Teksti suurus:

Metsateatise vorm ja esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 93, 1725

Metsateatise vorm ja esitamise kord

Vastu võetud 21.12.2006 nr 83

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 41 lõike 6 alusel.

§ 1. Metsateatise vorm

Metsaomanik või tema esindaja (edaspidi esitaja) esitab kinnisasja asukohajärgsele maakonna keskkonnateenistusele (edaspidi keskkonnateenistus) määruse lisa 1 kohasel vormil metsateatise:
1) kavandatavate raiete kohta;
2) kavandatava metsa uuendamise kohta;
3) metsakahjustuste ja avastatud seni teadmata kaitsealuste liikide isendite elupaikade või kasvukohtade ning pärandkultuuriobjektide kohta kohe pärast seda, kui ta on nendest teada saanud.

§ 2. Metsateatise esitamine keskkonnateenistusele ja selle nõuetele vastavuse hindamine

(1) Metsateatis esitatakse keskkonnateenistusele «Metsaseaduse» § 41 lõike 4 kohaselt.

(2) Kui metsateatise esitab metsaomaniku volitatud esindaja või kasutusvaldaja, kantakse metsateatisele ka metsaomaniku andmed.

(3) Esitajalt metsateatise vastuvõtmisel, välja arvatud juhul, kui metsateatis toimetatakse kohale tähtkirjaga, edastab vastuvõtja esitajale vastuvõtmise kohta tõendi, millele märgitakse:
1) teatise vastuvõtmise aeg, kui metsateatis on esitatud isiku üheselt tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu;
2) teatise vastuvõtmise aeg, kui metsateatis on esitatud elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna;
3) teatise vastuvõtmise aeg, kui metsateatis on üle antud vahetult kinnisasja asukohajärgsesse keskkonnateenistusse. Sel juhul allkirjastavad tõendi nii vastuvõtja kui ka esitaja.

(4) Keskkonnateenistus hindab esitatud metsateatise vastavust nõuetele. Kui metsateatis ei vasta nõuetele, märgitakse, millised on teatise täitmisel tehtud vead, ja tagastatakse see esitajale kolme tööpäeva jooksul selle saamisest arvates.

(5) Kui raie- või metsauuendustööd kavandatakse metsas, mis kasvab vabal metsamaal «Maareformi seaduse» § 22 lõike 2 tähenduses, samuti selles metsas metsakahjustuse avastamise korral märgib esitaja metsateatise vormile katastriüksuse tunnuseks «00000:000:0000». Esitaja lisab metsateatisele kohaliku omavalitsuse täitevorgani tõendi maa tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotluste puudumiste kohta.

§ 3. Metsateatise esitajale tagastamine

(1) Keskkonnateenistus kontrollib kavandatud raie tegemise võimalikkust ja tagastab esitajale raiet lubava või raiet keelava märkega metsateatise koopia 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase metsateatise saamisest arvates kas allkirja vastu, posti teel väljastusteatega tähtkirjaga metsateatises märgitud aadressil või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult vastavalt «Digitaalallkirja seadusele». Kui raiet ei lubata, põhjendatakse seda kirjalikult.

(2) Tagastatava metsateatise koopia varustatakse raie võimalikkust kontrollinud keskkonnateenistuse ametniku originaalallkirjaga ja ametniku templijäljendiga või kinnitatakse elektrooniliselt ametniku digitaalallkirjaga.

§ 4. Metsateatise edastamine kaitstava loodusobjekti valitsejale

Kui metsateatises märgitud kavandatud raie hõlmab ala, millel asub kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt «Looduskaitseseaduse» tähenduses, saadab keskkonnateenistus registreeritud metsateatise koopia kooskõlastamiseks loodusobjekti kaitse alla võtnud kohalikule omavalitsusele, märkides tähtaja, mille jooksul tuleb teha otsus kooskõlastuse andmise kohta.

§ 5. Metsateatiste andmekogu

(1) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus peab metsateatiste andmekogu.

(2) Keskkonnateenistuse ametnik kannab andmed metsateatise kohta andmekogusse kolme tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase metsateatise saamist.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõikes 5 nimetatud vabal metsamaal raie- või metsauuendustööde kavandamise või metsakahjustuste avastamise korral ei märgita metsateatiste andmekogusse katastriüksuse tunnust.

§ 6. Metsateatiste säilitamine

Metsateatiseid koos juurdekuuluvate dokumentidega säilitatakse keskkonnateenistuses seitse aastat kavandatud raiete puhul nende esitajatele tagastamisest või muudel juhtudel nõuetekohase metsateatise saamisest.

§7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

Märkus. Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.12.2006. a resolutsioon nr 17-1/06-08650.)

Lisa

/otsingu_soovitused.json