Teksti suurus:

Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine
[RT I 2007, 6, 37 - jõust. 28.01.2007]

Vastu võetud 12.05.1998 nr 102
RT I 1998, 46, 670
jõustumine 23.05.1998

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.04.2000 nr 110 (RT I 2000, 30, 176) 13.04.2000

11.01.2007 nr 12 (RT I 2007, 6, 37) 28.01.2007

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4, paragrahvi 6 lõike 3 alusel ja arvestades Euroopa Liidu looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse direktiiviga 92/43/EMÜ 21. maist 1992. a (EÜT nr L 206) ja loodusliku linnustiku kaitse direktiiviga 79/409/EMÜ 2. aprillist 1979. a (EÜT nr L 103), Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) ja 2) [Kehtetud – RT I 2007, 6, 37 – jõust. 28.01.2007]
3) Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
4) Vaivara maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);
5) Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
6) Kallukse maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata:
1) [Kehtetu – RT I 2007, 6, 37 – jõust. 28.01.2007]
2) Vaivara maastikukaitseala valitsejaks Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus;
3) Kallukse maastikukaitseala valitsejaks Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus.

[RT I 2000, 30, 176 – jõust. 13.04.2000]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
12. mai 1998. a
määrusega nr 102

Tihu maastikukaitseala kaitse-eeskiri [Kehtetu – RT I 2007, 6, 37 – jõust. 28.01.2007]

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
12. mai 1998. a
määrusega nr 102

Tihu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus
 [Kehtetu – RT I 2007, 6, 37 – jõust. 28.01.2007]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
12. mai 1998. a
määrusega nr 102

Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Vaivara maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k "Maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest" (ENSV Teataja 1959, 29, 160) maastiku üksikelemendina. Kaitseala eesmärgiks on geoloogilise ehituse ja geneesi poolest väärtusliku pinnavormi, Vaivara Sinimägede kaitse.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Vaivara maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte tüüpi vöönditeks: sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

4. Kaitseala ning selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ning selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Narva ja Vaivara metskondade 1995. aasta puistuplaanide ning talumaade osas 1937. aastal väljaantud Katastri Ameti skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26-28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 23, 323).

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades ning eramaal omaniku loal.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja parkimine selleks mitte ettenähtud liiklusteedel ja parklates on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ja käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud ning looduskaitsenõuetele vastavatel põllumajandus- ja metsatöödel.

9. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse vöönditi käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine ning keemiline võsatõrje.

10. Kalapüük kaitsealal on keelatud. Jahipidamine kaitsealal on lubatud seadusega kehtestatud korras.

11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) üld- ja detailplaneeringu kehtestamine;
3) projekteerimistingimuste esitamine;
4) metsaomanikule metsamajandamiskava väljastamine;
5) katastriüksuste kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
6) geoloogilised uuringud ja üldgeoloogilised uurimistööd;
7) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese) korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõjude hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

13. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõikest 5 tuleneva kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta rangemaid nõudeid.

14. Kaitseala piires oleva kinnistu võõrandamisel on võõrandaja kohustatud võõrandamislepingu ärakirja saatma kaitseala valitsejale kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 9 lõike 5 kohase riigi ostueesõiguse realiseerimise tagamiseks.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

15. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

16. Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit:
1) Tornimäe sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Vaivara vallas Narva metskonna kvartal 230 (ainult Tornimäe (A27) ja Siimu (2) talu maa kaitsealale jääv osa);
2) Viivikonna sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Vaivara vallas Vaivara metskonna kvartalid 157 (ainult eraldised 1-4 ja 6-8) ja 158 (ainult eraldised 1-3, 6, 8, 9, 11, 13 ja 14).

17. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktidega 6-11 lubatud ja järgmised koosluste ning liikide säilimiseks vajalikud või neid mittekahjustavad tegevused:
1) teede ja radade hooldustööd kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;
2) käesoleva kaitse-eeskirja punktis 17 sätestatud tegevus.

18. Tornimäe sihtkaitsevööndis on lubatud:
1) kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul metsa majandamine vastavalt kaitse eesmärgile (välja arvatud Vaivara metskonna kvartali 230 eraldises 5 ja eraldise 3 pinnasteest põhja poole jäävas osas), kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
2) mittetootmisliku iseloomuga ehitiste püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks kaitseala valitseja nõusolekul;
3) tegevus poollooduslike koosluste (niitude) ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks.

19. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse järgmiste juhtfunktsioonidega:

Viivikonna sihtkaitsevöönd - looduskaitse; metsaökosüsteemi säilitamine üksnes loodusliku protsessina;

Tornimäe sihtkaitsevöönd - looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

IV. PIIRANGUVÖÖND

20. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

21. Kaitsealal on kaks piiranguvööndit:
1) Pargimäe piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Vaivara vallas Vaivara Põllumeeste Seltsi (A79) ja Laste varjupaiga (A82) kinnistute kaitsealale jääv osa;
2) Põrguaugumäe piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Vaivara vallas Narva metskonna kvartal 230 (ainult Susipuu (A26) ja Põrguaugu (A28) talu maa osas) ning Susipuu (A26), A25, Kõrgemäe (A29) ja Põrguaugu (A28) talude kaitsealale jääv osa.

22. Piiranguvööndis on lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktidega 6-11 keelatud ning järgmine keelatud tegevus:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
3) lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
5) jäätmete ladustamine.

23. Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud ehitiste püstitamine teaduslikel, hariduslikel või muinsuskaitselistel eesmärkidel ning teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

24. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon - looduskaitse; maastikuilme säilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

25. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja või teised selleks volitatud isikud.

26. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

27. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
12. mai 1998. a
määrusega nr 102

Vaivara maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Vaivara maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Vaivara vallas Narva metskonna kvartali 230 edelanurgast mööda nimetatud kvartali läänepiiri kuni eraldise 1 edelanurgani ja edasi mööda ida-läänesuunalist pinnasteed ida suunas kuni kvartali idapiirini. Piir jätkub mööda kommunikatsioonitrassi lääne- ja lõunaserva kuni talu A25 idapiirini, edasi mööda seda ja Kõrgemäe talu (A29) idapiiri lõuna suunas Sinimäe aleviku õuemaade piirini Kõrgemäe (A29) talu maal ning edasi mööda nimetatud õuemaade läänepiiri lõuna suunas kuni Sinimäe aleviku töökodadest ja tanklast põhja pool kulgeva ida-läänesuunalise pinnasteeni ning edasi mööda seda lääne suunas kuni Põrguaugu talu (A28) maa idapiirini ning mööda seda lõuna suunas kuni haritava maa põhjapiirini. Piir jätkub mööda haritava maa põhjapiiri lääne suunas kuni Narva metskonna kvartali 230 kagunurgani ning edasi mööda nimetatud kvartali lõunapiiri kuni vana Tallinn-Narva maanteeni, edasi mööda selle teemaa idapiiri kirde suunas kuni kvartali 230 eraldise 14 põhjapiiril kulgeva pinnasteeni, edasi mööda seda lääne suunas kvartali 230 lõunapiirini ning mööda seda kvartali 230 edelanurgani.

Kaitseala lahustüki välispiir kulgeb Vaivara vallas Sinimäe aleviku idapiirilt Hundinurga külla suunduva loode-kagusuunalise tee ja Sinimäe aleviku Rohelise tänava ristumiskohast mööda Rohelise tänava põhjaserva lääne suunas kuni hoonestuse alguseni Rohelise tänava põhjaküljel. Edasi kulgeb piir mööda õuemaade idapiiri põhja suunas kuni Sinimäe aleviku Uue tänavani. Piir jätkub ida suunas mööda Sinimäe aleviku Uue tänava lõunaserva, mis läheb üle Sinimäe aleviku idapiirilt Hundinurga külla suunduvaks teeks ning edasi mööda seda teed kagu suunas kuni ristumiseni Sinimäe aleviku Rohelise tänavaga.

Kaitseala teise lahustüki välispiir kulgeb Vaivara vallas Vaivara metskonna kvartali 157 põhjanurgast mööda kvartalite 157 ja 158 kirdepiiri kuni kvartali 158 eraldise 3 kagupiiril kulgeva vahesihini, edasi mööda seda edela suunas kuni Viivikonna-Sirgala raudtee eraldusriba idaservani ning edasi mööda seda põhja suunas kuni kvartali 157 põhjanurgani.

Vaivara maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Vaivara ja Narva metskondade 1995. aasta puistuplaanide ning talumaade osas Katastri Ameti 1937. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
12. mai 1998. a
määrusega nr 102

Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Kallukse maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 11. detsembri 1978. a otsusega nr 198 "Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide, botaaniliste üksikobjektide ja maastiku üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta" maastikulise üksikobjektina. Kaitseala eesmärgiks on kaitsta geoloogilise ehituse ja geneesi poolest väärtuslikku pinnavormi - Kallukse mägesid.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Kallukse maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala on vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kadrina vallas Kallukse külas talude Abrami (10), Ellia (1), Pudru (8), Pärtli (7), Andrese (6a), Andrese (6), Pusti (5), Tisleri (4) ja Anni (3) maa kaitsealale jääv osa ning kinnistu Külavain (kahes osas) ja Sootaguse külas talude Leedi (10), Vaabu (9), Vahi-Uuetoa (32) (kahes osas), Vahi (8) (kahes osas), 7a (kahes osas), 7b (kolmes osas), Välja (6) ja 19 maa kaitsealale jäävad osad ning kinnistu Kruusaauk (kahes osas).

4. Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

5. Inimestel on lubatud viibida, korjata seeni ja marju, pidada jahti ning püüda kala kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26-28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 23, 323).

6. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades ning eramaal omaniku loal.

7. Kaitseala piires ei ole kinnisasja omanikul õigust keelata oma maal teiste isikute viibimist seoses teaduslike välitööde, järelevalve- või päästetöödega.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine selleks mitte ettenähtud liiklusteedel ja parklates on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ja käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud ning looduskaitsenõuetele vastavatel põllumajandus- ja metsatöödel.

9. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine ning keemiline võsatõrje.

10. Kaitseala metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon - looduskaitse; maastikuilme säilitamine).

11. Kaitsealal on keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud kruusa ja liiva võtmine õuemaal oma tarbeks;
2) uute maaparandussüsteemide rajamine;
3) jäätmete ladustamine;
4) lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

12. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) üld- ja detailplaneeringu kehtestamine;
2) projekteerimistingimuste esitamine;
3) metsaomanikule metsamajandamiskava väljastamine;
4) katastriüksuste kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
5) maakorralduskava kinnitamine;
6) uute ehitiste püstitamine ning teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
7) geoloogilised uuringud;
8) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese) korraldamine. Kaitseala valitseja nõusolekut ei ole vaja rahvaürituste korraldamiseks õuemaal.

13. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõjude hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

14. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõikest 5 tuleneva kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta rangemaid nõudeid.

15. Kaitseala piires oleva kinnistu võõrandamisel on võõrandaja kohustatud võõrandamislepingu ärakirja saatma kaitseala valitsejale kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 9 lõike 5 kohase riigi ostueesõiguse realiseerimise tagamiseks.

III. LÕPPSÄTTED

16. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud.

17. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

18. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
12. mai 1998. a
määrusega nr 102

Kallukse maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Kallukse maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kadrina vallas Anni (3) talu maa idanurgast Loobu jõe läänekaldal mööda Anni (3) talu maa kagupiiril kulgevat kraavi edela suunas kuni läbi talu 19 lahusmaatüki kulgeva põhja-lõunasuunalise kraavini ning edasi mööda seda lõuna suunas läbi talude 19 ja Vahi (8) lahusmaatükkide kuni Vahi-Uuetoa (32) talu lahusmaatüki idapiirini. Piir jätkub mööda Vahi-Uuetoa (32) talu lahusmaatüki idapiiril ja Vaabu (9) talu maa idapiiril kulgevat kraavi kuni Vaabu (9) talu maa lõunanurgani. Piir jätkub Vaabu (9) talu maa lõunanurgast mööda Sootaguse küla läbivat kirde-edelasuunalist kruusateed edela suunas kuni Undla-Vohnja maanteeni ning edasi mööda selle teemaa idapiiri loode suunas kuni Abrami (10) ja Ellia (1) talu maa vahelise piirini, edasi mööda Abrami (10) talu maa põhjapiiri ida suunas kuni põhja-lõunasuunalise ojani ning mööda seda allavoolu Ellia (1) talu maa kirdepiirini. Piir jätkub mööda Ellia (1) ja Lille (2) talu maa vahelist piiri kagu suunas kuni Lille (2) talu maa lõunanurgani ning edasi mööda Lille (2) talu maa edelapiiri mõttelist sirgjoonelist kagusuunalist pikendust kagu suunas kuni Kallukse küla läbiva kirde-edelasuunalise teeni ning edasi mööda seda kirde suunas kuni Anni (3) talu maa läänenurgani ning edasi mööda Anni (3) talu maa loodepiiri kirde suunas kuni Loobu jõeni. Piir jätkub mööda Loobu jõe läänekallast ülesvoolu läbi Anni (3) talu maa ja mööda Anni (3) talu maa kirdepiiri kuni Anni (3) talu maa idanurgani Loobu jõe läänekaldal.

Kallukse maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1937. ja 1938. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

 


 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json