Teksti suurus:

Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate töötasustamine 2007. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 5, 30

Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate töötasustamine 2007. aastal

Vastu võetud 18.01.2007 nr 17

Määrus kehtestatakse «Palgaseaduse» § 9 ja § 11 lõike 1 ning «Kohtuekspertiisiseaduse» § 8 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrust kohaldatakse 2007. aastal valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate töötasustamisel.

(2) Määrus ei reguleeri põhikooli ja gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli, etendusasutuse, muuseumi, hoolekandeasutuse, teadus- ja arendusasutuse, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse, Võru Instituudi ning Tervise Arengu Instituudi töötajate töötasustamist.

§ 2. Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate palgaastmete ja palgamäärade kehtestamine

Määrusega kehtestatakse 1. jaanuarist 2007. a:
1) valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate palgaastmed vastavalt lisale 1;
2) valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate palgaastmestikule vastavad kuupalgamäärad vastavalt lisale 2.

§ 3. Palgaastmete jaotuse kehtestamine

Ministeeriumis koostatakse oma valitsemisalas oleva hallatava riigiasutuse (edaspidi asutus) töötajate ametinimetuste järgi diferentseeritud palgaastmete jaotus, millest lähtuvalt määratakse asutustes 2007. aastal koosseisus ettenähtud töökohtadele vastavad palgaastmed.

§ 4. Palgamäärade diferentseerimine

(1) Ministril on lubatud kehtestada käskkirjaga asutuse töökohtadele 2007. aastal maksimaalsed diferentseeritud palgamäärad, kohaldades lisas 2 kehtestatud palgamääradest kõrgemaid palgamäärasid ja näidates ära palgamäärade suurendamise põhjendused.

(2) Minister võib volitada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva asutuse juhti kehtestama asutuse töökohtadele maksimaalsed diferentseeritud palgamäärad, näidates ära palgamäärade diferentseerimise põhjendused.

(3) Palgamäära võib diferentseerida asutusele olulistel töökohtadel kvalifikatsiooninõuete, töötingimuste erisuse, piirkondlikkuse ja muude töö eripära iseloomustavate näitajate alusel.

§ 5. Lisatasude kehtestamine

(1) Töötajatele on lubatud määrata lisatasusid nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate tööülesannete täitmise eest asutuse juhi otsusel vastavuses kollektiivlepingus või asutuses kehtestatud lisatasude maksmise korraga.

(2) Asutuse juhile lisatasu maksmise nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate tööülesannete täitmise eest otsustab juhi ametisse nimetanud isik.

(3) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks on töötaja oskuste ja töötulemuste hindamine.

(4) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse töö tulemuslikkuse hindamine töötajate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab asutuse juht.

(5) Täiendavateks tööülesanneteks loetakse asutuse juhi või vahetu ülemuse poolt töötajale antud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja ülesandeid.

(6) Asutuse juhil on õigus määrata töötajatele ühekordseid preemiaid.

§ 6. Lisatasude ja toetuste maksmise piirangud

(1) Nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate tööülesannete täitmise eest kokku on töötajale lisatasu maksmise määraks kuus kuni 50% tema töökoha palgaastmele vastavast, lisas 2 kehtestatud palgamäärast.

(2) Kõikide töötajate kollektiivse panuse korral makstakse § 5 lõikes 4 nimetatud lisatasu samal alusel ka asutuse juhile ning sel juhul ei kohaldata töötajatele käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirangut.

(3) Minister võib oma käskkirjaga erandkorras kehtestada oma valitsemisalasse kuuluva asutuse nende töökohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirang ei laiene.

(4) Minister võib volitada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva asutuse juhti kehtestama nende töökohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirang ei laiene.

(5) Paragrahvi 5 lõikes 6 sätestatud preemiad ei kuulu käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud lisatasude maksmise piirangu alla.

(6) Kõikidele asutuse töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid preemiaid ja toetusi (täiendav puhkusetoetus) makstakse samal alusel ka asutuse juhile ning sel juhul ei rakendata preemiate ja toetuste maksmisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirangut.

§ 7. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määruse nr 17 «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate töötasustamine 2007. aastal»
lisa 1

VALITSUSASUTUSTE HALLATAVATE RIIGIASUTUSTE TÖÖTAJATE PALGAASTMED 2007. AASTAL

1. Kultuuri- ja haridusasutuste, Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse töötajad

1.1. Asutuste juhid 18–31
1.2. Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid 22–28
1.3. Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid 16–26
1.4. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid 12–16

2. Siseministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate hallatavate riigiasutuste töötajad

2.1. Asutuste juhid 18–31
2.2. Osakondade ja teiste allüksuste juhid 17–28
2.3. Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid 17–26
2.4. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid 12–18

3. Riikliku ekspertiisiasutuse Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo eksperdid

3.1. Asutuse juht 31
3.2. Osakondade juhid 30
3.3. Eksperdid 29

4. Muude valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajad

4.1. Asutuste juhid (sh riigilaevastiku laeva juhtkonna liikmed) 18–31
4.2. Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid 16–25
4.3. Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid 15–23
4.4. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid 11–17

5. Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste kantseleitöötajad ja töölised

5.1. Kantseleitöötajad (kontoriametnikud) 8–13
5.2. Töölised liht- ja abitöödel 7
5.3. Oskustöölised erialatöödel 7–9
5.4. Oskustöölised keerukatel erialatöödel 8–13
5.5. Eriväljaõppe saanud oskustöölised eriti keerukatel erialatöödel 9–19
5.6. Abipersonal (koristajad, majahoidjad, käskjalad, valvurid, uksehoidjad, riidehoidjad, ahjukütjad jt) 7

6. Juhi asetäitja palgaaste on üks kuni kolm astet madalam kui vastava juhi palgaaste.

Rahandusminister Aivar SÕERD

Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määruse nr 17 «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate töötasustamine 2007. aastal»
lisa 2

VALITSUSASUTUSTE HALLATAVATE RIIGIASUTUSTE TÖÖTAJATE PALGAASTMESTIKULE VASTAVAD KUUPALGAMÄÄRAD KROONIDES

Palgaaste Kuupalgamäär
  7   3 600
  8   3 700
  9   3 800
10   3 900
11   4 000
12   4 100
13   4 200
14   4 350
15   4 500
16   4 650
17   4 800
18   5 000
19   5 280
20   5 480
21   5 680
22   5 980
23   6 390
24   6 700
25   7 030
26   7 460
27   7 960
28   8 460
29   9 340
30 10 480
31 12 000

Rahandusminister Aivar SÕERD

/otsingu_soovitused.json