Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 11, 174

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Vastu võetud 25.01.2007 nr 1

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõigete 5 ja 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 «Asustusüksuse nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RTL 2006, 93, 1729) kinnitatud lisas «Asustusüksuste nimistu» tehakse järgmised muudatused:

1) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla külade nimistut täiendatakse enne sõna «Pariisi» sõnaga «Orutaguse»;

2) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla külade nimistut täiendatakse enne sõna «Tirbiku» sõnaga «Saukse»;

3) Pärnu maakonna Saarde valla külade nimistut täiendatakse enne sõna «Pihke» sõnaga «Oissaare».

§ 2. Kadrina valla Vandu küla, Orutaguse küla ja Saukse küla ning Saarde valla Kanaküla küla ja Oissaare küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 3. Maa-amet kannab asustusüksuste lahkmejoonte muudatused katastrikaardile.

Minister Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json