Teksti suurus:

Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete edastamiseks

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.12.2007
Avaldamismärge:

Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete edastamiseks

Vastu võetud 09.06.2006 nr 35
RTL 2006, 48, 868
jõustumine 22.06.2006

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2006 nr 66 (RTL 2006, 93, 1728) 01.01.2007

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 11 lõike 4 ja § 37 lõike 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määruses sätestatakse EÜ Komisjoni määruses 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), sätestatud tollideklaratsiooni täitmise, esitamise ja aktsepteerimise, ning tollideklaratsioonis ja sisenemisdeklaratsioonis sisalduvate andmete ja riski hindamiseks vajalike andmete edastamisega seonduvad täiendavad juhised.

(2) Määruse lisades sätestatakse tollideklaratsiooni täitmisel kasutatavad riiklikud koodid.

(3) Elektroonilises andmetöötlussüsteemis (edaspidi andmetöötlussüsteem) tollideklaratsioonide täitmise täielik juhend avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

2. peatükk
TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMINE

§ 2. Täidetavad lahtrid

Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete kohaselt kõigis liikmesriikides kohustuslikele lahtritele täidetakse täiendavalt:
1) ekspordi tolliprotseduuril/lähetamisel lahtrid 2, 6, 8, 14, 15a, 18, 20, 22, 29, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 49;
2) eelfinantseeritavate ja eksporditavate toodete tolliladustamise tolliprotseduuril lahtrid 8, 14, 26, 30, 33 (5. alajaotis);
3) reekspordil pärast seestöötlemise, ajutise impordi ja tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuri lahtrid 2, 5, 6, 8, 14, 15a, 18, 22, 25, 29, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 49;
4) reekspordil pärast tolliladustamise tolliprotseduuri lahtrid 2, 6, 8, 14, 15a, 17a, 25, 26, 29, 30;
5) välistöötlemise tolliprotseduuril lahtrid 2, 6, 8, 14, 15a, 18, 20, 22, 24, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 49;
6) transiidi tolliprotseduuril lahtrid 2 ja 6;
7) kaupade ühenduse staatuse tõendamisel lahter 14;
8) vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuril lahtrid 2, 6, 8, 14, 20, 24, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 39, 43, 45, 47;
9) seestöötlemise (peatamissüsteem), ajutise impordi, tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuril lahtrid 2, 6, 8, 14, 20, 24, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 39, 43, 45, 47, 49;
10) tolliladustamise tolliprotseduuril A, B, C, E ja F-tüüpi tollilaos (sh kauba paigutamisel II kontrollitüüpi vabatsooni) lahtrid 8, 14, 15a, 25, 26, 30, 33 (1. alajaotis), 46;
11) tolliladustamise tolliprotseduuril D-tüüpi tollilaos (sh kauba paigutamisel II kontrollitüüpi vabatsooni ning ühenduse tolliseadustiku rakendussätete art 525 lõikes 3 nimetatud juhtudel) lahtrid 8, 14, 15a, 20, 25, 26, 30, 33 (5. alajaotis), 43, 45.

§ 3. Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine ekspordil, eelfinantseeritavate ja eksporditavate toodete tolliladustamisel, reekspordil, välistöötlemisel, ühenduse transiidil ja/või kauba ühenduse staatuse tõendamisel

Ekspordi tolliprotseduuril/lähetamisel, eelfinantseeritavate ja eksporditavate toodete tolliladustamise tolliprotseduuril, reekspordil, välistöötlemise tolliprotseduuril, ühenduse transiidi tolliprotseduuril ja/või kauba ühenduse staatuse tõendamisel täidetakse tollideklaratsioon ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisade 37 ja 38 alusel ning arvestades riiklikke erisusi järgmiselt:

Lahter 2 «Kaubasaatja/Eksportija»

Märgitakse kaubasaatja maksukohustuslaste registri kood järgmiselt:
1) Eesti juriidilise isiku korral äriregistri kood;
2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;
3) Eesti füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) korral isikukood;
4) välisriigi füüsilise ja juriidilise isiku korral märgitakse maksukohustuslaste registri poolt omistatud kood. Välisriigi füüsiline ja juriidiline isik peavad olema enne tollideklaratsiooni täitmist kantud maksukohustuslaste registrisse.

Kui tolliladustatud kaup reeksporditakse või tolliladustamisel olev eelfinantseeritud kaup eksporditakse, märgitakse lahtrisse ladustaja maksukohustuslaste registri kood.

Kui kaup, mis oli ladustatud aktsiisilaos, eksporditakse, siis märgitakse lahtrisse aktsiisilaopidaja maksukohustuslaste registri kood.

Kui kaup, mis oli ladustatud maksulaos, eksporditakse, siis märgitakse lahtrisse maksulaopidaja maksukohustuslaste registri kood.

Kui kaup, mis oli üheaegselt nii aktsiisi- kui ka maksulaos, märgitakse selle laopidaja maksukohustuslaste registri kood, kellel on nii aktsiisi- kui ka maksulao pidamise õigus.

Kui kaup suunatakse välistöötlemise protseduurile, märgitakse lahtrisse välistöötlemise loa omaniku maksukohustuslaste registri kood.

Lahter 8 «Kaubasaaja»

Märgitakse kaubasaaja nimi ja aadress. Kaubasaaja on kaupade lõplik vastuvõtja sihtriigis. Kui lõplik vastuvõtja pole teada, märgitakse viimane teadaolev vastuvõtja. Lahtri parempoolsesse osasse «Saaja kood» võib märkida kaubasaaja maksukohustuslaste registri koodi, kui ta on registreeritud isik ning registrikood on kaupade eksportimisel teada. Kaubasaajaid võib olla rohkem kui üks. Kui tollideklaratsioon esitatakse paberkandjal, märgitakse lahtrisse «erinevad» ning nimekiri kaubasaatjatest esitatakse lisalehel.

Lahter 13 «ÜPP»

Ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate põllumajandustoodete eksportimisel märgitakse ekspordiliigi kood vastavalt lisale 1. Muudel juhtudel jäetakse lahter täitmata.

Lahter 14 «Deklarant/Esindaja»

Märgitakse isiku maksukohustuslaste registri kood lahtri 2 täitmist puudutava osa alusel.

Lahter 22 «Valuuta. Summa»

Märgitakse valuuta kood, mille suhtes Eesti Pank fikseerib krooni päevakursid ja milles tehing sõlmiti. Kui tehing on sõlmitud välisvaluutas, mille päevakurssi Eesti Pank ei fikseeri, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes ning valuuta koodiks märgitakse «EUV».

Kui esitatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioon, märgitakse lahtrisse kauba maksumus Eesti kroonides.

Eesti Panga poolt konverteeritavate valuutade koodid ja nimetused saadakse Eesti Tollitariifistiku (ETT) andmebaasist.

Lahter 23 «Vahetuskurss»

Märgitakse lahtris 22 märgitud, Eesti Panga fikseeritud välisvaluuta kurss Eesti krooni suhtes EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), artiklis 35, ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklites 168–172 ja «Tolliseaduse» §-s 27 sätestatud korras.

Lahter 29 «Väljumistolliasutus»

Märgitakse selle tolliasutuse kood vastavalt lisale 2, mille kaudu kaup eeldatavalt ühenduse tolliterritooriumilt lahkub.

Lahter 30 «Kauba asukoht»

Märgitakse selle tolliasutuse kood lisast 3, mille piirkonnas kaup asub.

Märgitakse kauba asukoha liik järgmiselt:
L – ladu; M – maantee piiripunkt; P – posti tolliasutus; T – tolliasutus; X – muu.

Lahter 33 «Kaubakood»

Ühenduse transiidi tolliprotseduuril täidetakse lahter järgmiste erisustega:
1) märgitakse vähemalt harmoniseeritud süsteemi rubriik;
2) kui kaubaga kaasnevatel dokumentidel on märgitud täpsem tariifne klassifikatsioon, siis märgitakse lahtrisse harmoniseeritud süsteemi alamrubriik;
3) kaubagrupi 27 osas märgitakse vähemalt kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik.

Riiklike meetmetega seotud neljakohaline lisakood märgitakse vastavalt lisale 4.

Lisas 7 sätestatud lisakoodi 9910 1001 00 võib kasutada ka ekspordivaba kauba deklareerimisel füüsilise isiku poolt seoses ümberasumisega

[RTL 2006, 93, 1728 – jõust 1.01.2007]

Lahter 35 «Brutomass»

Kui tollideklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupu, võib § 2 punktides 1–5 ja 7 osutatud menetluste puhul kõikide kaupade brutomasside summa märkida esimese kauba lahtrisse 35. Antud juhul järgnevate kaupade brutomassi lahtreid ei täideta.

Lahter 41 «Täiendav kogus»

Täiendava mõõtühiku kood märgitakse lahtrisse vastavalt lisale 5.

Lahter 44 «Lisateave /esitatud dokumendid /sertifikaadid ja load»

Tollideklaratsiooniga koos esitatavate lisadokumentide koodid sisalduvad ETT-s.

[RTL 2006, 93, 1728 – jõust 1.01.2007]

Välistöötlemise tolliprotseduuri lihtsustatud loa taotlemisel märgitakse lahtrisse majandusliku tingimuse kood vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisadele 70 ja 76, tollikäitlusviisi kestus kuudes, tolliprotseduuri lõpetamise tolliasutuse kood vastavalt lisale 3, tegevuskoha aadress ja kompensatsioonitoote kood.

Kui ühise põllumajanduspoliitika raames taotletakse põllumajandustoodetele eksporditoetust, märgitakse lahtrisse kaupade laadimise algus- ja lõpuaeg, laadimiskoha täpne aadress, märge «Taotletakse toetust», märge «I», kui eksporditakse imporditud kaupu, ja märge «E», kui eksporditakse ühenduse päritoluga kaupu.

Maksumärkide eksportimisel märgitakse selle saatelehe number, millega maksumärgid väljastati.

Lahter 46 «Statistiline väärtus»

Märgitakse kauba väärtus Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideks.

Lahter 49 «Tolliladu»

Kauba lähetamisel tolli-, maksu- või aktsiisilaost märgitakse vastavalt tolli-, maksu- või aktsiisilao loa number.

Lahter 54 «Koht ja kuupäev. Deklarandi/Esindaja nimi ja allkiri»

Märgitakse deklarandi/esindaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number ja deklaratsiooni esitamise koht.

Lahter A «Lähte / Eksporditolliasutus»

Kohapeal toimuva tollivormistuse korral märgib heakskiidetud eksportija lahtrisse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 62 toodud eritempli jäljendi.

§ 4. Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, tollikontrolli all töötlemise ja tolliladustamise tolliprotseduuril ning kauba II kontrollitüübile vastavasse vabatsooni paigutamisel

Vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, tollikontrolli all töötlemise või tolliladustamise tolliprotseduuril või kauba II kontrollitüübile vastavasse vabatsooni paigutamisel täidetakse tollideklaratsioon ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisade 37 ja 38 alusel, arvestades riiklikke erisusi järgmiselt:

Lahter 2 «Kaubasaatja/Eksportija»

Märgitakse isiku, kes oli kaupade võõrandaja vahetult enne nende toimetamist ühenduse tolliterritooriumile, ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik aadress. Juhul kui tegemist ei ole kaupade võõrandamisega, märgitakse kaupade saatja ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik aadress.

Kaubasaatjaid võib olla rohkem kui üks. Kui tollideklaratsioon esitatakse paberkandjal, märgitakse lahtrisse «erinevad» ning nimekiri kaubasaatjatest esitatakse lisalehel.

Lahter 8 «Kaubasaaja»

Märgitakse kaubasaaja, st isiku, kellele kaubad toimetatakse, maksukohustuslaste registri kood järgmiselt:
1) Eesti juriidilise isiku korral äriregistri kood;
2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;
3) FIE korral isikukood;
4) välisriigi füüsilise ja juriidilise isiku korral märgitakse maksukohustuslaste registri poolt omistatud kood. Välisriigi füüsiline ja juriidiline isik peavad olema enne tollideklaratsiooni täitmist kantud maksukohustuslaste registrisse.

Kui kaup ladustatakse tollilaos, märgitakse kauba ladustaja maksukohustuslaste registri kood.

Kui kaup ladustatakse aktsiisilaos, märgitakse aktsiisilaopidaja maksukohustuslaste registri kood.

Kui kaup ladustatakse maksulaos, märgitakse maksulaopidaja maksukohustuslaste registri kood.

Kui kaup ladustatakse üheaegselt nii aktsiisi- kui ka maksulaos, märgitakse laopidaja maksukohustuslaste registri kood, kellel on nii aktsiisi- kui ka maksulao pidamise õigus.

Kui kaup suunatakse seestöötlemise või tollikontrolli all töötlemise protseduurile, siis märgitakse vastava loa omaniku maksukohustuslaste registri kood.

Lahter 14 «Deklarant/Esindaja»

Märgitakse isiku maksukohustuslaste registri kood lahtri 8 täitmist puudutava osa alusel.

Lahter 22 «Valuuta. Summa»

Märgitakse valuuta kood, mille suhtes Eesti Pank fikseerib Eesti krooni päevakursid ja milles tehing sõlmiti. Kui tehing on sõlmitud välisvaluutas, mille päevakurssi Eesti Pank ei fikseeri, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes ning valuuta koodiks märgitakse «EUV». Kui deklarant kasutab kiiresti riknevate kaupade importimisel ühikuväärtuse süsteemi ning deklareeritav väärtus on esitatud Eesti kroonide asemel eurodes, siis märgitakse valuuta koodiks «EUC».

Kui kauba reimpordil esitatakse teenuste eest arve kaubaarvel olevast erinevas valuutas, märgitakse lahtrisse kauba maksumus Eesti kroonides.

Kui esitatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioon, märgitakse lahtrisse kauba maksumus Eesti kroonides.

Eesti Panga poolt fikseeritavate päevakurssidega valuutade koodid ja nimetus saadakse ETT andmebaasist.

Lahter 23 «Vahetuskurss»

Märgitakse lahtris 22 märgitud, Eesti Panga poolt konverteeritava välisvaluuta kurss Eesti krooni suhtes ühenduse tolliseadustiku artiklis 35, ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklites 168–172 ja «Tolliseaduse» §-s 27 sätestatud korras.

Lahter 29 «Sisenemistolliasutus»

Märgitakse selle tolliasutuse kood vastavalt lisale 2, mille kaudu kaup ühenduse tolliterritooriumile sisenes.

[RTL 2006, 93, 1728 – jõust. 1.01.2007]

Lahter 30 «Kauba asukoht»

Märgitakse selle tolliasutuse kood vastavalt lisale 3, mille piirkonnas kaup asub.

Märgitakse kauba asukoha liik järgmiselt:
A – ajutise ladustamise koht; L – ladu; M – maantee piiripunkt; P – posti tolliasutus; T – tolliasutus; X – muu.

Juhul kui kaup asub tolliterminalis või hoiukohas märgitakse tolliterminali või hoiukoha loa number.

Lahter 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus»

Kui lahtris 33 kasutatakse lühikoodi, siis märgitakse lahtrisse 31 kauba kirjeldus vastavalt lisale 7 ning tollideklaratsioonile lisatakse kaupade nimekiri.

«Alkoholiseaduses» sätestatud juhtudel märgitakse lahtrisse üks järgmisest märgetest:
1) «Tootenäidis, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborile»;
2) «Tarbijapakendisse pakendamata alkohol, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborile»;
3) «Riiklikule Alkoholiregistrile esitatav tootenäidis».

Lahter 33 «Kauba kood»

Lahtri viiendasse alajaotusesse märgitakse riiklike meetmetega seotud neljakohaline lisakood vastavalt lisale 4.

Kui tollideklaratsioon esitatakse erisätete alusel imporditavale kaubale, võib kasutada lisas 7 sätestatud lühikoodi.

Lahter 35 «Brutomass»

Kui tollideklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupu, võib § 2 punktides 8–11 osutatud menetluste puhul kõikide kaupade brutomasside summa märkida esimese kauba lahtrisse 35. Antud juhul järgnevate kaupade brutomassi lahtreid ei täideta.

Lahter 37 «Protseduur»

Tolliprotseduuri riiklik lisakood märgitakse vastavalt lisale 8. Kui riiklikku lisakoodi ei kohaldata, märgitakse «000».

Lahter 39 «Kvoot»

Kui taotletakse tariifikvooti või tariifilage või sooduskvooti või sooduslage, märgitakse lahtrisse vastav ETT-s sisalduv kuuekohaline järjekorranumber.

Lahter 41 «Täiendav kogus»

Täiendava mõõtühiku kood märgitakse lahtrisse vastavalt lisale 5.

Lahter 44 «Lisateave/esitatud dokumendid /sertifikaadid ja load»

Tollideklaratsiooniga koos esitatavate lisadokumentide koodid saadakse ETT-st.

[RTL 2006, 93, 1728 – jõust. 1.01.2007]

Seestöötlemise, tollikontrolli all töötlemise ja ajutise impordi tolliprotseduuri lihtsustatud loa taotlemisel märgitakse lahtrisse tollikäitlusviisi kestvus kuudes, tolliprotseduuri lõpetamise tolliasutuse kood vastavalt lisale 3 ning tegevuskoha aadress. Seestöötlemise ja tollikontrolli all töötlemise korral ka majandusliku tingimuse kood vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisadele 70 ja 76 ning kompensatsioonitoote tariifne klassifikatsioon.

Maksumärkide importimisel märgitakse selle saatelehe number, millega maksumärgid väljastati.

Lahter 46 «Statistiline väärtus»

Kauba tolliväärtus märgitakse Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideks.

Lahter 47 «Maksude arvestus»

«Liik» – märgitakse maksuliigi kood vastavalt lisale 9.

«Maksu alus» – märgitakse maksuliigi kohta kauba väärtus või kogus, mis on aluseks maksusumma määramisel. Veergu märgitakse «1», kui maksusumma on fikseeritud summa.

«Määr» – märgitakse maksuliigi maksumäär.

«Summa» – märgitakse maksuliigi maksusumma Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideks.

«MV» – märgitakse makseviisi tähis «0», «1» või «3», mis tähendavad vastavalt:
«0» maks arvutatakse välja tagatise määramiseks;
«1» maks arvutatakse välja ja kuulub tasumisele;
«3» maks ei kuulu tasumisele ega tagamisele.

Viimasele reale märgitakse tasumisele kuuluv impordimaksude summa kokku.

Lisalehel märgitakse lahtri alumisse parempoolsesse osasse «KOKKUVÕTE» lisalehel märgitud impordimaksude summa maksuliikide lõikes. Viimasele reale märgitakse lisalehel märgitud impordimaksude summa kokku.

Lahter 48 «Tähtajapikendusega tasumine»

Märgitakse maksusumma tagamise või tasumise viis järgmiselt: 0 – esindaja tagab; 1 – saaja või saatja tagab; 2 – esindaja maksab; 3 – saaja või saatja maksab.

Lahter 49 «Tolliladu»

Kauba tolli-, maksu- või aktsiisilattu paigutamisel märgitakse vastavalt tolli-, maksu- või aktsiisilao loa number. Kui kaubale on eelnevalt rakendatud tolliladustamise tolliprotseduuri teises ühenduse liikmesriigis, märgitakse selle liikmesriigi tähtkood.

Lahter 54 «Koht ja kuupäev. Deklarandi/Esindaja nimi ja allkiri»

Märgitakse deklarandi/esindaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja tollideklaratsiooni esitamise koht.

§ 5. Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine EDI transiidi tolliprotseduuri korral

EDI transiidi korral täidetakse tollideklaratsioon ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisade 37 ja 38 alusel, arvestades riiklikke erisusi järgmiselt:

Lahter 5 «Kaubanimetused»

Märgitakse kaubanimekirjas deklareeritavate vagunite koguarv, mis peab vastama marsruutrongi või grupisaadetise vagunite koosseisus olevate ühel kaubasaatelehel märgitud vagunite arvule. Ühe transiidi tollideklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui mitme SMGS kaubasaatelehe alusel veetakse üht ja sama kaupa ühelt saatjalt ühele saajale, ühest lähtepunktist ühte sihtpunkti, kusjuures vagunite arv peab vastama nendel kaubasaatelehtedel näidatud vagunite koguarvule.

Lahter 18 «Transpordivahend lähetamisel»

Märgitakse marsruutrongi või grupisaadetist sisaldava rongi identifitseerimistunnus.

Rongi koosseisu identifitseerimistunnus koosneb rongi numbrist, indeksist ja kuupäevast ning on järgmise struktuuriga:

RRRR/LLLL/XXX/SSSS/AAKKPP, kus
– RRRR rongi number;
– LLLL lähte formeerimisjaama kood;
– XXX koosseisu jrk number;
– SSSS sihtjaama kood;
– AA aasta kaks viimast numbrit;
– KK kuu;
– PP päev.

Lahter 31.1 «Markeering» kaubanimekirjal

Märgitakse vaguni kaheksakohaline identifitseerimisnumber. Iga vaguni järjekorranumbri kohta ainult üks vaguni identifitseerimisnumber.

Lahter 32 «Kauba nr» kaubanimekirjal

Märgitakse vagunite, mille koguarv on märgitud lahtris 5, järjekorranumber kaubanimekirjal. Vagunite järjekorranumbrite arv peab vastama marsruutrongi koosseisus olevate ja kaubasaatelehel või mitmel kaubasaatelehel näidatud vagunite arvule.

Lahter 33 «Kauba kood»

Märgitakse vähemalt harmoniseeritud süsteemi rubriik. Kui kaubaga kaasnevatel dokumentidel on märgitud täpsem tariifne klassifikatsioon, siis tuleb märkida harmoniseeritud süsteemi alamrubriik. Kaubagrupi 27 osas märgitakse vähemalt kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik.

Lahter 35 «Brutomass (kg)» kaubanimekirjal

Märgitakse igas konkreetses vagunis olev kauba brutomass.

Kui EDI-transiidideklaratsiooni ei ole Maksu- ja Tolliameti infosüsteemi tehnilisest rikkest tulenevalt võimalik esitada, on asendustoimingu raames lubatud transiidi tollideklaratsiooni lisalehena esitada marsruutrongiga või grupisaadetisega veetava kauba deklareerimisel tollideklaratsiooni iga eksemplari 1, 4 ja 5 juures lisas 10 sätestatud vormi «Lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele». Asendustoimingu korral täidetakse transiidi tollideklaratsioon ja lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele järgmiselt:

Tollideklaratsioonil lahter 18 «Transpordivahend lähetamisel»

Märgitakse vagunite arv marsruutrongis või grupisaadetises järgmiselt: «… vagunit»

Tollideklaratsioonil lahter 31 «Pakkeüksused ja kaubakirjeldus. Markeering – Konteinerite numbrid – Pakkeüksuste arv ja liik»

Märgitakse lisaks Eesti kroonides tollivõlast tulenev maksusumma, mis võib tekkida, kui kaubad viiakse ebaseaduslikult tollijärelevalve alt välja.

Lisalehel:

Lahter AA

Täidab tolliametnik.

Märgitakse tollideklaratsiooni number.

Veerg 1

Märgitakse vagunite järjekorranumber.

Veerg 2

Märgitakse transpordivahend lähetamisel: vaguni kaheksakohaline identifitseerimisnumber; pakkeüksuste markeering, arv ja liik; kauba kirjeldus; esitatud dokumendid: kood, nimetus, number.

Veerg 3

Märgitakse vähemalt kauba harmoniseeritud süsteemi alamrubriik. Kaubagrupi 27 osas märgitakse vähemalt kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik.

Veerg 4

Märgitakse kauba netomass kilogrammides.

Veerg 5

Täidab tolliametnik.

Ametlikuks kasutamiseks.

Lahter «Tollivõlg»

Märgitakse transiidi tolliprotseduuri käigus tekkida võiva tollivõla summa Eesti kroonides.

3. peatükk
TOLLIDEKLARATSIOONI ESITAMINE JA AKTSEPTEERIMINE

§ 6. Tollideklaratsiooni esitamine

(1) Tollideklaratsiooni võib esitada:
1) andmetöötlussüsteemis;
2) paberkandjal.

(2) Üldjuhul esitatakse tollideklaratsioon andmetöötlussüsteemis, välja arvatud siis, kui kaubale on kehtestatud tollikäitlusviisi rakendamisega seotud keeld või piirang ning vastavat keeldu või piirangut kehtestav õigusakt ei võimalda tollideklaratsiooni andmetöötlussüsteemis esitada.

(3) Kui õigusaktides ei ole ette nähtud lühemat tähtaega, esitab deklarant tollile tollideklaratsiooni esitamisele järgneva kahe nädala jooksul:
1) importimisel kauba sooduspäritolu tõendava dokumendi selle olemasolul; kui deklarant soovib originaalallkirjaga arvedeklaratsiooni tagastamist, säilitab toll arvedeklaratsiooni kinnitatud koopia;
2) maksuvabastust tõendava dokumendi, sealhulgas dumpinguvastasest ja/või tasakaalustustollimaksust, kui selle esitamine oli nõutav;
3) importimisel piirangutega seotud impordidokumendi, millel toll teeb mahakanded.

(4) Enne lõikes 3 loetletud dokumentide tollile esitamist peab deklarant esitatavale dokumendile märkima tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri.

(5) Lõikes 3 loetletud dokumendid esitatakse sellele maksu- ja tollikeskusele, mille piirkonnas asub isiku keskne raamatupidamine.

(6) Kauba eksportimisel esitatakse tollideklaratsiooni deklarandi eksemplarid väljumistolliasutusele ning tagastatakse deklarandile pärast märke tegemist tolliformaalsuste lõpetamise kohta.

(7) Deklarant peab hoidma tollideklaratsioonid koos tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentidega tollile kättesaadavana.

§ 7. Andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni esitamine ja aktsepteerimine

(1) Andmetöötlussüsteemi kasutamine toimub «Maksukorralduse seaduse» § 54 lõike 3 ja § 63 lõike 4 alusel rahandusministri määrusega sätestatud korras.

(2) Andmetöötlussüsteemi sisestatud tollideklaratsiooni andmed salvestatakse ning tollideklaratsioonile omistatud viitenumber kajastub tollideklaratsiooni lahtris 7.

(3) Tollideklaratsiooni võib salvestada enne, kui on tagatud kauba olemasolu.

(4) Tollideklaratsiooni esitamise käigus deklarant:
1) suunab tollideklaratsiooni aktsepteerimisele pärast selles sisalduva informatsiooni nõuetele vastavuse kontrolli, kui kauba ja asjassepuutuvate lisadokumentide esitamine tollile on tagatud. Andmetöötlussüsteem aktsepteerib tollideklaratsiooni ja omistab tollideklaratsioonile aktsepteerimise numbri, mis sisaldub tollideklaratsiooni väljatrükil lahtris A. Aktsepteerimise numbri omistamisega andmetöötlussüsteemi poolt loetakse tollideklaratsioon tollile esitatuks ning kaup tollikäitlusviisile suunatuks;
2) katkestab tollideklaratsiooni menetlemise, kui tollideklaratsioon suunatakse kontrollimisele. Deklarant teeb aktsepteeritud tollideklaratsioonist väljatrüki ja esitab selle koos tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentidega viivitamatult sellele tolliasutusele kontrollimiseks, mille piirkonnas kaup asub.

(5) Kui 30 päeva jooksul ei ole salvestatud andmete alusel tollideklaratsiooni aktsepteerimisele suunatud, kustutatakse tollideklaratsioon andmetöötlussüsteemist.

(6) Kaup vabastatakse, kui tollivõlast tulenev maksusumma on tasutud või tagatud.

(7) Kui kauba suhtes rakendatakse kaubanduspoliitilisi meetmeid, peab deklarant enne tollideklaratsiooni aktsepteerimist:
1) kindlaks tegema, kas kauba vabasse ringlusse lubamise eelduseks on piirangutega seotud dokumendi olemasolu;
2) hankima nõutava dokumendi (edaspidi impordidokument);
3) jälgima, et imporditav kogus ei ületaks impordidokumendil märgitud kogust;
4) hoidma piirangutega seotud dokumendi tolliasutusele kättesaadavana tollideklaratsiooni esitamise ajal;
5) kasutades maksuvabastust dumpinguvastasest ja/või tasakaalustustollimaksust, jälgima kinnitusarves esitatavate andmete nõuetekohast olemasolu.

(8) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata transiidi tolliprotseduuri rakendamisel.

§ 8. Paberkandjal tollideklaratsiooni esitamine

(1) Paberkandjal tollideklaratsioon esitatakse tollile ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisades 31–34 sätestatud vormil, võttes arvesse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 37 toodud juhiseid.

(2) Paberkandjal tollideklaratsioon esitatakse selleks pädevale tolliasutusele.

§ 9. Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimine tolli poolt

(1) Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollitakse vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile 68 üldjuhul kolme tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates. Põhjendatud juhtudel võib toll nimetatud tähtaega pikendada. Deklarandi soovil peab toll tähtaja pikendamist põhjendama.

(2) Kui aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimise tulemusena on toll tuvastanud, et deklareeritud andmed ei ole õiged, teeb toll kontrollimise tulemusel kindlakstehtud andmete alusel vastavad parandused andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni andmetes.

(3) Paberkandjal esitatud ning tolli poolt parandatud tollideklaratsioonist teeb toll väljatrüki, mis lisatakse deklarandi paberkandjal tollideklaratsiooni eksemplarile. Väljatrükile teeb toll märke tollideklaratsiooni kontrollimise kohta. Kauba läbivaatuse kohta märgitakse täiendavalt läbivaatusakti number ja kuupäev.

§ 10. Märge kauba vabastamise kohta

(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 249 lõikes 1 nimetatud märkuseks kauba vabastamise kohta loetakse tollideklaratsiooni lahtrisse «D/J» andmetöötlussüsteemis tehtud märget.

(2) Paberkandjal esitatud tollideklaratsioonile teeb märke kauba vabastamise kohta toll.

§ 11. Tollideklaratsiooni ja lisadokumentide säilitamine

(1) Elektroonilisel teel tollile esitatud tollideklaratsioonid koos tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentidega säilitab deklarant.

(2) Lisadokumente koos tollile jääva paberkandjal tollideklaratsiooni eksemplariga säilitatakse tollis, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti. Deklarandi soovil tagastab toll lisadokumendi, säilitades tollis selle koopiat.

§ 12. Tollideklaratsioonide tollivormistusjärgne läbivaatamine

(1) Tolli nõudmisel peab deklarant esitama tollideklaratsiooni väljatrüki koos lisadokumentidega tollile, et tollil oleks võimalik kontrollida deklareeritud andmeid.

(2) Peale kontrolli teostamist tagastab toll deklarandile tollideklaratsiooni väljatrüki koos tema poolt esitatud lisadokumentidega.

4. peatükk
MITTETÄIELIK TOLLIDEKLARATSIOON

§ 13. Mittetäieliku tollideklaratsiooni esitamine

(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 253 nimetatud mittetäielikku tollideklaratsiooni saab tollile esitada paberkandjal.

(2) Mittetäielikul tollideklaratsioonil peavad olema täidetud kõik tollideklaratsiooni nõutavad lahtrid, kuid need võivad tolli loal sisaldada eeldatavaid andmeid.

(3) Toll ei aktsepteeri mittetäielikku tollideklaratsiooni, kui deklarandil puudub nõutav keeldude või piirangutega seotud luba.

(4) Puuduv lisadokument tuleb esitada ning andmed tollideklaratsioonis täpsustada kümne kalendripäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

5. peatükk
LIHTSUSTATUD TOLLIDEKLARATSIOONID

1. jagu
Üldsäte

§ 14. Lihtsustatud tollideklaratsioonid

(1) Lihtsustatud tollideklaratsioonide esitamisel, nende kasutamise loa taotlemisel ja väljastamisel ning lisadeklaratsiooni esitamisel lähtutakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete 1. osa 9. jaotises sätestatud korrale käesoleva peatüki 2. jaost, arvestades majandusliku mõjuga tolliprotseduuride ning ekspordi tolliprotseduuri kohta käesolevas määruses sätestatud erisusi.

(2) Ühe taotlusega on võimalik taotleda luba lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamiseks mitme tollikäitlusviisi rakendamiseks.

(3) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni ja asendusdokumendi esitamise luba väljastatakse isikule vaid juhul, kui on tagatud tõhus kontroll keeldude ja piirangutega seotud kaupadele tollikäitlusviisi rakendamisel ning kaupu imporditakse/eksporditakse kaubanduslikul eesmärgil ja pidevalt.

2. jagu
Vabasse ringlusse lubamine

1. alajagu

Üldsätted

§ 15. Lisadeklaratsioonide liigid

(1) Üldine lisadeklaratsioon tuleb esitada sellise kauba kohta, mis on deklareeritud ühe lihtsustatud tollideklaratsiooniga. Üldine lisadeklaratsioon tuleb esitada loal märgitud tolliasutusele viie kalendripäeva jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

(2) Perioodiline lisadeklaratsioon tuleb esitada § 19 lõike 3 punktis 3 nimetatud ajavahemiku (edaspidi ajavahemik) jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta loale märgitud tähtpäevaks. Perioodilise lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg ei tohi ületada viit kalendripäeva ajavahemiku lõppemise päevast arvates. Perioodilise lisadeklaratsiooniga deklareeritakse mitme lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kaubad, kusjuures erinevates saadetistes olnud kaupu ei saa ühe kaubana deklareerida.

(3) Kokkuvõtlik lisadeklaratsioon tuleb esitada ajavahemiku jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta loale märgitud tähtpäevaks ning peab sisaldama koondandmeid ajavahemikul deklareeritud kauba kohta. Kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg ei tohi ületada viit kalendripäeva ajavahemiku lõppemise päevast arvates. Kokkuvõtlik lisadeklaratsioon esitatakse, kui ajavahemiku jooksul ei ole muutunud Euroopa Ühenduste integreeritud tariifistiku (TARIC) alamrubriik, päritoluriik ega maksumäärad. Juhul kui perioodi jooksul on üks eelpool nimetatud tingimustest muutunud, tuleb vormistada erinevad lisadeklaratsioonid. Lisadeklaratsiooni koondandmed märgib toll loale.

(4) Ajavahemikku hakatakse arvestama esimese lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise kuupäevast arvates.

(5) Perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni korral ei tohi ajavahemik ületada seitset kalendripäeva.

(6) Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamisel peavad kõik keeldude ja piirangutega seotud nõuded olema täidetud enne kauba vabasse ringlusse lubamist.

(7) Kui lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritakse eri tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid kaupu ning nende kohta esitatakse kokkuvõtlik lisadeklaratsioon, võib toll lubada kaupade klassifitseerimist kõrgeima määraga maksustatava kauba tariifse klassifikatsiooni alla. Kui erinevate kaupade maksumäär on sama, võib toll lubada kaupade klassifitseerimist selle kauba tariifse klassifikatsiooni alla, mille väärtus on kõige suurem.

§ 16. Taotluse esitamine

(1) Loa saamiseks esitab deklarant ettenähtud andmeid sisaldava taotluse sellele maksu- ja tollikeskusele, mille piirkonnas ta peamiselt tolliformaalsusi teostab.

(2) Tollil on õigus nõuda täiendavaid dokumente taotluses esitatud andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks.

§ 17. Taotluses sisalduvad andmed

(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 260 lõikes 2 nimetatud mittetäieliku tollideklaratsiooni (edaspidi osaliselt täidetud tollideklaratsioon) või äri- või haldusdokumendi (edaspidi asendusdokument) kasutamise taotlusele märgitakse:
1) deklarandi nimi, maksukohustuslaste registri kood, aadress, telefoninumber ja e-postiaadress;
2) rakendatav tollikäitlusviis ning lihtsustatud tollideklaratsiooni liik, mille kasutamiseks luba taotletakse, ning selle kasutamise vajaduse põhjendus;
3) kaupade loetelu koos TARIC alamrubriigiga;
4) soovitav lisadeklaratsiooni liik, esitamise tähtaeg ning perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta lisadeklaratsioon esitatakse;
5) kaudse esindamise korral esindatava nimi, maksukohustuslaste registri kood, aadress, telefoninumber ja e-postiaadress;
6) tollivõla limiidi arvestus vastavalt «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel kehtestatud tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise korrale ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alustele.

(2) Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise taotlusele märgitakse:
1) deklarandi nimi, maksukohustuslaste registri kood, aadress, telefoninumber ja e-postiaadress;
2) rakendatav tollikäitlusviis ja lihtsustatud tollideklaratsiooni liik, mille kasutamiseks luba taotletakse, ja selle kasutamise vajaduse põhjendus;
3) kaupade loetelu koos TARIC alamrubriigiga;
4) soovitav lisadeklaratsiooni liik, esitamise tähtaeg ning perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral soovitav ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta lisadeklaratsioon esitatakse;
5) kaudse esindamise korral esindatava nimi, maksukohustuslaste registri kood, aadress, telefoninumber ja e-postiaadress;
6) tollivõla limiidi arvestus vastavalt «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel kehtestatud tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise korrale ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alustele.

(3) Asendusdokumendi kasutamise taotlusele lisatakse näidisandmeid sisaldav asendusdokument. Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise taotlusele lisatakse arvestuskande näidis ning arvestuskande tegemise sise-eeskiri, mis peab sisaldama andmeid kauba arvestusse kandmise koha või kohtade (ladu, aadress vms) ja arvepidamiseks kasutatava arvutiprogrammi kohta. Sise-eeskirjas täpsustatakse muuhulgas kaubasaadetisele omistatavate viitenumbrite genereerimise põhimõtted.

§ 18. Otsuse tegemine loa väljastamise kohta

(1) Toll teeb kirjaliku otsuse loa väljastamise või sellest keeldumise kohta «Tolliseaduse» § 6 kohaselt.

(2) Loa väljastamise otsus sisaldab tolli poolt määratud tagatise suurust.

(3) Kui taotletakse luba asendusdokumendi kasutamiseks ja asendusdokument ei vasta § 21 lõikes 3 sätestatud nõuetele, võib toll teha otsuse väljastada deklarandile osaliselt täidetud tollideklaratsiooni kasutamise luba.

§ 19. Loa väljastamine

(1) Loa väljastab taotluse vastu võtnud maksu- ja tollikeskus pärast tagatise esitamist deklarandi poolt.

(2) Luba on üldjuhul tähtajatu ja hakkab kehtima loa väljastamise päevale järgneval päeval.

(3) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise loale märgitakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 262 nimetatud andmetele:
1) rakendatav tollikäitlusviis;
2) tolliasutus, kuhu deklarant peab loas ettenähtud tähtpäevaks esitama lisadeklaratsiooni;
3) ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta esitatakse üks lisadeklaratsioon, kui esitatav lisadeklaratsioon on perioodiline või kokkuvõtlik;
4) kaudse esindamise korral esindatava nimi, maksukohustuslaste registri kood, aadress, telefoninumber ja e-postiaadress;
5) vajadusel muud lihtsustusega seotud andmed;
6) asjakohasel juhul märge selle kohta, et osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumenti võib esitada piiril paiknevas tolliasutuses.

(4) Kohapeal toimuva tollivormistusega kauba deklareerimise kasutamise loale märgitakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 267 nimetatud andmetele:
1) rakendatav tollikäitlusviis ja lihtsustatud tollideklaratsiooni liik;
2) tolliasutus, kuhu deklarant peab loas ettenähtud tähtpäevaks esitama lisadeklaratsiooni;
3) kauba asukoht arvestuskande tegemisel;
4) lisadeklaratsiooni liik;
5) ajavahemik, mille jooksul kohapeal toimuva tollivormistusega deklareeritud kauba kohta esitatakse üks lisadeklaratsioon, kui esitatav lisadeklaratsioon on perioodiline või kokkuvõtlik;
6) kaudse esindamise korral esindatava nimi, maksukohustuslaste registri kood, aadress, telefoninumber ja e-postiaadress;
7) kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni esitamise korral tolli poolt aktsepteeritavad koondandmed lisadeklaratsioonis;
8) vajadusel muud lihtsustusega seotud andmed.

(5) Asendusdokumendi kasutamise loale lisatakse tolli poolt aktsepteeritav asendusdokumendi näidis. Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise loale lisatakse tolli poolt aktsepteeritav arvestuskande näidis.

§ 20. Andmete muutumine

(1) Deklarant on kohustatud viivitamata kirjalikult teavitama tolli muudatustest andmetes, mis olid aluseks loa väljastamise otsusele.

(2) Pärast lõikes 1 nimetatud muudatustest teavitamist teeb toll «Tolliseaduse» § 6 kohaselt uue otsuse loa väljastamise või loa kehtetuks tunnistamise kohta.

2. alajagu

Osaliselt täidetud tollideklaratsioon ja asendusdokument

§ 21. Osaliselt täidetud tollideklaratsioonis ja asendusdokumendis sisalduvad andmed

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsioonis täidetakse lahtrid 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 37, 38, 42, 44, 46 ja 54 vastavalt tollideklaratsiooni täitmist puudutavatele tollieeskirjadele. Kui isik soovib osaliselt täidetud tollideklaratsiooni esitamisel taotleda tariifikvooti või tariifilage või sooduskvooti või sooduslage, tuleb lisaks eespool nimetatud lahtritele täita ka lahtrid 36 ja 39.

(2) Tollideklaratsiooni lahtrisse 31 märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel on tollil võimalik kaupa identifitseerida ja määrata kauba tariifne klassifikatsioon, ning andmed, mis on vajalikud tollivõlast tuleneva maksusumma väljaarvutamiseks, kui need ei sisaldu lõikes 1 nimetatud lahtrites.

(3) Asendusdokument peab sisaldama vähemalt:
1) TARIC alamrubriiki ja kauba täpset kirjeldust, mille alusel on tollil võimalik kaupa identifitseerida;
2) päritoluriiki;
3) muudetud andmeid, mis on vajalikud tollivõlast tuleneva maksusumma väljaarvutamiseks.

§ 22. Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni ja asendusdokumendi esitamine ja aktsepteerimine

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni esitamisel ja aktsepteerimisel lähtutakse 3. peatükis sätestatust arvestades järgmisi erisusi:
1) paberkandjal asendusdokument esitatakse kahes eksemplaris koos kaubaga loas nimetatud tolliasutusele;
2) paberkandjal esitatud asendusdokumendi üks eksemplar tagastatakse deklarandile pärast lihtsustatud tollideklaratsiooni aktsepteerimist tolli poolt.

(2) Toll võib loobuda kirjaliku asendusdokumendi tollile jääva eksemplari esitamise nõudest.

3. alajagu

Kohapeal toimuv tollivormistus

§ 23. Impordikeelud ja -piirangud

Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 264 lõikes 1 nimetatud tõhus kontroll impordikeeldude ja -piirangute üle loetakse tagatuks juhul, kui keeldu või piirangut kehtestava õigusaktiga on kauba kohapeal toimuva tollivormistuse läbiviimine lubatud.

§ 24. Kauba deklareerimine kohapeal toimuva tollivormistusega

(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 266 nimetatud teade peab sisaldama:
1) kauba saabumise aega ja kuupäeva;
2) arvestusse kandmise aega ja kuupäeva;
3) saadetisele omistatud unikaalset viitenumbrit;
4) ajutise ladustamise laoarvestuse numbrit, kui kaubad on eelnevalt olnud ajutisel ladustamisel;
5) kauba kirjeldust, mis peab olema piisav kauba identifitseerimiseks;
6) kauba TARIC alamrubriiki;
7) tolliprotseduuri neljakohalist koodi;
8) kauba väärtust tõendava dokumendi numbrit;
9) kauba tolliväärtust ja kogust (pakkeüksuste arv, netokaal, kaubanimetuste arv jne);
10) litsentsinõudeid ja litsentsi(de) numbrit;
11) kauba vabastamiseks nõutavate lisadokumentide andmeid;
12) tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbrit.

(2) Toll võib teostada aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrolli kahe tunni jooksul arvestuskande tegemisest teatamise hetkest arvates. Kui toll ei ole kahe tunni jooksul arvestuskande tegemisest teatamise hetkest arvates deklarandile teatanud, et soovib nimetatud kontrolli teostada, loetakse kaup vabastatuks.

4. alajagu

Lisadeklaratsioon

§ 25. Lisadeklaratsiooni täitmine ja esitamine

(1) Lisadeklaratsioon täidetakse vastavalt tollideklaratsiooni täitmist puudutavatele tollieeskirjadele. Lihtsustatud tollideklaratsioon ja lisadeklaratsioon peavad sisaldama samu andmeid. Lisadeklaratsioonis on lubatud enne esitamist muuta ainult järgmistes lahtrites sisalduvaid andmeid:
1) tehingu liik (lahter 24);
2) maksustamiseks vajalikud andmed (lahtrid 20, 42, 46);
3) maksude arvestus (lahter 47);
4) tollilao andmed (lahter 49).

(2) Lisadeklaratsioon esitatakse tollile elektrooniliselt loal märgitud tähtpäevaks.

(3) Olenemata lisadeklaratsiooni esitamise tähtpäevast võib toll nõuda deklarandilt lisadeklaratsiooni esitamist kalendrikuu viimasel tööpäeval enne maksumäära või impordimaksude määramisel rakendatava Eesti krooni vahetuskursi muutumist.

(4) Lisadeklaratsiooni aktsepteerimisel kannab toll tollivõlast tuleneva maksusumma arvestusse ja deklarant tasub selle «Tolliseaduse» § 65 lõike 3 alusel kehtestatud deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise korra kohaselt.

§ 26. Lisadeklaratsiooniga koos esitatavad dokumendid

(1) Tolli nõudmisel esitatakse tollile koos lisadeklaratsiooniga osaliselt täidetud tollideklaratsioon või asendusdokument ning tollieeskirjades ettenähtud lisadokumendid.

(2) Toll võib nõuda, et koos lisadeklaratsiooniga esitatakse tollile arvestuskannete aruandeid ja muid asjassepuutuvaid dokumente.

§ 27. Ajavahemik lisadeklaratsiooni esitamisel

Perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral ei tohi ajavahemik importimisel ületada 30 päeva, kui kaupadelt kuulub tasumisele ainult käibemaks.

3. jagu
Majandusliku mõjuga tolliprotseduurid ning ekspordi tolliprotseduur

1. alajagu

Majandusliku mõjuga tolliprotseduurid

§ 28. Tagatis

(1) Taotluse lihtsustatud tollideklaratsioonide esitamiseks võib esitada koos majandusliku mõjuga tolliprotseduuri rakendamise loa taotlusega.

(2) Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamisel lihtsustatud tollideklaratsioonide esitamise korral ei nõua toll täiendava tagatise esitamist.

§ 29. Lihtsustatud tollideklaratsioonid

(1) Lihtsustatud tollideklaratsioonide kasutamise luba ei väljastata, kui isik soovib kasutada sees- ja välistöötlemise ning ajutise impordi tolliprotseduuri rakendamiseks lihtsustatud korras väljastatud luba.

(2) Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride lõpetamisel on lubatud lihtsustatud tollideklaratsioone kasutada ainult kaupade reekspordil ja ekspordil ning vabasse ringlusse lubamisel.

§ 30. Tolliladustamise, seestöötlemise, tollikontrolli all töötlemise ja ajutise importimise tolliprotseduurid

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise loa taotlusele märgitakse §-s 17 nõutavad andmed järgmiste erisustega:
1) tolliladustamisel märgitakse kaubagrupid nende kaupade loetelusse, mille kohta deklarant soovib lihtsustatud tollideklaratsiooni esitada;
2) tollivõla limiidi arvestust taotlusele ei märgita;
3) tolliladustamisel märgitakse taotlusele ühe või mitme tollilao pidamise loale märgitud tollilao registreerimiskood ning töötlemisel või ajutisel importimisel märgitakse taotlusele töötlemise või ajutise importimise loa number.

(2) Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise loa taotlusele märgitakse §-s 17 nõutavad andmed järgmiste erisustega:
1) tollivõla limiidi arvestust taotlusele ei märgita;
2) tolliladustamisel märgitakse taotlusele ühe või mitme tollilao pidamise loale märgitud tollilao registreerimiskood ning töötlemisel või ajutisel importimisel märgitakse taotlusele töötlemise või ajutise importimise loa number.

§ 31. Loale märgitavad andmed

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise loale märgitakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 271 nimetatud andmetele:
1) tolliladustamisel ühe või mitme tollilao registreerimiskood ja kaubagrupid;
2) töötlemisel või ajutisel importimisel töötlemise või ajutise importimise loa number.

(2) Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise loale märgitakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 274 nimetatud andmetele tolliladustamisel ühe või mitme tollilao pidamise loale märgitud tollilao registreerimiskood ning töötlemisel või ajutisel importimisel töötlemise või ajutise importimise loa numbri.

§ 32. Välistöötlemise tolliprotseduur

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise loa taotlusele märgitakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 262 ning käesoleva määruse §-s 35 nimetatud andmetele kaupade loetelu koos TARIC alamrubriikidega.

(2) Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise taotlusele ning lihtsustatud tollideklaratsioonide kasutamise loale märgitakse täiendavalt välistöötlemise loa number.

§ 33. Lisadeklaratsioon

Kauba paigutamisel tollilattu lihtsustatud tollideklaratsiooniga ei ole lisadeklaratsiooni vaja esitada.

2. alajagu

Ekspordi tolliprotseduur

§ 34. Tagatis

Ekspordi rakendamisel lihtsustatud tollideklaratsioonide kasutamise korral ei nõua toll tagatise esitamist.

§ 35. Taotluses sisalduvad andmed

Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise taotlusele märgitakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 262 ja käesoleva määruse §-s 17 sätestatud andmed järgmiste erisustega:
1) nende kaupade loetelusse, mille kohta deklarant soovib lihtsustatud tollideklaratsiooni esitada, märgitakse harmoneeritud süsteemi rubriigid;
2) tollivõla limiidi arvestust taotlusele ei märgita.

§ 36. Osaliselt täidetud tollideklaratsioonis ja asendusdokumendis sisalduvad andmed

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsioonis (eksemplarid 1 ja 3) täidetakse lahtrid 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 17a, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 42, 44 ja 54.

(2) Tollideklaratsiooni lahtrisse 31 märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel on tollil võimalik kaupa identifitseerida ja määrata tariifne klassifikatsioon, ning andmed, mis on vajalikud tollivõlast tuleneva maksusumma väljaarvutamiseks, kui need ei sisaldu lõikes 1 nimetatud lahtrites.

(3) Asendusdokument peab sisaldama vähemalt:
1) kaheksakohalist kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki ja kauba täpset kirjeldust, mille alusel tollil on võimalik kaupa identifitseerida ja määrata kauba tariifne klassifikatsioon;
2) muid tolliformaalsuste teostamiseks vajalikke andmeid.

§ 37. Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni ja asendusdokumendi esitamine ja aktsepteerimine

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni esitamisel ja aktsepteerimisel lähtutakse 3. peatükis sätestatust, arvestades järgmisi erisusi:
1) paberkandjal asendusdokument esitatakse kahes eksemplaris koos kaubaga eksporditolliasutusele;
2) paberkandjal esitatud asendusdokumendi üks eksemplar tagastatakse deklarandile pärast lihtsustatud tollideklaratsiooni aktsepteerimist tolli poolt.

(2) Kui paberkandjal lihtsustatud tollideklaratsioon aktsepteeritakse piiril paiknevas tolliasutuses (eksporditolliasutus on ka väljumistolliasutuseks), edastab toll osaliselt täidetud tollideklaratsiooni eksemplari 1 ja asendusdokumendi teise eksemplari tolliasutusele, kuhu deklarant peab esitama lisadeklaratsiooni.

§ 38. Kauba toimetamine varudeks

(1) Kui kaup toimetatakse vee- või õhusõidukile varudeks, peab vee- või õhusõiduki kapten osaliselt täidetud tollideklaratsioonile või asendusdokumendile tegema märke kauba vastuvõtmise kohta.

(2) Vee- või õhusõiduki kapteni asemel võib lõikes 1 nimetatud märke teha ka tema poolt volitatud isik.

§ 39. Kohapeal toimuv tollivormistus

Toll võib deklarandile arvestuskande tegemisest teatamise hetkest arvates teostada tollideklaratsiooni kontrolli volitatud kaubasaatjana tegutsemise loale märgitud tähtaja jooksul. Kui toll ei ole selle tähtaja jooksul deklarandile teatanud, et soovib nimetatud kontrolli teostada, loetakse kaup vabastatuks.

§ 40. Ajavahemik lisadeklaratsiooni esitamisel

Perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral ei tohi ajavahemik eksportimisel ületada 30 päeva.

4. jagu
Lisadeklaratsioon

§ 41. Lisadeklaratsiooni esitamine

(1) Kui lisadeklaratsiooni esitamisel ei suuda deklarant ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 286 kohaselt tollile tõendada ekspordi toimumist, tunnistab toll lihtsustatud tollideklaratsiooni kehtetuks.

(2) Lisadeklaratsioonile toll märget ekspordi tolliformaalsuste lõpetamise kohta ei tee.

6. peatükk
SISENEMISDEKLARATSIOONIS SISALDUVATE ANDMETE JA RISKI HINDAMISEKS VAJALIKE ANDMETE EDASTAMINE

§ 42. Sisenemisdeklaratsioonis sisalduvate andmete edastamine

(1) Kauba importimisel sisenemisdeklaratsioonis sisalduvate andmete edastamiseks elektroonilisel teel sõlmib isik tolliga lepingu «Maksukorralduse seaduse» § 54 lõike 3 ja § 63 lõike alusel 4 alusel rahandusministri määrusega sätestatud korras.

(2) Sisenemisdeklaratsioonis sisalduvate andmete elektroonilisel teel edastamisel tuleb kaupa puudutavaid muid dokumente hoida tollile kättesaadavana.

§ 43. Riski hindamiseks vajalike andmete edastamine

(1) «Tolliseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatud riski hindamiseks vajalikud andmed edastatakse TXT-formaadis failidena Maksu- ja Tolliametiga kokkulepitud turvalise andmesidekanali kaudu.

(2) «Tolliseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud juurdepääsu andmetele peavad tagama rahvusvahelist kaupade ja reisijate vedu teostavad laeva-, lennu-, raudtee- ja bussiettevõtjad. Turvalised andmesidekanalid lepitakse kokku eraldi iga ettevõtjaga.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 44. Määruste kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määrus nr 99 «Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks» (RTL 2004, 54, 918; 2006, 5, 82) ja rahandusministri 23. aprilli 2004. a määrus nr 93 «Tollile elektrooniliselt deklaratsioonide esitamise ja andmete esitamise kord» (RTL 2004, 50, 873) tunnistatakse kehtetuteks.


Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 13.06.2006. a resolutsioon nr 17-1/0604074.)

           

Lisad 1-10 [RTL 2006, 93, 1728 - jõustub 1.01.2007]

/otsingu_soovitused.json