Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 117 “Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 11, 170

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 117 “Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri” muutmine

Vastu võetud 19.01.2007 nr 10

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 54 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruses nr 117 «Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri» (RTL 2004, 128, 1981) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks üks ning seda täiendatakse pärast sõna «kohustuslikult» sõnaga «pidevalt»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 2–5 järgmises sõnastuses:

« (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud saasteainetele kuuluvad vähemalt ühes Tallinna mõõtejaamas ja Kohtla-Järve mõõtejaamas välisõhus sisalduvate kohustuslikult pidevalt määratavate saasteainete hulka eriti peened tahked osakesed, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 2,5 mikromeetrit (PM2,5).

(3) Lisaks lõikes 1 nimetatud saasteainetele kuuluvad vähemalt üks kord nädalas vähemalt ühes Tallinna mõõtejaamas välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete hulka:
1) benso(a)püreen (BaP);
2) arseen (As);
3) kaadmium (Cd);
4) nikkel (Ni);
5) gaasiline elavhõbe (Hg);
6) polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) (välja arvatud benso(a)püreen).

(4) Benso(a)püreeni sisalduse mõõtmisel välisõhus tuleb vähemalt üks kord kuus määrata järgmiste polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus:
1) benso(a)antratseen;
2) benso(b)fluoranteen;
3) benso(j)fluoranteen;
4) benso(k)fluoranteen;
5) indeno(1,2,3-cd)püreen;
6) dibens(a)antratseen.

(5) Arseeni, kaadmiumi, nikli, summaarse gaasilise elavhõbeda, benso(a)püreeni ja muude lõikes 4 nimetatud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike välisõhus sisaldumise seire teostamisel tuleb määrata ka nende ainete sadestise üldkogus.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Määruse rakendamine

Määruse § 2 lõiget 2 kohaldatakse Kohtla-Järve mõõtejaama suhtes 1. jaanuarist 2008.»;

4) määruse normitehnilise märkuse lõppu lisatakse täiendus järgmises sõnastuses:

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (EÜT L 23, 26.01.2005, lk 3–16).».

§ 2. Määrus jõustub 15. veebruaril 2007. a.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json