Teksti suurus:

Väljasaatmisdokumendi väljaandmise kord ja väljasaatmisdokumendi vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 9, 146

Väljasaatmisdokumendi väljaandmise kord ja väljasaatmisdokumendi vorm

Vastu võetud 17.01.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 201 lõike 4 alusel.

§ 1. Väljasaatmisdokumendi väljaandmine

(1) Euroopa Liidu ühtne reisidokument (edaspidi väljasaatmisdokument) antakse väljasaadetavale vormikohase taotluseta ühekordseks Eestist lahkumiseks ja vastuvõtvasse riiki sisenemiseks, kui tal puudub kehtiv reisidokument või välisriigi väljaantud tagasipöördumistunnistus ja vastuvõttev riik on andnud kirjaliku nõusoleku väljasaadetava tagasivõtmiseks.

(2) Väljasaatmisdokumendi annab välja piirivalveasutus väljasõidukohustuse sundtäitmise protokolli andmete alusel, mille ärakirja on talle väljasaatmist korraldav valitsusasutus eelnevalt edastanud.

(3) Väljasaatmisdokument vormistatakse ja väljasaadetav fotografeeritakse vahetult enne väljasaatmise toimumist piiripunktis, mille kaudu toimub väljasaadetava suunamine või üleandmine vastuvõtva riigi selleks pädevatele asutustele.

(4) Piirivalveasutuse palvel edastab väljasaatmist korraldav valitsusasutus enne väljasaatmise täideviimist väljasaadetavale väljasaatmisdokumendi vormistamiseks vajalikud täiendavad andmed ning väljasaadetava foto.

§ 2. Väljasaatmisdokumendi kehtivus

(1) Väljasaatmisdokument kehtib väljasaadetava vastuvõtvasse riiki saabumiseni.

(2) Piirivalveasutus võib tunnistada väljasaatmisdokumendi kehtetuks, kui ilmneb, et väljasaatmisdokument on välja antud valeandmete alusel.

(3) Piirivalveasutus teeb kehtetuks tunnistatud väljasaatmisdokumenti vastava märke või muudab selle muul viisil kasutamiskõlbmatuks, välja arvatud juhul, kui dokument on kadunud või hävinud.

§ 3. Arvestuse pidamine väljasaatmisdokumentide üle

Piirivalveamet peab arvestust välja antud väljasaatmisdokumentide üle.

§ 4. Isikuandmete töötlemine ja dokumentide säilitamine

(1) Väljasaatmisdokumendi väljaandmise menetluses väljasaadetava isikuandmete töötlemisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

(2) Väljasaatmisdokumendi koopiaid säilitatakse vastavalt arhiiviseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

§ 5. Väljasaatmisdokumendi vorm

Kehtestada väljasaatmisdokumendi vorm (lisatud).

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

Minister Kalle LAANET

Kantsler Märt KRAFT

Siseministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 14 «Väljasaatmisdokumendi väljaandmise kord ja väljasaatmisdokumendi vorm»
lisa

/otsingu_soovitused.json