Teksti suurus:

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 3, 45

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ muutmine

Vastu võetud 28.12.2006 nr 41

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord» (RTL 2005, 124, 1973) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktidega 4 kuni 8 järgmises sõnastuses:

« 4) väljastusteade/kättetoimetamisteatis – lisa 4;
5) kohtutoimikute säilitustähtajad – lisa 5;
6) teadete leht – lisa 6;
7) sisuloetelu – lisa 7;
8) menetluskulude arvestuse leht – lisa 8.»;

2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) tagab kohtus loodud toimikute kohta andmete esitamise Arhiiviregistrile»;

3) paragrahvi 7 lõikes 1 lisatakse pärast sõna «väljastamine» sõnad «lähtudes arhiivieeskirjast ja teistest õigusaktidest.»;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 20 lisatakse pärast sõna «EELNÕU» sõna «KOOPIA»;

5) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21) koopia, ärakirja, väljavõtte või väljatrüki ametliku kinnitamise märge;»;

6) paragrahvi 31 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Koopia, ärakirja, väljavõtte või väljatrüki ametliku kinnitamise märge»;

7) paragrahvi 31 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ametliku kinnitamise õigus on kohtunikul, kohtuniku abil, kantselei juhatajal, kohtu arhivaaril ja kohtudirektori määratud kohtuteenistujatel.»;

8) paragrahvi 31 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 36 lõikes 2 asendatakse sõnad «eraldi justiitsministri määrusega» sõnadega «justiitsministri 28. detsembri 2005. a määrusega nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77)»;

10) paragrahvi 36 lõiked 3 kuni 7 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 40 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Dokumendid registreeritakse dokumendiliikide (sarjade) kaupa omaette numeratsiooniga. Dokumendi numbrile lisatakse dokumendi sarja tähis või muu liigitunnus, mis tuleneb dokumentide loetelust.»;

12) paragrahvi 40 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 55 lõikes 4 asendatakse sõna «registreerita» sõnaga «menetleta»;

14) paragrahvi 58 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 58. Kohtuasja toimik»;

15) paragrahvi 58 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toimiku iga köite väliskaanele märgitakse:
1) kohtu ja kohtumaja nimi;
2) sarja nimetus ja tähis;
3) kohtuasja pealkiri;
4) kohtuasja number;
5) kohtuasja alustamise kuupäev;
6) säilitustähtaeg;
7) köite järjekorranumber.»;

16) paragrahvi 58 lõiget 2 täiendatakse 5. lausega järgmises sõnastuses:

«Sisuloetelule järgmisena paigutatakse toimikusse menetluskulude arvestuse leht.»;

17) paragrahvi 58 lõikes 3 asendatakse arv «250» arvuga «200» ja sõna «lehekülge» asendatakse sõnaga «lehte»;

18) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Toimikutele, mis sisaldavad kinniseks kuulutatud istungi materjale, tõmmatakse üle kaane risti nurgast nurka punane joon.»;

19) paragrahvi 60 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna «tähtkirjana» sõnadega «allkirja vastu väljastatava postisaadetisena»;

20) paragrahvi 60 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna «tähtpanderollina» sõnadega «edastatakse postipakina»;

21) paragrahvi 60 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 60 lõikes 5 asendatakse sõna «üldiselt» sõnadega «ametlikule @eesti.ee e-posti aadressile»;

23) paragrahvi 60 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 62 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Dokumentide loetelu kehtestab kohtudirektor oma käskkirjaga.»;

25) paragrahvi 63 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 63 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Säilitustähtaegade määramisel juhindutakse käesoleva määruse lisas 5 toodud säilitustähtaegadest, kohtu tegelikest vajadustest ja dokumentide unikaalsusest. Kooskõlastatult kohtunikuga märgib istungisekretär kohtutoimikule säilitustähtaja. Lühiajalise säilitusajaga kohtutoimiku säilitustähtaega on õigus muuta alatiseks kohtunikul ja kohtu arhivaaril.»;

27) paragrahvi 64 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna «Toimiku» sõnaga «Asjaajamistoimiku»;

28) paragrahvi 64 lõike 2 punkti 1 lisatakse pärast sõna «nimetus» sõnad «ja tähis»;

29) paragrahvi 64 lõike 2 punktid 2 kuni 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kohtu ja kohtumaja nimi;
3) köite järjekorranumber;
4) toimiku alustamise kuupäev.»;

30) paragrahvi 64 lõike 7 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Üleandmine arhiivi vormistatakse üleandmisnimekirjaga.»;

31) paragrahvi 64 lõiget 7 täiendatakse 3. lausega järgmises sõnastuses:

«Kui üleandmisnimekirjas märgitud toimikute ja üleantavate toimikute vahel esineb erinevusi, vormistatakse akt.»;

32) paragrahv 65 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 66 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 66. Arhivaalide korrastamine kohtu arhiivis»;

34) paragrahvi 66 lõiked 1 kuni 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Arhivaalide vastuvõtmisel kohtu arhiivi kontrollitakse toimikute vastavust üleandmisnimekirjale.

(2) Lühiajaliseks säilitamiseks mõeldud toimikuid ei korrastata.

(3) Alatise ning pikaajalise säilitustähtajaga toimikud korrastatakse vastavalt järgnevatele nõuetele:
1) toimikuid ei jäeta kiirköitjatesse või registraatoritesse;
2) arhiiviväärtusega toimikud paigutatakse arhiivipüsivatest materjalidest (arhiivieeskirja punktid 135 ja 219) kaante vahele;
3) toimiku kaanele märgitakse lisaks käesoleva määruse § 64 lõikes 2 ja § 58 lõikes 1 nimetatud andmetele toimiku alustamise ja lõpetamise kuupäev ning lehtede arv;
4) metallkinnised ja klambrid eemaldatakse toimikust;
5) kui lehtede numeratsioonis ilmneb viga, nummerdatakse vahelejäänud lehed literaga ning tehakse sellekohane viide kinnituskirjele;
6) kinnituskirje leht õmmeldakse toimiku lõppu või kleebitakse liimiga toimiku tagakaanele;
7) kinnituskirjele kirjutab alla arhivaar, lisades sellele oma nime ning kirje täitmise kuupäeva;
8) kinnituskirjes märgitakse numbrite ja sõnadega toimiku ning eraldi sisuloetelu ja teadete lehtede arv. Kõigi lehtede summa märgitakse toimiku kaanele;
9) kinnituskirjes viidatakse leheküljenumbriga järgnevatele toimiku iseärasustele: fotod, ajaleheväljalõiked, suureformaadilised leheküljed, dokumente sisalduvad ümbrikud ja literaga lehed.»;

35) paragrahvi 67 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 kuni 5 järgmises sõnastuses:

« (2) Valiku tegemiseks kohtutoimikute hävitamisel liidetakse kriminaalasjade puhul kehtivale säilitustähtajale karistuseks mõistetud aeg. Muude kohtutoimikute puhul arvestatakse säilitustähtaega alates viimase kohtulahendi jõustumise päevast, asjaajamistoimikute puhul viimase dokumendi kuupäevast.

(3) Kohtutoimikutest võetakse enne nende hävitamist välja originaaldokumendid, välja arvatud lahutatud abielu abielutunnistus, mis on kehtetu. Originaaldokumente säilitatakse kohtu arhiivis 50 aastat või väljastatakse need allkirja vastu dokumendi omanikule.

(4) Hävitamisele kuuluvast kohtutoimikust võetakse välja alatiseks säilitamiseks kõigi astmete kohtuotsused ja -määrused.

(5) Enne toimikute hävitamist koostatakse hävitamisakti projekt ning kooskõlastatakse see avaliku arhiiviga. Pärast avalikult arhiivilt hindamisotsuse ärakirja saamist vormistatakse hävitamisakt.»;

36) paragrahvi 68 pealkirjas sõna «Avalike» asendatakse sõnaga «Alatiste» ning sõna «üleandmine» järele lisatakse sõna «avalikku»;

37) paragrahvi 68 lõike 1 esimene sõna «Avalikud» asendatakse sõnaga «Alatised», sõnad «avaliku arhivaali» asendatakse sõnaga «arhivaalide» ning sõna «temaga» asendatakse sõnaga «sellega»;

38) paragrahvi 68 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Arhivaalide üleandmiseks avalikku arhiivi kirjeldatakse need arhiivinimistus vastavalt arhiivieeskirja lisas toodud vormile.»;

39) paragrahvi 68 täiendatakse lõigetega 31, 32 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (31) Arhiivi, sarja ja arhivaali tasandil kirjeldused esitatakse Rahvusarhiivi poolt väljatöötatud soovitusloetelus ettenähtud kirjelduselementidega.

(32) Arhiivikirjeldamine kooskõlastatakse avaliku arhiiviga.»;

« (5) Arhivaalide üleandmisakti vormistab avalik arhiiv.»;

40) paragrahvi 69 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Protsessis mitteosalenud isikute juurdepääsu kohtutoimikutele otsustavad kohtu esimees, kohtumaja juht või kohtuasja menetlenud kohtunik.»;

41) paragrahvi 69 lõikes 2 sõna «seaduses» järele lisatakse sõnad «ja menetlusosaliste andmete kaitset reguleerivates seadustes»;

42) paragrahvi 70 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toimikuid saadetakse välja ajutiseks kasutamiseks tööülesannete täitmisel kirjaliku nõudmise alusel posti teel postipakina või käskjalaga uurimisasutustele, prokuratuurile, kohtutele ja õiguskantslerile. Muul juhul saadetakse toimikuid kirjaliku taotluse esitanud asutusele või isikule kohtu esimehe, kohtumaja juhi või kohtuasja menetleva kohtuniku resolutsiooni alusel.»;

43) paragrahv 71 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 72 pealkirja lisatakse pärast sõna «ja» sõnad «otsuse koopia»;

45) paragrahvi 72 lõiked 2, 3 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jõustumist tõendava märkega otsuse koopia väljastab menetlusosalisele suulise või kirjaliku avalduse alusel ja kohtutoimiku põhjal asja lahendanud kohtu kantselei või arhiiv. Ka suulise avalduse põhjal otsuse väljastamine registreeritakse.

(3) Kui lahend on jõustunud, kinnitab jõustumiskuupäeva ja koopia õigsust kohtunik, kohtunikuabi, kantseleijuhataja, kohtu arhivaar või kohtudirektori poolt määratud isik oma allkirja ning kohtu pitseriga. Allakirjutanud ametnik vastutab jõustumismärkega varustatud koopia ja jõustunud lahendi originaalteksti vastavuse eest.»;

« (5) Jõustunud lahend avalikustatakse menetlusseadustes sätestatu kohaselt.»;

46) määruse lisa 3 sõnastatakse järgmiselt:

«Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 3
(justiitsministri 28. detsembri 2006. a määruse nr 41 sõnastuses)


Kohtukutse

[kutsutava nimi]

[kutsutava ametinimetus]

[asutuse nimetus]

[kutsutava aadress: tn ja maja, korteri nr]

[kutsutava aadress – linn/asula ja postikood]

[kutsutava aadress – riik]

[e-post, faksi nr]

KOHTUKUTSE

[kohtu nimetus] kutsub Teid [kostjana] [avalikule/kinnisele] [kohtuistungi(te)le / kohtu eelistungile]

kohtuasi: [kohtuasja nimetus]
kohtuasja number: [kohtuasja number]
 

istungi/te toimumise aeg:

 

[pp.kk.aaaa kell ...... – ......]

 

istungi/te toimumise koht:

 

[kohtu nimetus] [kohtumaja nimetus] [aadress, saali number]

Mõjuval põhjusel kohtuistungile mitteilmumisest palume õigeaegselt teatada aadressil
_______________________________________ või elektrooniliselt ____________________,
faksiga nr ___________________________ või telefoni teel ___________________________.

– Palume kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument (nt pass, ID-kaart; juhiluba).

– Esindajal palume kaasa võtta ka tema volitust tõendav dokument. Advokaadi puhul esindusõiguse
olemasolu eeldatakse. Lepingulise esindajana tegutseval isikul tuleb võtta kaasa õppekava läbimist
tõendav dokument (TsMS § 218 lg 1 p 2).

[selgitus]

[hoiatus]

[muu tekst]»;

47) määrust täiendatakse lisadega 4 kuni 8 järgmises sõnastuses:

«Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 4
(Kehtestatud justiitsministri 28. detsembri 2006. a määrusega nr 41)


Väljastusteate/kättetoimetamisteatise vorm

Kahepoolne. Mõõtmed 99 × 210 mm (A4/3).

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 5
(Kehtestatud justiitsministri 28. detsembri 2006. a määrusega nr 41)

Kohtutoimikute säilitustähtajad

Märkused:

1. Kriminaalasjade puhul liidetakse säilitustähtajale karistuseks mõistetud aeg. Muude kohtutoimikute puhul arvestatakse säilitustähtaega alates viimase kohtulahendi jõustumise päevast, asjaajamistoimikute puhul viimase dokumendi kuupäevast.

2. Kohtutoimikutest võetakse enne nende hävitamist välja originaaldokumendid, välja arvatud lahutatud abielu abielutunnistus, mis on kehtetu. Originaaldokumente säilitatakse kohtu arhiivis 50 aastat või väljastatakse need allkirja vastu dokumendi omanikule. Pärast säilitustähtaja lõppemist võetakse kõigist kohtutoimikutest nende hävitamisel välja alatiseks säilitamiseks kohtuotsused ja määrused.

3. Kõigil kohtutoimikutel on juurdepääsupiirang, mille puhul lähtutakse kohtumenetluse seaduses ja menetlusosaliste andmete kaitset reguleerivates seadustes sätestatust.

4. Protsessis mitteosalenud isikute juurdepääsu kohtutoimikutele otsustavad kohtu esimees või kohtumaja juht.

I. KRIMINAALASJAD

Jrk nr Asja liik karistusseadustiku järgi KarS § Säilitustähtaeg
  1. Inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastased süüteod 89–112 Alatine
  2. Isikuvastased süüteod    
1) Eluvastased süüteod 113–117  
  a) tapmine 113 15 aastat
  b) mõrv 114 Alatine
  c) muud eluvastased süüteod   5 aastat
2) Tervisevastased süüteod 118–122  
  a) raske tervisekahjustuse tekitamine 118 15 aastat
  b) piinamine 122 5 aastat
  c) muud tervisevastased süüteod   3 aastat
3) Elu ja tervist ohustavad süüteod 123–124 3 aastat
4) Raseduse ebaseaduslik katkestamine 125–128  
  a) raseduse kuritahtlik katkestamine 125 15 aastat
  b) muud raseduse ebaseadusliku katkestamise süüteod   3 aastat
5) Inimloote ebaseaduslik kohtlemine 129–132 3 aastat
6) Vabadusvastased süüteod 133–140  
  a) orjastamine 133 10 aastat
  b) pantvangi võtmine 135 10 aastat
  c) vabaduse võtmine seadusliku aluseta 136 5 aastat
  d) muud vabadusvastased süüteod   3 aastat
7) Seksuaalse enesemääramise vastased süüteod 141–147  
  a) vägistamine 141 15 aastat
  b) muud seksuaalse enesemääramise vastased süüteod   3 aastat
8) Surnuvastased süüteod 148–150 3 aastat
  3. Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod    
1) Süüteod võrdõiguslikkuse vastu 151–153 3 aastat
2) Põhivabaduste rikkumised 154–159 3 aastat
3) Süüteod valimisvabaduse vastu 160–168 3 aastat
  4. Süüteod perekonna ja alaealise vastu    
1) Süüteod perekonna vastu 169–174  
  a) lapse müümine ja ostmine 173 5 aastat
  b) muud süüteod perekonna vastu   3 aastat
2) Süüteod alaealise vastu 175–182  
  a) alaealise prostitutsioonile kallutamine 175 5 aastat
  b) alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine 176 5 aastat
  c) muud süüteod alaealise vastu   3 aastat
  5. Rahvatervisevastased süüteod    
1) Narkootikumidega seotud süüteod 183–191  
  a) narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine 184 5 aastat
  b) sama (kui toime pandud grupi poolt) 184 (2) 10 aastat
  c) sama (kui toime pandud suure varalise kasu eesmärgil või kuritegeliku ühenduse poolt) 184 (21) Alatine
  d) narkootilise ja psühhotroopse aine edasiandmine nooremale kui kaheksateistkümneaastasele isikule 185 (1)
185 (2)
10 aastat
  e) sama (kui edasiandmise eesmärk on alaealise kihutamine narkootilise või psühhotroopse aine edasiandmisele või sellele kaasaaitamisele) 185 (3) Alatine
  f) muud narkootikumidega seotud süüteod   5 aastat
2) Nakkushaigustega seotud süüteod 192–193 3 aastat
3) Ravimitega seotud süüteod 194–195 3 aastat
4) Süüteod töötervishoiu, tööohutuse ja tehnilise järelevalve valdkonnas 196–198 3 aastat
  6. Varavastased süüteod    
1) Süüteod omandi vastu 199–208  
  a) röövimine 200 5 aastat
  b) muud süüteod omandi vastu   3 aastat
2) Süüteod vara vastu tervikuna 209–217  
  a) väljapressimine 214 5 aastat
  b) muud süüteod vara vastu tervikuna   3 aastat
3) Vähemohtlikud varavastased süüteod 218 3 aastat
  7. Süüteod intellektuaalse omandi vastu 219–230 3 aastat
  8. Süüteod riigivõimu vastu    
1) Süüteod Eesti Vabariigi vastu 231–236 Alatine
2) Süüteod riigivõimu vastu 237–245  
  a) terrorism 237 Alatine
  b) rünne kõrge riigiametniku elule ja tervisele 244 Alatine
  c) muud süüteod riigivõimu vastu   5 aastat
3) Süüteod välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni vastu 246–250  
  a) rünne rahvusvaheliselt kaitstud isiku elule ja tervisele 246 Alatine
  b) muud süüteod välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni vastu   7 aastat
4) Süüteod riigi kaitsevõime vastu 251–254  
  a) võimuhaaramine kaitsejõududes 251 Alatine
  b) muud süüteod riigi kaitsevõime vastu   7 aastat
  9. Avaliku rahu vastased süüteod    
1) Avaliku julgeoleku vastased süüteod 255–261  
  a) kuritegelik ühendus 255 10 aastat
  b) kuritegeliku ühenduse organiseerimine 256 10 aastat
  c) Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine 258 5 aastat
  d) muud avaliku julgeoleku vastased süüteod   3 aastat
2) Avaliku korra vastased süüteod 262–273  
  a) avaliku korra raske rikkumine 263 5 aastat
  b) prostitutsioonile kaasaaitamine 2681 5 aastat
  c) muud avaliku korra vastased süüteod   3 aastat
3) Avaliku võimu teostamise vastased süüteod 274–287  
  a) vägivald võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes 274 5 aastat
  b) muud avaliku võimu teostamise vastased süüteod   3 aastat
  10. Ametialased süüteod    
1) Võimu kuritarvitamine 288–292  
  a) ametiseisundi kuritarvitamine 289 5 aastat
  b) võimuliialdus 291 5 aastat
  c) muud võimu kuritarvitamise süüteod   3 aastat
2) Aususe kohustuse rikkumine 293–301  
  a) altkäemaksu võtmine 294 10 aastat
  b) altkäemaksu andmine 298 5 aastat
  c) muud aususe kohustuse rikkumisega seotud süüteod   3 aastat
  11. Õigusemõistmise vastased süüteod    
1) Õigusemõistmise takistamine 302–309  
  a) kohtunikule, rahvakohtunikule, uurijale, prokurörile, kaitsjale, kannatanu esindajale ja tema lähedasele raske tervisekahjustuse tekitamine 302 Alatine
  b) vägivald kohtuniku, rahvakohtuniku, uurija, prokuröri, kaitsja, kannatanu esindaja ja tema lähedase suhtes 303 10 aastat
  c) muud õigusemõistmisevastased süüteod   5 aastat
2) Isiku õiguste vastased süüteod kohtueelses ja kohtumenetluses 310–3231  
  a) seadusele mittevastava kohtuotsuse või -määruse tegemine 311 Alatine
  b) muud isiku õiguste vastased süüteod kohtueelses ja kohtumenetluses   5 aastat
3) Karistuse täitmise vastased süüteod 324–331  
  a) massilised korratused kinnipidamiskohas 327 5 aastat
  b) kinnipidamiskohast ja vahi alt põgenemine 328 5 aastat
  c) muud karistuse täitmise vastased süüteod   3 aastat
4) Kohtulahendi täitmise vastased süüteod 3311–3312 3 aastat
  12. Avaliku usalduse vastased süüteod    
1) Maksevahendi ja riigi poolt kehtestatud märgi ja tunnuse võltsimine 332–343  
  a) võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi kasutamine 334 5 aastat
  b) maksumärgi võltsimine 335 5 aastat
  c) võltsitud maksumärgi kasutamine ja käibelelaskmine 336 5 aastat
  d) muud maksevahendi ja riigi poolt kehtestatud märgi ja tunnuse võltsimise süüteod   3 aastat
2) Dokumendi võltsimine ja kahjustamine 344–351  
  a) tähtsa isikliku dokumendi võltsimine 347 5 aastat
  b) muud dokumendi võltsimise ja kahjustamise süüteod   3 aastat
  13. Keskkonnavastased süüteod 352–371 3 aastat
  14. Majandusalased süüteod    
1) Ebaseaduslik majandustegevus 372–3762  
  a) tegevusloata ja keelatud majandustegevus 372 5 aastat
  b) muud ebaseadusliku majandustegevuse süüteod   3 aastat
2) Äriühingutega seotud süüteod 377–383 3 aastat
3) Pankroti ja täitemenetlusalased süüteod 384–385 3 aastat
4) Maksualased süüteod 386–393  
  a) maksuhalduri tegevuse takistamine 390 5 aastast
  b) keelatud ja eriluba nõudva kauba salakaubavedu 392 5 aastat
  c) muud maksualased süüteod   3 aastat
5) Rahapesu alased süüteod 394–396  
  a) rahapesu 394 7 aastat
  b) muud rahapesualased süüteod   3 aastat
6) Süüteod väärtpaberiringluses 397–398 3 aastat
7) Konkurentsialased süüteod 399–402 3 aastat
8) Erakonnaalased süüteod 4021–4022 3 aastat
  15. Üldohtlikud süüteod    
1) Mürgitamise, süütamise ja plahvatuse tekitamisega seotud süüteod 403–405  
  a) plahvatuse tekitamine 405 7 aastat
  b) muud mürgitamise, süütamise ja plahvatuse tekitamisega seotud süüteod   5 aastat
2) Elutähtsa süsteemi ja rajatise kahjustamise, eluohtliku ehitamise, tootmise ning muu tegevusega seotud süüteod 406–410  
  a) elutähtsa süsteemi häirimine ja kahjustamine 406 5 aastat
  b) elutähtsa rajatise kahjustamine 407 5 aastat
  c) muud elutähtsa süsteemi ja rajatise kahjustamise, eluohtliku ehitamise, tootmise ning muu tegevusega seotud süüteod   3 aastat
3) Ioniseeriva kiirgusega seotud süüteod 411–412 3 aastat
4) Lõhkematerjaliga seotud süüteod 413–417 7 aastat
5) Tulirelva ja laskemoonaga seotud süüteod 418–421  
  a) tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine 418 5 aastat
  b) muud tulirelva ja laskemoonaga seotud süüteod   3 aastat
  16. Liiklussüüteod 422–430 5 aastat
  17. Kaitseteenistusalased süüteod 431–450  
  a) väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline mahajätmine lahinguolukorras 438 Alatine
  b) lendude ja nendeks ettevalmistamise nõuete rikkumine 442 Alatine
  c) laevajuhtimisnõuete rikkumine 443 Alatine
  d) sõjajõudude üleandmine ja vara jätmine vaenlasele 449 Alatine
  e) muud kaitseteenistusalased süüteod   5 aastat
  18. Täitmiskohtuniku asjad   3 aastat


  Asja liik kriminaalkoodeksi järgi KrK § Säilitustähtaeg
  1. Kõik kriminaalasjad, milles kõrgeimaks karistuseks määrati surmanuhtlus   Alatine
  2. Inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod 611–615  
  a) inimsusevastane kuritegu 611 Alatine
  b) vägivald elanikkonna kallal sõjategevuse piirkonnas 612 Alatine
  c) muud inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod   5 aastat
  3. Riigivastased kuriteod 62–87
(–99)
 
  a) terrorism 641 Alatine
  b) terroristlik akt välisriigi esindaja vastu 65 Alatine
  c) kinnipidamisasutuse tegevuse desorganiseerimine 751 5 aastat
  d) salakaubavedu 76 5 aastat
  e) tegevteenistusest või õppekogunemisest kõrvalehoidumine 781 5 aastat
  f) Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine 811 5 aastat
  g) raha või väärtpaberi võltsimine või võltsitud raha või väärtpaberi kasutamine 85 5 aastat
  h) muud riigivastased kuriteod   3 aastat
  4. Isikuvastased kuriteod 100–130  
  a) tahtlik tapmine 100 15 aastat
  b) tahtlik tapmine raskendavail asjaoludel 101 Alatine
  c) tapmine hädakaitse piiride ületamisel 104 10 aastat
  d) surma põhjustamine ettevaatamatuse tõttu 105 5 aastat
  e) üliraske kehavigastuse tahtlik tekitamine 107 15 aastat
  f) vägistamine 115 15 aastat
  g) pantvangi võtmine 1241 10 aastat
  h) ebaseaduslik vabaduse võtmine 1243 5 aastat
  i) muud isikuvastased kuriteod   3 aastat
  5. Kuriteod isiku poliitiliste ja tööalaste õiguste vastu 131–138  
  a) ebaseaduslik jälitustegevus 1331 5 aastat
  b) muud kuriteod isiku poliitiliste ja tööalaste õiguste vastu   3 aastat
  6. Varavastased kuriteod 139–1454  
  a) röövimine 141 5 aastat
  b) väljapressimine 142 5 aastat
  c) muud varavastased kuriteod   3 aastat
  7. Majandusalased kuriteod 146–1591 3 aastat
  8. Ametialased kuriteod 160–1675  
  a) altkäemaksu võtmine 164 10 aastat
  b) altkäemaksu andmine 165 5 aastat
  c) muud ametialased kuriteod   3 aastat
  9. Kuriteod õigusemõistmise vastu 168–181  
  a) seadusele mittevastava kohtuotsuse või määruse tegemine 169 Alatine
  b) vägivald tunnistaja, kannatanu, tsiviilhageja, tsiviilkostja, eksperdi, spetsialisti, tõlgi, manuka või kuriteo toimepannud isiku, samuti nende lähedaste kallal või samade isikute ähvardamine 172 10 aastat
  c) vägivald kohtuniku, kohtukaasistuja, kohtutäituri, advokaadi, prokuröri või uurija, samuti nende lähedaste kallal või samade isikute ähvardamine 1721 Alatine
  d) muud kuriteod õigusemõistmise vastu   5 aastat
  10. Valitsemiskorravastased kuriteod 182–1945  
  a) vägivald politseiametniku või politseiametnikuga võrdsustatud isiku suhtes 1842 5 aastat
  b) isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi või muu ametliku dokumendi, pitsati või stambi võltsimine 186 5 aastat
  c) muud valitsemiskorravastased kuriteod   3 aastat
  11. Kuriteod avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku vastu 195–2114  
  a) õhusõiduki ebaseaduslik hõivamine 1971 Alatine
  b) alaealise kaasatõmbamine kuritegevusele või prostitutsioonile 202 5 aastat
  c) alaealise kallutamine narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisele 2022 5 aastat
  d) muud kuriteod avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku vastu   3 aastat
  12. Kaitseteenistusalased kuriteod 245–267  
  a) väeosa omavoliline mahajätmine lahinguolukorras 251 Alatine
  b) lendude või nendeks ettevalmistamise eeskirjade rikkumine 255 Alatine
  c) laevajuhtimiseeskirjade rikkumine 256 Alatine
  d) sõjajõudude üleandmine või sõjapidamisvahendite jätmine vaenlasele 262 Alatine
  e) muud kaitseteenistusalased kuriteod   5 aastat
  13. Arvuti- ja andmetöötlusalased kuriteod 268–276 3 aastat
  14. Kuriteod intellektuaalse omandi vastu 277–284 3 aastat

II. TSIVIILASJAD

  Asja liik   Säilitustähtaeg
  1. Perekonnaasjad    
  a) abielulahutus   10 aastat
  b) elatise sissenõudmine   Alates elatise sissenõudmisõiguse lõppemisest 1 aasta
  c) põlvnemise tuvastamine ja selle vaidlustamine   Alatine
  d) alaealisele isikule eestkostja määramine   Alates eestkostmise lõppemisest 10 aastat
  e) vanema õiguste määramine lapse suhtes ja lapsega suhtlemise korraldamine   1 aasta lapse täisealiseks saamisest
  f) alaealise teovõime laiendamine   Lapse täisealiseks saamiseni
  g) isikust põlvnemise tuvastamine ja vanema kande vaidlustamine pärast isiku surma   Alatine
  h) lapsendamine   Alatine
  i) ühisvara jagamine   10 aastat
  2. TSÜS    
  a) isiku surnuks tunnistamine ja isiku surmaaja tuvastamine   75 aastat
  b) äraolija varale hoolduse seadmine   Alates hoolduse lõppemisest 10 aastat
  c) piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine   Alates eestkoste lõppemisest 10 aastat
  d) isiku paigutamine kinnisesse asutusse (esialgne õiguskaitse)   Alates asutusse paigutamise taotluse rahuldamisest 5 aastat
  e) lähenemiskeelu ja muude sarnaste abinõude rakendamine isikuõiguste kaitseks   Alates lähenemiskeelu lõppemisest 5 aastat
  3. Ühinguõigusasjad   7 aastat
  4. Asjaõigusasjad    
  a) omandiasjad   Alatine
  b) kaasomandi asjad   10 aastat
  5. Täitmisasjad   5 aastat
  6. Hagi eeltagamine   Alates võõrandamise keelumärke eemaldamisest 5 aastat
  7. Pankrotiasjad   Menetluse lõpetamisest alates 10 aastat
  8. Pärimisasjad   Alatine
  9. Võlaõigusasjad    
  a) võõrandamislepingud   Alatine
  b) kasutuslepingud   5 aastat
  10. Tööõigusalased asjad   50 aastat
  11. Muud hagiga ja hagita asjad   5 aastat

III. HALDUSASJAD

  Asja liik   Säilitustähtaeg
  1. Teenistussuhted    
  a) avalikku teenistust puudutavad asjad   11 aastat
  2. Rahvastik    
  a) kodakondsuse asjad   11 aastat
  b) välismaalasi puudutavad asjad   11 aastat
  3. Majandusõigus    
  a) tegevusload ja registreerimine   11 aastat
  4. Riigiabi ja konkurents   11 aastat
  5. Tööstusomand   Alatine
  6. Planeerimine ja ehitus    
  a) kinnisasja sundvõõrandamine   Alatine
  7. Riigihanked   11 aastat
  8. Munitsipaal- ja riigivara    
  a) vara võõrandamine   Alatine
  b) vara kasutusseandmine   Alates kasutusseandmise lõppemisest 11 aastat
  9. Maksuõigus   7 aastat
  10. Omandireform   11 aastat
  11. Sotsiaalõigus    
  a) pensionid   50 aastat
  b) ravikindlustus   7 aastat
  12. Keskkonnaõigus    
  a) keskkonnasaaste   11 aastat
  13. Muud haldusasjad   5 aastat


IV. VÄÄRTEOASJAD JA KOHTUVÄLISE MENETLEJA OTSUSE PEALE ESITATUD KAEBUSTE ASJAD 5 aastat

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 6
(Kestestatud justiitsministri 28. detsembri 2006. a määrusega nr 41)

Teadete leht

kriminaal-/tsiviil-/haldusasjas nr ___________________________ 200__. a.

Kuupäev MILLISED TOIMINGUD TEOSTATI Märkused
     
     
     
     
     
     

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 7
(Kestestatud justiitsministri 28. detsembri 2006. a määrusega nr 41)

Sisuloetelu

Jrk nr Dokumentide nimetus Lk nr Märkused
       
       
       
       
       
       

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 8
(Kestestatud justiitsministri 28. detsembri 2006. a määrusega nr 41)


Menetluskulude arvestuse leht

MENETLUSKULUDE ARVESTUS TSIVIILASJAS nr ________________________

KULULIIK

Kelle poolt tasutud

Kelle poolt kuulub tasumisele

HAGEJA KOSTJA RIIGI HAGEJA KOSTJA
Riigilõiv          
Tunnistajatasu          
Eksperditasu          
Tõlgitasu          
Tõendite nõudmise kulud          
Paikvaatlus          
Kostja sundtoomine          
Advokaaditasu          
Dokumentide paljundamine või väljaprint          
POSTIKULUD  
  

                                                  ____________________________________________

                                                  ____________________________________________

                                                  ____________________________________________

                                                  ____________________________________________

                                                  ____________________________________________

KOKKU:                                                                                                                               »;

§ 2. Justiitsministri käskkirja kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 13. juuni 1996. a käskkiri nr 74 «Kohtutoimikute säilitamise tähtajad» tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 15. jaanuaril 2007. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json