Teksti suurus:

Välismaalase poolt esitatava isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluste vormide kehtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Välismaalase poolt esitatava isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluste vormide kehtestamine

Vastu võetud 08.05.2006 nr 27
RTL 2006, 41, 738
jõustumine 01.06.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.12.2006 nr 69 (RTL 2006, 93, 1733) 2.01.2007

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 2 ja «Välismaalaste seaduse» § 141 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1. Kehtestada:
1) «Isikutunnistuse, välismaalase passi, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluse» vorm (lisa 1);
2) lisaankeedi «Tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus» vorm (lisa 2).

§ 2. Tunnistada kehtetuks siseministri 21. detsembri 2002. a määrus nr 131 «Välismaalase poolt esitatava isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise, elamis- ja tööloa ning elamis- ja tööloa pikendamise taotluste vormide kehtestamine» (RT L 2003, 7, 63; 2005, 83, 1228).

§ 3. Määrus jõustub 1. juunil 2006. a.

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 9.05.2006. a resolutsioon nr 17-1/0603200.)

Õiend 19.01.2007 15:00

Määruse lisa nr 1 asendatud korrektse lisaga.

Lisa 2

Lisa 1 [RTL 2006, 93, 1733 - jõust. 2.01.2007]

/otsingu_soovitused.json