Teksti suurus:

Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel tolliformaalsuste teostamise kord, ülddeklaratsioonina kasutatavate dokumentide loetelu ja sisenemisdeklaratsiooni täitmise juhend

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2008
Avaldamismärge:

Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel tolliformaalsuste teostamise kord, ülddeklaratsioonina kasutatavate dokumentide loetelu ja sisenemisdeklaratsiooni täitmise juhend

Vastu võetud 26.04.2004 nr 132
RT I 2004, 31, 222
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

11.05.2006 nr 110 (RT I 2006, 23, 168) 26.05.2006

4.01.2007 nr 3 (RT I 2007, 2, 10) 12.01.2007

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 28 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrus sätestab tolliformaalsuste teostamise korra kauba ühendusevälisest riigist Eestisse importimisel kuni kaubale tolliprotseduuri või muu tollikäitlusviisi rakendamiseni.

(2) Määrust ei kohaldata:
1) rahvusvahelises postisaadetises sisalduvale deklareeritavale mittekaubanduslikku laadi kaubale ning reisija poolt Eestisse toimetatud kaubale;
2) tervishoiuteenuseid osutava juriidilise isiku või haridusasutuse tarbeks Eestisse toimetatud inimkehaosadele ja -siseorganitele, surnukehaga kirstule või surnu tuhka sisaldavale urnile, samuti nendega kaasas olevatele lilledele, pärgadele ja muudele kaunistustele;
3) torujuhtmetranspordiga ning mööda elektriülekandeliine Eestisse imporditud kaubale;
4) isikuga Eestisse saabumisel kaasas olevale valuutale;
5) maanteetranspordivahendiga Eestisse toimetatud kaubale, kui isikul on õigus kauba Eestisse toimetamisel esitada lihtsustatud tollideklaratsioon piiril paiknevas tolliasutuses;
6) kaubasaadetisele, mille kohta ei tule esitada kirjalikku tollideklaratsiooni;
7) kauba toimetamisel ühendusevälisest riigist vahetult I kontrolltüüpi vabatsooni.

§ 2. Kauba toimetamine Eestisse

(1) Kaup toimetatakse Eestisse:
1) sise- või välistransiidi dokumendi alusel;
2) ATA-märkmiku alusel vastavalt «Ajutise sisseveo konventsioonis» (RT II 1995, 37–39, 160; 2001, 1, 1) ettenähtud tingimustele;
3) paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud ülddeklaratsiooni alusel.

(2) Tolliasutust, kuhu esitatakse Eestisse imporditud kaup ja ülddeklaratsioon ning kus teostatakse kauba importimisega seotud tolliformaalsused, loetakse käesoleva määruse tähenduses sisenemistolliasutuseks.

§ 3. Ülddeklaratsioon kauba tollile esitamisel

(1) Kauba tollile esitamisel kasutatakse ülddeklaratsioonina järgmisi dokumente:
1) mereveo korral lasti manifesti koos konossementidega;
2) õhuveo korral lasti loetelu ja kaubasaatelehti;
3) maanteeveo korral tollideklaratsiooni vormide komplekti eksemplare 6 ja 8 koos lisalehtedega (edaspidi sisenemisdeklaratsioon) ja kaubaveo saatedokumenti;
4) raudteeveo korral vagunite koosseisu üleande kaalulehte ja kaubaveo saatedokumenti (SMGS- või CIM-saateleht).

(2) Toll aktsepteerib lõikes 1 nimetatud dokumente siis, kui need sisaldavad piisavalt andmeid kauba ja transpordivahendi, millega kaup tolliterritooriumile toimetatakse, identifitseerimiseks.

(3) Kauba importimisel võib ülddeklaratsioonis sisalduvaid andmeid edastada tollile elektroonilisel teel ka enne kauba tollile esitamist «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7) § 54 lõike 3 ja § 63 lõike 4 alusel kehtestatud, maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuetes ning muudes elektroonilisele teabevahetusele esitatavates nõuetes maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekirjas sätestatud korra kohaselt.

(4) Ravimitele, v.a ravimisarnased ained «Ravimiseaduse» (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608; 2001, 53, 308; 2002, 18, 97; 53, 336; 62, 377; 63, 387; 82, 480; 2003, 26, 156; 88, 591) tähenduses, narkootilistele ja psühhotroopsetele ainetele, tubakatoodetele, alkoholile ning aktsiisiga maksustatavale kütusele ei tohi sisenemisdeklaratsiooni alusel tolliformaalsusi teostada.

(5) Kauba kohta, mis asub veetranspordivahendi pardal olevas maanteetranspordivahendis, võib ülddeklaratsioonina esitada sisenemisdeklaratsiooni.

§ 4. Ülddeklaratsioon kauba paigutamisel tolliterminali

(1) Kauba korral, mis toimetatakse Eestisse § 2 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel, kasutatakse ülddeklaratsioonina transiidi tollideklaratsiooni neljanda eksemplari või transiidi saatedokumendi koopiat, TIR-märkmiku kviitungi nr 2 koopiat või ATA-märkmiku transiidilehe koopiat.

(2) Kauba paigutamisel Eestisse toimetamise kohaga samas piiritollikontrolli tsoonis asuvasse tolliterminali võib ülddeklaratsioonina kasutada lõikes 1 nimetatud dokumente (v.a riigisisese transiidi tollideklaratsiooni neljas eksemplar) ning konossemendi, kaubasaatelehe või kaubaveo saatedokumendi koopiat.

(3) Toll aktsepteerib ülddeklaratsiooni koos «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 alusel kehtestatud nõuetes tolliterminalile ja hoiukohale, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise korras sätestatud ladustamisteatega.

2. peatükk
KAUBA SISSEVEDU MERE- VÕI ÕHUTEED MÖÖDA

§ 5. Eestisse imporditud kaup

Mere- või õhuteed mööda Eestisse imporditud kaup paigutatakse ajutisele ladustamisele samas tollikontrolli tsoonis asuvasse tolliterminali, kui sellele ei rakendata kohe mõnda tollikäitlusviisi. Tollikäitlusviisi rakendamise korral teostatakse vastava tollikäitlusviisi kohta ettenähtud tolliformaalsused.

§ 6. Tolliformaalsuste teostamine piirivalve poolt

Vee- või õhutranspordivahendi tolliformaalsusi võib teostada piiripunktis, kus toll ei ole alaliselt kohal, ka piirivalveametnik, kui transpordivahendis ei ole deklareeritavat kaupa või kui transpordivahend ise ei ole kaup.

3. peatükk
KAUBA SISSEVEDU SISENEMISDEKLARATSIOONI ALUSEL

§ 7. Sisenemisdeklaratsiooni esitamise luba

(1) Sisenemisdeklaratsiooni esitamise loa saamise taotlusel peab olema märgitud taotleja nimi, registrikood, asukohajärgne aadress, kontaktandmed ning ajutiselt ladustatud kauba hoidmise koht.

(2) Kui ajutiselt ladustatud kaupa soovitakse hoida hoiukohas, esitatakse samaaegselt hoiukoha pidamise taotlus vastavalt «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 alusel kehtestatud nõuetele tolliterminalile ja hoiukohale, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise korrale.

(3) Sisenemisdeklaratsiooni esitamise loa saamise taotlus peab sisaldama tollivõla limiidi arvestust tagatise suuruse määramiseks vastavalt «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel kehtestatud tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise korrale ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alustele.

§ 8. Sisenemisdeklaratsiooni täitmine

(1) Paberkandjal esitatud sisenemisdeklaratsioon täidetakse masinakirjas või käsitsi trükitähtedega.

(2) Sisenemisdeklaratsioonil täidetakse lahtrid 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 22, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 44 ja 54 järgmiselt:
1) lahtrisse 1 «Deklaratsioon» märgitakse tähis «IMS»;
2) lahtrisse 2 «Kaubasaatja/Eksportija» märgitakse selle isiku, kes oli kaupade võõrandaja vahetult enne nende toimetamist ühenduse tolliterritooriumile, ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik aadress. Juhul kui tegemist ei ole kaupade võõrandamisega, märgitakse kaupade saatja ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik aadress. Kui kauba saatjaid on mitu, märgitakse lahtrisse «erinevad» ning kõigile sisenemisdeklaratsiooni eksemplaridele lisatakse kauba saatjate loetelu eraldi lehel;
3) lahtri 3 «Vormid» esimesse alajaotusse märgitakse sisenemisdeklaratsiooni lehe järjekorranumber ning teise alajaotusse sisenemisdeklaratsiooni lehtede üldarv. Kui lisalehti ei kasutata, jääb lahter täitmata ja lahtrisse 5 «Kaubanimetused» märgitakse «1»;
4) lahtrisse 5 «Kaubanimetused» märgitakse sisenemisdeklaratsioonis deklareeritavate kaubanimetuste koguarv, mis peab vastama kaubanimetuste kirjeldamiseks kasutatud lahtrite arvule;
5) lahtrisse 6 «Pakkeüksused» märgitakse kaubasaadetise pakkeüksuste koguarv. Pakkeüksuste koguarv peab võrduma kõikide lahtris 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus. Markeering – Konteinerite numbrid – Pakkeüksuste arv ja liik» kirjeldatud kaupade pakkeüksuste summaga. Kui pakkeüksuste täpne koguarv ei ole teada, märgitakse pakkeüksuste eeldatav koguarv;
6) lahtrisse 7 «Viitenumber» märgitakse deklarandi viitenumber. Lahtri täitmine on vabatahtlik;
7) lahtrisse 8 «Kaubasaaja» märgitakse kauba saaja, st isiku, kellele kaubad toimetatakse, nimi ja aadress. Lahtri parempoolsesse osasse «Nr» märgitakse kauba saaja registrikood järgmiselt:
– Eesti juriidilise isiku korral äriregistrikood või käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
– teises ühenduse liikmesriigis registreeritud juriidilise isiku korral käibemaksukohustuslasena registreerimise number, mille ette märgitakse riigi tähtkood vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 750/2005 ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuuri kohta (ELT L 126, 19.05.2005, lk 12–21) lisale (nt FI123456789);
– Eesti füüsilise isiku korral isikukood;
– Eesti füüsilisest isikust ettevõtja korral isikukood. Juhul kui tegemist on käibemaksukohustuslasega, siis märgitakse tema käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
– välisriigi füüsilise isiku korral riigi tähtkood vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 750/2005 lisale koos isikukoodiga. Juhul kui isikukood puudub, märgitakse riigi kood koos passi numbriga;
8) lahtrisse 9 «Finantstehingute eest vastutav isik» märgitakse vastavalt lahtri 8 «Kaubasaaja» täitmise juhendile andmed kauba omaniku kohta, kui lahtrisse 8 «Kaubasaaja» märgitud kauba saaja ei ole kauba omanik;
9) lahtrisse 14 «Deklarant/Esindaja» märgitakse sisenemisdeklaratsiooni esitava isiku nimi, asukohajärgne aadress ja registrikood;
10) lahtrisse 18 «Transpordivahend saabumisel. Riik» märgitakse andmete olemasolul maanteetranspordivahendi, millele kaubad on vahetult laaditud sisenemisdeklaratsiooni aktsepteerimise ajal, liik ja registreerimisnumber. Lahtri parempoolsesse osasse «Riik» märgitakse vastavalt komisjoni määruse () nr 750/2005 lisale selle riigi tähtkood, kus transpordivahend on registreeritud. Kui kaupa veetakse mahalaadimiskohta veduki ja haagisega, mis on registreeritud erinevates riikides, märgitakse lahtrisse nii veduki kui ka haagise registreerimisnumber, kuid riigi kood märgitakse selle riigi järgi, kus on registreeritud veduk;
11) lahtrisse 22 «Valuuta. Summa» märgitakse kauba väärtust tõendaval dokumendil märgitud, Eesti Panga poolt konverteeritava valuuta kood vastavalt «Eesti Panga seaduse» § 15 lõike 5 alusel Eesti Panga presidendi määrusega kehtestatud Eesti krooni päevakursside fikseerimise korrale. Lahtri parempoolsesse osasse märgitakse kauba väärtust tõendavalt dokumendilt kõikide deklareeritavate kaupade maksumuste kogusumma samas valuutas. Lahtrisse märgitakse kauba maksumus eurodes, kui tehing on sõlmitud välisvaluutas, mida Eesti Pank ei konverteeri. Kui kauba väärtust tõendav dokument sisenemisdeklaratsiooni esitamise ajal puudub, võib lahtrisse märkida kauba eeldatava maksumuse isiku poolt valitud, Eesti Panga poolt konverteeritavas valuutas või Eesti kroonides;
12) lahtrisse 29 «Sisenemistolliasutus» märgitakse selle Eestis asuva tolliasutuse, kus aktsepteeritakse sisenemisdeklaratsioon, nimi ja viiekohaline kood vastavalt määruse lisale (lisatud);

[RT I 2007, 2, 10 – jõust. 12.01.2007]

13) lahtrisse 30 «Kauba asukoht» märgitakse tolliterminali või hoiukoha, kuhu ajutisel ladustamisel olev kaup toimetatakse, või tolliterminali, kuhu kaup toimetatakse, kui isik ei jõua tolli poolt määratud piiraja jooksul kaubale tollikäitlusviisi rakendada, nimi ja kood;
14) lahtri 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus. Markeering – Konteinerite numbrid – Pakkeüksuste arv ja liik» ülemisse osasse märgitakse pakkeüksuste arv ja pakendi liigi viiekohaline kood vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), lisale 38. Pakkeüksuste arvuks märgitakse «1», kui kaubad on pakkimata ja kaupu ei ole võimalik loendada. Andmete puudumisel võib pakkeüksuste arv olla eeldatav. Lahtri alumisse osasse märgitakse kauba kirjeldus, mille alusel peab olema võimalik kaupa identifitseerida ning määrata lahtrisse 33 «Kauba kood» kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriik. Kui kauba kirjelduse suhtes on seaduste ja teiste õigusaktidega kehtestatud täiendavaid nõudeid, lähtutakse nendest nõuetest. Kui isikul puuduvad täpsed andmed saadetava kauba kohta, võib ta märkida eeldatava kauba kirjelduse. Viimase rea parempoolsesse osasse märgitakse KN-is alamrubriigile määratud täiendav mõõtühik. Lisalehtede kasutamata lahtrid kriipsutatakse diagonaalis läbi. Kui kaup toimetatakse Eestisse konteineris, märgitakse andmete olemasolul viimase rea vasakpoolsesse osasse konteineri number;
15) lahtrisse 33 «Kauba kood» märgitakse lahtris 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus. Markeering – Konteinerite numbrid – Pakkeüksuste arv ja liik» kirjeldatud KN-i alamrubriik. Lahtrisse võib märkida harmoneeritud süsteemi rubriigi, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti;
16) lahtritesse 35 «Brutomass (kg)» ja 38 «Netomass (kg)» märgitakse lahtris 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus. Markeering – Konteinerite numbrid – Pakkeüksuste arv ja liik» kirjeldatud kauba brutomass ja netomass kilogrammides. Lahtritesse võib märkida kauba eeldatava bruto- ja netomassi, kui kauba täpne bruto- ja netomass ei ole teada;
17) lahter 41 «Täiendav kogus» täidetakse juhul, kui lahtris 33 «Kauba kood» märgitud alamrubriigil on KN-is lisaks kilogrammile märgitud täiendav mõõtühik. Lahtrisse märgitakse kauba kogus vastavalt täiendavale mõõtühikule. Lahtrisse märgitakse kauba eeldatav kogus, kui kauba täpne kogus ei ole teada. Lahtrit ei ole vaja täita, kui lahtrisse 33 «Kauba kood» on märgitud harmoneeritud süsteemi rubriik;

[RT I 2007, 2, 10 – jõust. 12.01.2007]

18) lahtrisse 44 «Lisateave/esitatud dokumendid/sertifikaadid ja load» märgitakse tollieeskirjadega nõutavate lisadokumentide koodid ning lisadokumendi number ja kuupäev. Esitatavate lisadokumentide koodid sisalduvad Eesti Tollitariifistikus.

Kui sisenemisdeklaratsiooni esitaja soovib kaubale tolli poolt määratud piiraja jooksul rakendada tolliprotseduuri või muud tollikäitlusviisi kaupa tolliterminali toimetamata, märgitakse lahtri alumisele reale tunnus «100» ja lahtrisse 30 «Kauba asukoht» märgitud tolliterminali järelevalve tolliasutuse, kus tolliprotseduuri või muud tollikäitlusviisi kavatsetakse rakendada, viiekohaline kood vastavalt määruse lisale.

[RT I 2007, 2, 10 – jõust. 12.01.2007]

19) lahtrisse 54 «Koht ja kuupäev. Deklarandi/Esindaja nimi ja allkiri» märgitakse sisenemisdeklaratsiooni täitmise koht (linn/vald), kuupäev, sisenemisdeklaratsiooni esitanud isiku registrikood ja nimi ning esindaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning allkiri.

(3) Sisenemisdeklaratsiooni lahtrid A ja C täidab tolliametnik.

§ 9. Sisenemisdeklaratsioonis sisalduvate andmete edastamine

(1) Sisenemisdeklaratsioonis sisalduvad andmed koos kõigi isiku valduses olevate kaupa puudutavate dokumentidega tuleb enne kauba Eestisse importimist edastada registreerimiseks pädevale tolliasutusele, kelle piirkonnas asuvasse tolliterminali või hoiukohta sisseveetav kaup toimetatakse:
1) paberkandjal;
2) elektroonilisel andmekandjal ja paberkandjal või

[RT I 2006, 23, 168 – jõust. 26.05.2006]

3) elektroonilisel teel.

(2) Kui sisenemisdeklaratsioonis sisalduvad andmed edastatakse tollile elektroonilisel teel, ei pea tollile kaupa puudutavaid muid dokumente esitama. Kõik kaupa puudutavad muud dokumendid tuleb hoida tollile kättesaadavana.

(3) Sisenemisdeklaratsiooni andmete edastamisel paberkandjal jääb sisenemisdeklaratsiooni eksemplar 6 sisenemisdeklaratsioonis sisalduvaid andmeid registreerinud tolliasutusse, eksemplar 8 tagastatakse andmete esitajale.

(4) Sisenemisdeklaratsioonis sisalduvad andmed edastatakse sisenemisdeklaratsiooni esitamise võimaldamiseks selle registreerinud tolliasutusest sisenemistolliasutusse elektroonilisel teel.

§ 10. Sisenemisdeklaratsioonis sisalduvate andmete kehtivus

Sisenemisdeklaratsioonis sisalduvad andmed kehtivad 15 kalendripäeva nende tolli poolt registreerimise päevast arvates. Kui selle aja jooksul ei ole sisenemisdeklaratsiooni aktsepteeritud, muutuvad sisenemisdeklaratsiooni andmed kehtetuks.

§ 11. Sisenemisdeklaratsiooni esitamine

(1) Isik esitab sisenemistolliasutuses tollile kauba, kaubaveo saatedokumendid ja sisenemisdeklaratsiooni. Sisenemisdeklaratsiooni esitamiseks peab isik teatama sisenemisdeklaratsiooni registreerimisnumbri või andmed sisenemisdeklaratsiooni esitaja kohta.

(2) Kui kaup või kaubaveo saatedokumentidel olevad andmed erinevad sisenemisdeklaratsioonis olevatest andmetest, teeb toll esitatud dokumentide alusel vastavad parandused elektroonilises andmetöötlussüsteemis olevas sisenemisdeklaratsioonis.

(3) Kui ühe sisenemisdeklaratsiooni alusel sisseveetavate kaubanimetuste arv erineb sisenemisdeklaratsioonis märgitud kaubanimetuste arvust rohkem kui viie võrra, võib toll keelduda sisenemisdeklaratsiooni aktsepteerimast.

(4) Sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse 44 «Lisateave/esitatud dokumendid/sertifikaadid ja load» märgitud tunnust «100» ja tolliasutuse, kus kavatsetakse tolliprotseduuri või muud tollikäitlusviisi rakendada, koodi ei saa sisenemistolliasutuses muuta ega lisada.

(5) Sisenemistolliasutuses märgib toll sisenemisdeklaratsioonile selle maanteetranspordivahendi registreerimisnumbri, millele kaubad on vahetult laaditud sisenemisdeklaratsiooni aktsepteerimise ajal.

§ 12. Piiraeg

(1) Toll märgib sisenemistolliasutuses elektroonilises andmetöötlussüsteemis olevale sisenemisdeklaratsioonile piiraja, mille jooksul tuleb kaup toimetada tolliterminali või hoiukohta. Piiraeg ei ole üldjuhul pikem kui 48 tundi.

(2) Piiraja määramisel võetakse arvesse kauba piiritolliasutusest tolliterminali ja hoiukohta toimetamiseks kuluvat aega ning tolliterminali järelevalve tolliasutuse tööaega. Kui sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse 44 «Lisateave/esitatud dokumendid/sertifikaadid ja load» on märgitud tunnus «100», siis võetakse piiraja määramisel arvesse ka tolliformaalsuste teostamiseks kuluvat aega.

§ 13. Tollitõkend

Toll võib kauba puutumatuse tagamiseks panna transpordivahendile või kaubale tollitõkendi, mille numbrid tolliametnik märgib elektroonilises andmetöötlussüsteemis olevale sisenemisdeklaratsioonile.

§ 14. Sisenemisdeklaratsiooni aktsepteerimine

Pärast §-des 11–13 nimetatud toimingute teostamist aktsepteerib toll sisenemisdeklaratsiooni ja tolliametnik teeb elektroonilisest andmetöötlussüsteemist sisenemisdeklaratsiooni väljatrüki (edaspidi väljatrükk), mis antakse isikule, kes esitas kauba ja kaubaveo saatedokumendid.

§ 15. Kaubale tollikäitlusviisi rakendamine enne piiraja lõppemist

(1) Sisenemisdeklaratsiooniga Eestisse toimetatud kaubale võib tollikäitlusviisi rakendada tolli loal enne sisenemisdeklaratsioonile märgitud § 12 lõikes 1 sätestatud piiraja lõppemist kaupa sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse 30 «Kauba asukoht» märgitud tolliterminali toimetamata, kui sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse 44 «Lisateave/esitatud dokumendid/sertifikaadid ja load» on märgitud tunnus «100».

(2) Tollikäitlusviisi rakendatakse lahtrisse 30 «Kauba asukoht» märgitud tolliterminali järelevalve tolliasutuses ning kaup peab kuni tollikäitlusviisi rakendamiseni asuma kauba tolliterritooriumile toimetanud maanteetranspordivahendil.

4. peatükk
KAUBA SISSEVEDU RAUDTEED MÖÖDA

§ 16. Vagunite koosseisu eelteate ja üleande kaalulehed

(1) Raudteed mööda tolliterritooriumile toimetatava kauba kohta esitab isik eelnevalt tollile vagunite koosseisu eelteate kaalulehe, mis peab sisaldama informatsiooni raudteeveeremi ja sisseveetava kauba kohta.

(2) Kauba tolliterritooriumile toimetamisel esitab isik piiril paiknevas tolliasutuses (edaspidi piiritolliasutus) tollile vagunite koosseisu üleande kaalulehe kahes eksemplaris ja kaubaveo saatedokumendi (SMGS- või CIM-saateleht).

§ 17. Kauba väljatoimetamine tollikontrolli tsoonist

Tollikontrolli tsoonist tohib välja toimetada ainult sellist kaupa, mis on suunatud tollikäitlusviisile.

5. peatükk
VÄIKESAADETISTE SISSEVEDU LIHTSUSTATUD KORRAS

§ 18. Lihtsustatud korra rakendamine

Õhu-, mere- või maanteed mööda Eestisse imporditud, «Tolliseaduse» § 31 lõikes 1 nimetatud kaubale (edaspidi väikesaadetis) võib tolli loal rakendada lihtsustatud sisseveo korda.

§ 19. Ülddeklaratsioon väikesaadetise korral

(1) Väikesaadetisele lihtsustatud sisseveo korra rakendamiseks esitab isik sisenemistolliasutusele ülddeklaratsioonina kaubaarve või muu kauba väärtust tõendava dokumendi, mis peab sisaldama piisavalt andmeid kauba identifitseerimiseks.

(2) Pärast ülddeklaratsiooni aktsepteerimist tagastab toll selle isikule.

§ 20. Väikesaadetise hoiule andmine

(1) Isik jätab Eestisse imporditud väikesaadetise piiritolliasutusse hoiule kuni tollieeskirjades ettenähtud tolliformaalsuste teostamiseni. Ülddeklaratsioonile tehakse märge «Hoiule antud».

(2) Isik peab taotlema väikesaadetisele tolliprotseduuri või muu tollikäitlusviisi rakendamist 20 kalendripäeva jooksul ülddeklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates. Kaubale tolliprotseduuri või muu käitlusviisi rakendamiseks esitab isik tolliinspektuuri, kus kaup asub, piirkonnas asuvasse tolliasutusse tollieeskirjade kohaselt täidetud tollideklaratsiooni.

(3) «Tolliseaduse» § 31 lõikes 2 sätestatud juhul rakendatakse määruse §-des 1–15 sätestatud nõudeid.

(4) Kui isik ei ole tollilt taotlenud hoiule antud väikesaadetisele tolliprotseduuri või muu tollikäitlusviisi rakendamist 20 kalendripäeva jooksul, kuulub kaup hõivamisele tolli poolt.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 21. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 


 

/otsingu_soovitused.json