Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 3, 12

Elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.12.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. jaanuari 2007. a otsusega nr 73

I. Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2006, 58, 439) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 321 ja 322 järgmises sõnastuses:

« 321) multiplekser on seade, mille abil muudetakse ringhäälingu saated ja programmid ning andmesideteenused ühtseks digitaalseks andmevooks, mis edastatakse raadiosaateseadmesse;
322) multipleksimisteenus on elektroonilise side teenus, millega multiplekseri omanik võimaldab kliendile juurdepääsu tema digitaalsetele ringhäälingu saadetele ja programmidele ning andmesideteenustele, et muuta need ühtseks andmevooks ja edastada raadiosaateseadmesse;».

§ 2. Seadust täiendatakse §-ga 901 järgmises sõnastuses:

« § 901. Multipleksimisteenuse osutamise erinõue

(1) Multipleksimisteenuse osutaja peab avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni ja ringhäälinguseaduse § 37 lõike 3 punktides 7 ja 8 nimetatud ringhäälinguloa omaja soovil tagama nende televisioonisaadete ja -programmide edastamise. Käesoleva seaduse § 190 lõike 6 kohaselt väljastatud sagedusloa omanik peab võimaldama nimetatud sageduste kasutamise ringhäälinguseaduse § 37 lõike 3 punktides 7 ja 8 nimetatud ringhäälinguloa omajale viimase televisioonisaadete ja -programmide edastamiseks.

(2) Avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ringhäälinguloa omaja peavad multipleksimisteenuse osutajat kirjalikult teavitama oma televisioonisaadete ja -programmide edastamise soovist vähemalt kuus kuud enne edastamise alustamist.

(3) Tehnilised nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalsele edastamisele ning taasedastamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 3. Paragrahvi 190 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Sideamet väljastab erandina ilma konkursita kolm esimest üleriigilist sagedusluba digitaalringhäälingu edastamiseks ringhäälinguseaduse § 21 lõikes 1 nimetatud ettevõtjale. Täiendavad sagedusload digitaalringhäälingu edastamiseks väljastatakse käesoleva seaduse §-des 12–14 sätestatud korras.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud ettevõtjal on kohustus ringhäälingu digitaalseks edastamiseks käitada üks üleriigiline digitaalringhäälingu võrk hiljemalt 2007. aasta 31. detsembril ja kaks järgmist üleriigilist digitaalringhäälingu võrku hiljemalt 2009. aasta 31. detsembril.»

II. Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 2006, 58, 439) tehakse järgmised muudatused:

§ 4. Paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ringhääling käesoleva seaduse tähenduses on raadio- või televisiooniprogrammide edastamine eetri, sealhulgas satelliidi kaudu või kaabellevivõrgu kaudu analoog- või digitaalkujul, vaba juurdepääsuga või kasutades tingimusjuurdepääsu süsteeme, eesmärgiga teha need üldkasutatavate vastuvõtuvahenditega üldsusele kättesaadavaks.»

§ 5. Paragrahvi 3:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ringhäälingusaatja on käesoleva seaduse tähenduses tehniliste vahendite kogum, mille abil väljastatakse avatud keskkonda televisiooni- või raadiosignaal või digitaalne andmevoog, mis on ringhäälingu informatsiooni kandja.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ringhäälingusagedus on televisiooni- või raadiosignaali või digitaalse andmevoo edastamiseks ettenähtud korras eraldatud raadiosagedusspektri osa, mida võib tähistada kanalina.»

§ 6. Paragrahvi 51 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõna «ainult».

§ 7. Paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Ringhäälinguluba ei vaja isik, kes taasedastab avalik-õigusliku isiku või ringhäälinguluba omava eraõigusliku isiku saateid ja programme.»

§ 8. Paragrahvi 37:

1) lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ringhäälingusaadete edastamiseks antakse välja järgmisi ringhäälingulubasid:»;

2) lõike 3 punktides 1, 3 ja 4 asendatakse sõna «ringhäälinguluba» sõnadega «ringhäälinguluba analoogvõrgus»;

3) lõiget 3 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« 7) regionaalne digitaalringhäälinguluba maapealse leviga digitaalringhäälinguvõrgus;
8) üleriigiline digitaalringhäälinguluba maapealse leviga digitaalringhäälinguvõrgus.»;

4) lõigetes 31, 32 ja 41 asendatakse sõna «televisioonivõrgus» sõnaga «analoogtelevisioonivõrgus»;

5) lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva paragrahvi 3. lõike punktides 2–4 ja 6–8 sätestatud ringhäälinguluba antakse tähtajaga kuni viis aastat.»

§ 9. Paragrahvi 451 täiendatakse lõigetega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

« (14) Käesoleva seaduse § 37 3. lõike punktide 1, 3 ja 4 alusel välja antud ringhäälinguload analoogtelevisiooni saadete ja programmide edastamiseks kehtivad kuni neis märgitud tähtpäevani, kuid mitte kauem kui 2012. aasta 1. veebruarini.

(15) Televisioonisaadete ja -programmide edastamine analoogtelevisioonivõrgus lõpetatakse hiljemalt 2012. aasta 1. veebruariks.»

III. § 10. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json