Teksti suurus:

“Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja “Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusminister
määrus

lisa 12775054

Lisa 24 sõnastus alates 1.01.2007

[Lisa 24 sõnastus alates 1.01.2007]

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107

““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja

“Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”

lisa 24

(rahandusministri 07.07.2006. a määruse nr 44 sõnastuses)

 

Vorm INF 11

 

Maksu- ja Tolliamet

 

Residendist äriühingu

Nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

                              

 

MAKSUSTAMISELE  MITTEKUULUVATE  DIVIDENDIDE JA MUUDE KASUMIERALDISTE DEKLARATSIOON

                                  _____________aasta __________kuu

 

1. Deklaratsioon on kehtestatud “Tulumaksuseaduse” § 56 lõike 21 alusel.

 

2. Deklaratsioon täidetakse ja esitatakse juhul, kui residendist äriühing teeb väljamakseid, mida  “Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11 kohaselt ei maksustata. Vorm INF 11 esitatakse koos deklaratsiooniga INF 1.

 

3. Residendist äriühingu (dividendi saaja) väljamakstavad dividendid ja muud kasumieraldised on maksuvabad, juhul kui:

1) dividendid, mille arvel väljamakse tehakse, on alates 1. jaanuarist 2005 saadud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi lepinguriik), sealhulgas Eesti, või Šveitsi Konföderatsiooni residendist ja tulumaksukohustuslasest äriühingult (välja arvatud madala maksumääraga territooriumil asuv äriühing), kelle aktsiatest, osadest või häältest kuulus talle dividendi saamise ajal vähemalt 15% (perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 – 20%);

 

2) dividendi makstakse residendist äriühingu lepinguriigis või Šveitsis Konföderatsiooni asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel;

 

3) dividendi maksev äriühing on alates 1. jaanuarist 2005 saanud dividendi alapunktis 1 nimetamata välisriigi äriühingult (välja arvatud madala maksumääraga territooriumil asuv äriühing), kelle aktsiatest, osadest või häältest kuulus talle dividendi saamise ajal vähemalt 15% (perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 – 20%) ning dividendilt on tulumaks kinni peetud või selle aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud;

 

4) dividendi makstakse residendist äriühingu välisriigis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel ja see kasum on tulumaksuga maksustatud.

 

Kui saadud dividendi puhul ei ole ükski eelnimetatud tingimustest täidetud, siis need dividendid kajastatakse väljamaksmisel vormi TSD lisas 7.

 

4. Saadud dividendide arvestus näidatakse tabelis 1. Siin ei näidata vormi TSD lisas 7 kajastatud dividende.

 

TABEL 1

 

Riigi

Väljamaksja

Dividendi

saaja osalus

%

Dividendi

saamise

kuupäev

Saadud

dividend

kroonides

Saadud dividendilt

kinnipeetud tulumaks

kroonides

Saadud

dividendi aluseks olevalt

kasumiosalt tasutud  tulumaks kroonides

nimi

kood

nimi

kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

Äriühingu juht või esindaja

 

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

 

e-post

 

 

4.1 Tabel 1 täidetakse iga residendist äriühingule dividendi väljamaksnud äriühingu või residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kohta eraldi.

 

4.2 Veerus 2 näidatakse residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelule. Kui dividendi saadakse mitte lepinguriigi või mitte Šveitsi Konföderatsiooni residendist, märgitakse veergu 2 tähis “X”.

 

4.3 Veerus 5 näidatakse dividendi saaja osaluse suurus äriühingus dividendi saamise ajal: perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 vähemalt 20% ning alates 1. jaanuarist 2007 vähemalt 15%. 

 

Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata. Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse osaluse suuruseks 100%.

 

4.4 Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse veergu 6 püsiva tegevuskoha kasumiosalt tulumaksu tasumise kuupäev, kui püsiv tegevuskoht asub väljaspool lepinguriiki või  Šveitsi Konföderatsiooni. Tulumaksu tasumise kuupäevaks loetakse tulumaksu kinnipidamise, tasumise või maksuhalduri maksuteate koostamise kuupäev.

 

4.5 Veerus 7 näidatakse saadud dividend koos kinnipeetud tulumaksuga.

 

4.6 Veergudes 8 ja 9 näidatakse saadud dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud või tasumisele kuuluv tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile. Lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriühingult  saadud dividendi korral märgitakse veergudesse 8 ja 9 tähis “X”.

 

4.7 Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse veerus 7 püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosa suurus. Veerus 8 näidatakse väljaspool lepinguriiki või Šveitsi Konföderatsiooni asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosa sama äriühingu Eestis asuvale struktuuriüksusele üleandmisel välisriigis tasutud või tasumisele kuuluv tulumaks. Veerus 9 näidatakse väljaspool lepinguriiki või Šveitsi Konföderatsiooni asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosalt tasutud või tasumisele kuuluv tulumaks.

 

5. Välisriigis kinnipeetud, tasutud või tasumisele kuuluva tulumaksu saab residendist äriühing tabelis kajastada ainult välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

 

6. Veergudes 8 ja 9 võetakse arvesse vaid käesoleva deklaratsiooni märkuste punkti 3 alapunktides 3 ja 4 nimetatud juhul see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi või püsiva tegevuskoha asukohariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

 

7. Tabelis 2 peetakse arvestust tabelis 1 näidatud dividendi arvelt väljamakstud dividendide kohta.

 

 
TABEL 2

kroonides

Kalendrikuu alguseks saadud ja väljamaksmata dividendide summa kokku (tabel 1 veerg 7 – tabel 1 veerg 8 + eelmise väljamakse kuu  tabel 2 veerg 3)

Kalendrikuus veerus 1 näidatud dividendide summa arvelt väljamakstud dividendide summa kokku

Kalendrikuu lõpuks väljamaksmata dividendide summa (veerg 1- veerg 2), mis kantakse järgneva dividendide väljamaksmise kalendrikuu  tabeli 2 veergu 1

1

2

3

 

 

 

 

8. Tabeli 2 veerus 2 näidatakse väljamakstud dividendi summa enne “Tulumaksuseaduse” § 29 lõike 8 alusel tulumaksu kinnipidamist.

 

9. Dividendide väljamaksmisel tuleb käesolev deklaratsioon esitada koos deklaratsiooniga INF1.

 

10. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

 

/otsingu_soovitused.json