Teksti suurus:

Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2006, 93, 1724

Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord

Vastu võetud 21.12.2006 nr 82

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 12 lõigete 3 ja 5 alusel.

§ 1. Metsakorraldaja

Metsakorraldajana käsitletakse käesolevas määruses füüsilist isikut, kes on sooritanud eksami ja katsetöö metsakorraldustööde teoorias ja praktikas käesolevas määruses kehtestatud korras ning kes omab selle kohta kehtivat metsakorraldaja tunnistust (edaspidi tunnistus).

§ 2. Ekspertkomisjoni moodustamise ja töö kord

(1) Ekspertkomisjonis (edaspidi komisjon) on vähemalt viis liiget. Keskkonnaminister moodustab komisjoni ja määrab komisjoni esimehe.

(2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni koosseisust komisjoni aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraolekul.

(3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm liiget, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees.

(4) Komisjon võtab otsused vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on määrav komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.

(5) Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees.

(6) Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
1) kinnitab õppematerjali loetelu;
2) kinnitab eksamil esitatavad küsimused;
3) eksamineerib metsakorraldajakandidaati;
4) valib maa-ala katsetöö teostamiseks;
5) määrab eksperdid eksperdihinnangu andmiseks;
6) korraldab katsetöö teostamise;
7) teeb metsakorraldaja tunnistuse väljaandmise ettepaneku.

(7) Komisjoni teenindab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi MKUK). Komisjonile määratud andmed ja dokumendid edastatakse MKUKile postiaadressil.

(8) Komisjoni protokolle ning komisjoni tööga seotud dokumente säilitatakse MKUKis 6 aastat, tunnistuse taotlejate isiklikke toimikuid 50 aastat.

§ 3. Eksami ja katsetöö sooritamise taotlemine

(1) Metsakorraldaja eksami ja katsetöö sooritamise taotlemiseks peab taotleja:
1) omama metsandusalast kõrg- või kutsekeskharidust;
2) esitama komisjoni esimehe nimele käesoleva määruse lisa 1 vormi kohase avalduse.

(2) Avaldusele lisatakse:
1) isikut tõendava dokumendi koopia;
2) haridust tõendava dokumendi koopia;
3) muud dokumendid, mis tõendavad taotleja sobivust metsakorraldustööde tegemiseks (tööandjate või teiste pädevate isikute soovitused jm).

(3) Komisjonil on õigus nõuda taotlejalt või teistelt isikutelt avalduses esitatud või avaldusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks lisateavet.

§ 4. Eksami ettevalmistamine

(1) Komisjon tutvub avalduse ja dokumentidega ning otsustab eksamile lubamise või lubamata jätmise.

(2) Komisjon teatab hiljemalt kahe nädala jooksul avalduse laekumisest arvates taotlejale kirjalikult eksamile lubamisest ning eksami toimumise ajast ja kohast.

(3) Eksami toimumise aeg määratakse mitte hiljemaks kui kaks kuud pärast avalduse esitamist.

(4) Komisjon ei luba taotlejat eksamile, kui taotleja ei vasta käesoleva määruse § 3 lõikes 1 esitatud nõuetele või ei ole esitanud käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nõutud dokumente või on esitanud valeandmeid.

(5) Eksamile lubamata jätmisest teatab komisjon taotlejale kahe nädala jooksul avalduse laekumisest.

§ 5. Eksamile esitatavad nõuded ja eksami korraldamine

(1) Eksam koosneb 30 küsimusega kirjalikust valikvastustega testist.

(2) Eksamipiletid kinnitatakse eksami toimumisega samal päeval vahetult ennem eksami algust ja need peavad käsitlema järgmisi valdkondi:
1) metsandusalased õigusaktid;
2) metsatakseerimine;
3) metsakorraldus;
4) metsatüpoloogia;
5) keskkonnakaitsealased õigusaktid;
6) metsabioloogia;
7) metsakasvatus;
8) geodeesia;
9) metsakaitse;
10) dendroloogia.

(3) Eksami sooritamise ajaline kestus on maksimaalselt kaks tundi.

(4) Eksami ajal viibib kohal vähemalt üks komisjoni esindaja.

(5) Abimaterjalide kasutamine eksamil on keelatud ning nende kasutaja eemaldatakse eksamilt.

(6) Eksam toimub taotlejale teatatud ajal ja kohas. Kui taotleja ei ilmu eksamile, peab ta esitama uue avalduse.

(7) Kui taotleja ei saa mõjuvatel põhjustel talle teatatud ajal eksamit sooritada ja teavitab sellest komisjoni vähemalt üks nädal enne eksami toimumist, teatatakse talle eksami toimumise uus aeg ja koht.

§ 6. Eksami tulemuste hindamine

(1) Komisjon hindab eksami sooritanud isiku teadmisi järgmiselt:
1) eksam sooritatud;
2) eksam sooritamata.

(2) Eksam loetakse sooritatuks, kui eksami sooritaja vastab õigesti vähemalt 24 küsimusele.

(3) Eksami korraldamise ja eksami tulemuste hindamise kohta vormistatakse protokoll koos otsusega eksami sooritanute ja mittesooritanute kohta. Dokumendile kirjutavad alla kõik komisjoni tööst osa võtnud komisjoni liikmed. Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, kantakse see protokolli eriarvamusel olija taotlusel.

(4) Komisjon teeb eksamitulemuste kohta tehtud otsuse taotlejale teatavaks kahe nädala jooksul eksami toimumisest. Eksami sooritanud isikutele teatatakse samal ajal katsetöö tegemise aeg ja kogunemiskoht.

§ 7. Korduseksami sooritamine

(1) Korduseksami sooritamist võib taotleda mitte varem kui kahe nädala möödumisel eelmise eksami tulemuse teadasaamisest, esitades selleks kirjaliku avalduse komisjoni esimehe nimele.

(2) Korduseksami sooritamisele kohaldatakse käesoleva määruse § 4 lõigetes 2 ja 3 ning §-des 5–6 sätestatut.

(3) Kalendriaasta jooksul võib eksamit sooritada kolm korda.

§ 8. Katsetööle esitatavad nõuded

(1) Katsetöö korraldatakse komisjoni valitud maa-alal, mis peab vastama järgmistele nõuetele:
1) maa-ala koosseisus oleva metsamaa pindala suurus peab olema 15–30 ha ning see peab sisaldama 15 eraldist;
2) metsamaal peab olema esindatud vähemalt kolm erinevat arenguklassi, peapuuliiki ja metsakasvukohatüüpi;
3) maa-ala peab sisaldama vähemalt 25 puistuelementi;
4) maa-ala ei tohi paikneda hoiumetsas.

(2) Katsetöö korraldaja annab katsetöö sooritajale maa-ala inventeerimise materjalid, milleks on:
1) aerofoto koopia, millel on piiritletud ja nummerdatud kirjeldatavad eraldised;
2) käesoleva määruse lisa 2 vormi kohased eraldise takseerandmete nummerdatud lehed, millele on märgitud eraldisel määratavad rinded.

(3) Katsetöö sooritajal on õigus kasutada ülepinnalisel inventeerimisel kasutatavaid mõõteriistu ja abimaterjale, milleks on kompass, kõrgusmõõtja, vedrulint, relaskoop, ümbermõõdulint, juurdekasvupuur, luup, klupp, mullasond, niitkaugusmõõtja, puistute tagavara standardtabelid, asjakohased õigusaktid.

(4) Katsetöö käigus tuleb katsetöö sooritajal määrata 15-l metsamaa eraldisel järgmised takseertunnused:
1) kasvukohatüüp ja arenguklass;
2) igal märgitud üksikpuude rindel ja noorendike esimesel rindel puude arv hektari kohta, teiste arenguklasside esimesel ning teisel rindel (esinemise korral) rinnaspindala ruutmeetrites hektari kohta. Kui rinnaspindala vahetu mõõtmine pole võimalik, määratakse rinnaspindala standardtabeli järgi visuaalselt hinnatud täiuse alusel;
3) keskkonnaministri 14. detsembri 2006. a määruse nr 77 «Metsa korraldamise juhend» nõuete kohaselt iga eraldamist vajava puistuelemendi kohta koosseisukordaja, koosseisupuuliik, keskmine kõrgus meetrites, keskmine rinnasdiameeter sentimeetrites, keskmine vanus aastates.

(5) Katsetöö sooritamiseks antakse aega kuus tundi.

(6) Katsetöö vormistatakse käesoleva määruse lisas 2 esitatud eraldise takseerandmete vormi kohaselt ning selle allkirjastavad katsetöö sooritaja ja komisjoni esindaja. Katsetöö sooritajal tuleb allkirjastada ka katsetöös tehtud parandused.

§ 9. Katsetöö ettevalmistamine ja sooritamine

(1) Katsetööle lubatakse isikud, kes on viimase 12 kuu jooksul sooritanud eksami käesoleva määruse § 6 lõike 2 kohaselt.

(2) Katsetöö korraldatakse ühe kuu jooksul eksami sooritamisest või käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt avalduse saamisest arvates, ajavahemikus 15. aprillist 15. novembrini.

(3) Kui ilmastikuolud, nagu laussadu või ohtlikult tugev tuul ei võimalda katsetöö sooritamist, lepitakse kokku uus katsetöö sooritamise aeg ja kogunemiskoht.

(4) Kui eksami sooritanu ei saa mõjuvatel põhjustel määratud ajal katsetööd sooritada ja teavitab sellest komisjoni vähemalt üks nädal enne katsetöö toimumist, teatab komisjon katsetöö uue aja ja kogunemiskoha.

(5) Kui eksami sooritanu ei ilmu mõjuva põhjuseta katsetöö sooritamisele, siis peab ta esitama uue avalduse katsetöö sooritamiseks.

(6) Katsetöö ajal peab kohal olema vähemalt üks komisjoni liige, kes korraldab katsetööd.

(7) Katsetöö korraldaja tutvustab katsetöö sooritajatele katsetöö nõudeid ja korda ning näitab aerofotol katsetöö lähtekoha.

(8) Katsetöö sooritajail on keelatud omavaheline konsulteerimine ja kõrvalise abi kasutamine, mille tuvastamisel on katsetöö korraldajal kohustus katsetöö sooritaja katsetöölt eemaldada.

§ 10. Katsetöö tulemuste hindamine

(1) Komisjon hindab katsetöö sooritanud isiku oskusi järgmiselt:
1) katsetöö sooritatud;
2) katsetöö sooritamata.

(2) Komisjon võrdleb takseertunnuseid, mille katsetöö sooritaja on käesoleva määruse § 8 lõike 4 kohaselt määranud ja lõike 6 kohaselt vormistanud samadele tunnustele antud eksperdihinnanguga.

(3) Eksperdihinnangu koostab mõõtval meetodil antava ühishinnanguna komisjoni poolt määratud vähemalt kaks eksperti.

(4) Kui katsetöö sooritaja määratud tunnus erineb eksperdihinnangus antust enam kui lubab käesoleva määruse lisas 3 fikseeritud lubatud vigade piirmäär või kui katsetöö sooritaja on jätnud tunnuse määramata, arvestatakse talle viga.

(5) Katsetöö loetakse sooritatuks, kui katsetöös:
1) on vähem kui 4 viga metsakasvukohatüübi määramisel;
2) on vähem kui 5 viga takseertunnuste määramisel käesoleva määruse § 8 lõike 4 punkti 2 kohaselt;
3) on vähem kui 6 viga takseertunnuste määramisel käesoleva määruse § 8 lõike 4 punkti 3 kohaselt;
4) vanuse, kõrguse, rinnasdiameetri või rinnaspindala määramise süstemaatiline viga ei ole suurem kui 10%.

(6) Kui käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1–4 nimetatud lubatud vigade arvust on vähemalt ühes punktis vigade arv on ületatud, loetakse katsetöö mittesooritatuks.

(7) Katsetöö korraldamise ja tulemuste hindamise protokoll ning komisjoni otsus katsetöö sooritanute või mittesooritanute kohta vormistatakse komisjoni koosolekul käesoleva määruse § 6 lõike 3 kohaselt.

(8) Kui katsetöö sooritaja esitab vormistatud katsetöö katsetöö korraldajale käesoleva määruse § 8 lõikes 5 märgitust hiljem, loetakse katsetöö mittesooritatuks.

(9) Komisjon teeb otsuse katsetöö tulemuste kohta katsetöös osalenutele teatavaks kahe nädala jooksul pärast katsetöö tegemist.

§ 11. Korduskatsetöö sooritamine

(1) Korduskatsetöö tegemist võib taotleda mitte varem kui kahe nädala möödumisel eelmise katsetöö tulemuse teadasaamisest. Selleks tuleb esitada komisjoni esimehe nimele kirjalik avaldus.

(2) Korduskatsetöö sooritamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-des 9–10 sätestatut.

(3) Kalendriaasta kestel võib katsetööd teha kolm korda.

§ 12. Tunnistuse väljaandmine

(1) Ekspertkomisjon edastab materjalid eksami ja katsetöö kohta MKUKile kahe nädala jooksul katsetöö läbiviimisest arvates.

(2) Eksami ja katsetöö sooritanud isikule annab tema vajalikke tööoskusi ja teadmisi kinnitava tunnistuse MKUK komisjoni ettepaneku alusel. Tunnistuse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

(3) MKUK teeb tunnistuste andmise või sellest keeldumise kohta otsuse ja saadab taotlejale vormistatud tunnistuse posti teel väljastusteatega tähtkirjaga käesoleva määruse § 10 lõikes 9 märgitud aja jooksul.

(4) Kui tunnistus on hävinud või kaotsi läinud või kui selle tekst ei ole loetav, annab MKUK tunnistuse omaniku kirjaliku taotluse alusel välja tunnistuse duplikaadi.

(5) MKUK kannab isikud, kellele tunnistus on antud metsakorraldajate andmebaasi.

(6) Tunnistust omavate isikute nimed avaldatakse MKUKi veebilehel.

§ 13. Vaidemenetlus

(1) Tunnistuse taotlejal on õigus esitada vaie eksami või katsetöö tulemuse vaidlustamiseks komisjonile «Haldusmenetluse seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.

(2) Taotlejal on õigus esitada vaie tunnistuse andmise otsuse vaidlustamiseks MKUKile «Haldusmenetluse seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.12.2006. a resolutsioon nr 17-1/06-08650.)

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json