Teksti suurus:

Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 2, 15

Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine1

Vastu võetud 27.12.2006 nr 87

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 8 lõike 2 punkti 30 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluva liigi kassikaku (Bubo bubo) soodsa seisundi tagamiseks kaitse alla väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad.

§ 2. Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla Pedase kassikaku püsielupaik Pedase ja Vihterpalu külades Padise vallas.

(2) Hiiu maakonnas võetakse kaitse alla Märjakaasiku kassikaku püsielupaik Suureranna külas Kõrgessaare vallas.

(3) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla Einbi kassikaku püsielupaik Einbi külas Noarootsi vallas.

(4) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla Seliste kassikaku püsielupaik Tõlli, Lõuka ja Päraküla külas Tõstamaa vallas.

(5) Kassikaku püsielupaikade asukohad ja vööndite piirid on esitatud määruse lisas olevatel kaartidel2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 3 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks selle asukohajärgne keskkonnateenistus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Kassikaku püsielupaiga maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini;
2) sõidukiga sõitmine Pedase ja Märjakaasiku püsielupaika jäävatel teedel.

(4) Sihtkaitsevööndis on lubatud:
1) inimeste viibimine, marjade ja seente korjamine 1. augustist 31. jaanuarini, muul ajal on inimeste viibimine sihtkaitsevööndis lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemisega seotud tegevuse korral ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustööl;
2) olemasolevate rajatiste hooldustööd.

(5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on lubatud:
1) Seliste ja Einbi püsielupaika jäävatel teedel sõidukitega sõitmine;
2) Märjakaasiku püsielupaiga piiranguvööndis uue maaparandussüsteemi rajamine;
3) sihtkaitsevööndis liigi elutingimuste säilimiseks või parandamiseks alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamine 1.septembrist 31. jaanuarini.

(6) Püsielupaiga piiranguvööndis on lubatud:
1) männi puhtpuistute kujundamine.
2) lage- ja turberaie 1. septembrist 31. jaanuarini.

1 Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistri kaudu.

Minister Rein RANDVER

Keskkonnakorralduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Harry LIIV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json