Teksti suurus:

Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2010
Avaldamismärge:

Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid

Vastu võetud 05.05.2003 nr 6
RTL 2003, 60, 843
jõustumine 23.05.2003

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.12.2006 nr 12 (RTL 2006, 92, 1718) 1.01.2007

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 11 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2003. a määruse nr 124 «Arengu- ja humanitaarabi andmise kord»  §-dega 4 ja 6.

[RTL 2006, 92, 1718 – jõust. 1.01.2007]

§ 1. Määrusega kehtestatakse järgmised dokumendivormid:
1) Arengukoostööprojekti vorm (lisa 1);
2) Arengukoostööprojekti aruande vorm (lisa 2).

Välisministri 5. mai 2003. a määruse nr 6  «Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid»
lisa 1

ARENGUKOOSTÖÖPROJEKTI VORM
ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT

Esitatav arengukoostööprojekt on maksimaalselt 10-leheküljeline.

1. Projekti lühikokkuvõte

PROJEKTI NUMBER:

Täidab projekti vastuvõtja

I. TAOTLEJA ANDMED

 

Taotleja: asutuse/organisatsiooni nimi

 

Põhitegevusala:

 

Asutuse juht:

Registreerimisnumber:

Aadress:

 

Telefon, faks:

E-post, kodulehekülg:

II. PROJEKTI ANDMED

 

Nimi: projekti täielik nimi eesti keeles, rahvusvahelise projekti puhul ka inglise keeles

Sihtriik: regioon, riik, kellele projekt on suunatud

Sisu kokkuvõte: projekti kaudne mõju, otsesed eesmärgid ja saavutamise viis

Partnerid: kui projekti elluviimiseks on partnereid (kas Eestist või välisriigist), siis märkida nimi ja roll

Projekti kestus: alustamisaeg – lõppemisaeg, sh elluviimise aeg

Taotletav riiklik finantseerimine: täpne summa

Omafinantseering: kui on, siis märkida suurus

Muu finantseering: kui on, siis märkida allikas ja suurus

Projekti lisad:

 

Lisa 1. Eelarve x lehel 1 eks

 

Lisa 2 ................... x lehel 1 eks

 

jne

Projekti täideviimise eest vastutav isik: nimi, amet, telefon, e-post

Allkiri

Kuupäev

2. Projekti määratlus

2.1. Nimi võimalikult täpne projekti sisu ja olemuse väljendus.

2.2. Probleemi olemus, taustprojekti raames lahendatava probleemi taustsüsteemi selgitus, mh projekti vajalikkuse põhjendus ja taustauuringute tulemused.

2.3. Sihtrühminimrühm, kellele on projekti tegevused suunatud; projektist kasu saajad.

2.4. Tulemus ühe lausega tulemus.

2.5. Eesmärgidprojekti elluviimisega saavutatava kirjeldus. Eesmärgid jagada kolme kategooriasse. Esitada eesmärkide täitmise mõõtmise näitajad, st kuidas, mis ühikutes mõõdetakse.
2.5.1. Otsesed eesmärgid (output) – eesmärgid, mille saavutamine on mõõdetav;
2.5.2. Kaudsed eesmärgid (outcome) ja mõjud (impact) – projekti lokaalsete ja laiemate mõjude, sh ühiskonnale tervikuna, tutvustus.

2.6. Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldustaotleja (ja partnerite) poolt projekti elluviimisele järgnevate tegevuste kirjeldus.

3. Projekti teostamine

3.1. Strateegia, etapid ja aegprojekti eesmärkide saavutamise strateegia, projekti etappide ja lühidalt nende vahetulemuste saavutamise kirjeldus ja ajakulu.

3.2. Elluviimine – projekti elluviimise etapis läbiviidavate tegevuste kirjeldus koos ajakuluga.

4. Inimressursid

4.1. Projekti elluviimise eest vastutav organisatsioonlühike ülevaade organisatsioonist.

4.2. Projekti juhtrühmprojektijuhi ja teiste projektis osalevate liikmete tutvustus, nende ülesanded ja vastutus.

4.3. Partneridkaasatud organisatsioonid Eestist ja mujalt, nende valimise kriteeriumid ja roll projektis. Vastava ala spetsialistide kasutamisel nende tutvustus.

5. Projekti kulud

5.1. Kulude jaotus – (lisada detailne eelarve: vt projekti eelarve vormi allpool) – planeeritud kulueelarve projekti tegevuste kaupa (projekti juhtimine, planeeritud tegevus 1, planeeritud tegevus 2 jne), kus on arvestatud väljaminekud erinevate kululiikide lõikes. Riigilt taotletavate vahendite kasutusala kirjeldus.

5.2. Rahastamise allikadfinantseerimise allikate (omafinantseerimine, teised finantseerijad) ja nende osaluse suuruse näitamine.

6. Juhtimisplaan

6.1. Teavitamine – rahastajate projekti käigust teavitamise kirjeldus.

6.2. Aruandlus – projekti aruandluse esitamise kirjeldus.

7. Projekti riskid

Kõikide võimalike esilekerkivate riskide fikseerimine ja rakendatavate abinõude tutvustus.

Projekti eelarve vorm

Eelarvei

Periood

Ühik

Ühiku hind

Ühikute arv

Summa kokku

Riigi finantseering

Oma-
vahendid

Muud vahendid

Kulu liikii

 

 

 

 

 

 

 

Personalikulud, sh

 

 

 

 

 

 

 

Projektijuhi töötasu

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Büroo- ja sidekuludiii

 

 

 

 

 

 

 

Lähetuskulud, sh

 

 

 

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

 

 

 

Päevarahad/toitlustamine

 

 

 

 

 

 

 

Materjalid

 

 

 

 

 

 

 

Ettenägematud kuludiv

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Eelarve KOKKU

 

 

 

 

 

 

 


i Eelarves peavad olema välja toodud projekti käigus tehtavad kulutused, sh peab olema selgesti eristatav, millised kulud kaetakse taotletavatest vahenditest. Kulud ei tohi ületada Vabariigi Valituse poolt kehtestatud vastavaid piirmäärasid.
ii Tabelis väljatoodud kululiikide loetelu on näitlik.
iii Kulud ei tohi ületada 10% projekti maksumusest.
iv Ettenägematud kulud ei tohi ületada 5% projekti maksumusest.

Välisministri 5. mai 2003. a määruse nr 6 «Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid»
lisa 2

ARENGUKOOSTÖÖPROJEKTI ARUANDE VORM
ARENGUKOOSTÖÖPROJEKTI NR ............................. ARUANNE

Projektijuht esitab Välisministeeriumile lepingus sätestatud aegadel aruande ning projekti dokumentatsiooni. Aruanne on maksimaalselt 5-leheküljeline ülevaade projekti teostamisest, sh projekti jooksul toimunud muudatustest ja nende mõjust projekti käigule. Aruanne peab vältima rahastamise aluseks olnud projektis kirjeldatu ülekordamist.

1. Lühikokkuvõte

PROJEKTI NIMI: projekti täielik nimi eesti keeles, rahvusvahelise projekti puhul ka inglise keeles

Elluviija: asutus/organisatsioon, projektijuht

Sihtriik: regioon, riik, kus projekt toimus

Riigi finantseering projektis: summa

Projekti eesmärk: soovitud eesmärgi lühikirjeldus

Saavutatud eesmärgid: planeeritud ja saavutatud eesmärkide võrdlus

Esilekerkinud probleemid: planeeritud eesmärkide mittesaavutamise põhjused, muud projekti käiku seganud probleemid

Projekti elluviimise kestus: planeeritud ja tegeliku ajakulu võrdlus

Projekti kulud: planeeritud ning tegelike kulude võrdlus

Üldine hinnang projektile: läbiviija hinnang projekti ja selle mõju kohta; võimaluse korral sihtgrupi arvamus

Märkused, lisainfo:

Aruande osad:

 

Lisa 1. Kuludokumentide koopiad x lehel 1 eks (liigendatud vastavalt finantseerimistaotluse lisa 1)

 

Lisa 2 ................... x lehel 1 eks

 

jne

Projekti täideviimise eest vastutav isik: nimi, amet, telefon, e-post

Käesolevaga kinnitan, et esitatud aruandlus on tõene.

Allkiri

Kuupäev

2. Taust lühike ja informatiivne kokkuvõte projekti teostamisest. Projekti käiku seganud probleemid. Projekti käigus toimunud muudatused, nt kestuse pikenemine, tegevuste asendamine samaväärsetega jms.

3. Eesmärkide täitmine
3.1. Otsesed eesmärgid projekti eesmärkide saavutamise hindamine võrreldes projektis püstitatud eesmärkide saavutamisega. Planeeritud eesmärkide mittesaavutamise põhjused. Eesmärkide saavutamiseks elluviidud tegevuste kirjeldus, efektiivsuse hindamine.
3.2. Kaudsed eesmärgid ja mõjud planeeritu ja saavutatu võrdlus; järelmonitooringu teostamise võimalikkus ja vajalikkus.
3.3. Eelnevalt fikseeritud riskidega toimetulemine – riskide maandamise korraldatuse kirjeldus; planeeritud vastumeetmete töökindluse hindamine.

4. Üldine hinnang – läbiviija hinnang projekti ja selle mõju kohta; võimalusel sihtgrupi arvamus.

5. Projekti jätkusuutlikkus – projekti kaudsete eesmärkide ja mõjude saavutamiseks planeeritud tegevuste kirjeldus; täiendavate samalaadsete projektide vajalikkuse argumenteerimine.

6. Kulud planeeritud eelarve ja tegelike kulude võrdlus. Kõigi kulude kohta lisada koopiad raamatupidamisdokumentidest.

7. Täiendavad märkused (vajadusel) näiteks, kui projekti tegevust on plaanis edasi arendada, selleks on leitud võimalikke finantseerijaid, kavatsetakse esitada täiendav taotlus Välisministeeriumile vms.

/otsingu_soovitused.json