Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 “Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 6, 34

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 “Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 11.01.2007 nr 8

Määrus kehtestatakse «Maareformi seaduse» § 29 alusel.

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korras» (RT I 1996, 64, 1182; 2004, 4, 24) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Vabariigi Valitsus, kui taotlejaks on Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontroll, Riigikohus, Riigikantselei, samuti, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 13 sätestatud otstarbel;»;

2) punkti 5 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) haridus- ja teadusminister, keskkonnaminister, kultuuriminister, sotsiaalminister või maa asukohajärgne maavanem, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 4 nimetatud otstarbel;»;

3) punkti 5 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) riigi omandisse jäetava maa asukohajärgne maavanem, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktides 10 ja 12 nimetatud otstarbel, välja arvatud käesoleva punkti alapunktides 1, 8 ja 10 sätestatud juhtudel, ning juhul, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 8 sätestatud otstarbel ja sama maa riigi omandisse jätmist ei taotle Keskkonnaministeerium;»;

4) punkti 5 alapunktis 8 asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister;

5) punkti 5 alapunkti 8 täiendatakse järgmiste sõnadega: «, samuti, kui otsustatakse raudteeinfrastruktuuri hoonete ja rajatiste aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maa (raudteemaa) riigi omandisse jätmine maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punkt 10 alusel»;

6) punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7. Maa riigi omandisse jätmise toimikusse kogutakse:
1) maa riigi omandisse jätmise taotlus, milles näidatakse maa riigi omandisse jätmise alus, riigi omandisse jäetava maa ligikaudne pindala, taotletav sihtotstarve ning vajaduse korral muud andmed;
2) kui riigi omandisse taotletaval maal paiknevad ehitised, siis dokumendid riigi omandisse jäetaval maal asuvate ehitiste omandi kohta (riigivara registri õiend, väljavõte riigimaanteede loetelust või üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirjast);
3) taotleja valduses olevad dokumendid riigi omandisse jäetava maa senise kasutusõiguse kohta (maakasutusõiguse riiklik akt, maa looduses eraldamise akt vms);
4) Keskkonnaministeeriumi või keskkonnaministri volitatud isiku nõusolek, kui maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 8 nimetatud maa riigi omandisse jätmist taotleb maavanem;
5) riigi omandisse taotletava maa asendiplaan või katastriüksuse plaan linnades ja väljaspool linnu tihehoonestusega aladel mõõtkavas vähemalt 1:2000, hajahoonestusega aladel mõõtkavas vähemalt 1:10 000. Üle 75 ha suuruse maaüksuse riigi omandisse taotlemisel võib taotletava maa asendiplaan olla koostatud mõõtkavas kuni 1:50 000 tingimusel, et riigi omandisse taotletava maa piirid on üheselt mõistetavad.»;

7) punkti 8 täiendatakse lausetega järgmises sõnastuses:

«Kui maad taotletakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punkti 8 alusel, esitatakse kohalikule omavalitsusele punkti 7 alapunktides 1 ja 5 nimetatud dokumendid. Sellisel juhul koostatakse toimik pärast punktis 9 loetletud toimingute tegemist.»;

8) punkti 9 preambulit täiendatakse pärast sõna «toimiku» sõnadega «või korra punkti 7 alapunktides 1 ja 5 nimetatud dokumentide»;

9) punkti 9 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) määrab riigi omandisse jäetava maa sihtotstarbe ja annab arvamuse maa riigi omandisse jätmise kohta ning näitab eraldi ära maa riigi omandisse jätmise taotluses ja asendiplaanil toodud suuruses ja piirides maa riigi omandisse jätmist takistavad asjaolud. Vajaduse korral lisatakse arvamust põhjendav või selgitav plaan või kaart. Arvamusele lisatakse õiend teiste isikute taotluste kohta, kes soovivad omandada riigi omandisse jäetavat maad tagastamise või ostueesõigusega erastamise korras. Õiend esitatakse ka juhul, kui valla- või linnavalitsus ei anna arvamust maa riigi omandisse jätmise kohta või kui ta ei nõustu maa riigi omandisse jätmisega;»;

10) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) esitab andmed riigi omandisse taotletaval maal asuvate ehitiste kohta, märkides ära, kas valla- või linnavalitsusele teadaolevalt on tegemist õiguslikul alusel püstitatud ehitistega.»;

11) punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10. Kui kohalik omavalitsus ei teosta korra punktis 9 loetletud toiminguid kehtestatud tähtaja jooksul, siis jäetakse maa riigi omandisse taotleja poolt esitatud piirides ja suuruses ning üld- või detailplaneeringust lähtuva sihtotstarbega. Üld- või detailplaneeringu puudumise korral jäetakse maa riigi omandisse taotluses märgitud sihtotstarbega.»;

12) punkti 18 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium või maa asukohajärgne maavalitsus, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 4 nimetatud otstarbel;»;

13) punkti 18 alapunktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) riigi omandisse jäetava maa asukohajärgne maavalitsus, kui maavanem on jätnud maa riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktides 8, 10 või 12 nimetatud otstarbel;
7) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kui maa jäetakse riigi omandisse korra punkti 5 alapunkti 8 alusel;»;

14) punkti 18 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

15) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21. Riigimaa ajutisel valitsejal on õigus:
1) võtta riigi nimel vastu tehnovõrgu või -rajatise rajamiseks riigimaa piiratud asjaõigusega koormamisega seotud otsuseid ja teostada toiminguid;
2) lubada paigaldada maareformi seaduse paragrahvi 31 lõikes 2 nimetatud maale sellega piirneval maal õiguslikul alusel püstitatava ehitise rajamiseks vajalikke seadmeid, mehhanisme ja materjale kuni üheks aastaks, samuti paigaldada sotsiaal-kultuurilise olemusega objekte ning korraldada ühekordseid üritusi.».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json