Teksti suurus:

Rahandusministri 29. augusti 2003. a määruse nr 86 "Erinõuded avaliku ettevõtja, eri- või ainuõigust omava ettevõtja ja üldist huvi pakkuvat teenust osutava ettevõtja raamatupidamise läbipaistvusele ning avaliku tootmisettevõtja aruandele" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 8, 129

Rahandusministri 29. augusti 2003. a määruse nr 86 "Erinõuded avaliku ettevõtja, eri- või ainuõigust omava ettevõtja ja üldist huvi pakkuvat teenust osutava ettevõtja raamatupidamise läbipaistvusele ning avaliku tootmisettevõtja aruandele" muutmine

Vastu võetud 09.01.2007 nr 3

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 45 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. augusti 2003. a määruse nr 86 «Erinõuded avaliku ettevõtja, eri- või ainuõigust omava ettevõtja ja üldist huvi pakkuvat teenust osutava ettevõtja raamatupidamise läbipaistvusele ning avaliku tootmisettevõtja aruandele» (RTL 2003, 99, 1489) § 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eri- või ainuõigust omav ettevõtja «Konkurentsiseaduse» § 14 tähenduses või üldist huvi pakkuvat teenust osutav ettevõtja «Konkurentsiseaduse» § 31 lõike 32 tähenduses, kes seoses sellise teenuse osutamisega saab riigilt või kohaliku omavalitsuse üksuselt otseselt või kaudselt mis tahes vormis hüvitist või soodustust ning kelle käive aruandeaastal ja kahel sellele eelnenud majandusaastal on olnud vähemalt 95 miljonit krooni, on kohustatud täitma käesoleva määruse §-s 1 sätestatud kohustusi ning tegutsemise korral rohkem kui ühel tegevusalal käesoleva paragrahvi lõike 2 tähenduses pidama raamatupidamises eraldi arvestust erinevate tegevusaladega seotud tulude ja kulude kohta.».

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuaril 2007 või hiljem alanud/algava majandusaasta aruannetele.

1 Komisjoni direktiiv 2005/81/EÜ, millega muudetakse direktiivi 80/723/EMÜ liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta (ELT L 312, 29.11.2005, lk 47–48).

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json