Teksti suurus:

Kohtulike registritega seotud justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 93, 1722

Kohtulike registritega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.12.2006 nr 40

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» § 4 lõike 6, § 70, § 1391 lõike 1, § 150 lõike 4, § 151 lõike 2, § 318 lõike 51, § 5111, § 5113, § 520 lõigete 11 ja 42 ning § 541 lõike 2, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76, § 111 lõike 2, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 2, § 772 lõike 3, «Notariaadiseaduse» § 57 punkti 1, «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3, «Kohtutäituri seaduse» § 2 lõike 6, § 4 lõike 7, § 161 lõike 7 ja «Täitemenetluse seadustiku» § 23 lõike 6, § 33 lõike 6 ning § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruses nr 55 «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine» (RTL 1998, 354/355, 1493; 2004, 45, 762) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «Justiitsministeeriumi Registrikeskus» sõnadega «Registrite ja Infosüsteemide Keskus» vastavas käändes;

2) punkti 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkti 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Teabenõudja saab teha juriidilise isiku nime või registrikoodi alusel tasuta üksikpäringuid Internetis avaldatavale järgmisele teabele:
1) menetlusteave kohtu registriosakonnale esitatud kandeavalduste kohta (esitamise kuupäev, kohtumääruse ning kande tegemise kuupäev, lahendi ja kande liik, jõustumise aeg), samuti kohtu registriosakonnas tehtud trahvi- ja hoiatusmääruste kohta;
2) registrikaardi väljatrüki teave (äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrikaardi kehtivad ja kehtetud kanded);
3) sundlõpetamisteave (sundlõpetamise käik kuni registrist kustutamiseni);
4) teave kehtivate ärikeeldude kohta;
5) erakondade teave (sealhulgas liikmete nimekirjad).»;

4) punkti 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Igaüks saab avalikus kodanikuportaalis enda isikut identifitseerides tasuta kogu registriinfo endaga seotud ühingu, sihtasutuse või filiaali kohta.»;

5) punkti 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Üldandmeteks loetakse ka äriregistri keskandmebaasis märgitud registriasja menetlust ja pankrotimenetlust kajastavaid andmeid (välja arvatud andmed halduri ja tema esindusõiguse kohta) ning tegevusala andmeid.»;

6) punkti 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Isikuandmeteks loetakse lisaks lõikes 1 nimetatule ka teisi äriregistri keskandmebaasis märgitud andmeid juriidilise isikuga seotud isikute kohta (äriühingu asutajad ja sissemaksete jaotus, sihtasutuse asutajad, äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmed ja audiitorid, osaühingu osanikud ja nendevaheline osakapitali jaotus, andmed osa pantimise kohta, pankrotihaldur ja tema esindusõigus, pankrotitoimkonna liikmed, tulundusühistu revidendid jt).»;

7) määrust täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41. Esindusõiguse kontroll

(1) Esindusõiguse kontrolli on võimalik teostada ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu ja sihtasutuse esindusõiguslike isikute ja nende registrisse kantud esindusõiguse reeglite kohta äriregistri keskandmebaasist väljastatava infosüsteemiga liidestatava päringu kaudu, mille tulemusel saab kontrollida esindusõiguslike isikute ainuesindusõiguse olemasolu ja esindusõiguse registrisse kantud piiranguid.

(2) Ainuesindusõiguse all mõeldakse isiku õigust esindada ettevõtjat, filiaali, mittetulundusühingut ja sihtasutust üksinda.»;

8) punkti 5 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja punkti 5 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Aruandlusandmete kirje on ühe majandusaasta aruande bilansi, kasumiaruande või rahavoogude aruande üks rida.»;

9) punkti 9 lõikes 1 esitatud tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Päringu objektide arv ühes tellimuses või abonendilepingu puhul ühes lepingukuus Üldandmed Üld- ja isikuandmed Kommertspandi-
andmed
Üld- ja kommertspandi-
andmed
Üld-, isiku- ja kommertspandi-
andmed
Aruandlus-
andmed
Pdf-dokument
kuni 50 10 20 10 20 30 25 25
51 kuni 500   7 16   7 16 24 20 20
501 kuni 1000   6 14   6 14 20 17 17
1001 kuni 5000   5 12   5 12 16 14 14
5001 kuni 20000   4 10   4 10 14 12 12
Alates 20001   3   8   3   8 12 10 10

10) punkti 9 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) punkti 9 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Teenustasu käesoleva määruse punkti 5 lõikes 2 sätestatud ühe aruandlusandmete kirje eest on 1 kroon.

(5) Teenustasu käesoleva määruse punktis 41 sätestatud isiku ainuesindusõiguse üksikpäringu eest on 2 krooni ja ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutusega seotud kõikide isikute esindusõiguste päringu eest 3 krooni.»;

12) punktis 15 asendatakse sõnad «9–10 ja 12» sõnadega «9 ja 12»;

13) punktis 16 asendatakse sõnad «9–10 ja 12» sõnadega «9 ja 12»;

14) punkti 17 lõikes 3 asendatakse sõnad «9–10 ja 12» sõnadega «9 ja 12».

§ 2. Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 (RTL 2001, 5, 59; 2006, 49, 891) «Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) elektrooniliselt esitatud äriühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruannete vastuvõtmine ning kõikide esitatud aruannete teabesüsteemi lülitamiseks vajalik andmetöötlus, sealhulgas põhitegevusala andmete määramine;»;

2) paragrahvi 4 punktist 12 jäetakse välja sõnad «, laekunud vahendite aruanded jm».

§ 3. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 55 (RTL 2002, 101, 1545; 2006, 49, 891) «Kohtu kinnistusosakonna kodukord» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 105 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Registriosa koosseisu muutumisel maakatastriga peetava elektroonilise andmevahetuse käigus näidatakse kandes märge andmete maakatastrist ülevõtmise kohta ning kande tegemise kuupäev.»;

3) paragrahvi 227 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnistusraamatu I jao pidamiseks vajalikud «Maakatastriseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud andmed kannab tarkvaraprogramm maakatastrist kinnistusraamatusse automaatselt.

(2) Katastri pidamiseks vajalikud «Maakatastriseaduse» § 4 lõikes 3 nimetatud kinnistusregistri esimese ja teise jao andmed kannab tarkvaraprogramm maakatastrisse automaatselt.

(3) Andmete ülevõtmiseks lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel ei ole vaja eraldi luba või kokkulepet. Katastriandmete parandamine toimub automaatselt ilma kohtunikuabi või kinnistussekretäri kaasabita. Kinnistusraamatu tarkvaraprogramm teeb esimese jao lahtri 4 all-lahtrisse «b» märke andmete maakatastrist ülevõtmise kohta ning näitab ülevõtmise kuupäeva.

(4) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud elektroonilist andmevahetust rakendatakse üksnes elektroonilisel kujul õiguslikku tähendust omavate registriosade puhul. Andmevahetus toimub avalduste menetlemise üldises järjekorras.».

§ 4. Justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määruse nr 5 «Notariaadimäärustik» (RTL 2002, 19, 245; 2006, 62, 1127) § 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui notariaalakt või notariaalmärkega dokument sisaldab esmakandeavaldust kohtu registriosakonnale, märgib notar notariaalakti ja notariaalmärkesse justiitsministri 28. augusti 2002. aasta määruse nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» § 288 punktis 21 nimetatud asutamistehingu tõestamise toimingu numbri.».

§ 5. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558; 2006, 49, 891) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 16 lõike 3, § 42 lõike 1 ja § 45 lõike 3, «Äriseadustiku» § 25 lõike 2, § 67 lõike 1 ja lõike 4 punktide 3 ning 4, § 70, § 5111, 5112 lõike 1 ja § 5113, § 520 lõike 11, § 525 lõike 2 ja § 541 lõigete 2 ning 3, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76 ja § 111 lõike 2, «Kommertspandiseaduse» § 15 ja § 37, «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» § 18 lõike 2, § 37 lõike 1, § 64 lõike 3 ja § 77, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 771 lõike 2 ja § 772 lõike 3, «Kirikute ja koguduste seaduse» § 19 lõike 1, «Hooneühistuseaduse» § 6 lõigete 1 ja 4 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61, § 314 lõike 7, § 592 lõike 1 ja § 597 lõike 3 alusel.»;

2) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 41 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui registridokumentide originaale on vaja viia ühest kohtust teise, siis korraldab transportimise ja vastutab selle eest saatja kohtu kohtudirektor.»;

4) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

« 181) täidab «Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» rakendamise seaduse» § 3 lõigetes 1–3 sätestatud kohustusi;»;

6) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 20) edastab «Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» artiklis 14, «Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 Euroopa majandushuviühingu kohta» artiklis 11 ja «Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» artiklis 13 nimetatud teate Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.»;

7) paragrahvi 21 lõikest 4 jäetakse välja esimene lause;

8) paragrahvi 73 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna «dokumentidest» sõnaga «paberdokumentidest»;

9) paragrahvi 92 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «Euroopa äriühingute» sõnadega «, Euroopa ühistute»;

10) paragrahvi 99 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 100 punktist 2 jäetakse välja sõnad «ning tegevusala»;

12) paragrahvi 107 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 108 punktist 2 jäetakse välja sõnad «ning tegevusala»;

14) paragrahvi 113 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «Euroopa äriühing (Societas Europaea)» sõnadega «, Euroopa ühistu (Societas Cooperativa Europaea)»;

15) paragrahvi 119 punktist 21 jäetakse välja sõnad «tegevusala ja»;

16) paragrahv 197 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 199 pealkirjast jäetakse välja sõnad «, sh tegevusala muutmisel»;

18) paragrahvi 199 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 203 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Äriseadustiku» § 58 lõikes 3 nimetatud asjaolude puudumist kontrollib infosüsteem enne kande tegemist automatiseeritud korras.»;

20) paragrahvi 207 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Senise registriosakonna majandusaasta aruannete päevikukannete ületoomine uue registriosakonna majandusaasta aruannete päevikusse ja pooleliolevate trahvimenetluste ülekandmine uue registriosakonna andmebaasi toimub automatiseeritud korras. Kehtivad registrikaardivälised andmed kantakse uue registriosakonna andmebaasi üle uue registriosakonna teenistuja poolt, välja arvatud siis, kui seda toimingut on võimalik teha automatiseeritud korras.»;

21) paragrahvi 208 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud toimingud tehakse automatiseeritud korras.»;

22) paragrahv 209 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahv 218 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 2391 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui ettevõtja, sihtasutuse, mittetulundusühingu ja filiaali elu- või asukoha või aadressiandmed muutuvad ettevõtjast, sihtasutusest, mittetulundusühingust ja filiaalist sõltumatult (näiteks muutub kohanimi või kohaliku omavalitsuse üksused ühinevad), tehakse vastav parandus registrikaardile automatiseeritud korras.

(2) Parandusest teatamiseks loetakse registriandmete kättesaadavaks tegemist Internetis Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehel rubriigis «Lihtpäring ja menetlusteave».»;

25) paragrahvi 243 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Arvutivõrgu kaudu registrikaardi andmete vaatamisel, väljatrükil ning kohtumääruse avalikul kättetoimetamisel või registripidaja poolt teate avaldamisel «Ametlikes Teadaannetes» ei näidata registrikande kinnitanud või kohtumääruse teinud isikute andmeid.»;

26) paragrahvi 259 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui majandusaasta aruanne esitatakse registriosakonnas kohapeal, väljastatakse aruande esitajale käesoleva määruse §-s 30 sätestatud tõend.

(2) Paberil esitatud majandusaasta aruanded tuleb registriosakonnas pärast aruande päevikus arvelevõtmist kahe kuu jooksul skaneerida.

(3) Aruanded tuleb skaneerida loetavalt. Aruanne, mis on skaneeritud, märgistatakse registriosakonna juhataja poolt kehtestatud korras.»;

27) paragrahv 260 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 261 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud dokumentide läbivaatamisel peab läbivaataja kontrollima aruande vastavust seaduse nõuetele, sealhulgas:
1) aruande esitamistähtajast kinnipidamist ning aruandes ettenähtud andmete olemasolu;
2) aruande allakirjutamise nõuetest kinnipidamist;
3) asjaolu, et aruandes oleks kajastatud ettevõtja, filiaali või sihtasutuse ärinimi või nimi, registrikood ja asukoht;
4) asjaolu, et osaühingu, aktsiaseltsi ja tulundusühistu netovara (bilansi aktiva miinus passivas näidatud kohustused) ei oleks langenud alla seadusega lubatud alampiiri;
5) et bilansis ei oleks nullväärtusega kirjeid (välja arvatud juhul, kui eelneval majandusaastal oli sellel kirjel nullist erinev summa);
6) et tegevusaruandes oleks nimetatud lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud võimalikud tegevusala muudatused;
7) et raamatupidamise aastaaruande lisas oleks näidatud raamatupidamiskohuslase müügitulu kuni 10 suurema tegevusala järgi Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorina (EMTAK);
8) asjaolu, et aruanne oleks seaduses sätestatud juhtudel auditeeritud ja et järeldusotsuse kinnitanud audiitor oleks kantud audiitorite nimekirja;
9) asjaolu, et kui registriosakonnale on esitatud muudetud või parandatud aruanne, siis ka audiitori järeldusotsus oleks antud muudetud või parandatud aruande kohta;
10) aruandeandmete kokkulangevust registriandmetega (aadress, osa- või aktsiakapitali suurus, juhatuse ja nõukogu koosseis jne). Kui aruandes näidatud sidevahendite numbrid või järeldusotsuse kinnitanud audiitor ei lange kokku registriosakonnale varemesitatud sidevahenditega või varemteatatud audiitori andmetega, siis loetakse seda sidevahendite numbrite või audiitori andmete muutmisest teatamiseks. Esitatud andmete põhjal tehakse vajalikud muudatused ka infosüsteemis.»;

29) paragrahvi 262 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 262. Hoiatused, järelepärimised ja sunnivahendid»;

30) paragrahvi 262 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui käesoleva määruse § 261 lõike 2 punktis 7 sätestatud andmed vajavad enne Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt põhitegevusala määramist täpsustamist, teeb esitatud andmete täpsustamiseks vastava hoiatuse või järelepärimise registriosakond.»;

31) paragrahvi 263 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 272 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 274 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Paberkandjal esitatud dokumendi võib hävitada, kui:
1) see on korrektselt skaneeritud;
2) sellest on võimalik tellida väljatrükki;
3) sellega kohapeal tutvumine on võimalik arvutiekraanil esitamise või väljatrüki vaatlemisega.

(2) Registriosakonda esitatud elektrooniline dokument salvestatakse registripäevikusse või laevakinnistuspäevikusse.

(3) Vastava toimiku sisukord peab sisaldama viidet selle kohta, kus asub elektroonilisel kujul hoitav dokument.»;

34) paragrahvi 288 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) märge, et kandeavaldus on esitatud kiirmenetluse korras;»;

35) paragrahvi 288 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 21) notariaalse asutamise puhul asutamistehingu tõestamise toimingu number (nimetatud kood koosneb järgmistest komponentidest: aastaarv – kaks viimast numbrit; notari identifikaator – kaks tähte; notariaalaktis või -märkes märgitud ametitoimingu number – kuni kümme numbrit. Näide: 04/AB/123456) või Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe kaudu esitatud kandeavaldusele äriregistri internetipõhises teabesüsteemis antud asutamisnumber (nimetatud kood koosneb järgmisest komponentidest: kandeavaldusele infosüsteemi poolt antud unikaalne number ja kontrollnumber. Näide: 1014);»;

36) paragrahvi 291 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Majandusaasta aruannete päevikusse märgitakse infosüsteemis ettenähtud andmed paberkandjal ja elektrooniliselt esitatud majandusaasta aruannete esitamise ja läbivaatamise kohta, sealhulgas:
1) andmed aruande esitanud ettevõtja kohta;
2) majandusaasta algus- ja lõppkuupäevad;
3) esitatud aruannete osad koos esitamise kuupäevaga;
4) audiitori järeldusotsuse kinnitanud audiitori või audiitorite nimed ja järeldusotsuse kinnitamise kuupäev;
5) andmed aruande vastuvõtja ja kontrollija kohta.»;

37) paragrahv 306 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 306. Infosüsteemi sisesed märked

Kui infosüsteem ei loo märkeid automatiseeritud korras, kannab registriosakonna tööjaotuskorra alusel määratud teenistuja ise infosüsteemi järgmised märked:
1) kandeliik kandedokumentide vastuvõtmisel, registripäeviku või laevakinnistuspäeviku täitmisel või hiljemalt kandemääruse koostamisel;
2) lahendiliik;
3) lahendi ja kande jõustumise olek;
4) tulundusühistu alaliik;
5) mittetulundusühingu alaliik, kui tegemist on eriseaduse alusel tegutseva ühingu liigiga;
6) kohtumäärusega määratud rahatrahvi olek;
7) võõrkeelse dokumendi keeletunnus;
8) muud nõutud infosüsteemi sisesed märked.»;

38) paragrahvid 308 ja 309 tunnistatakse kehtetuks;

39) paragrahvi 311 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

« 14) ettevõtja tegevusala andmed Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorina (EMTAK) – registripidaja sisestab ettevõtja tegevusalad kandeavalduse ja vastava teate alusel, Registrite ja Infosüsteemide Keskus määrab põhitegevusala majandusaasta aruandes esitatud andmete alusel;
15) mitterahalise sissemakse hindamist kontrollinud audiitor – audiitori arvamuse alusel.»;

40) määrust täiendatakse paragrahviga 3121 järgmises sõnastuses:

« § 3121. Jõustumismärke tegemine kohtumäärusele

(1) Jõustumismärge tehakse jõustunud määruse teksti lõppu automatiseeritud korras.

(2) Jõustumismärge sisaldab andmeid määruse jõustumise kuu, päeva ja aasta kohta ning võib sisaldada andmeid lahendi kinnitamise, edasikaebamise ja edasikaebamise tulemusena tehtud lahendi kuu, päeva ja aasta kohta.»;

41) paragrahv 313 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 318 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Märge aktsiate või osade registreerituse kohta Eesti väärtpaberite keskregistris tehakse registrikaardile automatiseeritud korras Eesti väärtpaberite keskregistrist saadud andmete alusel.»;

43) paragrahvi 318 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lõikes 1 nimetatud märkest teatamiseks loetakse registriandmete kättesaadavaks tegemist Internetis Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehel rubriigis «Lihtpäring ja menetlusteave».»;

44) paragrahvi 31826 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) kehtivate registrikaardiväliste andmete ülekandmine uue registriosakonna andmebaasi.».

§ 6. Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 58 «Kohtutäiturimäärustik» (RTL 2005, 125, 1984; 2006, 30, 527) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Digitaalallkirjaga dokument peab olema andmete turvalisuse kaalutlusel *.txt, *.rtf, *.pdf, *.jpg või *.xml failitüübis ega tohi sisaldada kirja sisu muutvaid linke.»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 141 järgmises sõnastuses:

« § 141. Täitedokumendi elektrooniline esitamine

(1) Elektrooniline, avalikustatud täitedokument tuleb võtta täitmisele dokumendi füüsilise esitamiseta.

(2) Täitedokument on avalikustatud, kui see on kättesaadav selle teinud organi kodulehel või infosüsteemis, millele kohtutäituril on juurdepääs või kui pädeva isiku või asutuse poolt digitaalallkirjastatud täitedokument on elektrooniliselt edastatud kohtutäituri ametialasele e-posti aadressile.

(3) Täitedokumenti sisaldav veebileht või infosüsteemikirje peab seaduses ettenähtud juhtudel sisaldama andmeid täitedokumendi jõustumise ja jõustumismärke kohta. Täitedokumendi väljaprintimisele ei tohi seada tehnilisi takistusi.

(4) Kohtutäitur märgib viite täitedokumendile täitmisavalduse elektroonilisel registreerimisel täitemenetlusregistris.

(5) Kohtutäituril on õigus lõpetada menetlus, kui selgub, et täitedokument on menetlusse võetud käesoleva paragrahvi nõudeid rikkudes.»;

3) paragrahvi 16 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Paberkandjal olevasse täitetoimikusse paigutatakse vähemalt järgmised dokumendid:
1) sissenõudja avaldus, kui avalduse esitamine on täitemenetluse alustamiseks ette nähtud seaduses;
2) täitedokument või selle koopia või väljatrükk, mis on nõuetekohaselt kinnitatud, välja arvatud täitedokument, käesoleva määruse § 141 kohaselt;
3) teadete leht lõikes 8 nimetatud märgetega;
4) kohtutäituri päringud ja nende vastused, elektrooniliste päringute korral vastuse väljatrükk või märge päringu teostamise ja tulemuse kohta;
5) menetlusosaliste kaebused, avaldused ja selgitustaotlused ning nendega seotud kohtutäituri otsused ja vastused;
6) menetlusosaliste kokkulepped;
7) menetluses tehtud kohtulahendid;
8) võlgniku vanne;
9) täiteasjas toiminud laekumisi ja väljamakseid kajastav dokument.».

§ 7. Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 62, 1127) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3, § 482 lõike 4 ja § 484 lõike 3, «Äriseadustiku» § 4 lõike 6, § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4, § 1391 lõike 1, § 150 lõike 4, § 151 lõike 2, § 318 lõike 51, § 520 lõike 42 ja § 541 lõigete 2–4, «Erakonnaseaduse» § 81 lõike 3, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76 ja § 111 lõike 2, «Notariaadiseaduse» § 57 punkti 1, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 3 punkti 1 ja «Abieluvararegistri seaduse» § 1 lõike 21 alusel.»;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« 6) elektrooniliselt esitatavad andmed audiitori ja nõukogu liikmete nimekirja ning tegevusala muudatuste kohta;
7) osakapitali sissemakse tagastamise taotlus.»;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Määrusega kehtestatakse ettevõtja tegevusalade klassifitseerimisnõuded.

(5) Määrusega sätestatakse juhud, mil notar esitab kohtule elektroonilised dokumendid infosüsteemi «e-notar» kaudu.»;

4) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kohtu registriosakonnale esitatakse majandusaasta aruande lihtärakiri.»;

6) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksekäsu kiirmenetluse avaldus esitatakse kohtule paberil määruse lisades 1 ja 2 kehtestatud vormil.

(2) Vastuväide makseettepanekule esitatakse kohtule paberil määruse lisades 3 ja 4 kehtestatud vormil.»;

7) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «§ 11 lõikes 4» sõnadega «§ 11 lõikes 6»;

8) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

« 5) osakapitali sissemakse tagastamise taotlus – digitaalallkirjastatult;
6) äriühingu ja sihtasutuse audiitori andmed ja muudatused nõukogu nimekirjas – digitaalallkirjastatult;
7) ettevõtja tegevusala muutumise teadaanne – digitaalallkirjastatult.»;

9) paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel võimaldatakse esitada tavamenetlusse digitaalallkirjastatud kandeavaldus:
1) füüsilisest isikust ettevõtja, täis- ja usaldusühingu, filiaali ning mittetulundusühingu registrisse kandmiseks;
2) füüsilisest isikust ettevõtja, täis-, usaldus- ja osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu andmete muutmiseks registris, välja arvatud ühinemisel ja jagunemisel.

(2) Äriregistri kiirmenetlusse võimaldatakse esitada «Äriseadustiku» § 53 lõikes 5 sätestatud juhtudel:
1) füüsilisest isikust ettevõtja, täis-, usaldus- ja osaühingu esmakandeavaldus;
2) füüsilisest isikust ettevõtja ning täis-, usaldus- ja osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu ja filiaali muu kandeavaldus.

(3) Äriregistri kiirmenetlusse esitatakse kandeavaldus üksnes juhul, kui kõik kandeavalduses näidatud ja kandedokumentidele alla kirjutanud isikud («Äriseadustiku» § 53 lg 5 p 3) on registreeritud Eesti rahvastikuregistris või kantud Eesti äri- või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

(4) Vajadusel salvestatakse lisadokumendid avalduse juurde manusena. Manus peab vastama § 6 lõikes 1 dokumendi kohta esitatud nõuetele.

(5) Äriregistri kiirmenetluses makstakse riigilõiv registrikande eest ja osakapitali sissemakse selleks ettenähtud arveldusarvele kandeavalduse esitamiseks ettenähtud veebilehel asuva pangalingi kaudu.

(6) Kui kandeavaldust registriandmete muutmiseks ei ole võimalik esitada veebilehe kaudu, võib seadusega ettenähtud andmeid sisaldava vabas vormis kandeavalduse ja lisadokumendid esitada e-postiga käesoleva määruse 3. peatüki alusel.»;

10) määrust täiendatakse paragrahvidega 111 ja 112 järgmises sõnastuses:

« § 111. Kiirmenetluses kasutatav põhikiri

(1) Osaühing, mis kantakse äriregistrisse kiirmenetluse korras, kasutab vormikohast põhikirja (lisa 15).

(2) Kiirmenetluses kasutatav põhikiri koosneb:
1) põhiandmetest, mille kohtute registriosakondade infosüsteem võtab ise kandeavalduse andmetest (lisa 15 punktid 1.1–1.4);
2) püsisätetest (lisa 15 punktid 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, 3.6 ja 3.7);
3) valiksätetest, mille asutajad valivad lisa 15 punktides 2.2-2.7, 3.2–3.5 ja 3.8–3.10 toodud valikutest.»;

§ 112. Kiirmenetluses makstud osakapitali sissemakse tagastamine

(1) Äriregistri kiirmenetluses makstud osakapitali sissemakse tagastamise taotluse esitab juhatuse liige pärast vastava osaühingu äriregistrisse kandmist Kohtute Raamatupidamiskeskusele Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe kaudu.

(2) Esitaja täidab taotluses järgmised andmed:
1) osakapitali sissemakse teinud isiku andmed;
2) panga ja arve andmed, kuhu ja millelt sissemakse tasuti;
3) sissemakse viitenumber;
4) sissemakse tagastamise taotluse esitaja isikuandmed;
5) osaühingu andmed, kellele pärast registrisse kandmist sissemakse tagastatakse;
6) osaühingu pangaarve number, kuhu sissemakse tagastamist taotletakse.

(3) Kohtute registriosakondade infosüsteem kontrollib taotlust automatiseeritult ning edastab selle Kohtute Raamatupidamiskeskusele osakapitali sissemakse tagastamiseks juhul, kui:
1) taotluses märgitud osaühing on äriregistrisse kantud;
2) taotluse esitaja on kantud vastava äriühingu juhatuse liikmena äriregistrisse;
3) sama osaühingu kohta pole varem osakapitali sissemakse tagastamise taotlusi esitatud.

(4) Kui taotluses esitatud andmete automaatkontrollimisel ilmneb, et taotlust ei saa edastada, kuvatakse esitajale põhjus.»;

11) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui majandusaasta aruandele tuleb seaduse kohaselt lisada audiitori järeldusotsus, kinnitab majandusaasta aruande ka audiitor.»;

12) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõnad «Exceli tabeli formaadis» sõnadega «formaadis csv (Comma Separated Value, st. komaga eraldatud väärtus)»;

13) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Erakonna liikmete nimekirja esmase kontrolli vormilistest nõuetest kinnipidamise kohta teeb selle esitamisel kohtute registriosakondade infosüsteem.

(2) Puuduste ilmnemisel ei võta infosüsteem nimekirja vastu. Esitajale kuvatakse põhjus, miks nimekirja vastuvõtmine ei ole võimalik.»;

14) paragrahv 201 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 201. Dokumentide esitamine «e-notari» infosüsteemi kaudu

Notar esitab kohtu kinnistus- või registriosakonnale infosüsteemi «e-notar» kaudu järgmised dokumendid:
1) kande- ja kinnistamisavalduse;
2) teate osaühingu osa võõrandamise, pärimise või pantimise kohta;
3) teate hooneühistu liikmelisuse võõrandamise, pärimise, pantimise või hooneühistu liikmeks saamise kohta;
4) äriühingu nõukogu nimekirja muudatused juhul, kui notar tõestas nõukogu nimekirja muutnud üldkoosoleku protokolli.»;

15) määrust täiendatakse paragrahviga 202 järgmises sõnastuses:

« § 202. Nõukogu koosseisu ja audiitori muutmine

(1) Juurdepääs nõukogu nimekirja ja audiitori muudatuste elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse vastava äriühingu või sihtasutuse juhatuse liikmele, täisosanikule, likvideerijale ja pankrotihaldurile, kes on kantud registrisse.

(2) Nõukogu nimekirja ja audiitori andmete muudatuste esitamiseks sisestatakse selleks ettenähtud lahtrisse vajalikud isikuandmed.

(3) Taotluse nõukogu nimekirja ja audiitori andmete muutmiseks loob ja kuvab esitajale kohtute registriosakondade infosüsteem. Taotluse kinnitavad digitaalallkirjaga andmete esitaja ja vastav nõukogu liige või audiitor.

(4) Nõukogu nimekirja muutmise taotlusele lisatakse manusena äriühingu või sihtasutuse organi protokoll või otsus ja muud nõutavad dokumendid, mille on digitaalallkirjastanud aktsionäride üldkoosoleku juhataja ja protokollija või muud seaduses nimetatud isikud.

(5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata, kui nõukogu nimekirja muudatuse esitab notar.»;

16) paragrahvi 22 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Äriühingute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel ei pea kohtule esitama vastavalt kas «Äriseadustiku» § 400 lõike 1 punktis 10, § 443 lõike 1 punktis 9 või § 485 lõike 1 punktis 10 ettenähtud kinnitust.»;

17) määrust täiendatakse peatükiga 51 järgmises sõnastuses:

«51. peatükk.
ETTEVÕTJA TEGEVUSALADE KLASSIFITSEERIMISNÕUDED

§ 231. Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator

(1) Käesoleva määruse lisaga 16 kehtestatakse «Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator» (EMTAK), mis jaguneb 5 tasemeks.

(2) Registrite ja Infosüsteemide Keskus haldab «Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit» ja avaldab selle oma veebilehel http://www.eer.ee.

§ 232. Tegevusala klassifitseerimine

(1) Ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali tegevusalad esitatakse äriregistrit pidavale kohtule «Äriseadustiku» § 4 lõikes 5 nimetatud teadaandes ja majandusaasta aruandes vastavuses «Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile».

(2) Tegevusala näidatakse vähemalt «Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori» neljandal tasemel.

(3) Tegevusala esitatakse paberdokumendis tekstina, millele võib lisada klassifikaatori koodi.»;

18) paragrahvi 25 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Paragrahvis 201 sätestatu rakendamine on notarile kohustuslik hiljemalt 2007. aasta 1. veebruarist.».

§ 8. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.)

Lisa 15

Lisa 16

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json