Teksti suurus:

Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 6, 108

Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 17.01.2007 nr 9

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 21 punkti 6 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab «Veeseaduse» § 8 lõike 2 punktides 1, 2, 3, 4 ja 9 nimetatud juhtudel veekasutuse aruande esitamise korra, esitatavate andmete ulatuse ja veekasutuse aruande vormi.

§ 2. Veekasutuse aruanne

Veekasutuse aruanne (edaspidi aruanne) on dokument, milles sisalduvad statistilise suunitlusega andmed veekasutaja vee erikasutuse kohta.

§ 3. Aruande vorm ja esitamise tähtaeg

(1) Aruanne esitatakse vastavalt vee erikasutuse iseloomule määruse lisades 1–11 toodud vormil.

(2) Lisades 1–8 ja 10–11 märgitud andmete osas esitab veekasutaja aruande, mis käsitleb aruandja veealast tegevust eelmisel kalendriaastal aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

(3) Lisas 9 märgitud andmete osas esitavad aruande veekasutajad, kes pakuvad veevarustuse või kanalisatsiooni teenust rohkem kui 2000 inimesele. Lisa 9 kohane aruanne esitatakse 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

(4) Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus (edaspidi Info- ja Tehnokeskus) koostab käesoleva määruse lisades esitatud andmete alusel oma veebilehelt avatava ja täidetava aruandevormi.

§ 4. Aruande esitamine ja aruandes sisalduvate andmete kontrollimine

(1) Veekasutaja esitab aruande, kui Info- ja Tehnokeskuse hallatava veebipõhise andmebaasi autoriseeritud kasutaja, täites selleks andmebaasis asjakohase vormi. Juhul kui nimetatud võimalus puudub, esitab veekasutaja allkirjastatud aruande paberil või vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» digitaalselt vee erikasutuse asukohajärgsele Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistusele (edaspidi keskkonnateenistus).

(2) Kui aruandjal puudub võimalus esitada aruanne veebipõhiselt, kannab tema paberil esitatud andmed veebipõhisesse andmebaasi keskkonnateenistus kuu aja jooksul pärast aruande esitamise tähtaega.

(3) Keskkonnateenistus kontrollib aruande täitmist 20. päeva jooksul aruande esitamisest. Esitatud aruandega nõustumisel kinnitab keskkonnateenistus aruande.

(4) Kui keskkonnateenistus ei nõustu aruandes esitatud andmetega, teavitab ta aruande esitajat puudustest 20. päeva jooksul aruande esitamisest, määrates puuduste kõrvaldamiseks uue tähtaja.

§ 5. Riigi koondaruanne

Info- ja Tehnokeskus koostab lisade 1–8 ja 10–11 kohaselt esitatud andmete põhjal vee erikasutuse riigisisese koondaruande aruandeaastale järgneva aasta 31. maiks ja esitab selle Keskkonnaministeeriumile ning teeb avalikuks oma veebilehel.

§ 6. Määruse rakendamine

Lisades 1–8 ja 10–11 nõutud andmed 2006. a kohta esitab veekasutaja 15. veebruariks 2007.

§ 7. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 23. detsembri 2004. a määrus nr 139 «Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord» (RTL 2005, 3, 12) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein RANDVER

Keskkonnakorralduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Harry LIIV

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 18.01.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-00424.)

Lisad

/otsingu_soovitused.json