Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 “Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 6, 35

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 “Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 11.01.2007 nr 9

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 «Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 54, 433) lisa asendatakse uue lisaga1.
1 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid seisuga september 2004. a. Ala kaardiga saab tutvuda Võrumaa keskkonnateenistuses, Valgamaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Koiva-Mustjõe maastikukaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json