Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 “Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine Kaitseministeeriumis ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 8, 41

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 “Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine Kaitseministeeriumis ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas” muutmine

Vastu võetud 25.01.2007 nr 20

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruses nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine Kaitseministeeriumis ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas» (RT I 2005, 5, 19; 2007, 5, 31) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed, palgamäärade diferentseerimise alused, auastme eest makstava lisatasu suurus ning lisatasude maksmise alused ja ulatus täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ning teenistuse eripära eest ja nende maksmise kord.»;

3) määrust täiendatakse lisaga 4 (lisatud) ja paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed ja nende madalaim, keskmine ja kõrgeim määr vastavalt lisadele 1 ja 4»;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitseministril Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja siseministril Siseministeeriumi valitsemisalas on õigus volitada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva asutuse juhti kehtestama asutuse ametikohale diferentseeritud palgamäärad, esitades diferentseerimise põhjendused.»;

5) paragrahvi 5 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lisatasusid võib kaadrikaitseväelasele maksta kuus kokku kuni 50% lisades 1 ja 4 kehtestatud palgataseme kõrgeimast määrast.»;

6) paragrahvi 5 lõikes 8 asendatakse sõna «Kaitseminister» sõnadega «Asjaomane minister»;

7) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaadrikaitseväelasele, kes oli määratud riigiametniku ametikohale enne 1. jaanuari 2007. a, määrab riigiametniku ametikohal teenimise ajal teenistustasu valitsusasutuse juht, võttes aluseks tema suunamise hetkel olnud endise ametikoha auastme palgataseme keskmise vastavalt lisadele 1 ja 4.»;

8) lisa 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed Kaitseministeeriumi valitsemisalas».

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 4
(Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2007. a määrusega nr 20)

Kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed Siseministeeriumi valitsemisalas

Ametikoha auaste Palgatase Madalaim määr Keskmine määr Kõrgeim määr
Kindralmajor/kontradmiral P 16 23 900 25 100 26 300
Brigaadikindral/kommodoor P 15 20 200 21 250 22 300
Kolonel/mereväekapten P 14 16 300 17 550 18 800
Kolonelleitnant/kaptenleitnant P 13 12 600 14 750 15 800
Major/kaptenmajor P 12 10 650 12 500 13 400
Kapten/vanemleitnant P 11   9 500 11 200 12 000
Leitnant P 10   9 000 10 200 10 700
Ülemveebel P 9   11 400 12 800 13 400
Staabiveebel P 8     9 250 10 850 11 600
Vanemveebel P 7     8 800 10 350 11 100
Veebel P 6     8 250   9 700 10 400
Nooremveebel P 5     7 850   9 050   9 500
Vanemseersant/vanemmaat P 4     7 600   8 750   9 200
Seersant/maat P 3     7 400   8 500   8 900
Kapral/vanemmadrus P 2     7 200   8 200   8 600
Reamees/madrus P 1     6 750   7 900   8 300

Kaitseminister Jürgen LIGI

/otsingu_soovitused.json