Teksti suurus:

“Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja “Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusminister
määrus

lisa 12775057

Lisa 27 sõnastus alates 1.01.2007

[Lisa 27 sõnastus alates 1.01.2007]

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107

““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja

“Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”

lisa 27

(rahandusministri 07.07.2006. a määruse nr 44 sõnastuses)

 

Vorm INF 14

 

Maksu- ja Tolliamet

 

Hüvitise maksja:

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri-  või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asu- või elukoha aadress

Telefon

e-post

                                                                                                                         

ISIKLIKU SÕIDUAUTO HÜVITISE DEKLARATSIOON

_______________aasta

 

 

Jrk

Hüvitise saaja

Makstud hüvitis

Sõiduauto riiklik registreerimis-märk

Ees- ja perekonna- nimi

Isikukood

1 000 kr (arvestuseta) kohta

2 000 kr

(arvestusega) kohta

Summa kroonides

Kuude arv

Summa kroonides

Kuude arv

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äriühingu juht või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

 

e-post

 

Märkused

 

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud  “Tulumaksuseaduse” § 561 alusel.

 

2. Deklaratsiooni esitab residendist juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, füüsilisest isikust tööandja ning Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes on kalendriaasta jooksul maksnud füüsilisele isikule “Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punktides 2 või 21 nimetatud väljamakseid.

 

3. Kui kalendriaasta jooksul on ühele isikule makstud hüvitist mitme erineva auto kasutamise eest, siis ühe isiku kohta täidetakse mitu rida.

 

4. Isikliku sõiduautona käsitatakse avaliku teenistuja, töötaja või juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikme kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.

 

5. Veergudes 4-7 näidatakse avaliku teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikmele makstud hüvitis seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel või puudega isikule seoses isikliku mootorsõiduki kasutamisega sõitudeks elukoha ja töökoha vahel.

 

6. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks. Esimene deklaratsioon esitatakse 2006. aasta eest.

 

7. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea.

/otsingu_soovitused.json