Teksti suurus:

“Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja “Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusminister
määrus

lisa 12775056

Lisa 26 sõnastus alates 1.01.2007

[Lisa 26 sõnastus alates 1.01.2007]

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107

““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja

“Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”

lisa 26

(rahandusministri 07.07. 2006. a määruse nr 44 sõnastuses)

 

Vorm INF 13

Maksu- ja Tolliamet

 Väljamaksja

Nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

AKTSIONÄRIDELE JA OSANIKELE TEHTUD VÄLJAMAKSETE DEKLARATSIOON

 

_______________aasta _______________kuu

 

Jrk

Väljamakse saaja

Ees- ja perekonna-nimi või nimi

Isiku- või registrikood

Mitteresidendi registrikood Eestis

Elu- või asukohariigi

Residendiriigi

Kood

Aadress

Kood

Aadress

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väljamakse

Väljamakse saaja osaluse nimiväärtus kroonides

Kuupäev

(päev, kuu, aasta)

Summa kroonides

Enne väljamakse tegemist

Pärast väljamakse tegemist

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äriühingu juht või esindaja

 

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

 

e-post

 

Märkused

 

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud  “Tulumaksuseaduse” § 56 lõike 1 alusel.

 

2. Vormil näitab aktsiaselts aktsiakapitali, osaühing või ühistu osakapitali või täis- või usaldusühing sissemaksete vähendamisel, samuti aktsiate, osade või osamaksete tagasivõtmisel, tagasiostmisel või tagastamisel isikutele tehtud väljamaksed. Siin näidatakse samuti juriidilise isiku likvideerimisel makstud likvideerimisjaotis või lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel tehtud väljamaksed.

 

3. Kui väljamakse tehakse mitmes osas või kui väljamakse tehakse regulaarsete väljamaksetena, esitatakse deklaratsioon iga väljamakse osa kohta eraldi.  

 

4. Veergudes 2-8 näidatakse väljamakse saanud isiku andmed.

 

5. Veerus 3 näidatakse füüsilise isiku isikukood või juriidilise isiku registrikood. Mitteresidendi  puhul märgitakse ametlik kood, mida kasutatakse väljamakse saaja identifitseerimiseks tema elu- või asukohariigi (residendiriigi) maksukohustuslaste registris. Kui sellist koodi ei ole, näidatakse füüsilise isiku puhul isiku sünniaeg (päev, kuu, aasta).

 

6. Veerus 4 märgitakse olemasolul ka mitteresidendile Eestis väljastatud registrikood.

 

7. Veergudes 5 ja 6 näidatakse elu- või asukohariigi andmed. Veerus 5 näidatakse riigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelule. Veerus 6 näidatakse väljamakse saaja aadress (riik, postiindeks, maakond, vald, linn, küla, tänav, maja, korter) asu- või elukohariigis.

 

8. Kui mitteresidendist väljamakse saaja on väljamaksjale või Maksu- ja Tolliametile esitanud residentsust tõendava dokumendi, siis märgitakse veergudes 7 ja 8 väljamakse saaja residendiriigi andmed. Siin näidatakse mitteresidendist väljamakse saaja residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tehakse sellise välisriigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse tähis “X”. Veerus 8 näidatakse väljamakse saaja aadress (riik, postiindeks, maakond, vald, linn, küla, tänav, maja, korter) residendiriigis. Kui väljamakse saaja residentsust tõendavat dokumenti esitanud ei ole, veergusid 7 ja 8 ei täideta.

 

9. Veergudes 9 ja 10 näidatakse väljamakse saajale tehtud väljamakse kuupäev (päev, kuu, aasta) ja summa kroonides. Veerus 10 näidatakse ka mitteresidendile äriühingus kuulunud osaluse (aktsiad, osad või osamaks) turuhind, kui residendist äriühing kustutakse äriregistrist ilma likvideerimiseta ja ta lõpetab majandustegevuse Eestis (“Tulumaksuseaduse” § 29 lõige 51). 

 

10. Veergudes 11 ja 12 näidatakse aktsia- või osakapitali vähendamise või aktsiate või osade tagasiostmisel väljamakse saaja osaluse nimiväärtuse vähenemise ulatus. Veerus 11 näidatakse aktsionärile või osanikule kuulunud osaluse nimiväärtus enne väljamakse tegemist ja veerus 12 näidatakse aktsionärile või osanikule kuulunud osaluse nimiväärtus pärast väljamakse tegemist. Täisühingu ja ühistu puhul näidatakse veerus 11 osaniku sissemakse enne väljamakse tegemist ja veerus 12 näidatakse osanikule kuulunud osaluse väärtus pärast väljamakse tegemist. 

 

Likvideerimisjaotiste väljamaksmisel näidatakse veerus 11 aktsionärile või osanikule kuulunud osaluse nimiväärtus enne väljamakse tegemist ja veerus 12 näidatakse aktsionärile või osanikule kuulunud osaluse nimiväärtus vara jaotamise seisuga. Täisühingu või ühistu puhul näidatakse veerus 11 osaniku sissemakse enne väljamakse tegemist ja veerus 12 näidatakse osanikule kuulunud osaluse väärtus vara jaotamise seisuga. 

 

11. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

 

12. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea.

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json