Teksti suurus:

Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 4, 65

Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord

Vastu võetud 04.01.2007 nr 1

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 12 lõigete 3 ja 10 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Metsakorraldustööde tegevusluba

Metsakorraldustööde tegevusluba (edaspidi luba) annab isikule õiguse teha metsakorraldustöid.

§ 2. Metsakorraldustööde tegevusloa andja

Metsakorraldustööde tegevusloa annab ja seda pikendab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi loa andja) pärast keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 «Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord» alusel moodustatud ekspertkomisjonilt (edaspidi komisjon) nõusoleku saamist.

2. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA TAOTLEMINE

§ 3. Loa taotlemine

(1) Loa saamiseks esitab taotleja loa andjale käesoleva määruse lisa 1 vormi kohase taotluse.

(2) Taotlusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
1) taotleja juures metsakorraldustöid tegevate isikute nimekiri, kus on märgitud isiku nimi, isikukood, metsakorraldaja tunnistuse number ja väljastamise aeg, töölepingu sõlmimise või ametisse nimetamise käskkirja kuupäev;
2) metsakorraldustööde tegemiseks kasutatavate ja nõuetele vastavate taotleja tehniliste vahendite nimekiri;
3) äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja maksukohuslaste registris registreerimise tõend.

(3) Loa andja registreerib loa taotluse kohe pärast selle saamist.

(4) Loa andja kontrollib taotlejal maksuvõlgnevuste puudumist ning taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 esitatud nõuetele 15 päeva jooksul selle saamisest arvates.

(5) Loa andjal on õigus nõuda taotlejalt või teistelt isikutelt taotluses esitatud või taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks lisateavet.

(6) Loa andja säilitab taotlusi ja muid lubade menetlemisega seotud dokumente kuus aastat.

3. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEHNILISED VAHENDID

§ 4. Tehnilised vahendid

Tehnilised vahendid käesoleva määruse tähenduses on metsakorraldustööde välitöö vahendid, infotehnoloogia riist- ja -tarkvara ning tehniline dokumentatsioon.

§ 5. Välitöö vahenditele esitatavad nõuded

Metsakorraldajal peavad olema vähemalt järgmised välitöövahendid:
1) kõrgusmõõtja, mis tagab puu kõrguse mõõtmise 2,5% täpsusega;
2) juurdekasvupuur pikkusega vähemalt 25 cm;
3) ilmakaarte määramise vahend (kompass või GPS);
4) ümbermõõdulint;
5) mõõdulint, niitmõõtja, ultraheli- või laserkaugusmõõtja;
6) relaskoop.

§ 6. Nõuded infotehnoloogia riist- ja -tarkvarale

Metsakorraldustöödeks vajalik infotehnoloogia riist- ja -tarkvara ning nendele esitatavad nõuded on järgmised:
1) personaalarvuti;
2) värviprinter;
3) GIS-tarkvara kasutuslitsents, sealjuures peab GIS-tarkvara võimaldama vektorkaardi joonistamist, mis omakorda võimaldab nõuetekohaste teemakaartide koostamist ja kaardiandmete väljastamist Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori käskkirjaga kehtestatud ning loa andja veebilehel avaldatud «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» andmeformaadis.

§ 7. Tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded

Metsakorraldustööde tehniline dokumentatsioon peab sisaldama vähemalt:
1) välitööde juhendit koos selles viidatud tabelite, blankettide jm abimaterjalidega;
2) andmetöötlusprotsessi kirjeldust (kasutatav tarkvara, andmete sisestamine, metsamajandamiskava koostamine);
3) metsamajandamiskava näidist, mis vastab «Metsaseaduse» § 15 nõuetele. Metsamajandamiskava näidis esitatakse paber- või digitaalkujul, sealjuures takseerandmed digitaalkujul Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori käskkirjaga kehtestatud ning loa andja veebilehel avaldatud «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» andmeformaadis;
4) detailset kvaliteedisüsteemi kirjeldust, mis peab käsitlema vähemalt objektide looduses kontrollimiseks väljavalimist, andmete kontrollimist erinevatel andmetöötluse etappidel ning metsamajandamiskava kooskõlastamis- ja üleandmisprotseduure.

§ 8. Tehniliste vahendite nõuetele vastavuse hindamine

(1) Metsakorraldustööde tegemiseks kasutatavate tehniliste vahendite käesolevas määruses esitatud nõuetele vastavust hindab metsakorraldustööde tegevusloa taotluse saamisel komisjon.

(2) Infotehnoloogia riistvara võib olla üüritud, GIS-teeninduse võib korraldada lepingu alusel teine isik.

(3) Loa taotleja on kohustatud võimaldama komisjoni esindajatele juurdepääsu tehnilistele vahenditele kahe tööpäeva jooksul asjakohase suulise taotluse saamisest arvates.

(4) Loa taotleja on kohustatud tõendama tehniliste vahendite omandi- või kasutusõigust ning vastavust käesolevas määruses esitatud nõuetele.

(5) Tehnilistel vahenditel puuduste esinemise korral on komisjonil õigus määrata loa taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

4. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA ANDMINE JA PIKENDAMINE

§ 9. Loa andmise otsustamine

(1) Loa andja edastab nõuetekohase taotluse koos lisadega komisjonile hiljemalt 15 päeva jooksul selle saamisest arvates. Kui taotlus ei vasta nõuetele, hakatakse selle edastamise tähtaega arvestama päevast, mil taotleja on puudused kõrvaldanud.

(2) Komisjon teavitab taotlejat taotluses märgitud viisil taotluse läbivaatamiseks korraldatava koosoleku toimumise ajast vähemalt 10 päeva enne koosolekut.

(3) Komisjonil on õigus vajaduse korral nõuda loa taotlejalt asjasse puutuvate täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

(4) Komisjon selgitab 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist, kas taotleja vastab «Metsaseaduse» § 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele, ja otsustab, kas ta nõustub loa andmisega või mitte.

(5) Komisjon võib otsuse ettevalmistamisele kaasata eksperte, kes komisjoni ei kuulu.

(6) Loa andja teeb otsuse loa andmise või andmisest keeldumise kohta ja saadab selle ärakirja loa taotlejale seitsme päeva jooksul komisjonilt käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse saamisest arvates.

(7) Luba vormistatakse A4-formaadis vähemalt ühe turvaelemendiga ja selle vorm on käesoleva määruse lisas 2. Loa andja väljastab loa taotlejale allkirja vastu.

(8) Loa andja peab metsakorraldustööde tegevusluba omavate isikute registrit ning avaldab registri andmed oma veebilehel seitsme päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 10. Loa pikendamine

(1) Luba pikendatakse «Metsaseaduse» § 12 lõikes 8 sätestatud tingimustel.

(2) Loa pikendamise taotlus tuleb esitada hiljemalt kaks kuud enne loa kehtivusaja lõppu.

(3) Loa pikendamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-des 9–10 sätestatut.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 11. Rakendussäte

Enne käesoleva määruse kehtima hakkamist antud metsakorraldustööde tegevusload kehtivad nendel märgitud kehtivusaja lõpuni.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 «Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord»
lisa 1


METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA TAOTLUS

Palun väljastada tegevusluba metsakorraldustööde tegemiseks.

Palun pikendada tegevusluba ...................................................................................................
                                                                       (number ja kuupäev)

Taotleja nimi ...............................................................................................................................

Taotleja registrikood ..................................................................................................................

Sidevahendite numbrid .............................................................................................................

Esindaja ............................................., telefon ........................., e-post ...................................

Kontaktisik ........................................, telefon ........................., e-post ...................................

Teade taotluse arutamiseks korraldatava koosoleku kohta edastatakse

.......................................................................................................................................................
          (e-postiga, lisatud aadressil posti teel kirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga)

Taotleja ......................................................................
                                     (allkiri, nimi)

«......» ................................ a.

Tegevusloa andja märkused:

Taotlus vastu võetud «......» ................................ a.

Taotleja volitused kontrollitud.

Vastuvõtja nimi ja allkiri ..........................................................................

Riigilõiv tasutud «......» ................................ a.

Maksuvõlgnevuste puudumine kontrollitud «......» ................................ a.

Äriregistri andmed kontrollitud «......» ................................ a.

Kontrollija nimi ja allkiri ..........................................................................

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 «Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord»
lisa 2


METSAKAITSE- JA METSAUUENDUSKESKUS

METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLUBA nr ......

on väljastatud

.......................................................................................................................................................
      (loa omaniku nimi)

.......................................................................................................................................................
      (registrikood)

.......................................................................................................................................................
      (aadress)

Luba annab õiguse teha metsakorraldustöid.

Luba on kehtiv alates ................................ a kuni ................................ a.

...........................................................................................
(loa andja esindaja allkiri)

...........................................................................................
(loa andja esindaja ametinimetus ja nimi)

...........................................................................................
(loa andmise kuupäev ja pitser)

Luba on pikendatud:

................................ ja kehtib kuni ................................

...........................................................................................
(ametinimetus, nimi, allkiri, pitser)

/otsingu_soovitused.json