61 nimetatud isik on 2007. aasta 1. jaanuaril töötuna arvel olnud kauem kui 30 päeva, makstakse tema eest sotsiaalmaksu 2007. aasta 1. jaanuarist arvates.»

II. § 12. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse §-d 1, 4 ja 10 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 5 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json