Teksti suurus:

“Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja “Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusminister
määrus

lisa 12775052

Lisa 22 sõnastus alates 1.01.2007

[Lisa 22 sõnastus alates 1.01.2007]

Rahandusministri 24.12.2003. a määruse nr 107

""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja

"Töötuskindlustuse seadusest"  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine"

lisa 22

(rahandusministri 07.07.2006. a määruse nr 44 sõnastuses)

Vorm INF 9

Maksu- ja Tolliamet

Kingitusi ja annetusi saanud isiku

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

KINGITUSTE JA ANNETUSTE NING MUUDE TULUDE KASUTAMISE DEKLARATSIOON

______________________aasta

 

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Tulud

X

1.1

Kingitused ja annetused

 

1.2

Liikmetelt saadud liikmemaksud ja muud tasud

 

1.3

Toetused

 

1.4

Ettevõtlustulu kokku (v.a punktis 1.5 näidatud)

sealhulgas:

 

1.4.1

Tulu toodete ja kaupade müügist

 

1.4.2

Tulu teenuste müügist

 

1.4.3

Vahendustasud

 

1.4.4

Tulu tasuliste ürituste korraldamisest

 

1.4.5

Reklaamitulud

 

1.4.6

Renditulu ja litsentsitasud

 

1.4.7

Muud ettevõtlustulud

 

1.5

Tulud tegevusest, mida “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 6 kohaselt ei käsitleta ettevõtlusena

 

1.6

Muud tulud

 

 

Kokku rida 1: read 1.1 kuni 1.6

 

2.

Eelmise aruandeaasta kasutamata kingituste ja annetuste jääk 31. detsembri seisuga

 

3.

Kingitused ja annetused kokku: rida 1.1 + rida 2

 

4.

Kulud

X

4.1

Kingituste ja annetustena saadud summade arvel tehtud  kulutused kokku

sealhulgas:

 

 

4.1.1

Tehtud kingitused ja annetused või väljamakstud hüvitised, toetused, abirahad, stipendiumid jms

 

4.1.2

Põhikirjalised heategevusprojektid ja -üritused kokku

sealhulgas projektide lõikes:

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3

Põhikirjalise tegevusega seotud projektid

 

4.1.4

Mitmesugused tegevuskulud

 

4.1.5

Tööjõukulud

 

4.1.6

Ettevõtluskulud

 

4.1.7

Muud kulud

 

4.2

Teistest tuluallikatest saadud tulu kasutamine kokku

sealhulgas:

 

4.2.1

Tehtud kingitused ja annetused või väljamakstud hüvitised, toetused, abirahad, stipendiumid jms

 

4.2.2

Põhikirjalised heategevusprojektid ja -üritused kokku

sealhulgas projektide lõikes:

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3

Põhikirjalise tegevusega seotud projektid

 

4.2.4

Mitmesugused tegevuskulud

 

4.2.5

Tööjõukulud

 

4.2.6

Ettevõtluskulud

 

4.2.7

Muud kulud

 

 

Kokku rida 4: rida 4.1 + rida 4.2

 

5.

Kingituste ja annetuste jääk aruandeaasta lõpus: rida 3 – rida 4.1

 

 

Kingitusi või annetusi saanud isiku juht või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,

e-post

 

Märkused

 

1. Deklaratsioon on kehtestatud "Tulumaksuseaduse" § 571 lõike 6 alusel.

 

2. Deklaratsioonil näitab "Tulumaksuseaduse" § 11 lõikes 1 nimetatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühing või sihtasutus, samuti avalik-õiguslik ülikool, erakond ning haiglat pidav isik kalendriaastal (edaspidi aruandeaasta) saadud (laekunud) kingitused ja annetused (edaspidi annetused) ning muud tulud rahalises väärtuses ning nende kasutamise aruandeaastal.

 

3. Deklaratsioon esitatakse ka juhul, kui aruandeaastal ei ole annetusi või muud tulu saadud, kuid on tehtud kulutusi.

 

4. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 1. juuliks.

 

5.  Deklaratsiooni ridadel 1.1 – 1.6 näidatakse aruandeaastal saadud (laekunud) tulud. Real 1.5 näidatakse tulud tegevusest, mida “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 6 alusel ei loeta ettevõtlusena.

 

6. Real 1.1 näidatakse aruandeaastal laekunud rahalised ja saadud mitterahalised annetused. Siin näidatakse aruandeaastal laekunud sihtotstarbelised, mittesihtotstarbelised ning oma olemuselt mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali sissemaksena käsitletavad annetused.

 

7. Mitterahalises vormis saadud annetuse puhul peab olema vara üleandmist tõendav dokument. Mitterahalises vormis saadud annetuse maksumuseks on vara turuhind. Kui annetuse saadi vara soodushinnaga ostu korras, siis on annetuse maksumuseks müügihinna ja turuhinna vahe. Teenusena saadud annetuse maksumuseks on teenuse turuhind.

 

8. Real 1.2 näidatakse ühingu liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismaksud ning muud laekunud tasud.

 

9. Real 1.3 näidatakse nii residentidelt kui ka mitteresidentidelt aruandeaastal saadud sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused.

 

10. Real 1.4 näidatakse aruandeaastal saadud ettevõtlustulu, välja arvatud tulu, mida “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 6 kohaselt ei loeta ettevõtlustuluna ja mis näidatakse real 1.5.

 

11. Real 1.6 näidatakse muud aruandeaastal saadud ülal nimetamata tulud (kasu vara müügist;   hüvitised; abirahad; stipendiumid; finantstulu, mis ei tulene põhikirjalise tegevusest jms).

 

12. Real 2 näidatakse eelmise aruandeaasta kasutamata annetuste jääk. Siin näidatud summa saadakse eelmise aruandeaasta vormi INF 9 realt 5.

 

13. Real 3 näidatakse aruandeaastal kasutatav annetuste summa kokku.   

 

14. Ridadel  4.1.1 - 4.1.7 näidatakse real 3 näidatud annetuste summa arvel tehtud kulutused.

 

15. Real 4.1.1 näidatakse saadud annetuste kasutamine annetuste tegemiseks, toetuste, abirahade, stipendiumide jms väljamaksmiseks.

 

16. Real 4.1.2 näidatakse (projektide lõikes) annetuste heategevuslik kasutamine põhikirjalistel eesmärkidel (avalikes huvides). Märgitakse ka projektide nimetus.

 

17. Real 4.1.3 näidatakse annetuste kasutamine teiste põhikirjalise tegevusega seotud projektide realiseerimisel (koolitus, teabevahetus, ürituste organiseerimine, trükiste väljaandmine jne).

 

18. Real 4.1.4 näidatakse annetuste kasutamine halduskuludeks (raamatupidamisteenused, konsultatsioonid, kantselei, hooldus, reklaam, kindlustus jms).

 

19. Real 4.1.5 näidatakse töötajatele makstud palk ja muud tasud koos kinnipeetud summadega (tulumaks, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse, makstud elatis koos tulumaksuga) ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. 

 

20. Real 4.1.6 näidatakse annetuste kasutamine ettevõtluskulude tegemisel (kaupade, toorme, materjalide, teenuste, seadmete ja muude ettevõtluses vajalike materjalide ostmine). 

 

21. Real 4.1.7 näidatakse annetuste kasutamine muude tegevuskulude tarbeks.  

 

22. Ridadel 4.2.1 - 4.2.7 näidatakse aruandeaastal muudest (kui annetused) tuluallikatest saadud tulu arvel tehtud kulutused.

 

23. Real 4.2.1 näidatakse teistest tuluallikatest saadud tulu kasutamine annetuste tegemiseks, toetuste, abirahade, stipendiumide jms väljamaksmiseks.

 

24. Real 4.2.2 näidatakse (projektide lõikes) teistest allikatest saadud tulu heategevuslik kasutamine põhikirjalistel eesmärkidel (avalikes huvides). Märgitakse ka projekti nimetus.

 

25. Real 4.2.3 näidatakse teistest allikatest saadud tulu kasutamine teiste põhikirjalise tegevusega seotud projektide realiseerimisel (koolitus, teabevahetus, ürituste organiseerimine, trükiste väljaandmine jne).

 

26. Real 4.2.4 näidatakse muu tulu kasutamine halduskuludeks (raamatupidamisteenused, konsultatsioonid, kantselei, hooldus, reklaam, kindlustus jms).

 

27. Real 4.2.5 näidatakse töötajatele makstud palk ja muud tasud koos kinnipeetud summadega (tulumaks, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse, makstud elatis koos tulumaksuga) ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. 

 

28. Real 4.2.6 näidatakse ettevõtluses kasutatud muu tulu (kaupade, toorme, materjalide, teenuste, seadmete ja muude ettevõtluses vajalike materjalide ostmise kulud). 

 

29. Real 4.2.7 näidatakse tulu kasutamine muude tegevuskulude tarbeks.  

 

30. Real 5 näidatakse annetustena saadud summade jääk aasta lõpus. Sellel real näidatud positiivne tulem kantakse järgmisel aastal reale 2.

 

31. Deklaratsioon täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.

 

32. Tabelis 1 näidatakse maksustamisperioodil saadud ettevõtlustulu ja selle kasutamine vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 4 punktile 3. 

 

 

 

Jrk

 

 

 

 

 

Summa kroonides

 

1

2

3

1.

Ettevõtlustulu (vormi INF 9 rida 1.4)

 

 

2.

Ettevõtlusega seotud kulud (vormi INF 9 rida 4.1.6 + rida 4.2.6)

 

 

3.

Ettevõtluse tulem: rida 1 – rida 2

 

 

4.

 

Ettevõtlusest saadud tulu avalikes huvides kasutamise miinimummäär: ≥ rida 3 x 0,9

 

5.

Ettevõtlusest saadud tulu tegelik kasutamine avalikes huvides:

rida 4  ≤ rida 5 ≤  rida 3

 

 

33. Kui tabeli 1 real 4 toodud tingimus ei ole täidetud, kustutatakse mittetulundusühing või sihtasutus nimekirjast Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

 

 

 

/otsingu_soovitused.json