Teksti suurus:

Riigipiiri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 3, 14

Riigipiiri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.12.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. jaanuari 2007. a otsusega nr 78

§ 1. Riigipiiri seaduses (RT I 1994, 54, 902; 2006, 26, 191) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 93 järgmises sõnastuses:

« § 93. Lennureisijate andmete töötlemine

(1) Ühistransporditeenust osutav juriidiline või füüsiline isik, kes toimetab õhuteed pidi üle Euroopa Liidu välispiiri Eestisse reisijaid (edaspidi lennuettevõtja), on kohustatud edastama tema poolt veetavate reisijate kohta piirivalvele järgmised andmed:
1) reisidokumendi nimetus ja number;
2) kodakondsus;
3) ees- ja perekonnanimi (nimed);
4) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
5) Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
6) lennu number;
7) õhusõiduki väljumise ja saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
8) reisijate koguarv;
9) pardale minemise koht.

(2) Lennuettevõtja edastab piirivalvele reisijate andmed andmesidekanalite kaudu digitaalselt, või kui see rikke korral ei ole võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil.

(3) Lennuettevõtja edastab reisijate andmed viivitamata pärast reisijate pardale registreerimise lõppemist. Kui lennuki pardale on lubatud reisijaid pärast pardale registreerimise lõppemist, edastab lennuettevõtja täiendavalt andmed nende reisijate kohta. Lennuettevõtja teavitab reisijaid nende kohta andmete kogumisest ja edastamisest.

(4) Lennuettevõtja on kohustatud piirivalvele edastamiseks kogutud reisijate isikuandmed 24 tunni jooksul pärast lennuki Eestisse saabumist kustutama.

(5) Piirivalvel on õigus lennuettevõtja poolt edastatud reisijate andmeid töödelda ebaseadusliku sisserände vastu võitlemise ja piirikontrolli tõhustamise eesmärgil.

(6) Piirivalvel on õigus lennuettevõtja poolt edastatud reisijate andmeid riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamise eesmärgil edastada töötlemiseks uurimis-, jälitus- või julgeolekuasutusele.

(7) Piirivalve, uurimis-, jälitus- ja julgeolekuasutus on kohustatud reisijate isikuandmed 24 tunni jooksul pärast nende saamist kustutama, välja arvatud juhul, kui nimetatud asutus vajab neid andmeid oma ülesannete täitmiseks.

(8) Lennuettevõtja poolt piirivalvele reisijate andmete edastamise korra ja vormi kehtestab siseminister määrusega.»;

2) paragrahv 173 loetakse §-ks 174;

3) seadust täiendatakse §-ga 173 järgmises sõnastuses:

« § 173. Reisijate andmete edastamata jätmine

(1) Käesoleva seaduse §-s 93 sätestatud reisijate andmete edastamata jätmise, mittenõuetekohase edastamise või valeandmete edastamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»;

4) paragrahv 174 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 174. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 171, 172 ja 173 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 171, 172 ja 173 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Piirivalveamet.»;

5) seaduse pealkirjale lisatakse normitehniline märkus järgmises sõnastuses:

«1 Nõukogu direktiiv 2004/82/EÜ veoettevõtjate kohustuse kohta edastada reisijaid käsitlevaid andmeid (ELT L 261, 06.08.2004, lk 24–27)».

§ 2. Seadus jõustub 2007. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json