Teksti suurus:

Riigilõivu määra välisvaluutasse arvutamise kord Eesti välisesinduses ja Eesti riigipiiril

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 1, 6

Riigilõivu määra välisvaluutasse arvutamise kord Eesti välisesinduses ja Eesti riigipiiril

Vastu võetud 29.12.2006 nr 67

Määrus kehtestatakse «Riigilõivuseaduse» § 9 lõike 7, § 10 lõigete 3 ja 6 alusel ning Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2007. a määruse nr 272 «Volituste andmine Eesti välisesinduses tehtava või tema kaudu vahendatava toimingu ja Eesti riigipiiril tehtava toimingu riigilõivu määra välisvaluutasse arvutamise korra ning riigilõivu sularahas vastuvõtmise, tasumise kontrollimise ja tagastamise korra kehtestamiseks» § 1 punkti 1 alusel.

§ 1. Riigilõivu määra välisvaluutasse ümberarvutamine

(1) Eesti välisesinduse konsulaarteenuse ja Eesti riigipiiril tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu määr arvutatakse välisvaluutasse ümber taotluse esitamise kuu esimesel tööpäeval kehtinud Eesti Panga noteeritud päevakursi alusel.

(2) Kuu esimesel tööpäeval esitatud taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv eelmise kuu esimesel tööpäeval kehtinud kursi alusel.

(3) Välisvaluuta, mille kurssi Eesti Pank ei fikseeri, hinnatakse ümber, kasutades Eesti Panga ja asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro ja eesti krooni ristkurssi.

(4) Kui ümberarvutatud riigilõivu määr ei ole täisarvuline, ümardatakse see ülespoole täisarvuni. Kui sel viisil ümardatud riigilõivu ei ole võimalik tasuda vastavas vääringus maksevahendite käibelt puudumise tõttu, ümardatakse riigilõivu määr ülespoole 5- või 0-lõpulise täisarvuni.

§ 2. Riigilõivu tasumine välisesinduses

Kui Eesti välisesinduse asukohariigi põhivaluuta ei ole euro, tehakse sularaha arveldused eurodes ainult paberrahaga.

§ 3. Riigilõivu tasumine riigipiiril

(1) Eesti riigipiiril tehtava toimingu eest võib tasuda riigilõivu Eestis käibel olevas rahas, eurodes või USA dollarites.

(2) Eesti riigipiiril tehakse sularaha arveldused eurodes ja USA dollarites ainult paberrahaga.

§ 4. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2007. aasta 1. jaanuarist.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json