Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 3, 13

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.12.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. jaanuari 2007. a otsusega nr 74

§ 1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 2006, 53, 399) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandaval õpilasel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.»;

3) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Kool ei tohi õpilaselt ega vanemalt nõuda käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud õppevahendite soetamist ega kaasrahastamist.

(22) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud õppevahendite kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja kord sätestatakse kooli kodukorras.»;

4) paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse sõna «sisekorraeeskirjas» sõnaga «kodukorras»;

5) paragrahvi 44 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Munitsipaalkooli kulud katab kooli pidaja. Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus valla- ja linnaeelarvetele munitsipaalkoolide pedagoogide palgavahendite ja täienduskoolituse, munitsipaalkoolide investeeringute ning nendes koolides põhiharidust omandavatele õpilastele kooli õppekava läbimiseks vajalike õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede ning üldkeskharidust omandavatele õpilastele kooli õppekava läbimiseks vajalike õpikutega seotud kulude katmiseks. Kui käesolevas paragrahvis nimetatud õppevahenditega seotud kulud on kaetud või kooli õppekava ei nõua nende õppevahendite kasutamist, võib õppevahenditega seotud kulude katmiseks riigieelarvest eraldatud toetust kasutada teiste kooli õppekava läbimiseks vajalike õppevahenditega seotud kulude katmiseks.»;

6) paragrahvi 44 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Munitsipaalkooli kulud katab kooli pidaja. Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus valla- ja linnaeelarvetele munitsipaalkoolide pedagoogide palgavahendite ja täienduskoolituse, investeeringute ning käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 nimetatud õppevahenditega seotud kulude katmiseks. Kui käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 nimetatud õppevahenditega seotud kulud on kaetud või kooli õppekava ei nõua nende õppevahendite kasutamist, võib õppevahenditega seotud kulude katmiseks riigieelarvest eraldatud toetust kasutada teiste kooli õppekava läbimiseks vajalike õppevahendite tasuta kasutamise võimaldamiseks.»;

7) paragrahvi 44 lõige 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (33) Riigieelarvest valla- ja linnaeelarvetele munitsipaalkoolide käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud kulude katmiseks eraldatava toetuse arvestamise aluseks on Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi järgne õpilaste arv planeeritavale aastale eelneva aasta 10. novembri seisuga.»;

8) paragrahvi 441 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «töötasu ja sotsiaalmaksu» sõnaga «palgavahendite»;

9) paragrahvi 441 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) õppevahenditega seotud kulu, välja arvatud käesoleva seaduse § 44 lõike 3 alusel riigieelarves ettenähtud eraldiste osas.»

§ 2. Erakooliseaduse (RT I 1998, 57, 859; 2006, 46, 334) § 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 2 lõike 2 punktides 11–4 nimetatud õppeasutuste kulude osaline katmine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõigetes 3 ja 33 munitsipaalkoolile sätestatud alustel.»

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub üldises korras.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 3 ja 6–9 jõustuvad 2007. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json