Teksti suurus:

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 8, 132

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" muutmine

Vastu võetud 17.01.2007 nr 6

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning kooskõlas «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega».

§ 1. Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruses nr 36 «Tervisekaitsenõude kooli päevakavale ja õppekorraldusele» (RTL 2001, 43, 602; 2003, 3, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna «Tervisekaitsenõude» sõnaga «Tervisekaitsenõuded»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrust kohaldatakse päevase õppevormiga üldhariduskoolile.»;

3) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ning õppekoormusele»;

4) paragrahv 3 punktid 1, 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kooli päevakava – õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu;
2) kooliväsimus – õpilasel esinev vaimne, füüsiline või sotsiaalne väsimus, mis on tekkinud ülemäärase vaimse tegevuse, füüsilise koormuse, sundasendi, lihaspinge või koolikeskkonna muu ebasoodsa teguri tagajärjel;
3) õpivalmidus – õpilase hoiakuline ja tunnetuslik valmisolek õppimiseks, mis oleneb õpilase tervise seisundist, erivajadustest ja kooliväsimusest;»;

5) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) kontrolltöö – õppeveerandi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrolliv kirjalik töö.»;

6) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «õppeaasta vältel» sõnadega «õppeaasta õppepäevade vältel»;

8) paragrahvi 6 lõikest 3 jäetakse välja sõna «ühe»;

9) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Koolikohustusliku õpilase jalgsikäimise koolitee ei tohi olla pikem kui 3 km.»;

10) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Kooli päevakava»;

12) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Õppetund vaheldub vahetunniga, mille kestus peab vastama põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 24 lõikes 6 sätestatule.»;

13) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse kellaaeg «20.00» kellaajaga «19.00»;

14) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.»;

15) paragrahvi 10 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Tunniplaani koostamine ja kontrolltööde planeerimine

(1) Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.»;

16) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse:

« (2) Õppepäeva pikim vaheaeg on söögivahetund.»;

17) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse:

« (3) Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.»;

18) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse:

« (4) Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.»;

19) paragrahvi 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 10 lõikes 6 asendatakse sõnad «Arvestuslikke töid» sõnaga «Kontrolltöid»;

21) paragrahvi 10 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 11 lõikest 1 jäetakse välja sõna «üldjuhul»;

23) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 11 lõikest 3 jäetakse välja sõna «esmaspäeval» ja sõna «üldjuhul»;

25) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.»;

26) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse arv «3,5» arvuga «3».

§ 2. Sotsiaalministri 29. augusti 2003. a määruses nr 109 «Tervisekaitsenõuded koolidele» (RTL 2003, 99, 1491) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse arv «18» arvuga «21».

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json