Teksti suurus:

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 11, 171

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 22.01.2007 nr 11

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruses nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL, 2006, 55, 998) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4:

« 4) Ehmja Martna vallas Ehmja külas»;

2) määruse lisa täiendatakse Ehmja püsielupaiga kaardiga2.

1 Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json