KOHTUMENETLUSÕIGUSTsiviilkohtumenetlus

Teksti suurus:

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus (lühend - TsMSRS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2008
Avaldamismärge:

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus

Vastu võetud 15.06.2005
RT I 2005, 39, 308
jõustumine 01.01.2006, osaliselt 21. 07. 2005.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2006RT I 2006, 7, 4204.02.2006
06.12.2006RT I 2006, 61, 45701.01.2007

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku jõustumine

  (1) Tsiviilkohtumenetluse seadustik ja täitemenetluse seadustik jõustuvad 2006. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud võimalus anda tagatis väärtpaberite hoiustamisena kohtu deposiitkontole kehtib alates 2007. aasta 1. jaanuarist.
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

§ 2.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku kohaldamine

  (1) Menetlustähtaeg, mille kulgemine algas enne käesoleva seaduse jõustumist, lõpeb seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku kohaselt.

  (2) Seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt kohtumenetlusse võetud asjades kohtualluvus ja -pädevus tulenevalt käesoleva seaduse jõustumisest ei muutu.

§ 3.  Menetluskulude jaotamine ja kindlaksmääramine

  Enne käesoleva seaduse jõustumist alustatud menetluse puhul kohaldatakse menetluskulude jaotamisele ja nende kindlaksmääramisele seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatut.

§ 4.  Kohtualluvuse kokkulepe

  Enne käesoleva seaduse jõustumist sõlmitud kohtualluvuse kokkulepe kehtib, kui see on sõlmitud seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku nõuete kohaselt.

§ 5.  Osalemine Riigikohtu menetlustoimingutes

  Isik, kes on käesoleva seaduse jõustumisel menetlusosaline Riigikohtu menetluses olevas tsiviilasjas, võib Riigikohtu menetluses osaleda ilma esindajata.

§ 6.  Maksekäsu kiirmenetlus

  (1) Tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud maksekäsu elektrooniline kiirmenetlus toimub kuni kohtutes tehniliste tingimuste loomiseni paberkandjal esitatud dokumentide alusel. Elektroonilisele menetlusele ülemineku aja ja kohtud, kus seda rakendatakse, määrab justiitsminister vastavalt tehnilistele võimalustele.

  (2) Kuni 2010. aasta 1. jaanuarini ei toimu maksekäsu kiirmenetlust järgmiste nõuete osas:
  1) lepinguvälised nõuded, välja arvatud alaealise lapse elatisnõudes ning liikluskindlustuse seaduse §-dest 6 ja 48 tulenevad lepinguvälised nõuded;
  2) lepingust tulenevad nõuded summaga üle 100 000 krooni;
  3) lepingust tulenevad kõrvalnõuded ulatuses, mis ületavad põhinõuet.

  (3) Kohus jätab maksekäsu kiirmenetluse avalduse määrusega rahuldamata, kui käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt ei ole maksekäsu kiirmenetlus lubatud.

  (4) Hageja taotlusel võib enne 2006. aasta 1. jaanuari esitatud hagiavaldust menetleda maksekäsu kiirmenetluse avaldusena.

  (5) Kui kohus on saanud maksekäsu kiirmenetluse avalduse enne 2007. aasta 1. jaanuari, lahendab kohus selle enne 2007. aasta 1. jaanuari maksekäsu kiirmenetluse kohta kehtinud normide kohaselt.
[RT I 2006, 61, 457 - jõust. 01.01.2007]

§ 7.  Kohtuvea parandamise avalduse ja teistmisavalduse läbivaatamine

  Enne käesoleva seaduse jõustumist esitatud kohtuvea parandamise avaldus ja teistmisavaldus vaadatakse läbi seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt.

§ 8.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaldamine vahekohtumenetluses

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist sõlmitud vahekohtu kokkuleppe kehtivust hinnatakse seni kehtinud seaduse kohaselt.

  (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist alanud vahekohtumenetlus viiakse lõpuni seni kehtinud seaduse kohaselt, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

§ 9.  Hagita menetluse asjad

  Enne käesoleva seaduse jõustumist hagita menetluse asjades tehtud otsuse peale esitatud apellatsioon- ja kassatsioonkaebus vaadatakse läbi apellatsiooni- ja kassatsioonimenetluse korras. Sel juhul teeb apellatsioonimenetluse eeltoiminguid esimese astme kohus ja kassatsioonimenetluse eeltoiminguid ringkonnakohus.

§ 10.  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu tegevuse jätkamine

  Käesoleva seaduse jõustumine ei piira Eesti Vabariigi seaduse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohta alusel tegutsenud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu tegevuse jätkamist ega tema seni kehtinud menetluskorra kehtivust, kui see ei ole vastuolus tsiviilkohtumenetluse seadustikuga.

§ 11.  Täitemenetlus varasemate täitedokumentide alusel

  (1) Käesoleva seaduse jõustumise ajaks alustatud täitemenetlus viiakse läbi ka nende täitedokumentide alusel, mida täitemenetluse seadustiku alusel täita ei saa. Täitemenetlust saab pärast käesoleva seaduse jõustumist alustada üksnes nende täitedokumentide alusel, mis vastavad täitemenetluse seadustiku nõuetele, välja arvatud lõikes 4 sätestatud juhul.

  (2) Tagasivõitmise korras saab kehtetuks tunnistada üksnes tehinguid, mis on tehtud pärast täitemenetluse seadustiku jõustumist.

  (3) Isikul, kelle vara on arestitud või millele on seatud käsutamise keelumärge kohtutäituri poolt enne 2001. aasta 1. märtsi nõude alusel, milles ei ole täitemenetlust jätkatud pärast 2001. aasta 1. märtsi, on õigus esitada kohtule avaldus sissenõudja õiguste välistamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud üleskutsemenetluse korras.

  (4) Kuni 2005. aasta 31. detsembrini tõestatud notariaalse kokkuleppe nõude kohta, mis näeb ette kindlaksmääratud rahasumma tasumise või asendatavate asjade või väärtpaberite kindlaksmääratud koguses üleandmise, võib juhul, kui võlgnik on kokkuleppe kohaselt nõustunud kohese sundtäitmisega, esitada sundtäitmisele ka pärast käesoleva seaduse jõustumist. Nõudeks, mis näeb ette kindlaksmääratud rahasumma tasumise, loetakse ka pandilepingust tulenev nõue, mille puhul peab kohese sundtäitmise kokkulepe sisalduma ka pandilepinguga tagatava nõude kohta koostatavas kokkuleppes.
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

2. peatükk MUUDATUSED ÕIGUSAKTIDES 

§ 12–99.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

4. peatükk VOLITUSSÄTTED JA SEADUSE JÕUSTUMINE 

§ 100.  Volitussäte

  Vabariigi Valitsus korraldab tsiviilkohtumenetluse seadustiku tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse väljakuulutamist.

§ 101.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 26 punkt 3, § 32 punktid 1 ja 2, §-d 36, 50 ja 65 jõustuvad kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json