Teksti suurus:

Sotsiaalministri 13. märtsi 2006. a määruse nr 28 "Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 8, 133

Sotsiaalministri 13. märtsi 2006. a määruse nr 28 "Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 18.01.2007 nr 7

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 8 lõike 6 alusel.

Sotsiaalministri 13. märtsi 2006. a määruses nr 28 «Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord» (RTL 2006, 25, 457) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktid 23–28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 23) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu osakaal elanikkonnast vanuses 16 aastat kuni pensioniiga ja 15–74 aastat vastavalt Eesti Statistikaameti viimati avaldatud kvartaliandmetele;
24) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
25) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
26) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötutoetuse saajate arvu osakaal elanikkonnast vanuses 16 aastat kuni pensioniiga ja 15–74 aastat vastavalt Eesti Statistikaameti viimati avaldatud kvartaliandmetele;
27) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga töötutoetust saavate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
28) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga töötutoetust saavate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;»;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 31–36 järgmises sõnastuses:

« 31) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu osakaal tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga ja 15–74 aastat vastavalt Eesti Statistikaameti viimati avaldatud kvartaliandmetele;
32) aruandekuu viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötutoetuse saajate arvu osakaal tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga ja 15–74 aastat vastavalt Eesti Statistikaameti viimati avaldatud kvartaliandmetele;
33) aruandekuu jooksul töötuna arvel olnud isikute arvu muutus võrreldes eelmise kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
34) aruandekuu jooksul töötuna arvel olnud isikute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
35) aruandekuu jooksul töötutoetust saanud töötute arvu muutus võrreldes eelmise kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest;
36) aruandekuu jooksul töötutoetust saanud töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kuu vastava näitajaga ja osakaal sellest.»;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 26 ja 29 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 27–28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 27) aruandekvartali viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
28) aruandekvartali viimase kuupäeva seisuga arvel olevate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;»;

5) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 30–31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 30) aruandekvartali viimase kuupäeva seisuga töötutoetust saavate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
31) aruandekvartali viimase kuupäeva seisuga töötutoetust saavate töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;»;

6) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktidega 36–39 järgmises sõnastuses:

« 36) aruandekvartali jooksul töötuna arvel olnud isikute arvu muutus võrreldes eelmise kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
37) aruandekvartali jooksul töötuna arvel olnud isikute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
38) aruandekvartali jooksul töötutoetust saanud töötute arvu muutus võrreldes eelmise kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest;
39) aruandekvartali jooksul töötutoetust saanud töötute arvu muutus võrreldes eelmise kalendriaasta sama kvartali vastava näitajaga ja osakaal sellest.»;

7) paragrahvi 1 lõike 3 punkte 18–23 täiendatakse peale sõna «arv» sõnadega «võrreldes eelmise aasta vastava näitajaga».

Minister Jaak AAB

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json