Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2011
Avaldamismärge:RT I 2006, 61, 461

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord

Vastu võetud 22.12.2006 nr 276

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib struktuuritoetuse (edaspidi toetus) kasutamise seire ja hindamise korraldamist rakenduskava tasandil, seirekomisjoni moodustamist ja tema töökorraldust ning sätestab seirekomisjoni ülesanded, sealhulgas rakenduskavade muutmise.

§ 2.  Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) seire on Euroopa Liidu nõukogu (edaspidi nõukogu) määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 25–69), artikli 66 tähenduses pidev tegevus, mille käigus jälgitakse toetuse rakendamist ja tulemuslikkust. Seiret teostavad koostöös rakendusasutus, rakendusüksus ja toetuse saaja ning vajaduse korral saadakse seirearuandluse jaoks vajalikku teavet auditeerivalt asutuselt ja makseasutuselt;
  2) hindamine on nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 47 tähenduses toetuse kasutamise analüüsimine, mida tehakse eesmärgiga anda soovitusi toetuse kasutamise tulemuslikkuse suurendamiseks;
  3) juhtministeerium on rakenduskava eest vastutav rakendusasutus. Inimressursi arendamise rakenduskava juhtministeerium on Haridus- ja Teadusministeerium, elukeskkonna arendamise rakenduskava juhtministeerium on Keskkonnaministeerium, ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse ning infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri arendamise rakenduskava juhtministeerium on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
  4) prioriteetne suund nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 2 punkti 2 tähenduses (edaspidi prioriteetne suund) on üks rakenduskava prioriteetidest, mis hõlmab omavahel seotud ja mõõdetavate eesmärkidega toiminguid;
  5) sisuline näitaja on rakenduskava või prioriteetse suuna eesmärgi kvantitatiivne väljendus;
  6) finantsnäitaja on rakenduskava, prioriteetse suuna, meetme või projekti eelarve väljendus, mis võimaldab mõõta rakenduskava, prioriteetse suuna, meetme või projekti finantsilist progressi.

§ 3.  Seirekomisjoni moodustamine

  (1) Seirekomisjon moodustatakse iga rakenduskava jaoks vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 63 kolme kuu jooksul pärast rakenduskava heakskiitmist.

  (2) Rakenduskava seirekomisjoni moodustab juhtministeeriumi minister käskkirjaga.

  (3) Seirekomisjoni liikmeteks on vähemalt allpool nimetatud asutuste esindajad:
  1) juhtministeerium;
  2) prioriteetse suuna eest vastutavad rakendusasutused;
  3) Rahandusministeerium;
  4) partnerid nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 11 tähenduses.

  (4) Lisaks lõikes 3 nimetatutele võivad vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 64 lõikele 2 seirekomisjoni töös nõuandvas rollis osaleda Euroopa Komisjoni esindajad.

  (5) Prioriteetse suuna eest vastutav rakendusasutus võib rakenduskava prioriteetse suuna seire jaoks vajaduse korral moodustada seirekomisjoni.

§ 4.  Seirekomisjoni töökorraldus

  (1) Seirekomisjoni juhib juhtministeeriumi minister või tema poolt volitatud isik. Seirekomisjoni teenindab juhtministeerium.

  (2) Seirekomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas.

  (3) Seirekomisjon võtab otsused vastu koosseisu häälteenamusega.

  (4) Juhtministeerium valmistab ette ja seirekomisjon kinnitab seirekomisjoni töökorra, milles on reguleeritud vähemalt:
  1) koosoleku kokkukutsumise kord;
  2) seirekomisjoni liikmete asendamise kord;
  3) seirekomisjoni koosoleku päevakorda ettepanekute esitamise kord ja ettepanekute esitamise tähtajad;
  4) koosoleku otsuste vastuvõtmise kord;
  5) koosoleku protokolli koostamise kord;
  6) seirekomisjoni liikmete vahel teabe vahetamise korraldamine.

§ 5.  Seirekomisjoni ülesanded rakenduskava muutmisel

  (1) Seirekomisjon täidab nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 65 toodud ülesandeid, sealhulgas kiidab heaks kõik rakenduskava muudatusettepanekud.

  (2) Rakenduskava muutmise algatamise ettepaneku esitab seirekomisjoni liige rakenduskava juhtministeeriumile, kes lisab ettepaneku seirekomisjoni koosoleku päevakorda vastavalt § 4 lõike 4 alusel kinnitatud töökorrale.

  (3) Seirekomisjoni poolt heakskiidetud rakenduskava muudatuse esitab juhtministeerium vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 3 lõikes 3 sätestatule Vabariigi Valitsusele. Kui Vabariigi Valitsus muudatuse heaks kiidab, esitab korraldusasutus selle Euroopa Komisjonile kinnitamiseks. Euroopa Komisjoniga peab muudatuse osas läbirääkimisi juhtministeerium, kaasates vajaduse korral korraldusasutuse ja rakendusasutusi.

§ 6.  Seire aastaaruanne ja lõpparuanne

  (1) Prioriteetse suuna eest vastutav rakendusasutus koostab prioriteetse suuna seire aastaaruande . Nõuded prioriteetsete suundade seirearuannetes esitatavale teabele kehtestab «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 24 alusel juhtministeerium .

  (2) Juhtministeerium koostab prioriteetsete suundade seirearuannetele tuginedes rakenduskava seire aastaaruande ja esitab selle seirekomisjoni poolt kinnitatuna korraldusasutusele. Korraldusasutus edastab vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 67 aruande iga aasta 30. juuniks Euroopa Komisjonile.

  (3) Rakenduskava seire aastaaruanne peab sisaldama vähemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 67 lõikes 2 määratud teavet rakenduskavade finants- ja sisulise progressi, probleemide, abinõude ja tulemuste kohta.

  (4) Juhtministeerium koostab ja esitab korraldusasutusele rakenduskava teostamise kohta lõpparuande. Korraldusasutus edastab lõpparuande vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 67 Euroopa Komisjonile 31. märtsiks 2017. a.

§ 7.  Strateegiline aruanne

  (1) Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 29 koostab Rahandusministeerium koostöös rakendusasutustega 2009. ja 2012. aasta lõpuks kokkuvõtliku strateegilise aruande riikliku strateegilise raamistiku elluviimise kohta.

  (2) Aruanne koostatakse rakenduskavade seire aastaaruannete ja muude asjakohaste allikate põhjal.

  (3) Rahandusministeerium esitab aruande heakskiitmiseks Vabariigi Valitsusele ja seejärel Euroopa Komisjonile.

§ 8.  Hindamine

  (1) Rakenduskava raames korraldavad hindamisi rakendusasutused ja -üksused vastavalt vajadusele ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 48 toodud juhtudel.

  (2) Rakenduskavade üleseid hindamisi korraldab vastavalt vajadusele korraldusasutus.

  (3) Korraldusasutus moodustab hindamiste koordineerimiseks, hindamisküsimuste formuleerimiseks ja kvaliteedikontrolli teostamiseks hindamiste juhtkomisjoni.

  (4) Rakenduskavade üleste ja rakenduskava raames läbiviidavate hindamiste kohta koostab korraldusasutus koostöös rakendusasutuste ja -üksustega igal aastal tööplaani.

  (5) Hindamiste tööplaani kinnitab hindamiste juhtkomisjon.

  (6) Teabe rakenduskava hindamiste peamiste järelduste, soovituste ja nende elluviimise kohta esitab hindamist korraldanud rakendusüksus, rakendusasutus või korraldusasutus teadmiseks rakenduskava seirekomisjonile.

  (7) Euroopa Komisjoni poolt vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 49 läbiviidava järelhindamise käigus peavad korraldusasutus, rakendusasutus ja -üksus esitama vajaduse korral teavet Euroopa Komisjonile.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Rahandusminister Aivar SÕERD


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json