Teksti suurus:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2006, 61, 464

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus

Vastu võetud 22.12.2006 nr 279

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab Vabariigi Valitsuse kinnitatava tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (edaspidi nimekiri) koostamise korra, mittetulundusühingute ja sihtasutuste (edaspidi ühing) nimekirja kandmise ja nimekirjast kustutamise korra ning asjatundjate komisjoni (edaspidi komisjon) moodustamise korra, selle töökorralduse ning komisjoni liikmete nimetamise ja tagasikutsumise korra.

§ 2.  Komisjoni moodustamine ja töökorraldus

  (1) Komisjoni ülesandeks on Vabariigi Valitsusele soovituslike ettepanekute (edaspidi soovitused) tegemine ühingute nimekirja kandmiseks või sealt kustutamiseks.

  (2) Komisjon juhindub ettepanekute tegemisel «Tulumaksuseaduse» §-s 11 sätestatud ühingute nimekirja kandmise ja sealt kustutamise põhimõtetest ja nõuetest ning «Mittetulundusühingute seadusest», «Sihtasutuste seadusest» ja käesolevast määrusest.

  (3) Komisjoni liikmed nimetab ja kutsub tagasi rahandusminister käskkirjaga. Komisjoni liikmed on mittetulundussektori esindajad ja komisjoni moodustamisel tagatakse ühingute põhiliste tegevusvaldkondade esindatus. Komisjoni liikmete arv ei või ületada üheksat.

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon kinnitab esimesel koosolekul oma töökorra. Komisjoni koosolekut juhatavad komisjoni liikmed rotatsiooni põhimõttel. Komisjoni liikmete tööd ei tasustata.

  (5) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni tehnilise teenindamise tagab Maksu- ja Tolliamet. Komisjoni liikme põhjendatud ettepaneku korral võib komisjoni koosolekust hääleõiguseta osa võtta isik, kes ei ole komisjoni liige.

  (6) Komisjoni koosolekud toimuvad ajavahemikul 20. veebruarist kuni 1. märtsini ja 20. augustist kuni 1. septembrini. Komisjoni koosoleku toimumise aja määrab Maksu- ja Tolliamet. Komisjoni koosoleku toimumisest teatatakse komisjoni liikmele ette vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Komisjon võtab otsuse vastu häälteenamusega.

  (8) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

  (9) Komisjon esitab oma soovitused ühingute nimekirja kandmise või nimekirja kandmata jätmise või sealt kustutamise kohta Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Nimekirja kandmiseks esitatavad dokumendid

  Nimekirja kandmiseks esitab ühing Maksu- ja Tolliametile:
  1) taotluse vormil TMIN «Taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kandmiseks» (lisatud);
  2) «Mittetulundusühingute seaduse» või «Sihtasutuste seaduse» nõuetele vastava, registrile esitatud asutamislepingu või asutamisotsuse koopia;
  3) viimase majandusaasta aruande kinnitatud ärakirja, kui ühing ei ole seda varem esitanud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile või Maksu- ja Tolliametile.

§ 4.  Nimekirja kandmine

  (1) Ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast rahandusministri ettepanekul Vabariigi Valitsuse korraldusega kas 1. juulist või 1. jaanuarist.

  (2) Ühing, kes taotleb nimekirja kandmist 1. juulist, esitab §-s 3 nimetatud dokumendid 1. veebruariks. Ühing, kes taotleb nimekirja kandmist 1. jaanuarist, esitab nimetatud dokumendid eelneva aasta 1. augustiks.

  (3) Maksu- ja Tolliamet kontrollib esitatud dokumentide ja ühingu tegevuse vastavust «Tulumaksuseaduse» §-s 11 sätestatud nimekirja kandmise nõuetele.

  (4) Kui ühingu tegevus, esitatud dokumendid ja maksudeklaratsioonid vastavad nõuetele, esitab Maksu- ja Tolliamet ettepaneku ühingu nimekirja kandmiseks komisjonile 20. veebruariks või 20. augustiks, lisades selgituse ühingu vastavuse kohta nimekirja kandmise nõuetele.

  (5) Samaaegselt lõikes 4 nimetatud ettepanekuga esitab Maksu- ja Tolliamet komisjonile nende ühingute loetelu, kes on esitanud taotluse nimekirja kandmiseks, kuid keda nimekirja kandmiseks ei esitata. Ettepaneku korral ühingut nimekirja mitte kanda lisab Maksu- ja Tolliamet nimekirja kandmata jätmise põhjuse ja märgib õigusliku aluse.

  (6) Komisjon vaatab Maksu- ja Tolliameti ettepanekud läbi ja esitab oma soovitused ühingute nimekirja kandmise või nimekirja kandmata jätmise kohta kirjalikult Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks ja 1. septembriks. Kui komisjon ei ole oma soovitusi nimetatud kuupäevaks esitanud, esitab rahandusminister nimekirja Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ilma komisjoni soovitusteta.

  (7) Maksu- ja Tolliamet teatab ühingule oma otsusest tema nimekirja kandmise ettepanekut mitte esitada kirjalikult 15. märtsiks, kui avaldus oli esitatud 1. veebruariks, või 15. septembriks, kui avaldus oli esitatud 1. augustiks. Otsuses näidatakse nimekirja kandmisest keeldumise põhjus ja õiguslik alus.

  (8) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (9) Maksu- ja Tolliamet esitab Rahandusministeeriumile ettepaneku ühingu nimekirja kandmiseks 1. juuniks või 1. detsembriks.

§ 5.  Nimekirjast kustutamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet võib teha ühingule kirjaliku hoiatuse nimekirjast kustutamise kohta, kui selgub, et ühingu tegevus ei vasta «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 2 sätestatud nimekirja kandmise nõuetele või kui ilmnevad sama paragrahvi lõikes 4 või 7 nimetatud asjaolud või kui ei ole täidetud õigusaktidest tulenev kohustus esitada allkirjastatud majandusaasta aruanne mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile või Maksu- ja Tolliametile.

  (2) Lõikes 1 nimetatud hoiatuse teeb Maksu- ja Tolliamet ühingule teatavaks 15. jaanuariks või 15. juuliks. Hoiatuses näitab Maksu- ja Tolliamet ühingu nimekirjast kustutamise põhjuse ja märgib õigusliku aluse ning määrab lõikes 1 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks tähtaja 15. veebruarini või 15. augustini.

  (3) Kui ühing lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, esitab Maksu- ja Tolliamet komisjonile 20. veebruariks või 20. augustiks ettepaneku ühingu nimekirjast kustutamiseks, märkides kustutamise põhjuse ja õigusliku aluse.

  (4) Komisjon vaatab Maksu- ja Tolliameti ettepaneku läbi ja esitab Maksu- ja Tolliametile kirjalikult oma soovituse ühingu nimekirjast kustutamiseks 1. märtsiks või 1. septembriks. Kui komisjon ei ole oma soovitust nimetatud kuupäevaks esitanud, esitab rahandusminister ühingu nimekirjast kustutamise ettepaneku Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ilma komisjoni soovituseta.

  (5) Maksu- ja Tolliamet teatab ühingule oma otsusest tema nimekirjast kustutamise ettepaneku esitamise kohta kirjalikult 15. märtsiks või 15. septembriks. Otsuses näidatakse ettepaneku esitamise põhjus ja õiguslik alus.

  (6) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (7) Ühingu esitatud nimekirjast kustutamise taotluse korral ei rakendata käesoleva paragrahvi lõigetes 1–6 kehtestatud tähtaegu. Kirjalik taotlus nimekirjast kustutamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile 15. maiks või 15. novembriks.

  (8) Maksu- ja Tolliamet esitab Rahandusministeeriumile ettepaneku ühingu nimekirjast kustutamiseks 1. juuniks või 1. detsembriks.

  (9) Vabariigi Valitsus kustutab rahandusministri ettepanekul ühingu nimekirjast 1. juulist või 1. jaanuarist.

§ 6.  Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

  (2) Kui nimekirja kantud ühing ei vasta 1. juuliks 2007. a «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 2 nimekirja kandmiseks sätestatud nõuetele või kui ilmnevad «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 4 või 7 nimetatud asjaolud, kustutatakse ühing nimekirjast määruse §-s 5 sätestatud korras alates 1. juulist 2008. a.

  (3) Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrus nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord» (RT I 2000, 24, 134; 2005, 35, 275) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Rahandusminister Aivar SÕERD


Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 279 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus»
lisa


Vorm TMIN

Maksu- ja Tolliamet


TAOTLUS TULUMAKSUSOODUSTUSEGA MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE NIMEKIRJA KANDMISEKS

I. osa Taotleja (ühingu) andmed Kinnitan, et minul on õigus sellele taotlusele alla kirjutada ülalmärgitud ühingu nimel, olen taotlusega,
kaasa arvatud sellega kaasnevate dokumentidega, tutvunud ja minule teadaolevalt on toodud andmed
õiged. Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse informatsiooni esitamine on «Maksukorralduse seaduse»
alusel karistatav.

JUHATUSE LIIGE

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
     
     
     
     

II. osa Tegevus 

11. Tegevuse kirjeldus:

  Jrk nr Tegevus, lühikirjeldus
1 2 3

Eelmisel aastal

1.  
2.  
...  

Käesoleval aastal (k.a plaanid)

1.  
2.  
...  

Järgmisel aastal

1.  
2.  
...  


12. Tulevikuvisioon (arengustrateegia lühiülevaade):

13. Loetlege ühingule kuuluv põhivara ja kinnisvarainvesteeringud, mille soetamismaksumus on üle
10 000 krooni.

Jrk nr Põhivara või kinnisvarainvesteeringu nimetus Põhivara või kinnisvarainvesteeringu maksumus
(üle 10 000 krooni)
1 2 3
     
     
     


14. Tooge välja saadud mitterahalised kingitused ja annetused, mille väärtus ületab Teie hinnangul
10 000 krooni:

Jrk nr Mitterahalise kingituse ja annetuse nimetus Mitterahalise kingituse ja annetuse maksumus
(üle 10 000 krooni)
1 2 3
     
     
     


15. Kas ühing on rendileandja? JAH   EI  


16. Palun vastake järgmistele küsimustele oma liikmete kohta (täidab mittetulundusühing).
Sotsiaalhoolekande toetamise ühingud märgivad ainult punktis 1 küsitud liikmete üldarvu.

Jrk nr    
1. 2 3
1. Liikmete üldarv. Lisada nimekiri koos isikute registrikoodi või isikukoodi märkimisega  
2. Liikmete varalised kohustused (sealhulgas võlad) ühingu ees, k.a tasumata liikmemaks kroonides  
3. Liikmetele antud soodustused, makstud abirahad, toetused, stipendiumid, tehtud kingitused, annetused või muud sarnased väljamaksed kroonides  


17. Kas sihtasutusel on kindlaks määratud soodustatud isikute ring? JAH   EI  


18. Kas ühing annab rahaliselt hinnatavaid soodustusi, teeb kingitusi või annetusi, maksab abirahasid, toetusi, stipendiume või teeb muid sarnaseid väljamakseid:

18.1. liikmeks mitteolevatele isikutele (mittetulundusühing) või JAH   EI  
18.2. mittesoodustatud isikutele (sihtasutus)? JAH   EI  

III. osa Tehnilised andmed 

19.

Vastavalt põhitegevusalale on ühing registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris allpool loetletud organisatsioonina (täidetakse informatsiooni olemasolul, põhitegevusala järel märkida rist)

Jrk nr    
1. Haridusorganisatsioon  
2. Tervishoiuorganisatsioon  
3. Veterinaaria ühing  
4. Sotsiaalhoolekande ühing  
5. Ettevõtjate ja tööandjate kutseorganisatsioon, loomeliit  
6. Ametiühing  
7. Usuorganisatsioon  
8. Poliitiline organisatsioon  
9. Kodanikuõiguste kaitse organisatsioon  
10. Kohalikku elu edendav ühing  
11. Kultuuri ja haridust edendav ühing  
12. Noorte- ja lasteühing ning noorte ja laste heaolu edendav ühing  
13. Rahvusvähemuste ühing  
14. Looduskaitse ja keskkonnakaitse ühing  
15. Tervisehäiretega isikute ühing  
16. Teadus- ja arendustegevuse ühing  
17. Meelelahutusühing: kunsti-, kirjandus-, etendus-, tantsu-, lauluühing jms  
18. Spordiorganisatsioon  
19. Põllumajandusselts, -liit, aiandus- või mesindusselts  
20. Äri- ja ettevõtjate ühendus, liit, assotsiatsioon, koda  
21. Mittetulundusühistu (elamu-, garaaži-, aiandus-, suvila- jm ühistu)  
22. Muu organisatsioon (palun nimetage)  


20.

Ühing tegutseb järgmisel tegevusalal (tegevusala järel märkida rist)

Jrk nr    
1. Ajaloolise pärandi säilitamine  
2. Harrastussport  
3. Demokraatia  
4. Haridus  
5. Humanitaarabi ja õnnetuste tagajärgede likvideerimine  
6. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse  
7. Korrakaitse  
8. Kultuur  
9. Kunst  
10. Laste-, noorte- ja vähekaitstud isikute gruppide kaitse  
11. Loodushoid, sealhulgas keskkonnakaitse  
12. Loomakaitse  
13. Puuetega (kaasa arvatud vaimsete puuetega) inimeste toetamine  
14. Põgenike kaitse  
15. Rassilise, etnilise, religioosse või muu õiguslikult määratletud diskrimineerimise vormi kõrvaldamine  
16. Religiooni, sealhulgas usuliste ühenduste või usuühingute toetamine  
17. Hoolekanne või muu avaliku sektori kohustuste vähendamisele suunatud tegevus  
18. Sotsiaalarengu toetamine  
19. Teaduse toetamine  
20. Tervishoiu toetamine  
21. Tervise ja füüsilise heaolu edendamine  
22. Vaesuse kõrvaldamise toetamine  
23. Vähemusrahvuste kultuuri ning ühiskondliku integratsiooniprotsessi toetamine  
 24. Rahvusvaheline või piiriülene koostöö  
 25. Muu tegevusala (palun nimetage)  


  Eelmisel aastal Käesoleval aastal
21. Aasta keskmine palgalise personali arv (töötajad, juhtimis- või kontrollorgani liikmed)    
22. Töötajatele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele makstud tasud (sealhulgas palk, lisatasu, puhkusetasu jms) kroonides    
23. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu kroonides    

IV. osa Tulude ja kulude aruanne 

24. Täitke eelmise majandusaasta kohta aastaaruande alusel ning käesoleva majandusaasta kohta
eelarve alusel. Kui ühing on moodustatud jooksval aastal, siis täitke jooksva majandusaasta eelarve
alusel.

Jrk nr   Eelmine aasta
(kroonides)
Jooksev aasta (kroonides)
1 2 3 4
  Tulud X X
1. Liikme- ja sisseastumismaksud    
2. Kingitused ja annetused X X
  sealhulgas: 1) sihtotstarbelised    
  2) mittesihtotstarbelised    
3. Toetused, abirahad, riigieelarvest saadud tulu, muu tulu X X
  sealhulgas: 1) sihtotstarbelised    
  2) mittesihtotstarbelised    
4. Stipendiumid    
5. Tulu ettevõtlusest X X
  sealhulgas: 1) toodete ja kaupade müügist    
  2) teenuste osutamisest    
  3) trükiste müügist    
  4) tasuliste ürituste korraldamisest    
  5) reklaamist    
  6) vara rentimisest    
  7) muud tulud ettevõtlusest    
6. Kasum põhivara müügist    
7. Finantstulud X X
  sealhulgas: 1) kasum pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt    
  2) kasum lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt    
  3) kasum investeerimistegevusega seotud valuutakursi muutustest; muud finantstulud    
8. Muud tulud    
9. Tulud kokku    
  Kulud X X
10. Hüvitised, toetused ja abirahad    
11. Stipendiumid    
12. Annetused ja kingitused    
13. Väljamaksed soodustatud isikutele (täidavad sihtasutused)    
14. Sihtotstarbeliste projektide otsesed kulud (seminari korraldamine, trükised, lähetused, transport jms)    
15. Muude projektide ja üritustega seotud otsesed kulud    
16. Mitmesugused tegevuskulud (mis ei ole seotud konkreetsete projektidega) X X
  sealhulgas: 1) kaubad, toore, materjal, teenused    
  2) majandus- ja kantseleikulud    
  3) lähetuskulud    
  4) kahjum põhivara müügist    
  5) personali koolituskulud    
  6) külaliste vastuvõtukulud    
  7) koosolekute läbiviimise kulud    
  8) trükkimise ja avaldamise kulud    
  9) reklaamikulud    
  10) autoritasud    
  11) antud erisoodustused    
  12) muud tegevuskulud    
17. Tööjõukulud X X
  sealhulgas: 1) palk ja muud tasud    
  2) sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse    
  3) muud    
18. Põhivara kulum ja allahindlus    
19. Finantskulud X X
  sealhulgas: 1) kahjum pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt    
  2) kahjum lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt    
  3) intressikulud laenudelt, võlakirjadelt, liisingulepingutelt, muudelt võlakohustustelt; muud finantskulud    
20. Muud kulud    
21. Kulud kokku    
22. Tulem (tulud – kulud): rida 9 – rida 21    


KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post


Rahandusminister Aivar SÕERD

/otsingu_soovitused.json