Teksti suurus:

Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 1, 1

Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded1

Vastu võetud 21.12.2006 nr 85

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 73 lõike 8, § 74 lõike 6, § 75 lõike 3 ja § 101 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse:
1) Eestis kultiveerimismaterjali sertifitseerimisele kuuluvate puuliikide loetelu;
2) kultiveerimismaterjali sertifitseerimise kord;
3) sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide ja etikettide sisu.

§ 2. Eestis sertifitseerimisele kuuluvate puuliikide loetelu

Sertifitseerimisele kuulub järgmiste Eestis metsapuudena kasvatatavate liikide ja hübriidide kultiveerimismaterjal:
1) harilik mänd Pinus sylvestris;
2) keerdmänd Pinus contorta;
3) harilik kuusk Picea abies;
4) harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii;
5) euroopa lehis Larix decidua;
6) siberi lehis Larix sibirica;
7) jaapani lehis Larix kaempferi;
8) eurojaapani lehis Larix x eurolepis (Larix x marschlinsii);
9) arukask Betula pendula;
10) sookask Betula pubescens;
11) sanglepp Alnus glutinosa;
12) hall lepp Alnus incana;
13) harilik saar Fraxinus excelsior;
14) harilik vaher Acer platanoides;
15) harilik haab Populus tremula ja selle hübriid Populus x wettsteinii;
16) harilik tamm Quercus robur;
17) punane tamm Quercus rubra;
18) harilik pärn Tilia cordata.

§ 3. Kultiveerimismaterjali sertifitseerimise kord

(1) Kultiveerimismaterjali sertifitseerimiseks esitab tarnija Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele sertifitseerimistaotluse, milles märgitakse:
1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, tegevusloa andmise aeg ja number;
2) sertifitseerimise objekt: kultiveerimismaterjali puuliik ja kultiveerimismaterjali kirjeldus.

(2) Puuliigi sertifitseerimisele kuuluva seemnepartii sertifitseerimistaotluse juurde lisab taotleja koopia käesoleva määruse lisa 1 nõuete kohaselt koostatud metsapuude seemne päritolutunnistusest. Päritolutunnistus peab olema tähistatud numbriga, milles seemneid tähistava tähe «S» järel märgitakse sidekriipsudega eraldatult järgmine teave: kultiveerimismaterjali kategooria koodnumber-kultiveerimismaterjali tarnija tegevusloa number-partii sertifitseerimise aasta-päritolutunnistuse järjekorranumber (taotleja alustab igal aastal päritolutunnistuste numereerimist uuesti numbrist 1).

(3) Metsapuude seemne päritolutunnistuse koostab sertifitseerimise taotleja kultiveerimismaterjali kategoorias algallikas tuntud, valitud ja kvalifitseeritud seemnepartii moodustamiseks. Puistust või seemneallikast pärineva seemne korral tuleb päritolutunnistuse koostamise aluseks võtta puistu või seemneallika asukohajärgse Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistuse (edaspidi keskkonnateenistus) poolt seemnevarujale väljastatud õiend. Õiend koostatakse seemnevarumiseks valitud puistu või seemneallika selektsiooniliseks hindamiseks. Puistu või seemneallikas, millest varutavat seemet soovitakse sertifitseerida, kuulub nende asukohajärgse keskkonnateenistuse poolt hindamisele hiljemalt 2 nädalat enne tegelikku seemnevarumist metsas.

(4) Keskkonnateenistus märgib seemnevarumise puistu või seemneallika selektsioonilise hindamise kohta koostatud õiendisse järgmised andmed:
1) puistu või seemneallika hindamiseks esitaja: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed;
2) seemnevarumise koht: maakond, vald, küla, katastriüksuse number ja eraldise number, metskonna puhul tuleb lisada metskonna nimetus ja kvartali number;
3) puistu või seemneallika iseloomustus: pindala, koosseis, vanus, boniteediklass ja päritolu (looduslik puistu, kultuurpuistu või puistu päritolu teadmata);
4) hinnang puistu või seemneallika sobivuse kohta seemnete varumiseks ning varumiseks sobivate seemnete kategooria;
5) hindaja ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus.

(5) Sertifitseerimisele kuuluva istutusmaterjali partii sertifitseerimistaotluse juurde lisab taotleja koopia käesoleva määruse lisa 2 nõuete kohase metsapuude istutusmaterjali päritolutunnistuse ning kultiveerimismaterjali tootmiskohas rakendatud enesekontrollisüsteemi tulemusena koostatud ja allkirjastatud taimepartii kvaliteedi hindamislehe. Istutusmaterjali päritolutunnistus tähistatakse numbriga, milles taimi tähistava tähe «T» järel märgitakse sidekriipsudega eraldatult järgmine teave: kultiveerimismaterjali kategooria koodnumber-kultiveerimismaterjali tarnija tegevusloa number-sertifitseerimise aasta-päritolutunnistuse järjekorranumber (taotleja alustab igal aastal päritolutunnistuste numereerimist uuesti numbrist 1).

(6) Kultiveerimismaterjali tarnija enesekontrollisüsteemi raames koostatud taimepartii kvaliteedi hindamislehele märgitakse turustatava taimepartii kohta järgmised andmed:
1) tootja nimi ja tootmiskoht (taimla või puukool);
2) istutusmaterjali päritolutunnistuse number;
3) puuliik;
4) vanus;
5) taimepartii suurus;
6) kontrollitud taimi: kokku kimpe (tk), taimede arv kimbus (tk);
7) kvaliteetsete taimede arv ja protsent kontrollitud taimedest;
8) ebakvaliteetsete taimede arv ja protsent kontrollitud taimedest;
9) kvaliteedinõuetele mittevastavate taimede arv (tk) väljaprakeerimise põhjuste kaupa, märkides võimaliku põhjusena ebapiisava pikkuse, ebapiisava juurekaela läbimõõdu, ebanormaalse ladvakasvu, ebanormaalse tüve kuju, puudulikult arenenud juurestiku, vigastused, haigustunnuste olemasolu või muud põhjused.

(7) Tarnija koostatud taimepartii kvaliteedi hindamislehe andmeid võib Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus järelkontrolli korras tarnija juures üle kontrollida.

(8) Muu kultiveerimismaterjali, mis puuliigi tõttu sertifitseerimisele ei kuulu, kvaliteedi eest vastutab tarnija.

(9) Metsapuuliikide sertifitseeritavate seemnepartiide kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimiseks analüüsib akrediteeritud seemnekontrollilaboratoorium Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori volitatud keskuse töötajate võetud proove. Proovide võtmise kohta koostatakse proovivõtuakt ning proov varustatakse käesoleva määruse lisa 3 nõuete kohase etiketiga. Proovide võtmine, metsaseemnepartiide analüüsimine ja pakendi sulgemine toimub Rahvusvahelise Seemnete Testimise Assotsiatsiooni (International Seed Testing Association, lüh. ISTA) kehtestatud reeglite kohaselt ning vastavuses akrediteeritud seemnekontrollilaboratooriumi kvaliteedijuhtimis-süsteemi protseduurireeglitega.

§ 4. Kultiveerimismaterjali sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu

(1) Sertifitseeritud kultiveerimismaterjalile annab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus välja käesoleva määruse lisa 4, 5 või 6 nõuete kohase kultiveerimismaterjali sertifitseerimist tõendava põhitunnistuse, kuhu on märgitud kultiveerimismaterjali tootmiseks kasutatud algmaterjali kordumatu tähis vastavalt algmaterjali nimistule, mille koostab Metsakaitse- ja Metsauuendamiskeskus. Põhitunnistuse andmisest keeldumise korral esitab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus kirjalikult väljaandmisest keeldumise otsuse, milles on märgitud keeldumise põhjus.

(2) Metsapuude sertifitseeritava seemnepartii põhitunnistus antakse välja 45 kalendripäeva jooksul sertifitseerimistaotluse Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuses registreerimisest arvates. Istutusmaterjali sertifitseerimise põhitunnistus antakse välja 10 kalendripäeva jooksul taotluse Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuses registreerimisest arvates.

(3) Muu kultiveerimismaterjali turustamise korral väljastab tarnija koos kauba üleandmisega saajale käesoleva määruse lisa 7 või 8 nõuete kohase kultiveerimismaterjali kontrollimist tõendava vastavustunnistuse. Muu kultiveerimismaterjali seemnete puhtuse, idanevuse või eluvõime määramiseks võib tarnija pöörduda metsapuude seemne akrediteeritud kontrollilaboratooriumi poole.

(4) Kui kategooriasse valitud, kvalifitseeritud või katsetatud kuuluvat vegetatiivselt paljundatud sertifitseeritud kultiveerimismaterjali kasutatakse vegetatiivseks paljundamiseks veel ka järgmisel korral, antakse selle materjali kohta välja uus põhitunnistus.

1 Euroopa Ühenduse nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 11, 15.01.2000, lk 17–40).

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP


Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.12.2006. a resolutsioon nr 17-1/06-08650.)

Määruse nr 85 LISAD

/otsingu_soovitused.json