Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 “Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 5, 31

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 “Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine” muutmine

Vastu võetud 18.01.2007 nr 18

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruses nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine» (RT I 2005, 5, 19; 46, 382) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine Kaitseministeeriumis ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas»;

2) määruse preambulis asendatakse sõnad «§ 155» sõnadega «§ 155 lõike 1».

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse Kaitseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi valitsemisala kaadrikaitseväelaste (edaspidi kaadrikaitseväelaste) ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed, palgamäärade diferentseerimise alused, auastme eest makstava lisatasu suurus ning lisatasude maksmise alused ja ulatus täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ning teenistuse eripära eest ja nende maksmise kord.»;

4) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Palgatasemed

(1) Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed ja nende madalaim, keskmine ja kõrgeim määr vastavalt lisale 1.

(2) Kaadrikaitseväelaste palgatase määratakse vastavalt tema ametikoha auastmele.»;

5) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Palgamäärade diferentseerimine

(1) Kaitseministril on õigus volitada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva asutuse juhti kehtestama asutuse ametikohale diferentseeritud palgamäärad, esitades diferentseerimise põhjendused.

(2) Palgamäära võib diferentseerida asutusele või üksusele olulistel ametikohtadel teenivatel kaadrikaitseväelastel kuni 50% kvalifikatsiooninõuete, piirkondlikkuse ja muude teenistustingimuste eripära iseloomustavate näitajate alusel.»;

6) paragrahvis 4 asendatakse arv «3» arvuga «2» ja määruse senine lisa 2 asendatakse uue lisaga 2 ning määruse senine lisa 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 lõike 1 lõppu lisatakse sõnad «teenistust korraldava ülema otsusel vastavuses asutuses kehtestatud lisatasude maksmise korraga»;

8) paragrahvi 5 lõikes 6 asendatakse sõnad «lisades 1 ja 2 kehtestatud palgamäärast» sõnadega «lisas 1 kehtestatud palgataseme kõrgeimast määrast»;

9) paragrahvi 5 lõikes 8 asendatakse sõnad «Asjaomane minister» sõnaga «Kaitseminister»;

10) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 7 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ja väljateenitud aastate tasu»;

12) paragrahvi 7 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «§ 154 lõikes 7 sätestatud lisatasu ja «Kaitseväeteenistuse seaduse»»;

13) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaadrikaitseväelasele, kes oli määratud riigiametniku ametikohale enne 1. jaanuari 2007. a, määrab riigiametniku ametikohal teenimise ajal teenistustasu valitsusasutuse juht, võttes aluseks tema suunamise hetkel olnud endise ametikoha auastme palgataseme keskmise vastavalt lisale 1.»;

§ 2. Rakendussäte

Käeolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jürgen LIGI

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
(Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määruse nr 18 sõnastuses)
lisa 1

KAADRIKAITSEVÄELASTE AMETIKOHTADE AUASTMETELE VASTAVAD PALGATASEMED

Ametikoha auaste Palgatase Madalaim määr Keskmine Kõrgeim määr
Kindralmajor K 16 23 900 25 100 26 300
Brigaadikindral K 15 20 200 21 250 22 300
Kolonel K 14 16 300 17 550 18 800
Kolonelleitnant K 13 13 700 14 750 15 800
Major K 12 11 600 12 500 13 400
Kapten K 11 10 400 11 200 12 000
Leitnant K 10   9 700 10 200 10 700
Ülemveebel K 9  12 200 12 800 13 400
Staabiveebel K 8  10 100 10 850 11 600
Vanemveebel K 7    9 600 10 350 11 100
Veebel K 6    9 000   9 700 10 400
Nooremveebel K 5    8 600   9 050   9 500
Vanemseersant K 4    8 300   8 750   9 200
Seersant K 3    8 100   8 500   8 900
Kapral K 2    7 800   8 200   8 600
Reamees K 1    7 500   7 900   8 300

Kaitseminister Jürgen LIGI

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
(Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määruse nr 18 sõnastuses)
lisa 2

KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS KROONIDES

Auaste maa- ja õhuväes Auaste mereväes Auastmetasu määr
kroonides
Ohvitserid    
Kindral Admiral 9000
Kindralleitnant Viitseadmiral 7500
Kindralmajor Kontradmiral 6200
Brigaadikindral Kommodoor 5200
Kolonel Mereväekapten 4400
Kolonelleitnant Kaptenleitnant 3600
Major Kaptenmajor 3000
Kapten Vanemleitnant 2400
Leitnant Leitnant 2000
Nooremleitnant Nooremleitnant 1600
Lipnik Lipnik 1200
Allohvitserid    
Ülemveebel Ülemveebel 2400
Staabiveebel Staabiveebel 1800
Vanemveebel Vanemveebel 1400
Veebel Veebel 1100
Nooremveebel Nooremveebel   900
Vanemseersant Vanemmaat   700
Seersant Maat   500
Nooremseersant Nooremmaat   400
Sõdurid    
Kapral Vanemmadrus   300

Kaitseminister Jürgen LIGI

/otsingu_soovitused.json