Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" ning rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 2, 19

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" ning rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 02.01.2007 nr 2

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 ja § 9 lõike 7 ning «Tulumaksuseaduse» § 40 lõike 5 ja § 572 lõike 5 alusel.

§ 1. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» (RTL 2004, 3, 35; 2006, 56, 1021) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) «Välisteenistuse seaduse» § 67 alusel abikaasatasu saava isiku kohta Välisministeerium, lähetajaministeerium «Välisteenistuse seaduse» tähenduses või selle valitsemisala asutus;»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» §-s 13 sätestatud vähemalt 80 tundi kestvas tööturukoolituses, §-s 15 sätestatud tööpraktikas või §-s 17 sätestatud tööharjutuses osaleva isiku kohta Tööturuamet;»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 6 alusel töötuna arvele võetud isiku kohta Tööturuamet.»;

5) paragrahvi 2 lõiked 3–5 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 1–4, 6–11 või lõikes 11 nimetatud isik vastab mitmele nimetatud punktides või «Riiklike peretoetuste seaduse» §-s 6 sätestatud tingimusele samaaegselt, makstakse tema eest sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõigetes 31–6 sätestatud juhtudel ühekordselt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 sätestatud summalt.

(31) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 2 või 10 nimetatud isik vastab samaaegselt muudele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 1–4, 6–11 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, makstakse tema eest sotsiaalmaksu selle punkti alusel, mille puhul on sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olev summa suurim.

(4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1, 11, 4, 8 või 9 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21, 22, 3, 6, 61, 7 või 11 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1, 11, 4, 8 või 9 alusel.

(5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6, 61, 7 või 11 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21 või 22 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Tööturuamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6, 61, 7 või 11 alusel.»;

6) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse sõna «Välisministeerium,» järel sõnadega «lähetajaministeerium või selle valitsemisala asutus,»;

7) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 8 ja 11 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult pensioni saamisest teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Eestiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigist, § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile ning § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele.».

§ 2. Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» muutmine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruses nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 2006, 61, 1101) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 2 märkuste punkti 12 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

«21 – «Välisteenistuse seaduse» § 67 alusel väljamakstav abikaasatasu.»;

2) määruse lisa 10 märkuste punktist 5 jäetakse välja tekst «punkti 12 kood – 6212»;

3) määruse lisa 25 märkuste punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9. Veerus 8 näidatakse intressi saaja elukohariigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelule. Kui intressi saaja on intressi maksjale esitanud residentsust tõendava dokumendi, veergu 8 ei täideta ja veerus 9 märgitakse intressi saaja residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelule ning veerus 10 märgitakse intressi saaja aadress residendiriigis. Kui intressi saaja elukoht ei asu tema residendiriigis, märgitakse veerus 8 isiku elukohariigi kood, veerus 9 residendiriigi kood ja veerus 10 isiku aadress elukohariigis. Kui intressi saaja intressi maksjale residentsust tõendavat dokumenti esitanud ei ole, veergu 9 ei täideta.».

§ 3. Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse 2007. aasta 1. jaanuarist.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json